Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H -TRUNG ƯƠNG NAM OÀN THANH NIÊN C NG c l p - T do - H nh phúc S N H CHÍ MINH ******** ******** S : 17/2003/TTLT-BL TBXH- Hà N i , ngày 09 tháng 6 năm 2003 TƯ TNCSHCM THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - TRUNG ƯƠNG OÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ MINH S 17/2003/TTLT-BL TBXH- TƯ TNCSHCM NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH I V I THANH NIÊN XUNG PHONG HOÀN THÀNH NHI M V TRONG KHÁNG CHI N Thi hành Quy t nh s 104/1999/Q -TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i thanh niên xung phong ã hoàn thành nhi m v trong kháng chi n; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Giao thông - V n t i, Vi n Giám nh Y khoa Trung ương, Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ I U KI N: 1. i tư ng: 1.1. Thanh niên xung phong ư ng hư ng ch ưu ãi theo i u 1 c a Quy t nh s 104/1999/Q -TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph (g i t t là Quy t nh 104/1999) là ngư i tham gia l c lư ng thanh niên xung phong t p trung trong kháng chi n t ngày 15 tháng 7 năm 1950 n 30 tháng 4 năm 1975 (bao g m c thanh niên xung phong làm nhi m v kh c ph c h u qu chi n tranh mi n B c th i kỳ 1955-1964). Thanh niên xung phong t p trung trong kháng chi n (g i chung là thanh niên xung phong) ư c hi u như sau: a. ư c hư ng theo ch cung c p c a thanh niên xung phong ho c ư c hư ng theo ch như i v i quân nhân. b. ư c t ch c theo i hình i i, i, t ng i ho c phân i, ti u i; do Trung ương oàn, B Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý ho c do U ban nhân dân t nh, thành ph thành l p và qu n lý. c. Có quy nh th i gian tham gia thanh niên xung phong t 01 năm tr lên.
 2. d. Có m t trong các gi y t cũ ch ng minh là thanh niên xung phong: th i viên; gi y ch ng nh n hoàn thành nhi m v thanh niên xung phong; gi y khen; lý l ch cán b , ng viên có ghi là thanh niên xung phong. 1.2. Nh ng i tư ng tham gia ho t ng trong kháng chi n không áp d ng Quy t nh 104/1999 và Thông tư này: a. Dân công ph c v các công trình quan tr ng, dân công ho tuy n, công dân th c hi n nghiã v lao ng trong th i chi n; b. L c lư ng v n t i nhân dân; c. Quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên ch c, cán b gi ch c v ch ch t xã; d. Dân quân t v , quân nhân d b ; e. Thanh niên xung phong b k t án tù trên 05 năm (ngư i b k t án tù t 05 năm tr xu ng thì sau khi ch p hành xong hình ph t tù s ư c xem xét); g. Thanh niên xung phong vi ph m pháp lu t, quy nh c a ơn v ho c t b n thân gây nên b ch t, b thương, ho c th trư ng ơn v có thNm quy n bu c tr v a phương; h. Thanh niên xung phong th i kỳ sau 30 tháng 4 năm 1975. 2. i u ki n. 2.1. i v i ngư i b thương ho c hy sinh quy nh t i Kho n 1, i u 2 c a Quy t nh 104/1999: Thanh niên xung phong trong khi làm nhi m v b thương, có v t thương th c th ư c xem xét xác nh n là ngư i hư ng chính sách như thương binh ho c hy sinh ư c xem xét xác nh n là li t sĩ thu c 01 trong các trư ng h p quy nh t i i u 25 ( i v i ngư i b thương) ho c i u 11 ( i v i ngư i hy sinh) Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an (sau ây g i t t là Thông tư 16/1998). 2.2. i v i ngư i ư c hư ng tr c p quy nh t i Kho n 3 và Kho n 4, i u 2 c a Quy t nh 104/1999 ho c Ngh nh 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph : - Thanh niên xung phong ư c xét hư ng tr c p hàng tháng theo Kho n 3 i u 2, Quy t nh 104/1999 ho c tr c p m t l n theo Kho n 4 i u 2, Quy t nh 104/1999 là ngư i không thu c di n hư ng ch b o hi m xã h i, thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, ngư i ang hư ng lương và trong th i i m l p h sơ ban u ang g p hoàn c nh sau ây.
 3. a. Thanh niên xung phong thu c di n ngư i không còn kh năng lao ng, hi n s ng cô ơn không nơi nương t a, không có ngư i thân m b o vi c nuôi dư ng ho c có ngư i thân nhưng h cũng th c s g p hoàn c nh khó khăn ngoài vi c ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 167/TTg ngày 08 tháng 4 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ho c Ngh nh 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph ; ng th i ư c xét hư ng tr c p m t l n b ng 1.500.000 ng/ngư i (m t tri u năm trăm ngàn ng) do Ngân sách Trung ương b o m. b. Ngư i ư c xét hư ng tr c p m t l n b ng 1.500.000 ng/ngư i (m t tri u năm trăm ngàn ng) do Ngân sách Trung ương b o m là ngư i m t trong các hoàn c nh sau ây: - Ngư i b m au kéo dài (là ngư i m c các b nh ph i ngh vi c ch a b nh dài ngày theo danh m c ư c qui nh t i Thông tư s 33/TT-LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 c a B Y t và T ng liên oàn lao ng Vi t Nam). - Ngư i không còn kh năng lao ng (nam 60 tu i tr lên, n 55 tu i tr lên tính theo năm dương l ch ho c ư c H i ng Giám nh Y khoa k t lu n m t s c lao ng t 61% tr lên). - Ngư i thu c h nghèo (chuNn h nghèo theo Quy t nh s 1143/2000/Q - L TBXH ngày 01 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i). II. TH M QUY N, TRÁCH NHI M L P TH T C CÔNG NH N VÀ GI I QUY T QUY N L I NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH: 1. ThNm quy n c p gi y ch ng nh n b thương. 1.1. T nh oàn, thành oàn xét c p gi y ch ng nh n b thương i v i thanh niên xung phong khi b thương thu c quy n qu n lý c a c p t nh, thành ph và c a Trung ương oàn hi n ang cư trú t i a phương. 1.2. B Giao thông - V n t i xét c p gi y ch ng nh n b thương i v i thanh niên xung phong khi b thương thu c quy n qu n lý s d ng c a B Giao thông - V n t i. 2. Căn c c p gi y ch ng nh n b thương. 2.1. Là gi y t ư c xác l p trong th i kỳ ph c v trong l c lư ng thanh niên xung phong có ghi nh n tình tr ng thương t t như: Phi u chuy n thương, chuy n vi n, b nh án, gi y ra vi n, phi u s c kho kèm theo b n khai cá nhân, biên b n ngh c a xã/phư ng nói t i m c 4 dư i ây. 2.2. Có m t trong các gi y t cũ ch ng minh là thanh niên xung phong như qui nh ti t d kho n 1.1, m c 1 ph n I c a Thông tư này. 2.3. Sau khi có y căn c nói trên, U ban nhân dân xã, phư ng chuy n n huy n oàn, qu n oàn ki m tra, l p danh sách nh ng ngư i i u ki n ngh
 4. t nh oàn, thành oàn, B Giao thông - V n t i xét và c p gi y ch ng nh n b thương theo thNm quy n. Gi y ch ng nh n b thương và giám nh thương t t ch xác nh v t thương th c th theo quy nh t i Thông tư s 22/L TBXH-TT ngày 29 tháng 8 năm 1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Gi i thi u giám nh thương t t. Cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n b thương có trách nhi m gi i thi u thanh niên xung phong i giám nh thương t t. vi c gi i quy t chính sách ư c thu n l i, th ng nh t, k p th i, cơ quan c p gi y ch ng nh n b thương và gi i thi u giám nh thương t t chuy n toàn b h sơ cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi thanh niên xung phong cư trú ph i h p ki m tra, rà soát l i và chuy n n H i ng Giám nh Y khoa t nh, thành ph giám nh thương t t. Sau khi giám nh thương t t, H i ng Giám nh Y khoa t nh, thành ph g i k t qu n S Lao ng- Thương binh và Xã h i (nơi ã chuy n h sơ n giám nh thương t t). Riêng i v i thanh niên xung phong do B Giao thông - V n t i c p gi y ch ng nh n b thương có h khNu thư ng trú trên a bàn thành ph Hà N i ư c xem xét gi i thi u giám nh thương t t t i H i ng Giám nh Y khoa B Giao thông - V n t i (n u có nguy n v ng). 4. H sơ ngư i b thương. Cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n b thương i v i thanh niên xung phong l p và hoàn ch nh h sơ, g m: 4.1. B n khai cá nhân (m u s 01) có xác nh n và ngh c a cơ quan, ơn v nơi ang công tác ho c trư ng thôn, xóm, ư ng ph nơi ang cư trú. 4.2. Gi y t ch ng nh n là thanh niên xung phong qui nh t i ti t d, kho n 1.1, m c 1, ph n I Thông tư này. 4.3. Biên b n ngh xác nh n ngư i hư ng chính sách như thương binh c a phiên h p t p th h i ng xác nh n xã, phư ng nơi thanh niên xung phong ang cư trú (m u s 3). 4.4. Gi y xác nh n và ngh c a qu n oàn, huy n oàn. 4.5. Gi y ch ng nh n b thương (m u s 04). 4.6. Gi y t làm căn c c p gi y ch ng nh n b thương ư c xác l p trong th i kỳ ph c v trong l c lư ng thanh niên xung phong có ghi nh n tình tr ng thương t t như: Phi u chuy n thương, chuy n vi n, b nh án, gi y ra vi n, phi u s c kho . 4.7. Biên b n giám nh thương t t do H i ng Giám nh Y khoa có thNm quy n c p (m u s 05).
 5. 5. Th t c gi i quy t quy n l i i v i ngư i b thương. i v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i. a. Ki m tra toàn b n i dung các gi y t trong h sơ thương t t quy nh t i m c 2, m c 4 ph n II c a Thông tư này. N u phát hi n có sai sót thì chuy n h sơ n cơ quan c p gi y ch ng nh n b thương ho c chuy n biên b n giám nh thương t t n H i ng Giám nh Y khoa kèm theo công văn nêu rõ sai sót xem xét gi i quy t. b. L p danh sách chuy n v U ban nhân dân xã, phư ng nh ng h sơ i u ki n, tiêu chuNn thông báo công khai cho nhân dân bi t. Sau 15 ngày k t ngày thông báo, n u không có th c m c gì thì S l p b n trích l c h sơ thương t t (m u s 06) và hoàn t t th t c gi i quy t quy n l i theo quy nh t i i m 3 và 4, m c IV, ph n B Thông tư 16/1998. ng th i thông báo cho cơ quan gi i thi u thanh niên xung phong giám nh thương t t bi t. III. TH M QUY N TRÁCH NHI M L P H SƠ LI T SĨ VÀ GI I QUY T QUY N L I GIA ÌNH LI T SĨ 1. ThNm quy n c p gi y báo t . T nh oàn, thành oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và B Giao thông - V n t i xem xét c p gi y báo t ngh công nh n li t sĩ i v i ngư i hy sinh là thanh niên xung phong như i v i vi c c p gi y ch ng nh n b thương quy nh t i m c 1, ph n II c a Thông tư này. 2. H sơ ngh công nh n li t sĩ. Cơ quan có thNm quy n c p gi y báo t ngh công nh n li t sĩ i v i thanh niên xung phong l p h sơ chuy n n S Lao ng- Thương binh và Xã h i nơi thân nhân li t sĩ cư trú, g m: 2.1 ơn phát hi n và ngh c a gia ình, kèm theo b n sao các gi y t liên quan n li t sĩ (n u có) và gi y ch ng nh n c a hai ng i cùng ti u i, phân i ho c i bi t rõ trư ng h p hy sinh (m u s 07). Ngư i vi t gi y ch ng nh n ng i ã hy sinh ph i ư c th trư ng cơ quan nơi ang công tác ho c Ch t ch U ban nhân dân ho c c p y xã/phư ng nơi ang cư trú căn c h sơ cán b ho c lý l ch ng viên xác nh n v ch ký và th i gian cùng ơn v v i ngư i hy sinh trong gi y ch ng nh n. 2.2. Biên b n ngh xác nh n li t sĩ c a phiên h p t p th h i ng xác nh n xã/phư ng nơi gia ình li t sĩ cư trú (m u s 08) g m 02 b n. 2.3. Gi y xác nh n và ngh c a huy n oàn, qu n oàn. 2.4. Gi y báo t ngh công nh n li t sĩ (m u s 09) g m 04 b n. 2.5. Gi y ch ng nh n tình hình thân nhân li t sĩ do U ban nhân dân xã nơi thân nhân li t sĩ cư trú l p (m u s 10) 02 b n.
 6. 3. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Th c hi n như quy nh t i i m 2, m c III, ph n A Thông tư 16/1998. 4. Gi i quy t quy n l i. Th c hi n như quy nh t i m c IV, ph n A Thông tư 16/1998. IV. TRÁCH NHI M L P H SƠ TH C HI N CH TR C P HÀNG THÁNG, TR C P M T L N I V I THANH NIÊN XUNG PHONG 1. i v i t nh oàn, thành oàn. 1.1. Phát hi n, l p h sơ, xét duy t hư ng ch tr c p hàng tháng và tr c p m t l n i v i thanh niên xung phong thu c quy n qu n lý tr c ti p c a a phương và thanh niên xung phong thu c quy n qu n lý c a Trung ương oàn, B Giao thông - V n t i ang cư trú t i a phương, theo quy nh t i kho n 2.2, m c 2 ph n I Thông tư này và ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ra quy t nh tr c p. i v i thanh niên xung phong ã chuy n n cư trú t nh, thành ph khác mà chưa ư c xem xét gi i quy t thì ph i có gi i thi u và có văn b n ngh c a t nh oàn, thành oàn nơi cư trú trư c khi chuy n i. 1.2. H sơ tr c p. a. B n khai ngh tr c p hàng tháng, tr c p m t l n, có xác nh n c a trư ng thôn, xóm, ư ng ph (m u s 11). b. Gi y t ch ng nh n là thanh niên xung phong theo quy nh t i ti t d, kho n 1.1, m c 1 ph n I Thông tư này. c. Biên b n xác nh n và ngh c a phiên h p t p th h i ng xác nh n xã, phư ng v hoàn c nh gia ình và tr c p i v i thanh niên xung phong (m u s 12). d. Gi y xác nh n và ngh c a huy n oàn, qu n oàn. e. Quy t nh tr c p m t l n (m u s 13), tr c p hàng tháng (m u s 14) c a U ban nhân dân t nh, thành ph . Sau khi hoàn thành th t c h sơ, t nh oàn, thành oàn lưu gi 01 b chuy n 01 b n S Lao ng - Thương binh và Xã h i, nơi thanh niên xung phong cư trú làm th t c gi i quy t quy n l i. 2. i v i S Lao ng- Thương binh và Xã h i t nh, thành ph . 2.1. Chi tr kho n tr c p hàng tháng. S Lao ng - Thương binh - Xã h i ăng ký qu n lý danh sách (m u s 15), t ch c th c hi n vi c chi tr tr c p hàng tháng theo quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph .
 7. 2.2. Chi tr kho n tr c p m t l n. a. S l p 04 b n t ng h p (m u s 16) g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i 03 b n kèm theo công văn th ng nh t v i B Tài chính c p phát kinh phí . b. Căn c kinh phí ư c giao, S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c vi c chi tr tr c p m t l n và thanh quy t toán úng ch k toán hi n hành. V. T CH C TH C HI N 1. T nh oàn, thành oàn ch trì ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban liên l c c u thanh niên xung phong cùng c p (n u có) giúp U ban nhân dân t nh, thành ph t ch c tuyên truy n r ng rãi n i dung Thông tư này; hư ng d n huy n oàn, qu n oàn, các phòng T ch c Lao ng - Xã h i và U ban nhân dân xã, phư ng trong vi c l p h sơ ngh xác nh n thanh niên xung phong b thương, hy sinh trong kháng chi n, tr c p hàng tháng, tr c p m t l n quy nh t i Thông tư này và báo cáo k t qu th c hi n v Trung ương oàn và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ph i h p ch t ch v i Ban thư ng v t nh, thành oàn th c hi n các quy nh t i Thông tư này; báo cáo k t qu v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Trung ương oàn k p th i x lý nh ng vư ng m c. 3. Quá trình th c hi n chính sách c n th c hi n công khai dân ch , nh t thi t ph i thông báo n nhân dân thôn xóm, ư ng ph , xã, phư ng bi t nh ng trư ng h p i u ki n và nh ng trư ng h p không i u ki n xác nh n hư ng quy n l i. 4. Trong năm 2003, B Giao thông - V n t i, t nh oàn, thành oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh hoàn thành vi c xét c p gi y ch ng nh n b thương, gi y báo t i v i h sơ thanh niên xung phong ư c xác nh n là ã kê khai và có trong danh sách lưu tr t i U ban nhân dân xã, phư ng, qu n oàn, huy n oàn, S Lao ng - Thương binh và Xã h i theo quy nh t i Thông tư s 09/2001/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và quy nh t i Thông tư này. 5. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m th c hi n và ph i h p v i các cơ quan liên quan, U ban nhân dân c p huy n, xã t ch c ki m tra nh ng trư ng h p ã ư c gi i quy t ch , n u phát hi n sai sót thì gi i quy t theo hư ng d n t i m c III Thông tư s 11/L TBXH ngày 19 tháng 9 năm 1990 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và quy nh t i i u 72, i u 74 c a Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph . i v i h sơ thương t t ã ti p nh n trư c ngày ký Thông tư này và h sơ thương t t ư c hoàn ch nh theo Thông tư s 16/1998 mà chưa làm th t c gi i quy t quy n l i, S Lao ng - Thương binh và Xã h i soát l i, n u i u ki n, tiêu chuNn thì th c hi n theo quy nh t i kho n b m c 5 ph n II c a Thông tư này.
 8. 6. Thanh niên xung phong ã có k t lu n không i u ki n xác nh n ngư i hư ng chính sách như thương binh, li t sĩ ho c ã gi i quy t ch t i n n lao ng, tai n n chi n tranh, tai n n r i ro, ch t tr n thì không l p l i h sơ ngh xác nh n l i. 7. Tr c p m t l n. 7.1. Trư c ngày 30 tháng 11 năm 2003 hoàn thành vi c kê khai ngh tr c p c a thanh niên xung phong và l p biên b n c a phiên h p t p th h i ng xác nh n xã, phư ng quy nh t i ti t a, b, c kho n 1.2 m c 1 ph n IV c a Thông tư này. Các huy n oàn, qu n oàn ph i h p v i Phòng T ch c Lao ng xã h i và U ban nhân dân xã, phư ng khNn trương ki m tra, xác nh n và ngh tr c p m t l n, tr c p hàng tháng (n u có) i v i thanh niên xung phong i u ki n. ng th i báo cáo t nh oàn, thành oàn và S Lao ng - Thương binh và Xã h i trư c ngày 31 tháng 12 năm 2003 v s lư ng thanh niên xung phong thu c di n ti p t c xem xét hư ng tr c p. 7.2. gi i quy t tr c p m t l n i v i thanh niên xung phong ư c k p th i, S Lao ng - Thương binh và Xã h i ng ngu n kinh phí u quy n th c hi n ch ưu ãi ngư i có công c p cho thanh niên xung phong theo danh sách ã ư c U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh ng th i g i b n t ng h p (m u s 16) v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Sau khi ư c c p phát kinh phí s hoàn ng chi kinh phí u quy n chi ưu ãi ngư i có công. 8. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo . Thông tư này thay th Thông tư s 16/1999/TTLT-BL TBXH-TƯ TNCSHCM ngày 6 tháng 7 năm 1999, Thông tư s 06/2000/TTLT-BL TBXH-TƯ TNCSHCM ngày 21 tháng 3 năm 2000 và Thông tư s 10/2001/BL TBXH-TƯ TN ngày 31 tháng 5 năm 2001 c a liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các cơ quan, a phương ph n ánh v B Lao ng-Thương binh và Xã h i và Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh k p th i nghiên c u gi i quy t. ào Ng c Dung Nguy n ình Liêu ( ã ký) ( ã ký) M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B N KHAI CÁ NHÂN KHI BN THƯƠNG
 9. H và tên........................................... Sinh năm....................................... Nguyên quán............................................................................................ Trú quán................................................................................................... Nh p ngũ TNXP ngày.... tháng... năm... Xu t ngũ ngày... tháng... năm... ơn v : i i..................... i......................T ng i......................... B thương h i.... gi ..... ngày... tháng... năm............................................. Ch c v khi b thương............... ơn v khi b thương.............................. Nơi b thương............................................................................................ Trư ng h p b thương................................................................................ Tư th lúc b thương ( ng, quỳ, n m)...................................................... Sau khi b thương ư c i u tr t i............................................................ An dư ng t i.............................................................................................. t ngày.... tháng... năm.... n ngày....... tháng...... năm............................ Các gi y t còn lưu gi ư c (phi u chuy n thương, gi y ra vi n, phi u s c kho ...) ................................................................................................................... Tình tr ng v t thương th c th do b thương khi làm nhi m v :................ ................................................................................................................... ................................................................................................................... Lương ho c sinh ho t phí khi b thương.................................................... Khen thư ng.............................................................................................. K lu t: Lý do, hình th c.......................... Cơ quan ra quy t nh............ H tên, c p b c, ch c v ngư i ch huy ơn v :......................................... - C p trung i........................................................................................... -C p i i.............................................................................................. -C p i.....................................................................................................
 10. Nh ng ngư i bi t rõ tình hình khi b thương: 1. H tên......................... c p b c..................... ch c v ............................. Ch hi n nay............................................................................................ 2. H tên......................... c p b c..................... ch c v ............................. Ch hi n nay............................................................................................ Lý do chưa ư c gi i quy t ch .............................................................. Hi n nay ang làm gì, âu:....................................................................... ..................................................................................................................... L i cam oan: Tôi ã kê khai l p danh sách ngh gi i quy t thương t t t i UBND xã/phư ng ngày..../..../....và xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v b n khai cá nhân này. Xác nh n c a trư ng thôn, t trư ng dân Ngày.... tháng .. năm..... ph , th trư ng cơ quan: ã công khai thông báo t ngày.../.../... n ngày.../.../... không có ý Ngư i khai ký tên ki n khác b n khai c a ông (bà) (Ký và ghi rõ h tên) Ngày... tháng.... năm... (Ký, ghi rõ h tên, ch c v ) M US 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N NGHN XÁC NH N NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH Hôm nay i di n ng u , U ban Nhân dân và các oàn th nhân dân xã/phư ng......................................................................................................... g m:........................................................................................................ .......................................................................................................... .. .......................................................................................................... .. ãh p xem xét trư ng h p b thương c a ông (bà)........................... Ông (bà)............................................. sinh năm.....................................
 11. Nguyên quán........................................................................................... Trú quán.................................................................................................. Ngày tham gia l c lư ng TNXP: Ngày..... tháng..... năm....................... B thương ngày.... tháng....... năm........................................................... Nơi b thương.......................................................................................... Trư ng h p b thương.............................................................................. Ông (bà) có v t thương th c th như sau................................................. .......................................................................................................... ... ......................................................................................................... .... C p b c, ch c v khi b thương................................................................ Căn c qui nh hi n hành v i u ki n, tiêu chuNn xác nh n thương binh; căn c danh sách TNXP b thương l p ngày....... theo Thông tư s 09/2001/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i chúng tôi nh t trí ngh ông (bà).............. ư c xác nh n là ngư i hư ng chính sách như thương binh. ngh c p trên xem xét xác nh n, c p gi y ch ng nh n thương binh và gi i quy t quy n l i i v i ông (bà)..................................................... oàn TNCS Ban liên l c c u TNXP ng u xã Ngày... tháng... năm... H Chí Minh (ho c i di n nhân dân) Ch t ch UBND xã M US 4 ......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ......................... c l p - T do - H nh phúc S ........../......... GI Y CH NG NH N BN THƯƠNG ..................................................................................................................... Ông/bà....................................... sinh ngày......... tháng....... năm................ Nguyên quán................................................................................................ Nh p ngũ ho c tham gia công tác ngày....... tháng..... năm.......................... Ch c v , c p b c khi b thương....................................................................
 12. ơn v khi b thương: i i............ i............. T ng i....................... Lương chính ho c sinh ho t phí khi b thương............................................. B thương ngày.......... tháng......... năm......................................................... Nơi b thương................................................................................................ Trư ng h p b thương.................................................................................... ....................................................................................................................... Các v t thương th c th :................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Sau khi b thương ư c i u tr t i................................................................ ....................................................................................................................... Ra vi n ngày...... tháng...... năm.................................................................... a ch hi n nay............................................................................................. Nh n xét và ngh c a cơ quan c p gi y ch ng nh n b thương:................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .... ngày... tháng.... năm...... Th trư ng (Ghi rõ h tên, ch c v , ký tên, óng d u) M US 5 ................................................ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG GIÁM NNH Y c l p - T do - H nh phúc KHOA
 13. S ........../......... BIÊN B N GIÁM NNH THƯƠNG T T H i ng Giám nh Y khoa.......................................................................... H p ngày............... tháng............. năm.............. giám nh thương t t cho Ông (bà)......................................................................................................... Nguyên quán.................................................................................................. Ch hi n nay............................................................................................... Cơ quan gi i thi u n................................................................................... B thương ngày..... tháng......... năm............................................................... S gi y CMT nhân dân.................................................................................. Các v t thương th c th ghi t i ch ng thương ho c trích l c thương t t:...... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... K T QU KHÁM HI N T I ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... QUY T NNH C A H I NG Ông/bà...................................... ư c xác nh t l thương t t là..............% (b ng ch ........................................................................) vĩnh vi n/t m th i theo tiêu chuN n thương t t ban hành t i Thông tư Liên B s 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Liên B Y t - B Lao ng - Thương binh và Xã h i . ngh ........................................................................................................... ........................................................................................................................ .... ngày...... tháng..... năm....... U viên chính sách U viên thư ng tr c Ch t ch h i ng
 14. M US 6 B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc C C THƯƠNG BINH LI T S VÀ NGƯ I CÓ CÔNG S ......./TBLS-NCC B N TRÍCH L C H SƠ THƯƠNG T T S t nh qu n lý.................... S B qu n lý............................................. H và tên.......................... năm sinh.................... nam/n ...................... Nguyên quán.......................................................................................... Ch hi n nay........................................................................................ Ngày nh p ngũ.............................. ơn v .............................................. Ngày b thương........................ c p b c, ch c v khi b thương.............. Nơi b thương........................................................................................... ơn v khi b thương................................................................................ Lương ho c sinh ho t phí khi b thương................................................... Th i kỳ khi b thương............................................................................... Trư ng h p b thương............................................................................... .................................................................................................................. Gi y ch ng nh n b thương s ................. ngày........ tháng....... năm....... c a............................................................................................................ Các v t thương th c th ............................................................................ .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
 15. Biên b n giám nh thương t t s ..... ngày... tháng..... năm...... c a......... H i ng Giám nh Y khoa..................................................................... T l thương t t......... % vĩnh vi n/t m th i.............................................. Quy t nh c p gi y ch ng nh n và tr c p s ........... ngày..... tháng....... năm............. c a.......................... ư c xác nh n là.................................. Hư ng tr c p thương t t t ngày........... tháng....... năm.......................... M c tr c p hàng tháng..........................; Tr c p m t l n........................ Ph c p (n u có)........................................................................................ Các ch khác ang hư ng..................................................................... Trích l c lưu t i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, h sơ b n g c chuy n v S Lao ng-Thương binh và Xã h i t nh..................... qu n lý. ..... ngày..... tháng..... năm...... C c trư ng C c Thương binh li t s và ngư i có công M US 7 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N TRƯ NG H P HY SINH Tên tôi là................................ sinh năm.................................................... Nguyên quán.............................................................................................. Trú quán..................................................................................................... Tham gia TNXP t ngày...... tháng.... năm..... n ngày.... tháng... năm... ơn v TNXP.............................................................................................. ã ư c Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh c p K ni m chương theo Quy t nh s ...... ngày.... tháng.... năm...... Tôi xin xác nh n trư ng h p hy sinh c a ng chí.....................................
 16. thu c ơn v TNXP........................................................................ như sau: Ngày... tháng.... năm..... ng chí.... ang làm nhi m v .... t i thì hy sinh trong trư ng h p.................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... L i cam oan:............................................................................................... ...................................................................................................................... Xác nh n c a xã/phư ng, cơ quan UBND Ngày.... tháng... năm.... Căn c h sơ, lý l ch c a ông(bà)....., xã/phư ng, cơ Ngư i vi t gi y ch ng nh n quan..... xác nh n ông (bà).... là TNXP cùng ơn v ....... v i ông (bà).... t ngày... tháng... năm... n (Ký, ghi rõ h tên) ngày.... tháng... năm.... ã ký ch ng nh n trư ng h p hy sinh c a ông (bà).... là úng. .... Ngày.... tháng.... năm.... TM.UBND xã/phư ng M US 8 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N NGHN XÁC NH N LI T SĨ Hôm nay i di n ng u , U ban Nhân dân và các oàn th nhân dân xã/phư ng........................................................................................................... g m:.......................................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ã h p xem xét trư ng h p hy sinh c a ông (bà).......... sinh năm...... là (ch ng, v , con, anh, em.....) c a....... (quan h v i li t sĩ)
 17. Nguyên quán............................................................................................. Nơi cư trú trư c khi tham gia cách m ng.................................................. Ngày tham gia l c lư ng TNXP: Ngày.... tháng.... năm........................... Hy sinh ngày..... tháng..... năm................................................................. Nơi hy sinh................................................................................................ Trư ng h p hy sinh (ghi c th )................................................................ .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. C p b c, ch c v khi hy sinh.................................................................... Căn c qui nh hi n hành v i u ki n, tiêu chuNn xác nh n li t sĩ; căn c danh sách TNXP hy sinh l p ngày..../...../... theo Thông tư s 09/2001/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i chúng tôi nh t trí ngh suy tôn ông (bà)................ là li t sĩ. ngh c p trên xem xét xác nh n, c p gi y ch ng nh n hy sinh và gi i quy t quy n l i i v i gia ình li t sĩ. oàn TNCS Ban liên l c c u TNXP ng u xã Ngày... tháng... năm... H Chí Minh (ho c i di n nhân dân) Ch t ch UBND xã M US 9 ......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ......................... c l p - T do - H nh phúc S ........../......... ...... ngày.... tháng.... năm.......... GI Y BÁO T NGHN CÔNG NH N LI T SĨ ............................................................................................................... Ông (bà)................................................ sinh năm................................. Nguyên quán.......................................................................................... Trú quán................................................................................................
 18. Nh p ngũ thanh niên xung phong ngày.... tháng...... năm.................... Ch c v ................................................................................................. ơn v TNXP......................................................................................... ã hy sinh ngày...... tháng...... năm....................................................... T i.......................................................................................................... Trong trư ng h p................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... Thi hài mai táng t i................................................................................ ngh B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Chính ph t ng B ng T qu c ghi công công nh n ông (bà).................................... là li t sĩ. Thân nhân c a ông (bà)................................................................. g m: Cha:.................................... sinh năm....................... (còn s ng/ ã ch t) M :..................................... sinh năm....................... (còn s ng/ ã ch t) Hi n cư trú t i.......................................................................................... V ho c ch ng là............... sinh năm...................................................... và............... con, hi n cư trú t i............................................................... ................................................................................................................. ính kèm:................................................................................................ ................................................................................................................. Th trư ng (cơ quan c p gi y) (Ký tên, ghi rõ h tên, ch c v ) M US 10 UBND t nh, thành ph C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Huy n.......................... c l p - T do - H nh phúc Xã/phư ng.................... ...... ngày.... tháng.... năm..........
 19. GI Y CH NG NH N TÌNH HÌNH THÂN NHÂN GIA ÌNH LI T SĨ ( xét tr c p tu t và gi y ch ng nh n gia ình li t sĩ) U ban Nhân dân xã/phư ng......................................................................... Ch ng nh n li t sĩ.......................................................................................... Quê quán........................................................................................................ Có nh ng thân nhân ch y u như sau: STT H và tên Sinh Quan h Ngh nghi p Ghi chú (n u ã ch t năm v i li t sĩ và ch hi n ghi rõ tháng năm ch t) nay Thái chính tr ........................................................................................ ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Ghi chú nh ng i u c n thi t (gia ình có li t sĩ nào khác, ch ng Pháp hay ch ng M , b o v T qu c, ghi rõ h tên li t sĩ)................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... U ban Nhân dân xã/phư ng ã th ng nh t v i gia dình li t sĩ v nh ng i m ghi trong gi y ch ng nh n này. TM.Gia ình li t sĩ ....... ngày.... tháng.... năm..... TM.UBND xã/phư ng M US 11 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N KHAI NGHN TR C P HÀNG THÁNG, TR C P M T L N
 20. H và tên.......................................... Sinh năm........................................ Nguyên quán............................................................................................ Trú quán................................................................................................... Tham gia TNXP t ngày... tháng... năm... n ngày... tháng.... năm....... ơn v : i i.................. i...................T ng i.............................. Ch c v .................................................................................................... Hoàn c nh gia ình và b n thân hi n nay: - Thu c h nghèo?................................................................................... - Cô ơn không ch ng (v ) con?............................................................. - Thư ng xuyên m au, b nh t t c th :....... ho c m t s c lao ng....% ã hư ng ch , chính sách, m c tr c p: - Hưu trí, m t s c lao ng?...................................................................... - Thương binh/ngư i hư ng chính sách như thương binh, t l thương t t hi n nay?..................................................................................................................... - Tu t li t sĩ?.............................................................................................. - Tr c p hàng tháng i v i ngư i b nhi m ch t c hoá h c?............... - ngh hư ng: + Chính sách như thương binh?..................................... + Tr c p hàng tháng?.......................................... + Tr c p m t l n?................................................ Xác nh n c a trư ng thôn Ngày..... tháng.... năm.... T dân ph nơi cư trú Ngư i khai ký tên ã công khai thông báo t ngày... tháng... năm... n ngày.... tháng... năm... ngh c p trên xem xét gi i quy t hư ng.................................................... Ngày... tháng... năm.... (Ký, ghi rõ h tên, ch c v ) M US 12
Đồng bộ tài khoản