Thông tư liên tịch số 171/1998/TTLT/BVG-CAAV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 171/1998/TTLT/BVG-CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 171/1998/TTLT/BVG-CAAV về việc quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam do Ban Vật giá Chính phủ; Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 171/1998/TTLT/BVG-CAAV

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH -C C HÀNG KHÔNG NAM DÂN D NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 171/1998/TTLT/BVG- Hà N i , ngày 07 tháng 2 năm 1998 CAAV THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN V T GIÁ CHÍNH PH , C C HÀNG KHÔNG DDVN S 171/1998/TTLT/BVG-CAAV, NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 1998 QUY NNH V QU N LÝ GIÁ TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG DDVN Căn c Lu t hàng không dân d ng Vi t nam năm 1991 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t nam - năm 1995; Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/1/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c hàng không DDVN; Căn c Quy t nh s 137 - H BT ngày 24/4/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Căn c Quy t nh s 818/TTg ngày 13/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý cư c hàng không dân d ng Vi t Nam; Trư ng Ban V t giá Chính ph và C c trư ng C c hàng không DDVN quy nh cơ ch qu n lý nhà nư c v giá trong ngành Hàng không DDVN như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Giá trong ngành Hàng không dân d ng Vi t nam (sau ây g i là giá HK) là giá c a các d ch v hàng không và phi hàng không do các th nhân, pháp nhân ho t ng - kinh doanh trong lĩnh v c Hàng không (sau ây g i là "các ơn v ") cung c p cho hành khách, các hãng hàng không, các cá nhân và các t ch c, doanh nghi p, s d ng các d ch v (sau ây g i là ngư i s d ng d ch v ). Giá HK g m các lo i sau: 1.1. Giá cư c v n chuy n hàng không, bao g m cư c v n chuy n hành khách, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, trên các ư ng bay qu c t và trong nư c, cư c cho thuê các d ch v bay ph c v kinh t qu c dân, các chuy n bay chuyên cơ: ư c qu n lý theo Thông tư s 904/CAAV ngày 06/5/1996 c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh s 818/TTg ngày 13.12.1995 c a Th tư ng Chính ph . 1.2. Các lo i giá khác trong ngành hàng không ư c qu n lý theo các quy nh t i Thông tư này. 2. thúc Ny ho t ng c a ngành Hàng không, Giá HK ph i ư c xây d ng trên cơ s chi phí h p lý, có tính n kh năng thu h i v n u tư và t o tích lu cho các ơn
  2. v , ng th i ph i m b o phù h p v i m c giá c a các nư c trong khu v c, t ng bư c th c hi n các khuy n cáo trong lĩnh v c giá c a ICAO. Giá HK còn ph i ư c xây d ng trên cơ s các ch - chính sách c a Nhà nư c trong lĩnh v c Hàng không; m b o hài hoà gi a l i ích c a ơn v và c a khách hàng, không ư c nâng giá b t h p lý do tính ch t c quy n trong kinh doanh. 3. i v i các lo i hình kinh doanh, d ch v có tính c quy n cao, liên quan tr c ti p n vi c s d ng cơ s h t ng c a ngành Hàng không ho c có nh hư ng tr c ti p t i các i tư ng s d ng d ch v v n t i hàng không và các nhà v n chuy n có ho t ng v n t i hàng không trên lãnh th Vi t Nam: Nhà nư c qu n lý giá thông qua vi c quy nh các lo i giá ho c quy nh nguyên t c nh giá, khung giá c a các lo i hình d ch v này. i v i các lo i hình kinh doanh, d ch v khác: các ơn v nh giá theo cơ ch th trư ng, nhưng không ư c l i d ng th c quy n ho c liên minh c quy n nâng giá, ép khách hàng và ph i ch u s qu n lý chung v giá c a các cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i Thông tư này. II- TH M QUY N QUY NNH 1. Ban V t giá Chính ph : trên cơ s văn b n ngh c a C c hàng không DDVN, Ban V t giá Chính ph thNm nh và giao cho C c hàng không DDVN quy nh các lo i giá sau: 1.1. Giá i u hành tàu bay bay i n 1.2. Giá ph c v hành khách hàng không t i C ng HKSB 1.3. Giá c t cánh tàu bay 2. C c Hàng không DDVN: 2.1. Xây d ng ho c hư ng d n các ơn v xây d ng phương án, thNm nh và t ng h p, ngh Ban V t giá Chính ph thNm nh các lo i giá quy nh t i i u 1 - ph n II. 2.2. Trên cơ s tình hình th c t ho c theo ngh c a các ơn v , C c hàng không DDVN xem xét, thNm nh và quy nh các lo i giá sau: 2.2.1. Giá soi chi u an ninh hàng không 2.2.2. Giá cho thuê qu y làm th t c hành khách t i C ng HKSB 2.2.3. Giá sân u ôtô t i C ng HKSB 2.2.4. Giá như ng quy n khai thác t i C ng HKSB 2.2.5. Giá thuê bao t i các c ng HKSB
  3. 2.2.6. Giá cung c p các d ch v b sung i u hành bay quá c nh 2.2.7. Giá s d ng sân u tàu bay Và m t s lo i giá khác phát sinh trong quá trình ho t ng c a các ơn v , c n thi t ph i ư c qu n lý, quy nh ch t ch , m b o th c hi n t t các chính sách c a Nhà nư c trong lĩnh v c kinh doanh các lo i hình d ch v hàng không. 2.3. C c Hàng không DDVN: căn c tình hình th c t ho c theo ngh c a các ơn v : 2.3.1. Quy nh nguyên t c nh giá cho các lo i giá sau: 2.3.1.1. Giá cung ng xăng d u máy bay 2.3.2. Quy nh khung giá cho m t s lo i giá như sau: 2.3.2.1. Giá làm mát phanh, v sinh l p tàu bay 2.3.2.2. Giá cho thuê xe, phương ti n m t t t i C ng HKSB 2.3.2.3. Giá cho thuê m t b ng qu ng cáo t i C ng HKSB 2.3.2.4. Giá cho thuê m t b ng t i C ng HKSB 2.3.2.5. Giá ph c v k thu t thương m i m t t cho tàu bay 2.3.2.6. Giá lưu kho, lưu bãi hàng hoá chuyên ch b ng ư ng hàng không 2.3.2.7. Giá kéo d t tàu bay 2.3.2.8. Giá d n tàu bay 2.3.2.9. Giá cho thuê c u d n khách lên/xu ng tàu bay 2.3.2.10. Giá s d ng băng chuy n tr hành lý t i C ng HKSB 2.3.2.11. Giá kinh doanh v n t i trong sân t i C ng HKSB 2.3.2.12. M t s lo i giá phi hàng không c a các d ch v tr c ti p s d ng cơ s h t ng t i C ng HKSB a phương (không ph i sân bay Qu c t ) Và m t s lo i giá khác, phát sinh trong quá trình ho t ng c a các ơn v , c n thi t ph i ư c qu n lý v nguyên t c nh giá ho c khung giá. 3. Các ơn v :
  4. 3.1. Xu t phát t nhu c u th trư ng và trên cơ s tuân th các nguyên t c ho c khung giá do C c hàng không DDVN quy nh, các ơn v quy nh m c giá c th cho các lo i giá ã nêu t i m c 2.3 trên. 3.2. Trên cơ s nguyên t c nh giá theo cơ ch th trư ng, nhưng không ư c l i d ng th c quy n ho c liên minh c quy n nâng giá, ép khách hàng, các ơn v quy nh các lo i giá sau: 3.2.1. Giá canh gác máy bay 3.2.2. Giá trông gi xe p, xe máy t i C ng HKSB 3.2.3. Giá s d ng nhà ti n v y t i C ng HKSB 3.2.4. Giá cung c p thi t b và d ch v trong lĩnh v c t ch , bán vé v n chuy n hàng không. 3.2.5. Giá các lo i d ch v khác, giá kinh doanh thương m i do các ơn v cung ng. 3.3. Trong trư ng h p phát sinh lo i hình d ch v m i, chưa ư c quy nh c th t i Thông tư này, các ơn v ư c phép t m th i áp d ng m c giá tho thu n v i khách hàng ho c m c giá do ơn v quy nh. Trong vòng 30 ngày k t ngày áp d ng giá t m th i, ơn v ph i xây d ng phương án giá ho c khung giá, trình C c Hàng không DDVN và Ban V t giá Chính ph xem xét, quy t nh (tr trư ng h p các lo i giá nêu t i m c 3.2 trên). III. CÁC QUY NNH KHÁC 1. ăng ký giá HK: 1.1. Các ơn v có trách nhi m ăng ký v i C c hàng không DDVN các lo i giá HK nêu t i i m 3 - ph n II (tr các lo i giá m c 3.2. 5) 1.1.1. ăng ký theo nh kỳ: ư c th c hi n hàng năm (vào các ngày trư c ngày 01/2 hàng năm) i v i các lo i giá d ki n áp d ng trong kỳ ti p theo. 1.1.2. ăng ký thông thư ng: các bi u giá m i ph i ư c ăng ký ch m nh t là 15 ngày trư c ngày áp d ng chính th c, tr trư ng h p các lo i giá do C c Hàng không quy nh (giá t i m c 1 và 2.2 - ph n II) 1.2. Các n i dung ch y u ph i ăng ký là: tên g i, i tư ng áp d ng, m c giá ho c khung giá áp d ng trong th i kỳ ăng ký, các trư ng h p áp d ng c bi t, các ghi chú - gi i thích có liên quan, gi i trình phương pháp xây d ng và n i dung c u thành c a lo i giá ăng ký (n u có s xây d ng m i, thay i, b sung so v i kỳ trư c). Trư ng h p trong kỳ ăng ký, i v i các lo i giá ho c m t s n i dung c a giá không có thay i so v i kỳ trư c, ơn v ch ph i nêu l i tên lo i giá và ghi rõ "Như năm 19...(năm trư c năm ăng ký)". 1.3. Trong quá trình th c hi n, xu t phát t yêu c u th c t , các ơn v ư c quy n i u ch nh m c giá tăng ho c gi m không quá 5% so v i m c ho c khung giá ã ăng
  5. ký. Trư ng h p thay i l n hơn, ơn v ph i ăng ký l i lo i giá ó trư c khi áp d ng m c giá m i theo quy nh t i m c 1.1.2 trên. Các trư ng h p thay i các n i dung khác như: tên g i, i tư ng áp d ng, các trư ng h p áp d ng c bi t... ơn v ph i ăng ký l i các n i dung ó ngay khi áp d ng n i dung m i. 2. Hi p thương giá HK: 2.1. Trong trư ng h p có s tranh ch p i v i các lo i giá nêu t i i m 3 - ph n II các ơn v ho c ngư i s d ng d ch v có quy n ngh t ch c hi p thương giá. Cơ quan ch trì hi p thương giá là C c hàng không DDVN (có s tham gia c a Ban V t giá Chính ph ). 2.2. Trong trư ng h p các bên v n không tho thu n ư c m c giá qua hi p thương, C c hàng không DDVN s quy t nh m c giá áp d ng. Các bên có nghĩa v ch p hành quy t nh này. 3. Ki m tra tình hình th c hi n giá HK 3.1. C c Hàng không DDVN, Ban v t giá Chính ph t ch c ki m tra c l p ho c ph i h p ki m tra vi c ch p hành giá, khung giá HK t i các ơn v ; x lý k p th i các trư ng h p vi ph m theo quy nh hi n hành; b sung, s a i k p th i nh ng trư ng h p giá, khung giá không phù h p. 3.2. Các ơn v có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n giá HK v C c Hàng không DDVN theo nh kỳ 1 năm (vào cùng kỳ ăng ký giá hàng năm) i v i các lo i giá ã nêu t i ph n II trên, tr các lo i giá nêu t i m c 3.2.5. Trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u c a Ban V t giá Chính ph ho c C c Hàng không DDVN, ơn v ph i l p và g i Báo cáo t xu t v tình hình th c hi n Giá HK i v i t t c các lo i giá ã nêu trong Thông tư này. 3.3. N i dung các Báo cáo ph i ph n nh ư c tình hình th c hi n v giá trong kỳ báo cáo ơn v , các i m h p lý - b t h p lý, các ki n ngh b sung, s a i... và các n i dung khác theo yêu c u c a C c hàng không DDVN và Ban V t giá Chính ph . 3.4. i v i các lo i giá HK có liên quan d ch v c a các doanh nghi p thành viên c a T ng công ty Hàng không Vi t nam, vi c ăng ký giá, báo cáo tình hình th c hi n giá theo các quy nh c a Thông tư này ư c th c hi n t p trung, th ng nh t qua T ng công ty HKVN. 3.5. Hàng năm, trên cơ s các ăng ký và báo cáo tình hình th c hi n giá c a ơn v , C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m thông báo tình hình th c hi n các lo i giá ã nêu t i m c 1 và 2.2 - ph n II cho Ban V t giá Chính ph ph i h p qu n lý. IV. I U KHO N THI HÀNH
  6. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u b bãi b . 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v báo cáo k p th i nh ng v n c n ư c b sung, s a i v Ban V t giá Chính ph , C c hàng không DDVN xem xét gi i quy t. Nguy n H ng Nh Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản