Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
73
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP về việc hướng dẫn tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP

  1. B QU C PHÒNG-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2000/TTLT/BTC-BQP Hà N i , ngày 14 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B QU C PHÒNG S 19/2000/TTLT/BTC-BQP NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯ NG D N T CH C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG TI N PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG VÙNG LÃNH H I, VÙNG TI P GIÁP LÃNH H I, VÙNG C QUY N KINH T VÀ TH M L C NA C A NƯ C CHXHCN VI T NAM Th c hi n i u 37 Ngh nh s 36/1999/N -CP ngày 09/6/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a nư c CHXHCN Vi t Nam. Liên B Tài chính - Qu c phòng hư ng d n m t s i m như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam và nư c ngoài vi ph m hành chính trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a nư c CHXHCN Vi t Nam b x ph t ti n theo Ngh nh s 36/1999/N -CP, có trách nhi m n p ti n ph t b ng ng Vi t Nam t i nơi quy nh ư c ghi trong quy t nh x ph t. i v i cá nhân, t ch c nư c ngoài có th n p b ng ngo i t theo t giá Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n ph t. M u quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Thông tư liên t ch này. 2. Biên lai thu ti n ph t do B Tài chính (T ng c c Thu ) th ng nh t phát hành, qu n lý và s d ng theo ch quy nh hi n hành. 3. L c lư ng C nh sát bi n và Kho b c Nhà nư c nơi C c, Vùng C nh sát bi n t tr s ký k t h p ng u nhi m thu th c hi n vi c thu n p ti n ph t ư c nhanh chóng, thu n ti n, úng pháp lu t, m b o nguyên t c ngư i x ph t không tr c ti p thu ti n ph t và n p y s ti n thu ph t vào Kho b c nhà nư c. II. HƯ NG D N C TH V TH T C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH 1. Vi c thu và n p ti n ph t.
  2. 1.1. Quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n x ph t các hành vi vi ph m hành chính theo i u 35 Ngh nh s 36/1999/N -CP ho c quy t nh gi i quy t khi u n i c a ngư i có thNm quy n là cơ s cho vi c thu ti n ph t n p vào ngân sách Nhà nư c. Quy t nh x ph t có hai lo i m u: m u s 01A/XPHC s d ng x ph t trong trư ng h p ph i l p biên b n vi ph m; M u s 01B/XPHC s d ng x ph t ti n t i ch n 20.000 ng. Ngư i có thNm quy n x ph t khi ra quy t nh x ph t ph i l p thành 3 b n (1 b n giao cho ngư i b x ph t, m t b n chuy n cho ơn v C nh sát bi n ã ư c u nhi m thu, 1 b n lưu t i cơ quan c a ngư i có thNm quy n x ph t). i v i quy t nh ph t ti n t 2.000.000 ng tr lên ph i l p thêm m t b n quy t nh x ph t g i cho Vi n ki m sát nhân dân c p t nh nơi Vùng, C c C nh sát bi n t tr s ho c nơi phát hi n hành vi vi ph m hành chính. 1.2. Kho b c Nhà nư c nơi C c, Vùng C nh sát bi n t tr s u nhi m cho ơn v C nh sát bi n thu ti n ph t vi ph m hành chính. Vi c u nhi m thu ti n ph t ph i thông qua h p ng u nhi m. N i dung H p ng u nhi m theo m u c a Kho b c Nhà nư c trong ó xác nh rõ trách nhi m c a m i bên. 1.2.1. Trách nhi m c a Kho b c Nhà nư c nơi C c, Vùng C nh sát bi n t tr s tr c ti p th c hi n u nhi m thu: Giao y biên lai và ch ng t liên quan n vi c thu ti n ph t cho ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m thu. Vi c giao nh n biên lai thu ti n ph i ư c th c hi n như quy nh v vi c giao biên lai cho các bàn thu ti n ph t ư c quy nh t i i m 3 m c II c a Công văn s 527 KB/C ngày 25/7/1995 c a Kho b c Nhà nư c; - Hư ng d n các ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m thu s d ng các liên biên lai và th t c n p ti n vào Kho b c theo úng ch quy nh c a B Tài chính; - Thanh toán y phí u nhi m cho ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m thu; - Ki m tra nh kỳ và t xu t vi c s d ng biên lai ch ng t thu ti n ph t. 1.2.2. Trách nhi m c a ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m thu - Nh n, s d ng, b o qu n và quy t toán biên lai thu ti n ph t theo úng quy nh c a Kho b c Nhà nư c u nhi m; - Thông báo k p th i khi phát hi n biên lai gi , biên lai b m t ho c hư h ng cho Kho b c Nhà nư c ã u nhi m thu; - Ch u trách nhi m v v t ch t quy nh t i ti t 6.1 i m 6 m c II Công văn s 527- KB/C ngày 25/7/1995 c a Kho b c Nhà nư c n u làm hư h ng, m t biên lai thu ti n ph t; - Th c hi n úng H p ng thu ti n ph t do Kho b c Nhà nư c ã u nhi m.
  3. 1.2.3. V phí u nhi m: Phí u nhi m do Kho b c Nhà nư c tr c ti p u nhi m và ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m tho thu n th ng nh t trong H p ng u nhi m có tính n nh ng chi phí c thù c a l c lư ng C nh sát bi n khi th c hi n thu ti n ph t trên các vùng bi n, h i o xa b . Phí u nhi m ư c s d ng trong s kinh phí do S Tài chính - V t giá c p thanh toán cho ơn v ư c u nhi m. Phí u nhi m ư c trích t kho n thu v ti n ph t l i cho ngân sách a phương. 1.3. ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m thu ti n ph t ph i c p biên lai thu ti n ph t cho ngư i b x ph t khi h ã n p ti n ph t ch ng nh n ã thu ti n ph t theo m c ghi trong quy t nh x ph t. Biên lai thu ti n ph t bao g m 4 liên: 1 liên báo soát, 1 liên ngư i b x ph t gi , 1 liên lưu l i t i cơ quan c a ngư i có thNm quy n x ph t và m t liên lưu l i cu ng biên lai. Ngư i ư c giao nhi m v thu ti n ph t ph i ăng ký s hi u biên lai thu ti n ph t áp d ng như quy nh chung i v i các ch ng t thu ti n c a B Tài chính. 1.4. Ngư i b x ph t có trách nhi m n p ti n ph t theo quy t nh x ph t trong th i h n t i a 05 ngày k t ngày ra quy t nh x ph t. Khi n p ti n ph t, ngư i b x ph t ư c c p liên 2 biên lai thu ti n ph t. 1.5. Trư ng h p ngư i vi ph m không th c hi n vi c n p ti n ph t theo quy nh t i quy t nh x ph t, s b cư ng ch thi hành theo i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và áp d ng các bi n pháp cư ng ch khác như: t m gi gi y t c a ngư i b x ph t ho c tài s n c a h tương ng v i s ti n b x ph t cho n khi ngư i b x ph t n p ti n ph t theo quy t nh x ph t. Khi n p ti n ph t, ngư i b x ph t ư c c p liên 2 và liên 3 biên lai thu ti n ph t, liên 3 n p l i nơi gi gi y t , ho c tài s n làm căn c nh n l i gi y t ho c tài s n t m gi . 1.6. Cu i m i ngày, ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m thu ti n ph t ph i l p b ng kê biên lai thu ti n ph t trong ngày; căn c vào b ng kê biên lai, l p gi y n p ti n vào ngân sách Nhà nư c, ng th i n p toàn b s ti n ã thu ư c vào Kho b c Nhà nư c theo úng ch hi n hành (nơi Kho b c Nhà nư c thu ti n ph t ư c quy nh trong h p ng u nhi m). Trong trư ng h p tàu i bi n dài ngày, thì sau m i chuy n i công tác v ơn v C nh sát bi n l p gi y n p ti n và n p toàn b s ti n ã thu ư c vào Kho b c Nhà nư c. 1.7. nh kỳ vào ngày 25 hàng tháng Kho b c Nhà nư c và L c lư ng C nh sát bi n ư c u nhi m thu ti n hành t ng h p, i chi u toàn b s ti n thu ph t và s ti n x ph t ã ra quy t nh nhưng chưa n p có bi n pháp ôn c truy thu ho c cư ng ch thi hành. 2. Qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính. 2.1. Toàn b ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c CHXHCN Vi t Nam, ph i n p vào ngân sách Nhà nư c theo m c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành và ư c l i 100% cho ngân sách a phương nơi t tr s C c, Vùng C ng sát bi n.
  4. 2.2. Vi c chi ph c v cho công tác x lý vi ph m hành chính ph i căn c vào i m 6 m c B ph n II Thông tư s 52-TC/CSTC ngày 12/9/1996 c a B Tài chính bao g m các kho n sau ây: - Chi mua s m trang thi t b , phương ti n c n thi t ph c v tr c ti p cho công tác phòng, ch ng các hành vi vi ph m; - Chi b sung cho vi c in n quy t nh, biên b n x ph t và các m u bi u khác có liên quan; chi cho công tác tuyên truy n, in n tài li u; t ch c h c t p, trao i nghi p v c a l c lư ng C nh sát bi n; - Chi cho công tác thu th p thông tin, i u tra, xác minh, vây b t, d n gi i và x lý hành vi vi ph m; - Chi cho b o qu n lưu kho, lưu bãi, v n chuy n, b c x p t khi ti p nh n bàn giao tài s n, tang v t, phương ti n theo quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c v cơ quan tài chính t i khi t ch c bán u giá tài s n ó; - H tr kinh phí cho công tác cư ng ch ; - Các kho n chi b i dư ng cho t p th và cá nhân tham gia công tác x ph t vi ph m hành chính căn c vào ch t lư ng và k t qu công tác ã hoàn thành, m c t i a không quá 30% s ti n ph t thu ư c i v i nh ng v vi c ph c t p và m c b i dư ng t i a cho t ng cá nhân không quá 200.000 ng/tháng; - Chi tr cho cơ quan quy t nh t ch thu tài s n sung qu Nhà nư c nh ng kho n chi th c t phát sinh: chi phí i u tra xác minh, b t gi x lý vi ph m và phí b c d , v n chuy n, b o qu n, ki m nghi m, giám nh tài s n, tang v t, phương ti n ã t ch thu và b i thư ng t n th t do nguyên nhân khách quan (n u có) t i th i i m chuy n giao cho cơ quan tài chính t ch c bán u giá; - Chi cho công tác t ch c nh giá và bán u giá tài s n, tang v t, phương ti n sung công qu Nhà nư c theo úng quy nh ch hi n hành c a Nhà nư c do cơ quan có thNm quy n quy t nh; - Chi thuê giám nh k thu t, nh giá tài s n, tang v t, phương ti n trư c khi t ch c bán và b i thư ng t n th t do nguyên nhân khách quan (n u có) cho n khi chuy n giao cho H i ng nh giá t ch c bán u giá; - Chi s a ch a tài s n, tang v t, phương ti n bán (n u có); Các kho n chi phí khác th c hi n theo d toán ư c duy t, m b o tuân th các quy nh chung v qu n lý tài chính hi n hành. 3. L p d toán chi. Căn c vào các n i dung quy nh t i i m 2.2. m c II nêu trên các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v l p d toán g i cơ quan tài chính cùng c p xét duy t và t ng h p vào ngân sách Nhà nư c trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh.
  5. 4. Qu n lý c p phát và quy t toán. S Tài chính - V t giá căn c vào d toán ngân sách ư c duy t c p phát cho cơ quan, ơn v theo ti n th c hi n. Các cơ quan, ơn v s d ng ti n ch u trách nhi m quy t toán theo ch tài chính hi n hành. III. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ NGƯ I CÓ TH M QUY N X PH T TRONG VI C X LÝ VÀ THU TI N PH T 1. Ngư i có thNm quy n x ph t khi x lý các hành vi vi ph m hành chính ph i căn c vào các quy nh t i Ngh nh s 36/1999/N -CP ngày 09/6/1999 c a Chính ph ra quy t nh úng m c ph t, ng th i có trách nhi m hư ng d n ngư i vi ph m n p ti n ph t úng nơi quy nh. i v i nh ng ngư i vi ph m không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì ngư i có thNm quy n x ph t ra quy t nh cư ng ch và t ch c th c hi n cư ng ch theo quy nh t i i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m th c hi n úng quy nh theo h p ng u nhi m thu ã ký k t v i ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m, ng th i t p trung, h ch toán s ti n ph t vi ph m hành chính t ơn v C nh sát bi n ư c u nhi m thu vào qu ngân sách Nhà nư c theo úng m c l c và t l phân chia cho các c p ngân sách ã quy nh hi n hành. 3. S Tài chính, Kho b c Nhà nư c, C c thu và các cơ quan ch c năng c a a phương nơi có tr s C c, Vùng C nh sát bi n có trách nhi m ph i h p v i ơn v C nh sát bi n th c hi n ki m tra, giám sát vi c thu ti n ph t và s d ng ti n ph t theo úng quy nh. 4. M i t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v thu, n p và s d ng ti n ph t u ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có gì khó khăn, vư ng m c, C c C nh sát bi n ph n nh v liên B xem xét, gi i quy t. Nguy n Văn Rinh Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký) MS: 01A/XPHC C c C nh sát bi n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  6. ............................... c l p - T do - H nh phúc .................... Ngày.... tháng...... năm..... S : ......./Q -XP QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c Ngh nh s 36/1999/N -CP ngày 09/6/1999 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c XHXHCN Vi t Nam; Căn c biên b n vi ph m hành chính l p ngày... tháng... năm............ Xét n i dung, tính ch t, hành vi vi ph m hành chính. Tôi: ..................................., ch c v : .................................................. ơn v công tác: ..................................................................................... QUY T NNH i u 1. X ph t hành chính i v i Ông, Bà (ho c t ch c): ........... - a ch :................................................................................................ - Ngh nghi p: ........................................................................................ - Dân t c: ............. qu c t ch: ................................................................ - CMDN (ho c h chi u) s : ................... do cơ quan: ........................... ................................................... c p ngày .......... tháng ......... năm ....... - Tên phương ti n vi ph m (n u có) ........................................................ ................................................................................................................. -S ăng ký phương ti n: ....................................................................... ã có hành vi vi ph m: ........................................................................... ................................................................................................................. Quy nh t i i m........ kho n........ i u..... Ngh nh s 36/1999/N -CP ngày 09/6/1999 c a Chính ph . - Hình th c x ph t hành chính: ............................................................
  7. - Hình th c ph t b sung ........................................................................ - Bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có): i u 2. Ông, Bà (ho c t ch c) có tên t i i u 1 ch u trách nhi m n t i: ....................................... n p ti n ph t và thi hành nghiêm ch nh các hình th c và bi n pháp t i i u 1 Quy t nh này. Trong th i gian 5 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh n u Ông Bà (ho c t ch c) không t nguy n thi hành Quy t nh x ph t này thì s b cư ng ch thi hành. Ông, Bà (ho c t ch c) có quy n khi u n i t i:...... trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n ư c Quy t nh x ph t. Trong th i gian gi i quy t khi u n i Ông, Bà (t ch c) v n ph i thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. NGƯ I RA QUY T NNH MS: 01B/XPHC C c C nh sát bi n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ............................... c l p - T do - H nh phúc .................... Ngày.... tháng...... năm..... S : ......./Q -XP QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH T I CH (Ph t ti n n 20.000 ng) Căn c i u 46 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995; Căn c Ngh nh s 36/1999/N -CP ngày 09/6/1999 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c CHXHCN Vi t Nam. - Tôi:............................................, Ch c v : ........................................... ơn v công tác: ...................................................................................... QUY T NNH - Ph t ti n: ......................... ng (ngo i t ).................. (vi t b ng ch ). - i v i Ông, Bà (ho c t ch c): .........................................................
  8. - a ch :................................................................................................ - ã có hành vi vi ph m:....................................................................... ............................................................................................................... Quy nh t i i m:....... kho n.... i u............ Ngh nh s 36/1999/N /CP ngày 09/6/1999 c a Chính ph . a i m phát hi n vi ph m:..................................................................... .................................................................................................................. Ông, Bà (ho c t ch c) có trách nhi m n t i: ......................... n p ti n ph t. - Nh ng gi y t , tài s n gi t i các cơ quan c a ngư i có thNm quy n x ph t bao g m: ............................................................................................................ - Trong th i gian 5 ngày n u Ông, Bà (ho c t ch c) không t nguy n thi hành quy t nh x ph t thì s b cư ng ch thi hành. NGƯ I RA QUY T NNH
Đồng bộ tài khoản