Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH - BCA

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH - BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH - BCA về việc hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội - Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH - BCA

  1. B LAO NG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I-B c l p - T do - H nh phúc CÔNG AN ******** ****** S : 19/2006/TTLT- Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2006 BL TBXH - BCA THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N CÔNG TÁC PH I H P Đ M B O AN NINH TR T T VÀ TRANG B , QU N LÝ, S D NG CÔNG C H TR CHO TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO Đ NG XÃ H I Căn c Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Căn c Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ; Căn c Ngh nh s 29/2003/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công an hư ng d n công tác ph i h p m b o an ninh tr t t và trang b , qu n lý, s d ng công c h tr cho Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i (sau ây g i t t là Trung tâm) ư c thành l p theo Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh như sau: I. N I DUNG PH I H P Đ M B O AN NINH TR T T T I TRUNG TÂM 1. Phòng ng a vi ph m pháp lu t, m b o an ninh tr t t t i Trung tâm 1.1. Công tác phòng ng a vi ph m, m b o an ninh tr t t t i Trung tâm ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, liên t c, có hi u qu nh m k p th i phát hi n, ngăn ch n và x lý nghiêm minh m i hành vi vi ph m pháp lu t v an ninh tr t t . 1.2. Trung tâm có trách nhi m t ch c th c hi n các bi n pháp b o m anh ninh tr t t t i cơ s . Công an các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m ph i h p v i Trung tâm trong vi c b o m an ninh tr t t t i Trung tâm; c l c lư ng n
  2. Trung tâm ph i h p gi i quy t khi nh n ư c thông báo x y ra s vi c nghiêm tr ng v an ninh tr t t , vư t quá kh năng gi i quy t c a Trung tâm. 1.3. Trung tâm và Công an xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là Công an c p xã), Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i t t là Công an c p huy n) có trách nhi m thông báo cho nhau v tình hình an ninh tr t t có liên quan tr c ti p n vi c b o m an ninh tr t t t i Trung tâm. Hàng tháng, Trung tâm có trách nhi m cung c p cho Công an c p xã nơi Trung tâm trú óng s lư ng h c viên hi n có và danh sách h c viên ưa vào, ưa ra kh i Trung tâm. Khi h c viên h t h n, ư c tr v a phương, Trung tâm có trách nhi m thông báo cho Công an c p xã nơi h c viên v cư trú bi t qu n lý, giáo d c. 1.4. Trung tâm có trách nhi m ch trì, t ch c giao ban nh kỳ hàng tháng v i Công an c p xã nơi Trung tâm trú óng ki m i m tình hình th c hi n công tác b o m an ninh tr t t t i Trung tâm và th ng nh t bi n pháp b o m an ninh tr t t trong th i gian ti p theo. 1.5. Trung tâm có trách nhi m ch trì xây d ng và th ng nh t v i Công an c p xã, Công an c p huy n các phương án x lý tình hu ng m t an ninh tr t t t i Trung tâm như h c viên b tr n t p th ho c có s t n công t bên ngoài vào cơ s gi i thoát h c viên; trư ng h p x y ra cháy, n và nh ng tình hu ng ph c t p khác v an ninh tr t t t i Trung tâm. Tuỳ theo i u ki n th c t , Trung tâm có th t ch c di n t p các phương án ó. 1.6. Công an c p xã, Công an c p huy n và Trung tâm có trách nhi m t ch c ư ng dây nóng, thông báo công khai s i n tho i và nơi t các hòm thư t giác vi ph m; t ch c các hình th c tuyên truy n thích h p nh m ph bi n r ng rãi cho m i ngư i bi t các quy nh v b o m an ninh tr t t t i Trung tâm và khu v c xung quanh, các phương th c, th o n c a các i tư ng vi ph m. 1.7. Công an c p xã nơi Trung tâm trú óng có trách nhi m tham mưu cho U ban nhân dân cùng c p yêu c u cư dân sinh s ng g n khu v c Trung tâm cam k t không vi ph m ho c ti p tay cho nh ng hành vi vi ph m, làm nh hư ng n an ninh tr t t t i Trung tâm và s n sàng t giác, ph n ánh cho chính quy n và Trung tâm v nh ng hành vi vi ph m ó. 2. Gi i quy t các trư ng h p vi ph m an ninh tr t t t i Trung tâm 2.1 Khi x y ra các trư ng h p vi ph m v an ninh tr t t t i Trung tâm ho c xung quanh khu v c nơi Trung tâm trú óng, Trung tâm có trách nhi m ch ng gi i quy t, sau ó thông báo cho Công an c p xã, Công an c p huy n nơi trú óng n m tình hình chung. 2.2 Trư ng h p x y ra s vi c c bi t nghiêm tr ng, ph c t p v an ninh tr t t như: h c viên t t p ông ngư i p phá, h y ho i tài s n, b tr n t p th ; có s t n công t bên ngoài gi i thoát h c viên mà vư t quá thNm quy n và kh năng gi i quy t c a mình thì Trung tâm có trách nhi m báo ngay cho cơ quan Công an nơi g n nh t; khi nh n ư c tin báo, cơ quan Công an có trách nhi m c l c lư ng n ph i h p gi i quy t.
  3. 3. ào t o nâng cao năng l c v công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm 3.1. Hàng năm, căn c vào tình hình và yêu c u th c t , Trung tâm xây d ng k ho ch ào t o, t p hu n nghi p v v công tác b o v , m b o an ninh tr t t t i Trung tâm và công tác qu n lý, s d ng công c h tr cho cán b b o v t i Trung tâm; ng th i, có công văn g i Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi Trung tâm trú óng (sau ây g i t t là Công an c p t nh) kèm theo k ho ch ó ngh ph i h p, giúp . Khi nh n ư c công văn ngh c a Trung tâm, Công an c p t nh có trách nhi m ch o Phòng C nh sát b o v và H tr tư pháp và các ơn v liên quan b trí cán b ph i h p, giúp Trung tâm th c hi n k ho ch. Kinh phí ph c v cho vi c ào t o, t p hu n nghi p v v công tác b o v , m b o an ninh tr t t t i Trung tâm và công tác qu n lý, s d ng công c h tr cho cán b b o v t i Trung tâm do Trung tâm m nhi m. 3.2. Trung tâm có trách nhi m giáo d c v công tác m b o an ninh tr t t cho cán b , nhân viên Trung tâm, nh m k p th i n m b t di n bi n tư tư ng, tâm tư, nguy n v ng c a h c viên và nh ng v n khác có liên quan n b o m an ninh tr t t có phương án ch ng phòng ng a và k p th i x lý khi tình hu ng x u x y ra. II. TRANG B , QU N LÝ VÀ S D NG CÔNG C H TR 1. Trang b công c h tr Công c h tr ư c trang b cho Trung tâm, bao g m: roi cao su; g y cao su; g y i n; găng tay i n; bình x t hơi cay, gây mê; khóa s 8; súng b n n cao su và n tương ng. Căn c vào yêu c u c th c a công tác b o m an ninh tr t t , Giám c Trung tâm giao công c h tr cho cán b , nhân viên b o v s d ng khi làm nhi m v . Vi c giao nh n, qu n lý, s d ng công c h tr ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Th t c ngh trang b công c h tr 2.1. Công văn c a Giám c Trung tâm (ph i ư c s ng ý c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i) g i Công an c p t nh nơi Trung tâm trú óng nêu rõ s lư ng, ch ng lo i công c h tr ngh trang b . 2.2. B n sao có công ch ng Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c thành l p Trung tâm; b n sao án thành l p và ho t ng c a Trung tâm. 2.3. Gi y gi i thi u c a Trung tâm và Ch ng minh nhân dân c a ngư i n liên h . 3. H sơ xin c p Gi y phép s d ng công c h tr Gi y phép s d ng công c h tr c a Trung tâm do Công an c p t nh nơi Trung tâm trú óng c p, có giá tr s d ng trong th i h n ba năm. Th t c ngh c p Gi y phép ư c th c hi n như sau:
  4. 3.1. Trư ng h p xin c p m i gi y phép s d ng công c h tr a) Công văn ngh c a Giám c Trung tâm g i Công an c p t nh nơi Trung tâm trú óng; b) B n kê khai công c h tr ngh c p gi y phép s d ng công c h tr (theo m u quy nh c a B Công an); c) Phi u xu t kho ho c b n sao phi u xu t kho s công c h tr ngh c p Gi y phép s d ng (có óng d u xác nh n c a Trung tâm); d) B n sao Gi y phép mua công c h tr do cơ quan Công an có thNm quy n c p (có óng d u xác nh n c a Trung tâm); ) B n sao có công ch ng Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c thành l p Trung tâm; e) Gi y gi i thi u c a Trung tâm kèm theo Ch ng minh nhân dân c a ngư i ư c c n làm th t c. 3.2. Trư ng h p xin i, c p l i Gi y phép s d ng công c h tr a) Công văn ngh c a Giám c Trung tâm, nêu rõ lý do xin c p (Gi y phép s d ng h t h n, b m t, rách nát ho c lý do chính áng khác); trư ng h p xin c p i, ph i n p l i Gi y phép s d ng ã h t h n lưu h sơ. b) Gi y gi i thi u c a Trung tâm kèm theo Ch ng minh nhân dân c a ngư i ư c c n làm th t c. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan Công an có trách nhi m gi i quy t vi c trang b công c h tr và c p Gi y phép s d ng công c h tr cho Trung tâm. Trư ng h p không ng ý gi i quy t, ph i ghi rõ lý do vào văn b n tr l i. 5. V n chuy n công c h tr Vi c v n chuy n công c h tr ph i có các gi y t kèm theo như: hoá ơn, phi u xu t kho, Gi y phép s d ng công c h tr ho c các gi y t h p pháp khác. 6. S d ng công c h tr 6.1. Công c h tr ch ư c ưa vào s d ng sau khi có Gi y phép s d ng do cơ quan Công an có thNm quy n c p. 6.2. Công c h tr ch ư c giao cho cán b , nhân viên b o v ã qua l p ào t o, hu n luy n v b o qu n, s d ng công c h tr do cơ quan Công an t ch c. 6.3. Vi c giao, nh n công c h tr và Gi y phép s d ng công c h tr ph i ư c ghi y , c th vào s sách, có ch ký c a hai bên giao, nh n.
  5. Cán b , nhân viên b o v ư c trang b công c h tr có trách nhi m b o qu n, s d ng công c h tr theo úng quy nh. Khi thi hành xong nhi m v , ph i giao l i ngay cho b ph n qu n lý công c h tr c a Trung tâm. Trư ng h p m t công c h tr , Gi y phép s d ng công c h tr , ph i báo cáo ngay v i Giám c Trung tâm thông báo cho cơ quan Công an nơi ã c p Gi y phép s d ng công c h tr . 6.4. Ch ư c s d ng công c h tr sau khi ã áp d ng các bi n pháp gi i thích, thuy t ph c h c viên có hành vi vi ph m nhưng ngư i vi ph m v n không ch p hành, ti p t c có hành vi vi ph m như ch ng ngư i thi hành công v ; gây r i, làm nh hư ng nghiêm tr ng n an ninh tr t t c a Trung tâm ho c phòng v chính áng. Vi c s d ng bình x t hơi cay, gây mê; súng b n n cao su; khoá s 8 ch ư c th c hi n khi có l nh c a Giám c Trung tâm. 6.5. Ngư i thi hành công v , khi mang theo công c h tr thi hành nhi m v b t gi h c viên b tr n, ph i mang theo Gi y phép s d ng công c h tr do cơ quan Công an có thNm quy n c p. Trư ng h p các cơ quan ch c năng ki m tra, ph i xu t trình Gi y phép s d ng công c h tr và nêu rõ m c ích c a vi c mang theo công c h tr ó. Nghiêm c m vi c cho mư n ho c giao cho ngư i không có trách nhi m qu n lý, s d ng công c h tr ; mang công c h tr v nhà riêng ho c mang theo ngư i khi không làm nhi m v ; mang công c h tr ra kh i Trung tâm khi không có ý ki n b ng văn b n c a Giám c Trung tâm. Trư ng h p x y ra vi ph m nghiêm tr ng v trang b , qu n lý và s d ng công c h tr s b thu h i Gi y phép s d ng công c h tr . 7. Qu n lý, b o qu n công c h tr 7.1. Công c h tr ph i ư c qu n lý ch t ch , t p trung t i Phòng B o v c a Trung tâm. Phòng B o v ph i trang b t ch c ch n, kín áo, b o m an toàn phòng, ch ng cháy, n b o qu n công c h tr . 7.2. Phòng b o v có trách nhi m giúp Giám c Trung tâm qu n lý, b o qu n công c h tr , th c hi n vi c giao cho cá nhân s d ng khi thi hành nhi m v và nh n l i khi hoàn thành. Vi c giao nh n ph i ư c ghi chép, ký nh n vào s nh t ký s d ng công c h tr . 8. Thanh lý, tiêu hu công c h tr 8.1. T ngày 15 n ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm ph i t ch c ki m tra s lư ng, phân lo i ch t lư ng công c h tr ã ư c trang b . Trư ng h p công c h tr b h ng, Trung tâm ph i làm văn b n ngh cơ quan Công an nơi ã c p Gi y phép s d ng gi i thi u n cơ s s a ch a theo quy nh; trư ng h p không th s a ch a, khôi ph c ư c thì Trung tâm ph i làm văn b n ngh Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i cho thanh lý, tiêu hu . 8.2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh thành l p H i ng thanh lý, tiêu hu công c h tr . Thành ph n H i ng bao g m:
  6. a) Phó Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ch t ch H i ng; b) i di n cơ quan Công an nơi c p Gi y phép s d ng - thành viên; c) i di n cơ quan Tài chính c p t nh - thành viên; d) i di n lãnh o Trung tâm - thành viên. 8.3. Công c h tr b tiêu hu ph i ư c làm bi n d ng hoàn toàn, không còn kh năng khôi ph c, s d ng l i. ng th i, vi c tiêu hu công c h tr ph i b o m an toàn, không gây ô nhi m môi trư ng. K t thúc tiêu hu , ph i l p biên b n, có ch ký c a Ch t ch và các thành viên H i ng tiêu hu . Gi y phép s d ng s công c h tr ã b tiêu hu ph i n p l i cho cơ quan Công an ã c p gi y phép ó. 9. Phòng c nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i Công an c p t nh có trách nhi m ph i h p v i Trung tâm thư ng xuyên ki m tra hư ng d n vi c trang b , qu n lý và s d ng công c h tr , b o m cho công tác ó ư c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. III. CH Đ , CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PH I H P Đ M B O AN NINH TR T T T I TRUNG TÂM 1. Ch chính sách 1.1. L c lư ng b o v t i Trung tâm và l c lư ng Công an ph i h p th c hi n công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV trong khi làm nhi m v ư c hư ng ch , chính sách v phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p theo quy nh t i Quy t nh s 265/2003/Q -TTg ngày 16/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch iv i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p. H sơ, trình t , th t c ngh công nh n b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p như sau: a) i v i cán b Trung tâm: Trung tâm có trách nhi m l p h sơ và ti n hành các th t c theo hư ng d n t i Thông tư s 09/2005/TT-BYT ngày 28/3/2005 c a B Y t v hư ng d n i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. b) i v i cán b , chi n s l c lư ng Công an: Trung tâm có trách nhi m l p biên b n tai n n r i ro ngh nghi p cho cán b , chi n s b phơi nhi m v i HIV trong khi thi hành công v và làm công văn g i ơn v qu n lý tr c ti p cán b , chi n s ó hoàn thi n th t c theo hư ng d n t i Thông tư s 09/2005/TT-BYT ngày 28/3/2005 c a B Y t v hư ng d n i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. 1.2. Cán b , chi n s Công an ph i h p th c hi n nhi m v t i Trung tâm b thương ho c b ch t trong khi th c hi n nhi m v ngăn ch n, b t gi i tư ng vi ph m và th c hi n các nhi m v khác trong công tác b o m an ninh tr t t t i Trung tâm, ư c xem xét, ngh công nh n là thương binh, li t s theo quy nh c a pháp lu t.
  7. 2. Kinh phí cho công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm 2.1. Kinh phí cho công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm bao g m kinh phí chi cho các ho t ng: tuyên truy n giáo d c v b o m an ninh tr t t t i Trung tâm, giao ban, ào t o, t p hu n, hu n luy n nghi p v v công tác m b o an ninh tr t t ; mua s m, hu n luy n s d ng công c h tr ; trang b d ng c , phương ti n phòng cháy, ch a cháy và các ho t ng chuyên môn liên quan khác. 2.2. Kinh phí cho công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm do ngân sách nhà nư c c p t ngu n ngân sách a phương nơi quy t nh thành l p Trung tâm và ư c trích trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên hàng năm c a Trung tâm theo quy nh c a Thông tư liên t ch s 45/2002/TTLT/BTC-BL TBXH ngày 16/5/2002 c a liên B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i v hư ng d n qu n lý tài chính i v i các Cơ s ch a b nh do ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý. 2.3. Hàng năm, căn c vào yêu c u th c t c a công tác m b o an ninh tr t t và trang b , qu n lý, s d ng công c h tr t i ơn v , Trung tâm có trách nhi m xây d ng d toán kinh phí cho công tác m b o an ninh tr t t , trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. Vi c l p d toán, phân b , ch p hành và quy t toán kinh phí ph i th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. IV. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1.1. Ch trì ph i h p v i Công an c p t nh nơi Trung tâm trú óng ch o xây d ng chương trình, k ho ch tri n khai công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm. 1.2. Ch o, giám sát, ki m tra và báo cáo nh kỳ hàng năm vi c tri n khai công tác m b o an ninh tr t t , trang b , qu n lý, s d ng công c h tr t i Trung tâm theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trách nhi m c a Công an c p t nh 2.1. Ch o, hư ng d n Công an c p huy n nơi Trung tâm trú óng và các ơn v liên quan thu c Công an t nh ưa công tác ph i h p m b o tr t t an toàn t i Trung tâm tr thành m t trong nh ng nhi m v thư ng xuyên c a ơn v . G n công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm v i công tác gi gìn an ninh tr t t chung c a a phương. 2.2. T ch c t p hu n nghi p v và c p ch ng nh n v công tác b o v ; hư ng d n b o qu n, s d ng công c h tr cho l c lư ng b o v t i Trung tâm. 2.3. Hư ng d n Trung tâm làm các th t c xin c p gi y phép và t ch c c p Gi y phép trang b công c h tr và Gi y phép s d ng công c h tr cho Trung tâm. 2.4. Ki m tra vi c qu n lý, s d ng và b o qu n công c h tr . 3. Trách nhi m c a Trung tâm
  8. 3.1. Ch trì ph i h p v i l c lư ng Công an nơi Trung tâm trú óng tham mưu cho c p u , chính quy n a phương xây d ng k ho ch huy ng các ngành, t ch c xã h i và cá nhân tham gia vào công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm. 3.2. Ch trì ph i h p v i cơ quan Công an liên quan t ch c tri n khai công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm; qu n lý, s d ng công c h tr úng quy nh. 3.3. Tham mưu cho S lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng k ho ch liên ngành gi a S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Công an c p t nh nơi trú óng v tri n khai công tác m b o an ninh tr t t t i Trung tâm. 3.4. T ng h p báo cáo nh kỳ hàng năm và báo cáo t xu t v tình hình an ninh tr t t t i Trung tâm. V. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th n i dung hư ng d n t i M c III ph n C Thông tư liên t ch s 22/2004/TTLT- BL TBXH-BCA ngày 31/12/2004 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Công an v hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 135/2004/N -CP. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v , a phương c n báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (qua C c Phòng, ch ng t n n xã h i) và B Công an (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG AN B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Đ i Quang Đàm H u Đ c Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - S LĐTBXH; Công an các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VP B LĐTBXH, B Công an.
Đồng bộ tài khoản