Thông tư liên tịch số 19-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 19-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 19-TT/LB về việc hướng dẫn việc quản lý quỹ bảo trợ nhà trường do Bộ Giáo Dục -Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 19-TT/LB

  1. B GIÁO D C-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19-TT/LB Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 1984 THÔNG TƯ LIÊN B C A B GIÁO D C - TÀI CHÍNH S 19-TT/LB NGÀY 23-7-1984HƯ NG D N VI C QU N LÝ QU B O TR NHÀ TRƯ NG Quy t nh s 15-CP ngày 14-1-1981 c a H i ng Chính ph ã cho phép ngành giáo d c l p qu b o tr nhà trư ng trên cơ s huy ng s óng góp c a nhân dân, qu phúc l i t p th c a các cơ s s n xu t. Liên B Giáo d c - Tài chính hư ng d n như vi c qu n lý qu b o tr nhà trư ng như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Qu b o tr nhà trư ng ư c thành l p trên cơ s huy ng s óng góp b ng ti n và hi n v t c a cha m h c sinh, s óng góp t nguy n c a các ơn v kinh t c a Trung ương và a phương (bao g m c a các h p tác xã) óng trên lãnh th s d ng vào vi c duy trì và phát tri n s nghi p giáo d c a phương. S thu c a qu b o tr nhà trư ng không t ng h p vào ngân sách Nhà nư c mà do nhà trư ng tr c ti p qu n lý. 2. Vi c qu n lý qu b o tr nhà trư ng ph i theo úng ch qu n lý tài chính hi n hành và theo s hư ng d n c a liên B . 3. Qu b o tr nhà trư ng không thay th qu xây d ng trư ng s quy nh t i Quy t nh s 248-TTg ngày 22-11-1973 c a Th tư ng Chính ph , nhưng có th s d ng m t ph n qu b o tr nhà trư ng h tr cho vi c xây d ng trư ng s ; m c s d ng c th do h i ng nhà trư ng ngh và trình U ban nhân dân qu n, huy n duy t. 4. Ngoài qu b o tr nhà trư ng, các trư ng ph thông không ư c t ng t thêm các kho n quyên góp nào khác chi tiêu. 5. Qu b o tr nhà trư ng ư c qu n lý theo năm h c, l p d toán và thanh toán, quy t toán thu chi theo năm h c. II. N I DUNG THU, CHI C A QU B O TR NHÀ TRƯ NG 1. V thu. Qu b o tr nhà trư ng có các ngu n thu sau ây:
  2. a) óng góp c a cha m h c sinh; m c óng góp c năm h c (9 tháng) iv im t h c sinh: C p I: 36 /năm (4 /tháng) C p II: 45 /năm (5 /tháng) C p III: 54 /năm (6 /tháng). Trư ng h p c n i u ch nh l i m c thu i v i h c sinh các c p cao hơn m c ã quy nh trên ây cho phù h p v i tình hình kinh t c a a phương thì ph i ư c U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương quy t nh và báo cáo v i B Tài chính và B Giáo d c. b) óng góp c a các h p tác xã và các xí nghi p qu c doanh óng t i a phương, m c óng góp c th trích t qu công ích hay qu phúc l i b ng ti n, hi n v t hay ngày công lao ng cho qu b o tr nhà trư ng là do ai h i xã viên hay i h i công nhân viên ch c c a xí nghi p quy t nh. c) S ng h c a các nhà h o tâm trong và ngoài nư c b ng ti n ho c hi n v t. Khi các t ch c kinh t và nhân dân óng góp xây d n qu b o tr nhà trư ng b ng hi n v t thì nhà trư ng ph i căn c vào giá quy nh c a a phương tính thành ti n và ph i m s ghi chép, theo dõi, qu n lý c s lư ng và giá tr hi n v t này. 2. V chi. Qu b o tr nhà trư ng ư c chi các kho n sau ây: a) 65% s thu c năm h c dùng h tr cho ngân sách Nhà nư c chi thêm v s a ch a trư ng l p và s a ch a tài s n, b sung kinh phí mua s m d ng c , dùng d y h c, sách báo thư vi n, b o m cho nhà trư ng th c hi n y các nh m c b ng hi n v t ã quy nh t i Quy t nh s 1126-TT/LB ngày 13-11-1973 và Thông tư s 19-TT/LB ngày 23 tháng 07 năm 1983 c a liên B Giáo d c - Tài chính. b) 20% s thu c năm h c dùng chi v phúc l i và khen thư ng cho giáo viên và h c sinh, như chi v mua s m d ng c nhà ăn t p th , nhà tr t p th (n u có), khen thư ng giáo viên d y t t và h c sinh h c gi i, giúp giáo viên g p khó khăn t xu t (k c trư ng h p giáo viên ư c c i h c b i dư ng t p trung mà gia ình g p khó khăn). c) 5% s thu c năm h c dùng chi v qu n lý qu b o tr nhà trư ng như mua s sách, văn phòng phNm, khen thư ng các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c xây d ng qu b o tr nhà trư ng. d). 10% s thu c năm h c n p cho Phòng Giáo d c qu n, huy n ( i v i các trư ng ph thông cơ s ), n p cho S Giáo d c ( i v i các trư ng ph thông trung h c còn do S qu n lý). Phòng giáo d c qu n, huy n (ho c S Giáo d c) ư c s d ng 80% s ti n này b sung kinh phí cho các trư ng khác c a qu n, huy n có khó khăn v cơ s v t ch t; 20% chi cho nh ng vi c chung c a S và qu n, huy n như h i ngh t p hu n, b i dư ng thi h c sinh gi i, ho t ng văn ngh , th d c, th thao.
  3. Các S giáo d c, Phòng Giáo d c và các trư ng ph thông các c p không ư c s d ng qu b o tr nhà trư ng chi tiêu liên hoan, quà bi u... trái v i m c ích c a qu b o tr nhà trư ng. e) Mi n, gi m óng góp qu b o tr nhà trư ng. Vi c óng góp qu b o tr nhà trư ng là trách nhi m c a cha m h c sinh, nhưng nhà trư ng có th mi n; gi m óng góp cho m t s i tư ng theo hư ng sau ây: - i tư ng ư c mi n là con li t sĩ, con thương binh n ng (h ng 1, 2 ch ng Pháp; h ng 6, 7, 8 ch ng M và ch ng gi c bành trư ng Trung Qu c), h c sinh m côi c cha l n m không nơi nương t a, h c sinh dân t c ít ngư i vùng cao h o lánh, h c sinh là con c a nh ng gia ình i xây d ng vùng kinh t m i ang ư c Nhà nư c tr c p. - i tư ng ư c gi m là h c sinh có c cha l n m là cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c và có ít nh t hai con ang i h c ph thông ư c gi m 1/3 (m t ph n ba) m c óng góp. H c sinh ư c mi n hay gi m óng qu b o tr nhà trư ng ph i ư c nhà trư ng và h i ng nhà trư ng xét duy t trên cơ s ơn xin mi n, gi m c a cha m h c sinh. Nhà tr ơng ph i l p danh sách h c sinh ư c mi n hay gi m óng góp qu b o tr nhà trư ng g i kèm theo d toán thu chi qu b o tr nhà trư ng trình Phòng Giáo d c (hay S Giáo d c) duy t. Nhà trư ng ch ơc công b danh sách h c sinh ư c mi n, gi m sau khi Phòng Giáo d c qu n, huy n (hay S Giáo d c) thông qua. U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương quy nh c th ch mi n, gi m óng góp c a cha m h c sinh cho phù h p v i tình hình c a a phương. III. CÔNG TÁC QU N LÝ QU B O TR NHÀ TRƯ NG 1. L p d toán qu b o tr nhà trư ng. u năm h c, căn c theo n i dung thu chi ã quy nh m c II, các trư ng ph thông l p k ho ch thu chi qu b o tr nhà trư ng trong toàn qu n, huy n báo cáo U ban nhân dân qu n, huy n và báo cáo S Giáo d c, ng th i g i Phòng Tài chính - giá c qu n, huy n. Phòng Giáo d c giúp U ban nhân dân qu n, huy n duy t d toán thu chi qu b o tr nhà trư ng c a t ng trư ng và thông báo k ho ch thu chi b o tr nhà trư ng các trư ng th c hi n. S Giáo d c có trách nhi m t ng h p d toán thu chi qu b o tr nhà trư ng c a các qu n, huy n và c a các trư ng do S tr c ti p qu n lý, trình U ban nhân dân t nh, thành ph duy t và g i báo cáo lên B Giáo d c và B Tài chính, ng g i S Tài chính. 2. Qu n lý thu chi qu b o tr nhà trư ng. Hi u trư ng trư ng ph thông các c p có trách nhi m qu n lý qu b o tr nhà trư ng. Tuỳ tình hình c th , các trư ng có th l p ban qu n lý qu b o tr nhà trư ng theo ch kiêm nhi m ho c giao cho b ph n k toán c a trư ng qu n lý qu này.
  4. Khi thu ti n c a h c sinh, nhà trư ng ph i c p gi y biên nh n cho ngư i n p, m s sách theo dõi thu chi c a toàn trư ng và c a t ng l p. Phòng Giáo d c bàn v i Phòng Tài chính - giá c phát hành và qu n lý biên lai thu ti n và phi u chi. S thu ti n m t vư t nh m c t n qu quy nh c a ngân hàng c n ư c g i vào tài kho n ngân hàng hay h p tác xã tín d ng xã, do hi u trư ng làm ch tài kho n. N u trư ng không có tài kho n thì Phòng Giáo d c làm nhi m v này. Cu i năm s thu v qu b o tr nhà trư ng chưa chi h t ư c phép chuy n sang năm sau chi ti p. i v i hi n v t thu ư c, n u trong năm chưa s d ng h t, nhà trư ng ph i m s sách theo dõi và qu n lý s d ng ti p. Vi c th c hi n thu chi qu b o tr nhà trư ng ph i úng i tư ng, úng m c ích và trong ph m vi d toán chi ư c duy t. 3. Quy t toán qu b o tr nhà trư ng. Cu i h c kỳ và cu i năm h c, các trư ng ph i l p quy t toán thu chi qu b o tr nhà trư ng, thông qua h i ng giáo d c c a trư ng r i g i lên cơ quan qu n lý c p trên. Trong vòng 30 ngày, sau ki k t thúc h c kỳ I (và k t thúc năm h c), các Phòng Giáo d c qu n, huy n ph i t ng h p quy t toán qu b o tr nhà trư ng c a các trư ng tr c thu c, g i n Phòng Tài chính - giá c và S Giáo d c. Ch m nh t là 45 ngày sau khi k t thúc h c kỳ I (và k t th c năm h c). S Giáo d c ph i t ng h p quy t toán qu b o tr nhà trư ng thu c t nh, thành ph qu n lý g i S Tài chính và B Giáo d c. Căn c vào th i gian quy nh trên, các S Giáo d c và các Phòng Giáo d c s quy nh c th th i h n các trư ng g i báo cáo quy t toán c p trên. 4. Trách nhi m qu n lý. Hi u trư ng các trư ng ph thông có trách nhi m t ch c qu n lý tr c ti p qu b o tr nhà trư ng. Phòng giáo d c qu n, huy n hư ng d n ki m tra các trư ng trong vi c qu n lý qu b o tr nhà trư ng. Phòng Tài chính - giá c th c hi n vi c giám sát, ki m tra qu b o tr nhà trư ng trong qu n, huy n (k c ph n qu b o tr nhà trư ng ư c trích l p t p trung lên Phòng Giáo d c). S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Giáo d c hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý qu b o tr nhà trư ng trong ph m vi lãnh th (và tr c ti p giám sát, ki m tra ph n qu b o tr nhà trư ng trong ph m vi lãnh th (và tr c ti p giám sát, ki m tra ph n qu b o tr nhà trư ng trích t các trư ng ph thông trung h c t p trung lên S ) theo các n i dung và yêu c u qu n lý nêu trong m c II và III c a Thông tư này. Hàng năm B Giáo d c t ng h p ánh giá tình hình qu b o tr nhà trư ng g i H i ng B trư ng và B Tài chính. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th Thông tư s 10-TT ngày 19-5- 1982 c a B Giáo d c. Ngô Thi t Th ch Tr n Xuân Nhĩ ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản