Thông tư liên tịch số 2-TT-LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 2-TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 2-TT-LB về việc hướng dẫn chế độ tiền lương của Thanh tra viên do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Thanh tra Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 2-TT-LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T XÃ H I-THANH TRA NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2-TT-LB Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 1991 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A THANH TRA NHÀ NƯ C VÀ B LAO NG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ H I LIÊN B S 2-TT-LB NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 1991HƯ NG D N TH C HI N CH TI N LƯƠNG C A THANH TRA VIÊN Căn c Pháp l nh Thanh tra công b ngày 1-4-1990; Căn c Ngh nh s 191-H BT ngày 18-6-1991 c a H i ng B trư ng ban hành quy ch thanh tra viên và vi c s d ng c ng tác viên thanh tra; Căn c Ngh nh 235-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng v c i ti n ch ti n lương c a công nhân, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Liên B Thanh tra Nhà nư c - Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ti n lương c a Thanh tra viên như sau: I. I TƯ NG HƯ NG LƯƠNG THANH TRA VIÊN i tư ng hư ng lương Thanh tra viên là nh ng viên ch c thu c các t ch c thanh tra Nhà nư c, ư c b nhi m ch c danh Thanh tra theo quy nh t i Quy ch Thanh tra viên, ban hành kèm theo Ngh nh s 191-H BT ngày 18-6-1991 c a H i ng B trư ng. i v i Thanh tra viên công tác trong các ngành Qu c phòng, N i v , H i quan ang hư ng lương theo quân hàm thì v n hư ng lương theo c p, b c quy nh c a ngành ó. II. TI N LƯƠNG 1. B ng lương Thanh tra viên: Thanh tra viên ư c phân thành 3 c p: Thanh tra viên c p I, Thanh tra viên c p II, Thanh tra viên c p III. B ng lương c a Thanh tra viên t ng c p như sau: Thanh tra viên c p I: 310 - 333 - 359 - 390 - 425 Thanh tra viên c p II: 463 - 505 - 550 Thanh tra viên c p III: 596 - 644 - 693 2. Nguyên t c x p lương:
  2. a. Viên ch c ư c b nhi m ch c danh Thanh tra viên ư c x p lương theo b ng lương quy nh cho ngành thanh tra. Viên ch c ư c b nhi m Thanh tra viên c p nào thì hư ng lương c a Thanh tra viên c p ó. b. Vi c chuy n i t m c lương cũ (m c lương trư c khi b nhi m ch c danh Thanh tra viên) sang m c lương tương ng c a b ng lương Thanh tra viên ư c th c hi n như sau: b1. Trư ng h p viên ch c ư c b nhi m Thanh tra viên ang hư ng m c lương cũ th p hơn b c m t c a khung lương c p Thanh tra viên ư c b nhi m, thì x p vào b c m t c a khung lương c p Thanh tra viên ư c b nhi m. b2. Trư ng h p viên ch c ư c b nhi m Thanh tra viên, ang hư ng m c lương cũ tương ương v i m t trong các b c lương (tr b c cao nh t) c a khung lương c p Thanh tra viên ư c b nhi m, thì gi i quy t như sau: - N u ã hư ng m c lương cũ dư i 2 năm, thì t m th i gi nguyên m c lương cũ cho t i khi t i u ki n 24 tháng tr lên m i th c hi n theo b ng lương chuy n i. - N u ã hư ng m c lương cũ t 2 năm (tròn 24 tháng) tr lên thì ư c x p sang m c lương tương ng theo b ng lương chuy n i dư i ây: Thanh tra viên c p I M c lương ang hư ng ³ 310 ³ 333 ³ 359 ³ 390 Chuy n x p lương m i 333 359 390 425 Thanh tra viên c p II M c lương ang hư ng ³ 425 ³ 463 ³ 505 Chuy n x p lương m i 463 505 550 Thanh tra viên c p III M c lương ang hư ng ³ 550 ³ 596 ³ 644 Chuy n x p lương m i 596 644 693 b3. Trư ng h p viên ch c ư c b nhi m là thanh tra viên, ang hư ng m c lương cũ tương ương v i b c lương cao nh t c a khung lương c p Thanh tra viên ư c b nhi m, thì ư c x p vào b c cao nh t c a khung lương c p Thanh tra viên ư c b nhi m. N u i u ki n hư ng ph c p thâm niên vư t khung thì ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung. b4. Trư ng h p viên ch c ư c b nhi m Thanh tra viên, ang hư ng m c lương cũ cao hơn b c cao nh t c a khung lương c p Thanh tra viên ư c b nhi m, thì v n ư c gi nguyên m c lương cũ ang hư ng.
  3. Vi c x p lương m i cho Thanh tra viên ph i úng v i khung b c lương và theo phân c p qu n lý. Quy nh chuy n x p lương trên ây ch áp d ng khi b nhi m l n u. 3. Ch nâng b c lương: Ch nâng b c lương hàng năm i v i Thanh tra viên th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c, riêng i v i Thanh tra viên có thành tích xu t s c, thì c p có thNm quy n có th xét nâng b c s m hơn, nhưng ít nh t ngư i ư c xét nâng b c s m ã hư ng m c lương cũ b ng 2/3 th i gian theo quy nh chung. Các trư ng h p nâng b c s m ph i tính vào ch tiêu nâng b c hàng năm c a cơ quan ơn v . 4. Ch ph c p lương: Các ch ph c p lương áp d ng theo quy nh hi n hành. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này ư c áp d ng i v i viên ch c trong các t ch c thanh tra Nhà nư c ư c b nhi m Thanh tra viên. Nh ng viên ch c làm công tác trong các t ch c thanh tra Nhà nư c chưa ư c b nhi m Thanh tra viên thì ti p t c th c hi n theo ch ti n lương ang áp d ng cho viên ch c ó. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh các B , a phương, ngành ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Nguy n Kỳ C m Tr n ình Hoan ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản