Thông tư liên tịch Số: 20-TT/LB

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
434
lượt xem
19
download

Thông tư liên tịch Số: 20-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch Số: 20-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch Số: 20-TT/LB

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Y tÕ sè 20-TT/LB ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 1992 Quy ®Þnh chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt cho nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn yÕu tè ®éc h¹i C¨n cø vµo §iÒu 17 Ph¸p lÖnh B¶o hé Lao ®éng cña Héi ®ång Nhµ níc ban hµnh ngµy 10-9-1991 quy ®Þnh "ngêi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã yÕu tè nguy h¹i ®îc båi dìng b»ng hiÖn vËt". §Ó thi hµnh Th«ng t sè 02-TTg ngµy 9-1-1963 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt phï hîp víi t×nh h×nh ®æi míi hiÖn nay; Sau khi lÊy ý kiÕn cña Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Y tÕ ra Th«ng t nµy quy ®Þnh chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt cho ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã yÕu tè ®éc h¹i. I - Nguyªn t¾c båi dìng b»ng hiÖn vËt 1. §Ó b¶o vÖ søc khoÎ, phßng vµ chèng bÖnh nghÒ nghiÖp cho ng êi lao ®éng, tríc hÕt ngêi sö dông lao ®éng ph¶i ch¨m lo c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, t¨ng cêng c¸c thiÕt bÞ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. Sau khi ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, nhng cha kh¾c phôc ®îc c¸c yÕu tè ®éc h¹i th× ng êi lao ®éng ph¶i ®îc båi dìng b»ng hiÖn vËt. 2. ChØ thi hµnh chÕ ®é nµy ®èi víi nh÷ng ng êi trùc tiÕp tiÕp xóc vµ trong thêi gian cã lµm viÖc ë nh÷ng n¬i ®éc h¹i. Khi c¸c yÕu tè ®éc h¹i t¹i n¬i lµm viÖc ®· ® îc lo¹i trõ th× còng ngõng viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt t¹i n¬i ®ã. 3. ChÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt ph¶i ®îc tæ chøc cho ngêi lao ®éng ¨n, uèng t¹i chç ngay khi nghØ gi÷a ca lµm viÖc mµ kh«ng ®îc ph¸t b»ng tiÒn. Trêng hîp ®Æc biÖt nh lµm viÖc ph©n t¸n, lu ®éng, Ýt ngêi th× ph¸t hiÖn vËt cho ngêi lao ®éng, yªu cÇu hä tù gi¸c båi dìng ®óng môc ®Ých. 4. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ban hµnh danh môc c¸c nghÒ vµ c«ng viÖc ®îc båi dìng b»ng hiÖn vËt ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së trong c¶ níc. II - §iÒu kiÖn ®îc båi dìng b»ng hiÖn vËt Ngêi lao ®éng ph¶i lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã mét trong c¸c yÕu tè ®éc h¹i sau ®©y th× ®îc båi dìng b»ng hiÖn vËt. 1. TiÕp xóc víi m«i trêng cã c¸c ho¸ chÊt ®éc, h¬i khÝ ®éc, bôi ®éc... vît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp do Bé Y tÕ ban hµnh.
  2. 2 2. TiÕp xóc víi m«i trêng cã c¸c yÕu tè vËt lý nh: nhiÖt ®é, tiÕng ån, phãng x¹, ®iÖn tõ trêng, ¸p suÊt, tia chiÕu quang häc... vît qua tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp do Bé Y tÕ ban hµnh. 3. TiÕp xóc víi c¸c yÕu tè sinh häc cã h¹i nh siªu vi trïng, vi trïng, ký sinh trïng, vi khuÈn g©y bÖnh truyÒn nhiÔm. III - Môc båi dìng hiÖn vËt A - HiÖn vËt vµ kinh phÝ 1. S÷a lµ thùc phÈm th«ng thêng dïng ®Ó th¶i ®éc, c¸c c¬ së cã thÓ thay thÕ b»ng c¸c hiÖn vËt kh¸c (nh trøng, chÌ, hoa qu¶...) thÝch hîp víi tõng nghÒ b»ng gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng mµ cã t¸c dông th¶i ®éc nhanh. Bé Y tÕ sÏ cã híng dÉn sö dông c¸c lo¹i hiÖn vËt thÝch hîp th¶i ®éc cho nh÷ng ngµnh nghÒ ®Æc biÖt. 2. Lµm viÖc trªn 4 tiÕng ®îc båi dìng c¶ ®Þnh xuÊt, lµm viÖc tõ 2 ®Õn 4 tiÕng ®îc båi dìng nöa ®Þnh xuÊt. 3. TiÒn mua hiÖn vËt ®îc båi dìng: ë c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng nhng kh«ng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; ë c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®îc h¹ch to¸n trong chi phÝ th- êng xuyªn kh«ng dùa vµo thµnh phÇn quü tiÒn l ¬ng (theo c«ng v¨n sè 1258- TC/HCVX ngµy 14-7-1992 cña Bé Tµi chÝnh), 4. TiÒn mua hiÖn vËt ®îc tÝnh t¬ng ®¬ng theo gi¸ s÷a ë ®Þa ph ¬ng. KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së cã ®iÒu kiÖn cho ng êi lao ®éng båi dìng nhiÒu h¬n møc quy ®Þnh. B - Møc båi dìng trong mét ca lµm viÖc: a. Møc chung cho c¸c ngµnh nghÒ, kÓ c¶ phãng x¹: Møc båi dìng chung cho Lîng hiÖn vËt / 1 ®Þnh xuÊt c¸c ngµnh nghÒ Møc 1 2/10 hép s÷a ®Æc cã ®êng lo¹i 475g Møc 2 3/10 hép s÷a ®Æc cã ®êng lo¹i 475g Møc 3 4/10 hép s÷a ®Æc cã ®êng lo¹i 475g Møc 4 5/10 hép s÷a ®Æc cã ®êng lo¹i 475g b. Møc båi dìng ®èi víi thî lÆn: Møc båi dìng thî lÆn Lîng hiÖn vËt / 1 ®Þnh xuÊt Møc 1 tõ 3m trë l¹i 3/10 hép s÷a ®Æc cã ®êng lo¹i 475g Møc 2 tõ trªn 3-12m 6/10
  3. 3 Møc 3 tõ trªn 12-22m 8/10 Møc 4 tõ trªn 22-29,5m 10/10 Møc 5 tõ trªn 29,5-35m 12/10 Møc 6 tõ trªn 35-39,5m 15/10 Møc 7 tõ trªn 39,5m 18/10 - C¸n bé y tÕ thùc tËp trong buång cao ¸p còng ® îc båi dìng b»ng hiÖn vËt nh thî lÆn. IV - Ph¹m vi vµ ®èi tîng thi hµnh TÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng trong khu vùc thuéc c¸c thµnh phÇn s¶n xuÊt kinh doanh (kÓ c¶ quèc phßng) còng nh khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp, nÕu ph¶i lµm viÖc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cã h¹i ®Õn søc khoÎ nh ®· nªu ë phÇn II cña Th«ng t nµy ®Òu ®îc ¸p dông chÕ ®é båi d ìng b»ng hiÖn vËt cho ngêi lao ®éng. Sinh viªn, häc sinh thùc tËp hoÆc häc nghÒ ph¶i lµm viÖc trong m«i tr - êng ®éc h¹i nh ngêi lao ®éng còng ®îc ¸p dông chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt. V - Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c c¬ së cÇn so¸t xÐt l¹i vµ chuyÓn ®æi tõ møc båi d ìng cò sang møc båi dìng míi t¬ng øng theo Th«ng t nµy. Møc 1 vµ møc 2 cò (Th«ng t 12- TT/LB ngµy 29-8-1981 cña Liªn Bé) t¬ng øng víi møc 1 míi. Møc 3 cò t¬ng øng víi møc 2 míi, møc 4 cò t¬ng øng víi møc 3 míi. Møc 4 míi lµ møc cao nhÊt cña båi dìng cho phãng x¹. Trêng hîp cã ngµnh, nghÒ míi nµo cÇn ®îc båi dìng ®Æc biÖt th× ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ. 2. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01-11-1992. + Liªn Bé ®Ò nghÞ c¸c Bé, UBND tØnh, thµnh phè thuéc Trung ¬ng phæ biÕn vµ ®«n ®èc c¸c c¬ së trùc thuéc, c¸c c¬ së n»m trong l·nh thæ qu¶n lý thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh trong Th«ng t nµy. C¸c Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, c¸c Së Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®«n ®èc tÊt c¶ c¸c c¬ së thuéc ®èi tîng thi hµnh Th«ng t nµy ho¹t ®éng trong ph¹m vi l·nh thæ cña ®Þa ph¬ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản