Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
116
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA

 1. B CÔNG AN-B LAO NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2004/TTLT-BL TBXH- Hà N i , ngày 31 tháng 12 năm 2004 BCA THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B CÔNG AN S 22/2004/TTLT-BL TBXH-BCA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 135/2004/N -CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 C A CHÍNH PH QUY NNH CH ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO CƠ S CH A B NH, T CH C HO T NG C A CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ CH ÁP D NG I V I NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯ I T NGUY N VÀO CƠ S CH A B NH th ng nh t th c hi n Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh (sau ây g i t t là Ngh nh s 135/2004/N -CP), sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Y t , liên B Lao ng - thương binh và xã h i, B Công an hư ng d n m t s i u c a Ngh nh nêu trên như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG I. NGƯ I Ư C TI P NH N VÀO TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO NG XÃ H I 1. Vi c xác nh ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm ư c ti p nh n vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm ch a b nh - giáo d c - lao ng xã h i (sau ây g i t t là Trung tâm) ph i th c hi n theo úng quy nh t i i u 2, i u 23 và i u 24 c a Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh (sau ây g i t t là bi n pháp ưa vào Trung tâm) bao g m: 2.1. Ngư i nghi n ma túy t 18 tu i tr lên và thu c m t trong các trư ng h p sau: a. Ngư i ã b x ph t vi ph m hành chính v vi c s d ng trái phép ch t ma túy mà v n còn nghi n; b. Ngư i ã ư c cai nghi n t i gia ình, c ng ng mà v n còn nghi n;
 2. c. Ngư i ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n mà v n còn nghi n. 2.2. Ngư i bán dâm t 16 tu i n dư i 55 tu i và thu c m t trong các trư ng h p sau: a. Ngư i ã b áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm nhưng tái ph m; b. Ngư i ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n nhưng tái ph m. 3. Ngư i nghi n ma túy t 12 tu i n dư i 18 tu i b cai nghi n b t bu c t i Trung tâm bao g m: 3.1. Ngư i ã ư c cai ngh m t i gia ình, c ng ng mà v n còn nghi n; 3.2. Ngư i ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n t hai l n tr lên mà v n còn nghi n. 4. Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n xin vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm. II. GI I THÍCH T NG Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ngư i v n còn nghi n ma túy thu c i m 2.1 kho n 2 và kho n 3 m c I ph n A ư c hi u là ngư i b phát hi n ti p t c s d ng ma túy thu c m t trong các trư ng h p sau: 1.1. B b t qu tang s d ng trái phép ch t ma túy; 1.2. Xét nghi m tìm ch t ma túy trong cơ th có k t qu dương tính. 2. Ngư i bán dâm tái ph m thu c i m 2.2 kho n 2 m c I ph n A ư c hi u là ngư i ang ch p hành ho c ã ch p hành xong bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c ã ch p hành xong bi n pháp ưa vào Trung tâm nhưng chưa h t th i h n ư c coi là chưa b x lý vi ph m hành chính l i ti p t c có hành vi bán dâm. 3. Ngư i ã ư c cai nghi n t i gia ình, c ng ng là ngư i ư c cai nghi n theo Thông tư s 01/2003/TTLT-BL TBXH-BYT-BCA ngày 24/1/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và B Công an v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 56/2002/N -CP ngày 15/5/2002 c a Chính ph quy nh v t ch c cai nghi n ma túy t i gia ình và c ng ng. 4. Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n mà tái ph m là ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau: 4.1. Ngư i ang ch p hành bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n theo quy nh t i các i m c ho c d kho n 1 i u 3 c a Ngh nh s 163/2003/N -CP ngày 19/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành bi n pháp giáo d c t i xã,
 3. phư ng, th tr n (sau ây g i t t là Ngh nh s 163/2003/N -CP) mà v n còn nghi n ma túy ho c có hành vi bán dâm; 4.2. Ngư i ã ch p hành xong bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n theo quy nh t i các i m c ho c d kho n 1 i u 3 c a Ngh nh s 163/2003/N -CP nhưng chưa h t th i h n ư c coi là chưa b x lý vi ph m hành chính mà v n còn nghi n ma túy ho c có hành vi bán dâm. 5. Ngư i có ti n b rõ r t trong vi c ch p hành pháp lu t trong th i gian hoãn ho c t m ình ch là ngư i thành th t h i l i, tích c c lao ng, h c t p, tích c c tham gia các phong trào chung c a a phương, nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và ư c Ch t ch U ban nhân dân t c p xã, phư ng, th tr n (sau âu g i t t là U ban nhân dân c p xã ) tr lên xác nh n. 6. Ngư i có ti n b rõ r t trong vi c giáo d c, ch a tr t i Trung tâm là ngư i tích c c lao ng, h c t p, ch a tr , ch p hành nghiêm ch nh n i quy, quy ch c a Trung tâm v ch a tr , cai nghi n, ư c giám c Trung tâm xác nh n. 7. Ngư i l p công trong th i gian hoãn ho c t m ình ch thi hành quy t nh là ngư i t cáo nh ng hành vi ph m t i r t nghiêm tr ng, c bi t nghiêm tr ng; c u ư c tính m ng c a ngư i khác; c u ư c tài s n c a Nhà nư c, c a t p th ho c c a ngư i khác có giá tr t 5 tri u ng tr lên; ư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c nơi ngư i ó l p công xác nh n; có thành tích c bi t xu t s c trong phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c và ư c nh n gi y khen c a Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p huy n) tr lên; có sáng ki n c i ti n k thu t có giá tr l n trong lao ng, s n xu t và ư c cơ quan ch c năng t c p t nh tr lên công nh n. 8. Ngư i l p công trong th i gian giáo d c, ch a tr t i Trung tâm là ngư i t cáo nh ng hành vi ph m t i r t nghiêm tr ng, c bi t nghiêm tr ng; giúp cơ quan i u tra phát hi n, ngăn ng a t i ph m, các hành vi tr n kh i Trung tâm, ch ng, phá trung tâm; c u ư c tính m ng c a ngư i khác; c u ư c tài s n c a Nhà nư c, c a t p th có giá tr t 5 tri u ng tr lên và ư c Giám c Trung tâm khen thư ng b ng văn b n; có sáng ki n c i ti n k thu t có giá tr l n trong lao ng, s n xu t và ư c cơ quan ch c năng t c p t nh tr lên công nh n. 9. Ngư i ang m n ng là ngư i ang trong tình tr ng b nh n ng n m c không còn kh năng lao ng và sinh ho t bình thư ng ho c ang trong tình tr ng nguy hi m n tính m ng và theo ch nh c a bác sĩ ph i i u tr trong m t th i gian nh t nh m i có th bình ph c tr l i. 10. Ngư i m c b nh hi m nghèo là ngư i ang b m c m t trong nh ng b nh nguy hi m n tính m ng như ung thư, b i li t, xơ gan c chư ng, phong, lao n ng, nhi m HIV ã chuy n sang giai o n AIDS và nh ng b nh khác theo quy nh c a B Y t là b nh hi m nghèo. III. TH I HI U ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO TRUNG TÂM VÀ TH I HI U THI HÀNH QUY T NNH
 4. 1. Th i hi u áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm là sáu tháng, k t khi th c hi n l n cu i hành vi vi ph m theo quy nh t i i u 2 c a Ngh nh s l35/2004/N -CP và hư ng d n t i kho n 2 m c I ph n A c a Thông tư này. N u sau ba tháng k t khi th c hi n l n cu i hành vi vi ph m mà ngư i vi ph m không có hành vi s d ng trái phép ch t ma tuý ho c bán dâm thì không áp d ng bi n pháp ưa vào trung tâm. 2. Quy t nh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm b áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm h t th i hi u thi hành sau m t năm, k t ngày ra quy t nh. Trong trư ng h p ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm c tình tr n tránh vi c thi hành quy t nh, thì th i hi u nói trên s ư c tính l i k t th i i m hành vi tr n tránh ch m d t, nghĩa là t khi ngư i có quy t nh ưa vào Trung tâm t mình n cơ quan Công an ho c chính quy n cơ s nơi ngư i ó cư trú ho c nơi ngư i ó nh n quy t nh ưa vào Trung tâm trình di n ho c b tìm th y. B. TH T C ƯA NGƯ I NGHI N MA TÚY, NGƯ I BÁN DÂM VÀO TRUNG TÂM I. TH T C ƯA NGƯ I NGHI N MA TUÝ, NGƯ I BÁN DÂM BN ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO TRUNG TÂM 1. L p h sơ ngh ưa ngư i vào Trung tâm 1.1. Công an xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là Công an c p xã) có trách nhi m giúp Ch t ch U ban nhân dân c p xã thu th p tài li u, l p h sơ ngh áp d ng bi n pháp ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm. 1.2. H sơ ngh ưa ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm có nơi cư trú nh t nh vào Trung tâm bao g m: a. B n tóm t t lý l ch c a ngư i vi ph m; b.Tài li u v các vi ph m pháp lu t và các bi n pháp cai nghi n, giáo d c ã áp d ng. Bao g m các tài li u ch ng minh hành vi nghi n ma tuý, hành vi bán dâm theo quy nh t i kho n 2 m c I ph n A c a Thông tư này. c. Nh n xét c a Công an c p xã; d. Ý ki n c a U ban M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là U ban M t tr n T qu c c p xã) và các t ch c thành viên c a M t tr nT qu c c p xã mà ngư i ó là thành viên; . B nh án (n u có); e. Báo cáo ngh ưa ngư i vào Trung tâm c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã; g. L nh t m gi (n u có). 1.3. Công an c p xã có trách nhi m l y ý ki n U ban M t tr n T qu c c p xã và các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c c p xã mà ngư i ó là thành viên. Tuỳ t ng trư ng h p c th , có th l y ý ki n c a U ban M t tr n T qu c c p xã và các t
 5. ch c thành viên c a M t tr n T qu c c p xã b ng văn b n ho c t ch c cu ch p l y ý ki n. Văn b n tham gia ý ki n c a các t ch c nói trên ph i ư c ngư i i di n cho các t ch c ó ký tên, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u (n u t ch c ó có con d u). Trư ng h p t ch c cu c h p l y ý ki n thì ý ki n ph i ư c ghi y vào biên b n cu c h p. Ý ki n c a U ban M t tr n T qu c c p xã và các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c c p xã ph i ư c Ch t ch U ban nhân dân c p xã nghiên c u, tham kh o cân nh c trong quá trình xem xét, quy t nh l p h sơ ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào cai nghi n, ch a tr b t bu c t i Trung tâm. 1.4. Trư ng h p ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ang ch p hành quy t nh giáo d c t i xã, phư ng, th tr n mà v n còn nghi n ma tuý ho c có hành vi bán dâm thì Công an c p xã làm văn b n ngh Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t nh ình ch thi hành quy t nh giáo d c t i xã, phư ng, th tr n và l p h sơ ngh ưa vào Trung tâm. Quy t nh ình ch vi c áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ư c lưu vào h sơ ngh ưa ngư i vào Trung tâm. 1.5. Trư ng h p cơ quan Công an c p huy n ang th lý h sơ ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng theo Ngh nh s 142/2003/N -CP ngày 24/11/2003 c a Chính ph quy nh vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng ho c trư ng h p cơ quan Công an c p huy n, c p t nh ang th lý h sơ ưa ngư i vào cơ s giáo d c theo Ngh nh s 76/2003/N -CP ngày 27/6/2003 c a Chính ph quy nh và hư ng d n c th vi c áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c mà phát hi n ngư i ó nghi n ma tuý ho c bán dâm thì cơ quan Công an ang th lý h sơ i tư ng chuy n toàn b h sơ cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi i tư ng cư trú làm th t c ưa vào Trung tâm. 1.6. Căn c vào n i dung h sơ ngh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm do Công an c p xã l p, Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, làm báo cáo trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. 2. H i ng Tư v n v vi c ưa ngư i vào Trung tâm 2.l. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n thành l p H i ng Tư v n theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 135/2004/N -CP xét, duy t h sơ ngh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm. Thành ph n H i ng Tư v n bao g m: a) Th trư ng cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n - Thư ng tr c H i ng Tư v n; b) Th trư ng cơ quan Tư pháp c p huy n - thành viên; c) Trư ng Công an c p huy n - thành viên; d) Ch t ch H i Ph n c p huy n - thành viên.
 6. Trư ng h p ngư i ư c ưa vào Trung tâm là ngư i chưa thành niên thì Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n ư c m i tham d phiên h p H i ng Tư v n v i tư cách là m t thành viên c a H i ng Tư v n. 2.2. Thư ng tr c H i ng Tư v n có trách nhi m: a) Ph i h p v i Trư ng Công an c p huy n thNm tra h sơ, thu th p tài li u, hoàn ch nh h sơ ưa ra H i ng Tư v n xét duy t, ngh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm; b) ChuNn b n i dung phiên h p và ch m nh t là b y ngày trư c khi h p H i ng Tư v n ph i g i gi y m i và sao g i h sơ xét duy t cho các thành viên c a H i ng Tư v n; c) Hoàn thi n biên b n h p c a H i ng Tư v n và làm báo cáo trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. 2.3. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, H i ng Tư v n có trách nhi m xét duy t xong h sơ. H i ng Tư v n làm vi c theo ch t p th , xem xét và bi u quy t t ng trư ng h p c th , k t lu n theo a s . Trư ng l p s phi u bi u quy t b ng nhau thì ý ki n c a Thư ng tr c H i ng tư v n là ý ki n quy t nh, nhưng trư c khi quy t nh, c n trao i v i Trư ng Công an c p huy n. Biên b n h p H i ng Tư v n ph i ghi rõ ý ki n phát bi u c a t ng thành viên tham d cu c h p và g i kèm theo báo cáo trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. 3. Quy t nh ưa ngư i vào Trung tâm 3.l. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c ưa ngư i vào cai nghi n, ch a tr b t bu c t i Trung tâm trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo và biên b n h p c a H i ng Tư v n. 3.2. Quy t nh ư c g i cho ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm, gia ình ngư i ó, cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an, H i ng nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. Trư ng h p ngư i ư c ưa vào Trung tâm là ngư i chưa thành niên thì quy t nh ưa vào Trung tâm ư c g i cho cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó. 4. Qu n lý, giám sát ngư i ã có quy t nh ưa vào Trung tâm 4.l. Khi nh n ư c quy t nh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch o Công an cùng c p l p danh sách và có k ho ch qu n lý, giám sát nh ng ngư i cư trú t i a bàn xã, phư ng, th tr n ã có quy t nh ưa vào Trung tâm m b o vi c thi hành quy t nh ưa ngư i vào Trung tâm.
 7. 4.2. i v i trư ng h p ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm có quy t nh ưa vào Trung tâm nhưng ang ư c b o lãnh hành chính theo quy nh t i các i u 16, 17 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và theo quy nh t i i u14 c a Ngh nh s l35/2004/N -CP thì quy t nh b o lãnh hành chính v n có hi u l c thi hành và ch ch m d t vào th i i m ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ư c ưa i Trung tâm. 5. Thi hành quy t nh ưa ngư i vào Trung tâm 5.1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày ra quy t nh, cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh vào Trung tâm. Quy t nh ưa vào Trung tâm c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i ư c ch p hành nghiêm ch nh. Không ư c chuy n nh ng ngư i ã có quy t nh ưa vào Trung tâm c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n sang th c hi n ch t nguy n xin vào Trung tâm. 5.2. Vi c thi hành quy t nh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm ph i ư c l p biên b n; biên b n ph i ư c l p thành hai b n (m t b n lưu t i Công an c p huy n, m t b n g i kèm h sơ ưa ngư i ó vào Trung tâm). 5.3. Khi công b quy t nh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm, n u ngư i ó ho c cha, m , ngư i giám h c a ngư i ó ngh hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh thì Công an c p huy n ph i xem xét ngay. N u có i u ki n ư c hoãn ho c mi n theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i kho n 8 m c I ph n B c a Thông tư này thì cơ quan Công an hư ng d n th t c cho h ; ng th i ph i báo cáo ngay Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ra quy t nh ưa ngư i vào Trung tâm và thông báo cho Th trư ng cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n bi t th c hi n trách nhi m c a mình theo quy nh t i i u 18 Ngh nh s l35/2004/N -CP. 5.4. Ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm ho c ngư i b b t gi theo quy t nh truy tìm, n u không t giác ch p hành ho c có hành vi ch ng i thì có th b khoá tay, áp gi i ho c b áp d ng các bi n pháp cư ng ch khác theo quy nh c a pháp lu t bu c ngư i ó ph i ch p hành quy t nh. Trư ng h p hành vi ch ng i có d u hi u c a t i ph m theo quy nh t i B lu t Hình s thì s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hình s . 5.5. Th i h n ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm ư c tính t ngày ngư i ph i ch p hành quy t nh ư c cơ quan Công an ưa i Trung tâm, có nghĩa là tính t ngày ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ư c cơ quan Công an ưa ra kh i nhà i ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm. 5.6. Kinh phí ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm ư c l y t kinh phí phòng, ch ng ma tuý, m i dâm hàng năm c a a phương. 6. Th t c ti p nh n ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào ch p hành quy t nh cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm Khi ti p nh n ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm, Trung tâm ph i th c hi n m t s th t c sau ây:
 8. 6.l. Ki m tra h sơ c a ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ư c ưa vào Trung tâm. H sơ bao g m: h sơ ngh ưa ngư i vào Trung tâm theo quy nh t i i m l.2 kho n 1 m c I ph n B c a Thông tư này và quy t nh ưa ngư i vào Trung tâm c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n; 6.2. i chi u h sơ c a ngư i ư c ưa vào Trung tâm v i gi y Ch ng minh nhân dân; 6.3. Cơ quan Y t c a Trung tâm khám s c kho cho ngư i vào Trung tâm xác nh tình tr ng s c kho , b nh t t khi ti p nh n; 6.4. i di n cơ quan Công an c p huy n và Trung tâm l p biên b n giao nh n h sơ và ngư i ch p hành quy t nh cai nghi n, ch a tr và ghi rõ nh ng tài li u có trong h sơ; tình tr ng s c kho hi n t i c a ngư i ư c giao, nh n; tư trang, dùng cá nhân mang theo. Biên b n giao nh n ư c l p thành hai b n, bên giao và bên nh n m i bên gi m t b n. 7. Truy tìm và b t gi ngư i ã có quy t nh ưa vào Trung tâm b tr n 7.l. Vi c truy tìm và b t gi ngư i ã có quy t nh ưa vào Trung tâm b tr n ph i th c hi n theo úng quy nh t i i u 19 Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 7.2. Trư ng h p ngư i ã có quy t nh ưa vào Trung tâm b tr n trư c khi ư c ưa vào Trung tâm thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã báo cáo ngay cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ch o cơ quan Công an cùng c p ra quy t nh truy tìm. 7.3. Trư ng h p ngư i ã có quy t nh b tr n khi ang trên ư ng d n gi i thì Trư ng Công an c p huy n nơi l p h sơ, thNm tra h sơ ra quy t nh truy tìm. 7.4. Trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm b tr n thì Giám c Trung tâm l p biên b n, ra quy t nh truy tìm và thông báo cho U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và cơ quan Công an c p huy n nơi l p h sơ, thNm tra h sơ bi t ph c v cho vi c truy tìm và b t gi ngư i b tr n. U ban nhân dân c p huy n nơi Trung tâm óng tr s có trách nhi m ch o cơ quan Công an c p huy n ph i h p v i Trung tâm trong vi c truy tìm, t ch c ưa ngư i b tr n tr l i Trung tâm. Th i gian b tr n kh i Trung tâm không ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. 7.5. Cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c phát hi n ngư i b ưa vào Trung tâm ang b tr n có trách nhi m báo ngay cho cơ quan Công an ho c U ban nhân dân nơi g n nh t. Khi b t ư c ngư i b tr n ho c nh n bàn giao ngư i b tr n, cơ quan Công an ho c U ban nhân dân nơi b t gi l p biên b n và thông báo cho cơ quan ã ra quy t nh truy tìm n nh n ngư i b tr n. 7.6. Khi nh n ư c thông báo, cơ quan ã ra quy t nh truy tìm c ngư i n ngay nơi ang t m gi i tư ng nh n ngư i. Vi c giao nh n ngư i b b t gi ph i l p biên b n giao nh n theo úng quy nh c a pháp lu t.
 9. 7.7. Kinh phí s d ng cho công tác truy tìm i tư ng b tr n ư c l y t kinh phí phòng, ch ng ma tuý, m i dâm hàng năm c a a phương. 8. Hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm 8.1. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ư c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm trên cơ s các i u ki n hoãn, mi n ch p hành quy t nh theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p m t trong nh ng i u ki n hoãn ho c mi n c n ư c xác minh, làm rõ, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n giao cho Th trư ng cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n ph i h p v i Trư ng Công an c p huy n thNm tra t ng trư ng h p c th v vi c xin hoãn ho c mi n trư c khi quy t nh. 8.2. Ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ã có quy t nh ưa vào Trung tâm nhưng chưa n ch p hành quy t nh ư c hoãn ch p hành quy t nh n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) ang m n ng có ch ng nh n c a b nh vi n ho c c a trung tâm y t t c p huy n tr lên; b) Ph n ang có thai có ch ng nh n c a b nh vi n ho c c a trung tâm y t t c p huy n tr lên ho c ph n ang nuôi con nh dư i ba mươi sáu tháng tu i, có ơn ngh ư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c nơi ngư i ó b phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t xác nh n. Khi i u ki n ư c hoãn không còn, ngư i ư c hoãn thi hành quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm ph i t giác n cơ quan Công an c p huy n ư c ưa i ch p hành quy t nh, n u không t giác s b cư ng ch thi hành theo quy nh t i i m 5.4 kho n 5 m c I ph n B c a Thông tư này. Cơ quan Công an các c p có trách nhi m giúp U ban nhân dân cùng c p ki m tra, giám sát ngư i ư c hoãn ch p hành quy t nh, khi i u ki n ư c hoãn không còn thì cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m ưa h vào Trung tâm ch p hành quy t nh. 8.3. Ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ã có quy t nh ưa vào Trung tâm nhưng chưa n ch p hành quy t nh t i Trung tâm ư c mi n ch p hành quy t nh, n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) ang m c b nh hi m nghèo và có ch ng nh n c a b nh vi n ho c c a trung tâm y t t c p huy n tr lên; b) Trong th i gian hoãn ch p hành quy t nh có ti n b rõ r t trong vi c ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c ho c l p công ư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c nơi ngư i ó l p công xác nh n. i v i ngư i ang ư c hoãn ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm ch ư c xét mi n ch p hành quy t nh khi ã ch p hành th i gian hoãn b ng ít nh t m t n a th i h n ghi trong quy t nh ưa vào Trung tâm. Riêng trư ng h p l p công thì ư c xét mi n s m hơn. 9. Gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm cho ngư i l p công ho c có ti n b rõ r t
 10. 9.1. Hàng tháng, Trung tâm, t ch c cho các t , i nơi ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ang cai nghi n, ch a tr bình b u, ánh giá k t qu lao ng, h c t p, ch a tr b ng hình th c b phi u kín trong t ng t , i. Căn c vào k t qu bình b u, cán b qu n lý các t , i ghi biên b n, nh n xét v t ng trư ng h p và lưu vào h sơ c a ngư i ang ch p hành quy t nh t i Trung tâm. 9.2. Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm b áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm ã ch p hành ư c m t n a th i h n ghi trong quy t nh n u l p công ho c có ti n b rõ r t trong vi c giáo d c, ch a tr thì ư c xét gi m t 1 tháng n 4 tháng ho c mi n ch p hành ph n th i gian thi hành quy t nh còn l i. Trong th i h n ch p hành quy t nh, m i ngư i ch ư c gi m m t l n. 9.3. Vi c xét gi m ho c mi n ch p hành ph n th i gian thi hành quy t nh t i trung tâm ư c ti n hành thông qua H i ng xét gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm (sau ây g i t t là H i ng) v i th i gian h p 3 tháng m t l n. 9.4. Thành ph n H i ng g m: Giám c ho c Phó Giám c Trung tâm là Ch t ch H i ng và các thành viên là Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v c a Trung tâm. 9.5. Căn c vào n i quy, quy ch c a Trung tâm, k t qu nh n xét, ánh giá hàng tháng t i các t , i và thành tích c a ngư i ang ch p hành quy t nh, H i ng xem xét, bi u quy t t ng trư ng h p c th , k t lu n theo a s . Trư ng h p s phi u bi u quy t b ng nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i ng là ý ki n quy t nh. Giám c Trung tâm căn c vào k t qu h p c a H i ng, làm văn b n ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm. H sơ ngh xét gi m ho c mi n ch p hành th i gian còn l i c a ngư i ch p hành quy t nh t i Trung tâm ư c g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa ngư i vào Trung tâm, bao g m: Biên b n h p H i ng, văn b n ngh c a Giám c Trung tâm, danh sách nh ng ngư i ư c xét gi m ho c mi n và các tài li u khác có liên quan. 9.6. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh xét gi m ho c mi n c a Giám c Trung tâm, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa ngư i vào Trung tâm xem xét, quy t nh gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm cho ngư i ư c ngh xét mi n, gi m. Quy t nh gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm ư c g i cho Trung tâm và ngư i ư c gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm. 9.7. Trư ng h p ngư i ã ư c ngh gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m nghiêm tr ng n i quy, quy ch c a Trung tâm trong th i gian ch c p có thNm quy n xem xét, quy t nh gi m ho c mi n, Giám c Trung tâm có trách nhi m t ch c h p H i ng, làm văn b n g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ngh ưa ngư i ó ra kh i dach
 11. sách xét gi m ho c mi n. Trư ng h p ã có quy t nh gi m, mi n nhưng chưa thi hành thì ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n hu quy t nh. 10. T ng ình ch ch p hành quy t nh ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm cho ngư i b m n ng, ph n có thai và ngư i m c b nh hi m nghèo 10.1. Ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm b m n ng thì ư c t m ình ch ch p hành quy t nh ưa v gia ình i u tr . Giám c Trung tâm l p h sơ ngh vi c t m ình ch ch p hành quy t nh và g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào Trung tâm xem xét, quy t nh. H sơ ngh bao g m: a) Gi y ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên xác nh n ngư i ó ang b m n ng theo các trư ng h p quy nh t i kho n 9 m c II ph n A c a Thông tư này; b) Văn b n ngh t m ình ch ch p hành quy t nh c a Giám c Trung tâm. Th i gian t m ình ch ch p hành quy t nh ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. N u sau khi s c kho ư c ph c h i mà th i h n ch p hành còn l i t a tháng tr lên thì ngư i ó ph i ti p t c ch p hành ph n th i gian còn l i. l0.2. Ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm là ph n có thai thì ư c t m ình ch ch p hành quy t nh cho n khi con ba mươi sáu tháng tu i. Giám c Trung tâm l p h sơ ngh vi c t m ình ch ch p hành quy t nh và g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào Trung tâm xem xét, quy t nh. H sơ ngh bao g m: a) Gi y ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên xác nh n ngư i ó ang mang thai; b) Văn b n ngh t m ình ch ch p hành quy t nh c a Giám c Trung tâm. Th i gian t m ình ch không ư c tính vào th i gian ch p hành quy t nh. N u trong th i gian t m ình ch mà ngư i ó có ti n b rõ r t ho c l p công, ư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c nơi ngư i ó l p công xác nh n thì Giám c Trung tâm l p h sơ ngh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. l0.3. Ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm b m c b nh hi m nghèo ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. Giám c Trung tâm l p h sơ ngh vi c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i và g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào Trung tâm xem xét, quy t nh. H sơ ngh bao g m: a) Gi y ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên xác nh n ngư i ó ang m c m t trong các b nh hi m nghèo theo các trư ng h p quy nh t i kho n 10 m c II ph n A c a Thông tư này; b) Văn b n ngh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a Giám c Trung tâm.
 12. 10.4. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh c a Giám c Trung tâm, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ra quy t nh ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm vào Trung tâm xem xét, quy t nh vi c t m ình ch ch p hành quy t nh ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i c a các trư ng h p nêu t i các i m 10.l, 10.2 và l0.3 c a kho n này. Quy t nh t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm ư c g i cho Trung tâm, ngư i ư c t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú theo dõi, qu n lý. 10.5. Ch m nh t trong th i h n mư i ngày, k t ngày v n nơi cư trú, ngư i ư c t m ình ch ch p hành bi n pháp ưa vào Trung tâm ho c ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i ph i trình báo U ban nhân dân c p xã và Công an cùng c p nơi ngư i ó cư trú. Trư ng h p m n ng ho c m c b nh hi m nghèo mà không th t n trình di n ư c thì thân nhân c a ngư i ó ph i n báo cáo U ban nhân dân c p xã và Công an cùng c p. Khi h t th i h n t m ình ch thi hành quy t nh thì ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm ph i t giác n cơ quan Công an c p huy n ư c ưa i ch p hành quy t nh, n u không t giác s b cư ng ch thi hành theo quy nh t i i m 5.4 kho n 5 m c I ph n B c a Thông tư này. 10.6. Trư ng h p ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm ang ư c t m ình ch ch p hành quy t nh theo các trư ng h p quy nh t i các i m 10.1 và 10.2 c a kho n này b ch t thì gia ình ph i báo ngay cho U ban nhân dân c p xã và Trung tâm bi t (kèm theo b n sao Gi y khai t có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã) Giám c Trung tâm báo cáo U ban nhân dân c p huy n nơi ra quy t nh ưa ngư i ó vào Trung tâm bi t xoá tên kh i danh sách ngư i ang cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm. 11. T m th i ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s 11.1. Vi c t m th i ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm ph c v cho công tác i u tra, xét x ư c th c hi n khi có yêu c u b ng văn b n c a cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. Văn b n yêu c u t m th i ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm ph i ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh, s gi y ch ng minh nhân dân, quê quán c a i tư ng c n t m th i ưa ra kh i Trung tâm, lý do và th i gian yêu c u ưa ra kh i Trung tâm. N u là yêu c u c a Vi n ki m sát ho c Toà án thì ph i có thêm công văn ngh c a cơ quan Công an cùng c p. 11.2. Khi nh n ư c văn b n yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n, Giám c Trung tâm ra quy t nh ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm tham gia t t ng trong các v án có liên quan n ngư i ó và bàn giao cho cán b Công an n nh n ngư i. Cán b Công an n nh n ngư i ph i xu t trình gi y Ch ng nh n C nh sát nhân dân ho c gi y Ch ng minh An ninh nhân dân và gi y gi i thi u c a cơ quan Công an t c p huy n tr lên.
 13. 11.3. Vi c giao nh n ngư i ư c ưa ra kh i Trung tâm tham gia t t ng ư c l p thành biên b n và l p thành hai b n, bên giao và bên nh n m i bên gi m t b n và ph i lưu vào s theo dõi t i Trung tâm. Th i h n ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm ph c v cho công tác i u tra, xét x ư c tính vào th i gian ch p hành quy t nh t i Trung tâm. 11.4. Khi h t th i h n quy t nh c a Giám c Trung tâm v ưa ngư i ra kh i Trung tâm ph c v cho công tác i u tra, xét x , cơ quan ã yêu c u t m th i ưa ngư i ra kh i Trung tâm có trách nhi m ưa tr ngư i v Trung tâm. Trư ng h p c n gia h n v th i gian thì Th trư ng cơ quan ti n hành t t ng hình s ã có yêu c u vi c ưa ngư i ph c v cho công tác i u tra, xét x ph i có văn b n ngh Giám c Trung tâm ra quy t nh gia h n th i gian ưa ngư i ra ph c v cho công tác i u tra, xét x . 12. H t th i h n ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm 12.1. Trong th i gian mư i ngày trư c khi ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm h t th i h n ch p hành quy t nh, Giám c Trung tâm ti n hành các th t c chuNn b ưa v c ng ng, bao g m: a. Thông báo cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm s p h t th i h n bi t; b. G i thông báo cho gia ình ngư i ch p hành quy t nh v th i gian h t th i h n ch p hành quy t nh; c. Gi i quy t các ch tr c p theo quy nh c a pháp lu t. 12.2. Khi h t th i h n ch p hành quy t nh, Giám c Trung tâm c p Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh và g i b n sao Gi y ch ng nh n n Giám c S Lao ng - Thương binh và xã h i, cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh, U ban nhân dân c p xã nơi cư trú và gia ình ngư i ó ti p t c qu n lý, giáo d c. 12.3. Ngư i ã ch p hành xong quy t nh ưa vào Trung tâm ư c nh n l i v t d ng, tư trang và dùng ã g i Trung tâm (n u có) và ph i tr l i nh ng v t d ng, trang thi t b dùng cho lao ng, h c t p, sinh ho t ã ư c Trung tâm cho mư n. N u làm m t ho c hư h ng thì ph i b i thư ng. 12.4. Ngư i ã ch p hành xong quy t nh ưa vào Trung tâm trong th i h n mư i ngày, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh, ph i trình báo U ban nhân dân c p xã và Công an cùng c p nơi ngư i ó cư trú. II. TH T C ƯA NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN NGHI N MA TÚY VÀO CAI NGHI N B T BU C T I TRUNG TÂM 1. Th t c l p h sơ ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào cai nghi n b t bu c t i Trung tâm ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 M c I Chương II c a Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 m c I ph n B c a Thông tư này.
 14. 2. H sơ ngh ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào cai nghi n ma túy vào cai nghi n b t bu c t i Trung tâm bao g m: 2.1. B n tóm t t lý l ch c a ngư i chưa thành niên nghi n ma túy; 2.2. Các bi n pháp cai nghi n, giáo d c ã áp d ng; 2.3. Xét nghi m tìm ch t ma túy trong cơ th có k t qu dương tính; 2.4. Nh n xét c a Công an c p xã; 2.5. Ý ki n c a U ban M t tr n T qu c c p xã và các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c c p xã mà ngư i ó là thành viên; 2.6. B nh án (n u có). 3. Quy t nh ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào Trung tâm: 3.1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a H i ng tư v n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào Trung tâm. Quy t nh ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào Trung tâm không ph i là quy t nh x lý vi ph m hành chính. 3.2. Quy t nh ư c g i cho ngư i b ưa vào Trung tâm, cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó, cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i, cơ quan công an, H i ng nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. 4. Th t c ti p nh n ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào cai nghi n b t bu c t i Trung tâm ư c th c hi n như sau: 4.1. Ki m tra h sơ ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào cai nghi n b t bu c. H sơ bao g m: h sơ ngh ưa ngư i vào Trung tâm theo quy nh t i kho n 2 m c II ph n B c a Thông tư này và quy t nh ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào Trung tâm c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n; 4.2. i chi u h sơ c a ngư i chưa ư c ưa vào Trung tâm v i gi y Ch ng minh nhân dân (n u có); 4.3. Cơ quan Y t c a Trung tâm ti n hành khám s c kh e cho ngư i m i vào Trung tâm xác nh tình tr ng s c kh e, b nh t t khi ti p nh n; 4.4. i di n cơ quan Công an c p huy n và Trung tâm l p biên b n giao nh n h sơ và ngư i ch p hành quy t nh cai nghi n, ch a tr và ghi rõ nh ng tài li u có trong h sơ, tình tr ng s c kh e hi n t i c a ngư i ư c giao, nh n; tư trang, dùng cá nhân mang theo. Biên b n giao nh n ư c l p thành hai b n, bên giao và bên nh n m i bên gi m t b n. III. TH T C ƯA NGƯ I NGHI N MA TÚY, NGƯ I BÁN DÂM T NGUY N VÀO CAI NGHI N, CH A TRN T I TRUNG TÂM
 15. 1. Th t c l p h sơ ti p nh n ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n vào cai nghi n, ch a tr t i Tung tâm ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 26, 27, 28 và 29 M c I Chương II c a Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 2. H sơ xét duy t, ti p nh n ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm g m: 2.1. ơn c a ngư i t nguy n xin vào Trung tâm có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã. N i dung ơn nêu y lý do xin vào Trung tâm, tình tr ng nghi n và các hình th c cai nghi n, giáo d c, ch a tr ã th c hi n n u có; cam k t cai nghi n, ch a tr c a ngư i t nguy n ho c c a cha, m , v , ch ng, con ( ã thành niên), anh, ch em ru t ho c ngư i giám h c a ngư i ó (n u là ngư i chưa thành niên); 2.2. B n sao gi y Ch ng minh nhân dân (n u có) ho c S h khNu ho c gi y ch ng nh n t m trú dài h n (có công ch c ho c kèm theo b n chính i chi u); 2.3. K t qu xét nghi m tìm ch t ma túy trong cơ th dương tính ( i v i ngư i nghi m ma túy). 3. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ c a ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n xin vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm, Giám c Trung tâm căn c vào kh năng ti p nh n c a Trung tâm ti n hành thNm tra, xét duy t h sơ và ra quy t nh ti p nh n. Quy t nh ti p nh n ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n vào Trung tâm cai nghi n, ch a tr ư c g i cho ngư i t nguy n, cha, m , v , ch ng, anh, ch , em ru t ho c ngư i giám h (n u là ngư i chưa thành niên) và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. 4. i v i nh ng trư ng h p qua xét duy t h sơ phát hi n ngư i t nguy n xin vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm ang b cơ quan Công an l p h sơ ưa vào cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ho c là t i ph m ang b truy nã, Giám c Trung tâm t ch i ti p nh n và báo ngay cho cơ quan Công an nơi g n nh t bi t. Trư ng h p Giám c Trung tâm ã ra quy t nh ti p nh n m i phát hi n thì h y quy t nh ti p nh n. 5. Th i h n ch a tr , cai nghi n áp d ng cho ngư i t nguy n vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm ít nh t là sáu tháng i v i ngư i nghi n ma túy, ba tháng i v i ngư i bán dâm. 6. Căn c vào quy t nh ti p nh n c a Giám c Trung tâm, Trung tâm t ch c ti p nh n ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm vào cai nghi n, ch a tr t nguy n: 6.1. Cán b ti p nh n ki m tra, i chi u ngư i t nguy n xin vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm v i quy t nh ti p nh n và h sơ; 6.2. Cơ quan Y t c a Trung tâm khám s c kh e và l p h sơ b nh án xác nh tình tr ng s c kh e, b nh t t khi ti p nh n;
 16. 6.3. i di n Trung tâm và ngư i t nguy n vào cai nghi n, ch a tr l p biên b n ti p nh n và ghi rõ tình tr ng s c kh e hi n t i c a ngư i vào cai nghi n, ch a tr ; tư trang, dùng cá nhân mang theo. Biên b n ti p nh n ư c l p thành hai b n, bên vào cai nghi n, ch a tr và bên ti p nh n m i bên gi m t b n. Trư ng h p ngư i ư c ti p nh n vào Trung tâm là ngư i chưa thành niên thì cha, m ho c ngư i giám h có trách nhi m làm th t c bàn giao ngư i t nguy n vào Trung tâm cai nghi n, ch a tr . 7. Khi h t th i h n cai nghi n, ch a tr t nguy n t i Trung tâm theo quy t nh ti p nh n c a Giám c Trung tâm, Giám c Trung tâm c p Gi y ch ng nh n ã hoàn thành th i gian cai nghi n, ch a tr t nguy n t i Trung tâm cho ngư i cai nghi n, ch a tr t nguy n và g i b n sao Gi y ch ng nh n n U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và gia ình ngư i ó. 8. Trư ng h p gia ình t nguy n vào cai nghi n, ch a tr ang có khó khăn c bi t, có ơn ngh , ư c Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú xác nh n thì ư c ra trư c th i h n sáu tháng i v i ngư i nghi n ma túy và ba tháng i v i ngư i bán dâm. Giám c Trung tâm c p Gi y xác nh n th i gian ã cai nghi n, ch a tr t nguy n t i Trung tâm và g i b n sao n U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và gia ình ngư i ó. Gia ình ang có khó khăn c bi t là các trư ng h p gia ình c a ngư i t nguy n xin vào cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm b thiên tai, h a ho n l n; có thân nhân b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo ho c b tai n n n ng mà ngoài ngư i ó ra không còn ai khác lao ng duy trì cu c s ng gia ình, kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n ho c chăm sóc ngư i b nh, ngư i b tai n n. C. ÁP D NG BI N PHÁP CƯ NG CH VÀ PH I H P B O V MB O AN NINH TR T T T I TRUNG TÂM I. ÁP D NG BI N PHÁP CƯ NG CH 1. Vi c áp d ng các bi n pháp cư ng ch nh m m b o an ninh tr t t c a Trung tâm ư c th c hi n theo quy nh t i i u 57 và i u 58 Chương IV c a Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Giám c Trung tâm quy t nh áp d ng các bi n pháp cư ng ch i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm có nh ng hành vi vi ph m. Trư ng h p Giám c v ng m t thì Giám c y quy n b ng văn b n cho m t Phó giám c. 3. Giám c Trung tâm quy t nh áp d ng bi n pháp cư ng ch i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm ang cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm khi h th c hi n m t trong các hành vi vi ph m sau: 3.1. Không ch p hành quy nh v giáo d c, lao ng, ch a tr , cai nghi n ph c h i c a Trung tâm; 3.2. Gây r i, làm nh hư ng n an ninh, tr t t t i Trung tâm;
 17. 3.3. Ch ng l i ngư i thi hành công v ; 3.4. Xâm h i s c kh e, xúc ph m danh d , nhân phNm c a ngư i khác. 3.5. Xâm h i tài s n c a Trung tâm ho c tài s n c a ngư i khác. 4. Các bi n pháp cư ng ch ư c áp d ng ngăn ch n hành vi vi ph m bao g m s d ng công c h tr và các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c áp d ng m t trong các hình th c k lu t theo quy nh t i m c II ph n C c a Thông tư này. 5. Khi x y ra hành vi vi ph m theo quy nh t i kho n 3 nêu trên, Trung tâm c n th c hi n các bi n pháp gi i thích, thuy t ph c ngư i có hành vi vi ph m h t nguy n ch m d t hành vi. Trư ng h p ngư i vi ph m v n ti p t c th c hi n hành vi vi ph m, Giám c Trung tâm quy t nh s d ng công c h tr và các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c áp d ng m t trong các hình th c k lu t quy nh t i m c II ph n C c a Thông tư này ngăn ch n, ch m d t hành vi vi ph m. 6. Sau khi áp d ng các bi n pháp cư ng ch ngăn ch n, ch m d t hành vi vi ph m, Trung tâm l p biên b n v hành vi vi ph m và lưu vào h sơ c a ngư i vi ph m. Trư ng h p ngư i vi ph m, ngư i ch ng ki n, ngư i b thi t h i t ch i ký vào biên b n vi ph m thì cán b l p biên b n ph i ghi rõ lý do vào biên b n. 7. Trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u c a t i ph m theo quy nh c a B lu t Hình s thì Trung tâm có trách nhi m báo ngay cho các cơ quan i u tra có thNm quy n theo quy nh pháp lu t t t ng hình s . 8. Vi c qu n lý, trang b công c h tr cho cán b c a Trung tâm và vi c s d ng công c h tr ph i tuân th theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý vũ khí và công c h tr . II. CÁC HÌNH TH C K LU T 1. Vi c áp d ng các hình th c k lu t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 70, Chương VI c a Ngh nh s 135/2004/N -CP và hư ng d n t i thông tư này. 2. Giám c Trung tâm xét và quy t nh áp d ng các hình th c k lu t i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm ang cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm trong trư ng h p nh ng ngư i này vi ph m n i quy c a Trung tâm ho c có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 m c I ph n C c a Thông tư này. 3. Các hình th c k lu t ư c áp d ng i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm ang cai nghi n, ch a tr t i Trung tâm khi có hành vi vi ph m theo quy nh t i kho n 2 nêu trên bao g m phê bình, c nh cáo và giáo d c t i phòng k lu t. 3.1. Phê bình: ư c áp d ng i v i ngư i có hành vi vi ph m l n u m c nh ho c do l i vô ý; 3.2. C nh cáo: ư c áp d ng i v i ngư i vi ph m nhi u l n ho c tái ph m nhưng không thu c các trư ng h p ph i áp d ng bi n pháp giáo d c t i phòng k lu t;
 18. 3.3. Giáo d c t i phòng k lu t: ư c áp d ng i v i ngư i vi ph m có các hành vi vi ph m n i quy c a Trung tâm m c nghiêm tr ng như xâm h i s c kh e c a ngư i khác; gây r i làm nh hư ng n an ninh, tr t t t i Trung tâm; ch ng l i ngư i thi hành công v ; vi ph m có t ch c. 4. Giám c Trung tâm quy t nh áp d ng các hình th c k lu t căn c vào tính ch t, m c hành vi vi ph m c a ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm ang ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm. Trư ng h p Giám c v ng m t thì Giám c y quy n b ng văn b n cho m t Phó Giám c. 5. Giám c Trung tâm quy t nh thành l p H i ng K lu t xem xét, quy t nh hình th c k lu t. 5.1. Thành ph n c a H i ng K lu t bao g m Giám c Trung tâm - Ch t ch H i ng, các thành viên là Trư ng các phòng chuyên môn nghi p v c a Trung tâm. H i ng k lu t làm vi c theo ch t p th , xem xét và bi u quy t t ng trư ng h p c th , k t lu n theo a s . Trư ng h p s phi u bi u quy t b ng nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i ng k lu t là ý ki n quy t nh; 5.2. Căn c vào b n t ki m i m v hành vi vi ph m do ngư i vi ph m trình bày, các thành viên c a H i ng K lu t cho ý ki n và xu t hình th c k lu t. Th i gian giáo d c t i phòng k lu t t i a là b y ngày; 5.3. i v i nh ng hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m theo quy nh t i B lu t Hình s thì Trung tâm có trách nhi m báo ngay cho cơ quan i u tra, ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. III. PH I H P B O V , M B O AN NINH, TR T T T I TRUNG TÂM 1. Theo ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an c p t nh t ch c t p hu n và hư ng d n nghi p v b o v , b o m an ninh, tr t t cho cán b c a Trung tâm. 2. Trư ng h p có tình hình ph c t p v an ninh, tr t t mà cán b c a Trung tâm không áp ng, gi i quy t ư c ho c do yêu c u n nh tình hình, Trung tâm ngh cơ quan công an h tr gi gìn an ninh, tr t t cho n khi tình hình ư c n nh. 3. Giám c Trung tâm báo cáo Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i v nhu c u c cán b Công an h tr b o v Trung tâm. Theo ngh b ng văn b n c a Giám c S Lao ng - Thương binh và xã h i, Giám c Công an c p t nh xem xét, quy t nh vi c c cán b , chi n s c a ngành h tr , ph i h p b o v Trung tâm. i v i nh ng trư ng h p do yêu c u khNn c p n nh tình hình và m b o an ninh, tr t t t i Trung tâm, Giám c Trung tâm thông báo cho chính quy n a phương và cơ quan Công an nơi Trung tâm trú óng ph i h p gi i quy t. Chính quy n a phương, cơ quan Công an có trách nhi m áp ng yêu c u và có bi n pháp ph i h p, h tr k p th i b o m an ninh, tr t t t i Trung tâm. D. HI U L C THI HÀNH VÀ T CH C TH C HI N
 19. 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 11/TTLT-L TBXH-NV-YT ngày 25/5/1996 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph ban hành quy ch v cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày6/7/1995 và Thông tư s 24/TTLB-L TBXH ngày 26/11/1996 hư ng d n s a i, b sung m t s i m t i Thông tư s 11/TTLB-BL TBXH-NV-YT ngày 25/5/1996. Nh ng n i dung hư ng d n trư c ây c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Công an trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v , a phương báo cáo v B Lao ng - Thương binh và xã h i và B Công an có hư ng d n k p th i. àm H u B c Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản