Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA về việc phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao - Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM U BAN TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ******** ****** S : 222/2003/TTLT- Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2003 UBTDTT-BCA THÔNG TƯ LIÊN TNCH PH I H P PHÒNG VÀ CH NG CÁC HÀNH VI TIÊU C C TRONG HO T NG TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Ngh inh s 37/1998/N -CP ngày 9/6/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công an; Căn c Ch th s 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch ng tiêu c c trong ho t ng th d c th thao; ph i h p có hi u qu trong vi c ngăn ch n, phát hi n và x lý các hành vi tiêu c c trong ho t ng th d c th thao, y ban Th d c th thao và B Công An ban hành Thông tư này v i các n i dung c th như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này i u ch nh các hành vi vi ph m c a t ch c và cá nhân trong các ho t ng th d c th thao. 2. i tư ng i u ch nh a. Cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c xã h i v th d c th thao và cơ quan ơn v có t ch c ho t ng th d c th thao t trung ương n a phương. b. Cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài các môn th thao và các cá nhân khác có hành vi làm sai l ch tính trung th c c a ho t ng th d c th thao. c. Các t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia ho t ng th d c th thao t i Vi t Nam và các t ch c, cá nhân Vi t Nam tham gia ho t ng th d c th thao t i nư c ngoài. 3. Khái ni m Tiêu c c trong ho t ng th d c th thao là nh ng hành vi vi ph m c a t ch c ho c cá nhân như: gian l n tu i v n ng viên, làm sai l ch h sơ thi u, móc ngo c, mua bán t s làm sai l ch k t qu thi u và các hành vi khác vì ng cơ tr c l i, làm m t tính trung th c, cao thư ng c a th thao, gây dư lu n x u trong xã h i và nh hư ng n s phát tri n c a s nghi p Th d c th thao Vi t Nam.
  2. II. QUY NNH C TH 1. Trách nhi m c a ngành Th d c th thao a. y ban Th d c th thao thư ng xuyên giáo d c chính tr tư tư ng, pháp lu t cho cán b , v n ng viên trong toàn Ngành nh m nâng cao phNm ch t o c, ý th c trách nhi m, trung th c, cao thư ng, th c hi n úng pháp lu t, không b k x u lôi kéo vào các hành vi tiêu c c. b. y ban Th d c th thao ph i h p v i y ban Olympic Qu c gia và các Liên oàn, Hi p h i th thao Qu c gia nâng cao ch t lư ng ào t o i ngũ tr ng tài các môn th thao; b o m i ngũ tr ng tài ư c ào t o là nh ng ngư i trung th c, có phNm ch t o c, n m v ng chuyên môn nghi p v , có trách nhi m cao trong công tác i u hành các gi i thi u. c. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao t Trung ương n a phương, ban t ch c các gi i thi u có trách nhi m cung c p các thông tin liên quan n hành vi tiêu c c c a cá nhân, t ch c tham gia ho t ng th d c th thao; nh ng hành vi vi ph m các quy nh, quy ch , i u l thi u và ào t o hu n luy n v n ng viên cho cơ quan Công an ph i h p i u tra, phát hi n và x lý k p th i. Trư ng Ban t ch c các gi i thi u th thao ph i ch u trách nhi m v nh ng gì x y ra trong quá trình t ch c thi u. d. Các Liên oàn, Hi p h i Th thao Qu c gia ch u trách nhi m v vi c ban hành i u l thi u các môn th thao, b o m ch t ch , h p lý, khoa h c và có các quy nh c th ngăn ch n các hành vi tiêu c c có th x y ra trong quá trình chuNn b và t ch c thi u th thao. e. Ban hu n luy n các i th thao ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao và ban t ch c các gi i thi u th thao v hành vi tiêu c c c a v n ng viên do mình qu n lý. g. Thanh tra th d c th thao các c p có trách nhi m tham gia giám sát các gi i thi u m b o công b ng và úng lu t; c cán b tham gia ban t ch c các gi i thi u phát hi n và x lý các hành vi tiêu c c x y ra trong quá trình thi u. Trư ng h p c bi t, c n thông báo k p th i và có k ho ch ph i h p v i ngành Công an i u tra và báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c x lý. 2. Trách nhi m c a ngành Công an a. Thư ng xuyên, ch ng phòng ng a phát hi n hành vi tiêu c c trong ho t ng th d c th thao ch c năng, nhi m v c a t ng ơn v ph i h p x lý k p th i. b. Tăng cư ng công tác n m tình hình v các i tư ng có các hành vi cá , mua bán, dàn s p t s làm sai l ch k t qu thi u, có bi n pháp phát hi n và ngăn ch n nh ng hành vi tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao. c. Ti n hành i u tra, xác minh các hành vi tiêu c c c a cá nhân, t ch c có liên quan, ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan An ninh i u tra các c p có trách nhi m i u tra các hành vi tiêu c c c a cá nhân, v n
  3. ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài là ngư i nư c ngoài có hành vi tiêu c c trong các ho t ng thi u th thao t i Vi t Nam. d. Ch ng ph i h p v i các cơ quan th d c th thao cùng c p trong vi c thNm tra h sơ theo quy nh; ki m tra, xác nh vi c v n ng viên s d ng ch t kích thích trong thi u th thao, xác minh các hành vi tiêu c c khác trong ho t ng th d c th thao. . Tham mưu cho c p y ng và th trư ng các ơn v thu c ngành Th d c th thao tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng, nâng cao nh n th c cho cán b , v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài; xu t các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n các hành vi tiêu c c trong ho t ng th d c th thao, ph i h p v i ngành Th d c th thao và các ơn v liên quan tăng cư ng công tác n m tình hình, k p th i phát hi n các hành vi tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao; ph i h p v i cơ quan ch c năng x lý theo quy nh c a pháp lu t. e. C cán b tham gia ban t ch c các gi i thi u có quy mô qu c gia, qu c t ư c t ch c t i Vi t Nam và tham gia oàn Th thao Vi t Nam thi u nư c ngoài theo ngh c a ngành Th d c th thao. 3. Trách nhi m ph i h p a. Cơ quan thông tin tuyên truy n c a hai ngành ch ng ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng thư ng xuyên gi i thi u gương ngư i t t, vi c t t trong các ho t ng th d c th thao và k p th i phê phán nh ng hành vi tiêu c c trong ho t ng th d c th thao. b. y ban Th d c th thao ph i h p v i B Công an i u tra xác minh và x lý các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m trong thi u th thao. tuy n ch n và hu n luy n v n ng viên các môn th thao. c. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao a phương ph i h p v i cơ quan Công An các c p trong công tác phát hi n, x lý hành vi tiêu c c theo nguyên t c ng c p, trên cơ s ch c năng, nhi m v c a m i cơ quan. d. Ngư i ng u cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao c a các a phương, ngư i ng u các t ch c chính tr - xã h i khi t c hc các ho t ng th d c th thao c n ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c thanh tra, ki m tra phát hi n, x lý các hành vi tiêu c c. III. KHEN THƯ NG - K LU T 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ch ng tiêu c c trong ho t ng th d c th thao ư c khen thư ng theo ch hi n hành. 2. T ch c, cá nhân có hành vi thi u trách nhi m, bao che cho t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh trong ho t ng th d c th thao, tùy theo m c vi ph m mà x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hinh s , n u gây thi t hai thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  4. IV. T CH C TH C HI N 1. S Th d c th thao và Công an các a phương có trách nhi m th c hi n, ki m tra ôn c các t ch c cá nhân ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao th c hi n thông tư này. 2. Các cơ quan ch c năng c a y ban Th d c th thao và B Công an có trách nhi m ph i h p t ch c ki m tra, ánh giá, rút kinh nghi m vi c th c hi n thông tư này và ra chương trình k ho ch th c hi n ti p theo. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan ơn v ph n nh k p th i v y ban Th d c th thao, B Công an nghiên c u s a i cho phù h p. K/T B TRƯ NG - K/T B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TDTT B CÔNG AN PHÓ CH NHI M TH TRƯ NG Lương Qu c Dũng Lê Th Ti m
Đồng bộ tài khoản