Thông tư liên tịch số 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 23/1998/ttlt-btm-tchq', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ

  1. B THƯƠNG M I-T NG C C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA H I QUAN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ Hà N i , ngày 31 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I-T NG C C H I QUAN S 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 V GI I QUY T M T S TH T C XU T NH P KH U C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Thi hành Ngh nh 12/CP ngày18/02/1997 và Ngh nh 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph quy nh m t s bi n pháp khuy n khích và m b o ho t ng u tư nư c ngoài tr c ti p t i Vi t Nam, t o thu n l i v th t c xu t khNu, nh p khNu cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, B Thương m i và T ng c c H i quan th ng nh t gi i quy t m t s th t c xu t khNu, nh p khNu c th như sau: QUY NNH CHUNG Thông tư này hư ng d n b sung m t s v n quy nh t i Ngh nh 12/CP ngày 18/01/1997 và Ngh nh 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a hai ngành Thương m i và H i quan i v i ho t ng xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh trên cơ s h p ng, h p tác kinh doanh, sau ây g i t t là doanh nghi p. B Thương m i và các cơ quan ư c B Thương m i u quy n duy t k ho ch xu t khNu, nh p khNu (g m các Ban qu n lý các Khu công nghi p và U ban nhân dân các t nh thành ã ư c B thương m i u quy n) ư c g i t t là các cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu. NH NG QUY NNH C TH 1- V vi c xu t nh p khNu vư t quá tr giá k ho ch ã duy t: a) i v i hàng hoá thu c k ho ch nh p khNu xây d ng cơ b n mi n thu nh p khNu: i. M t s hàng nh p khNu xây d ng cơ b n thu c v n u tư khó xác nh v s lư ng, không th k chi ti t c th (thư ng tính theo h th ng, b , lô...), cơ quan h i quan khi làm th t c nh p khNu tr lùi theo tr giá ã duy t. ii. N u lư ng hàng nh p khNu vư t k ho ch ư c duy t ho c tr giá th c nh p vư t quá tr giá ã ghi k ho ch ư c duy t v i m c không quá 10% (nhưng tr giá tuy t i không quá 100.000 USD) và n u doanh nghi p ch p thu n n p thu nh p khNu
  2. ph n chênh l ch so v i k ho ch thì cơ quan h i quan làm th t c nh p khNu không c n có xác nh n c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu; N u doanh nghi p ngh ư c mi n thu nh p khNu, ho c tr giá nh p khNu th c t vư t 10% so v i k ho ch ã duy t ho c tr giá tuy t i cao hơn 10.000 USD: ph i có văn b n cho phép và xác nh n mi n thu nh p khNu c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu cơ quan h i quan m i làm th t c nh p khNu. b) i v i hàng hoá thu c k ho ch nh p khNu cho s n xu t kinh doanh: Tr giá th c nh p vư t tr giá ghi k ho ch ư c duy t v i m c không quá 10% (nhưng tr giá tuy t i không quá 200.000 USD) thì cơ quan h i quan làm th t c nh p khNu và th c hi n thu nh p khNu theo quy nh hi n hành, không c n có xác nh n l i c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu. c) Vi c xu t khNu s n phNm do doanh nghi p s n xu t ra theo quy nh c a GP T: N u tr giá th c xu t vư t quá tr giá m t hàng ó ghi k ho ch ư c duy t (không h n ch v tr giá tuy t i) thì cơ quan h i quan là th t c xu t khNu, không c n có xác nh n l i c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu. 2- V vi c nh p khNu d ng c , ph tùng chưa có trong k ho ch ư c duy t s a ch a, thay th ph n hư h ng c a máy móc thi t b : Cơ quan h i quan làm th t c nh p khNu và th c hi n thu nh p khNu theo quy nh hi n hành các m t hàng này v i tr giá không quá 100.000 USD/l n, không c n có xác nh n l i c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu. (Lưu ý: d ng c ph tùng nh p khNu ph i là s n phNm m i) 3- V vi c t m xu t, tái nh p thi t b máy móc s a ch a Cơ quan h i quan làm th t c i v i vi c t m ưa thi t b , máy móc (ho c b ph n thi t b máy móc) b h ng ra nư c ngoài s a ch a và tái nh p tr l i chính các thi t b máy móc (ho c b ph n thi t b máy móc) này sau khi ã s a ch a xong không c n có văn b n cho phép c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu. 4- Các i u ch nh nh cơ quan h i quan ư c làm th t c doanh nghi p nh p khNu, không c n có văn b n cho phép c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu: i. i v i nguyên li u, d ng c , ph tùng, v t tư nh p khNu có tên hàng, ơn v tính, ch ng lo i nh p khNu th c t chưa sát v i k ho ch do doanh nghi p d ch thu t chưa úng, ho c do in n sai; cơ quan h i quan căn c vào b n g c danh m c nh p khNu b ng ti ng nư c ngoài kèm theo văn b n k ho ch ã ư c cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu duy t làm th t c cho doanh nghi p nh p khNu. ii. Vi c thay i kích k , m u mã các v t tư trang b (như giư ng, t , bàn gh , th m, rèm vv... tr máy móc thi t b ) cho các d án d ch v (như khách s n, văn phòng, khu th thao...) v i tr giá không i).
  3. 5- V vi c t m nh p, tái xu t, ho c t m xu t, tái nh p bao bì: Vi c t m nh p tái xu t, ho c t m xu t tái nh p bao bì cho nguyên li u nh p khNu ho c dùng cho thành phNm xu t khNu có tính ch t luân chuy n (như lõi s i, bô bin, h p ng chuyên d ng v.v...) do các bên mua bán tho thu n quy nh trong h p ng nh p khNu nguyên li u, h p ng xu t khNu s n phNm. Cơ quan h i quan làm th t c t m xu t tái nh p, t m nh p tái xu t không c n có xác nh n c a cơ quan duy t k ho ch xu t nh p khNu. 6- i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không úng v i h p ng xu t khNu, nh p khNu: Vi c xu t khNu tr l i nư c ngoài nh ng hàng hoá không úng v i quy nh h p ng và nh n l i hàng thay th ; vi c nh n l i hành ã xu t khNu nhưng khách hàng t ch i do không úng quy inh c a h p ng và xu t khNu hàng thay th do cơ quan h i quan làm th t c, không c n có văn b n xác nh n c a cơ quan duy t k ho ch. 7- V vi c xu t khNu cho khách hàng nư c ngoài nhưng hàng không xu t khNu ra kh i Vi t Nam, doanh nghi p ư c giao tr c ti p cho cơ s khác trong nư c theo ch nh c a ngư i mua nư c ngoài: a. Hàng xu t khNu: Hàng doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài xu t khNu cho Công ty nư c ngoài ph i là s n phNm ư c quy nh trong GP T do chính doanh nghi p s n xu t ra thu c k ho ch xu t khNu ã duy t hàng năm (theo Quy t nh 0321/1998/Q -BTM ngày 14/3/1998 và quy t nh s 0625/1998/Q -BTM ngày 01/6/1998 c a B Thương m i). b- Doanh nghi p trong nư c nh n hàng cho m c ích s n xu t, kinh doanh: i. Doanh nghi p trong nư c nh n hàng là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: S n phNm này ph i là nguyên li u cho ti p t c s n xu t c a doanh nghi p và thu c k ho ch nh p khNu hàng năm ã ư c duy t. ii. Doanh nghi p trong nư c nh n hàng là doanh nghi p Vi t Nam: S n phNm này có th là nguyên li u s n xu t ho c là hàng hoá ph c v cho kinh doanh c a doanh nghi p phù h p v i ph m vi kinh doanh ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, phù h p v i chính sách qu n lý xu t nh p khNu và chính sách thu i v i hàng nh p khNu. iii. Th t c: - Các doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu u ph i ký h p ng nh p khNu s n phNm v i thương nhân nư c ngoài. - Cơ quan h i quan gi i quy t th t c xu t khNu, nh p khNu và th c hi n thu xu t khNu, thu nh p khNu theo quy nh hi n hành.
  4. c- Doanh nghi p trong nư c nh n s n phNm th c hi n h p ng gia công v i thương nhân nư c ngoài: Vi c th c hi n gia công, và th t c nh p khNu theo quy nh c a ngh nh 57/N - CP/1998 ngày 30/7/1998 c a Chính ph và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu Nguy n Văn C m ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản