Thông tư liên tịch số 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22) do Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN TH D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH THAO Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH B TÀI CHÍNH-U BAN TDTT S 23/2003/TTLT/BTC-UBTDTT NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2003 HƯ NG D N CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH Đ I V I B TÀI CHINH- Y BAN TH D C TH THAO Đ i h i th thao Đông Nam á l n th 22 (SeaGames 22) Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 19/12/1997 và Ngh đ nh s 87/CP ngày 19/12/1997 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Quy t đ nh s 93/2000/QĐ-TTg ngày 9/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch đ o Qu c gia chu n b Đ i h i Th thao Đông Nam á l n th 22; Căn c Quy t đ nh s 46/2002/QĐ-TTg ngày 3/4/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban T ch c SeaGames l n th 22 năm 2003 t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 447/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân công nhi m v các thành viên Ban T ch c SeaGames l n th 22; Căn c thông l các kỳ SEAGames và nh ng quy đ nh c a các Liên đoàn Th thao Qu c t ; Liên t ch B Tài chính - U ban Th d c Th thao hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i v i SEAGames 22 như sau: Ph n 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG 1- SEAGames 22 đư c t ch c theo nghi th c l h i Văn hoá - Th thao Qu c t , k t h p v i truy n th ng văn hoá Vi t Nam, b o đ m hi u qu chuyên môn, th hi n tinh th n đoàn k t, hi u bi t l n nhau gi a các nư c trong khu v c Đông Nam á. 2- Đ i tư ng th c hi n Thông tư này là các cơ quan, đơn v , t ch c, cá nhân s d ng kinh phí c a SEAGames 22. 3- Kinh phí t ch c SEAGames 22 bao g m ngân sách nhà nư c c p và các ngu n huy đ ng khác t các t ch c kinh t , xã h i, cá nhân trong nư c và ngoài nư c. 4- S d ng và qu n lý kinh phí, tài s n ph c v SEAGames 22 theo Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n v qu n lý tài chính, tài s n hi n hành c a Nhà nư c. II - Nh ng Quy đ nh c th 1- Ngu n kinh phí: SEAGames 22 có nh ng ngu n kinh phí như sau: - Ngân sách Nhà nư c. - Các kho n đóng góp, ng h , tài tr c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong và ngoài nư c. - Thu l phí ăn c a các đoàn v n đ ng viên nư c ngoài theo thông l Qu c t 30 USD/ngư i/ngày. Riêng đoàn Lào, Căm-pu-chia và Đông Timo 15 USD/ngư i/ngày. - Thu ti n bán vé vào xem các ho t đ ng thi đ u, bi u di n, khai m c, b m c, b n quy n bi u trưng, bi u tư ng SEAGames 22.
  2. - Thu khác. 2- N i dung chi: 2.1- Chi cho công tác chu n b : - Chi tuyên truy n c đ ng, Qu ng cáo (in Panô, áp phích, gi y m i, phù hi u, quay phim, ch p nh, băng c , kh u hi u, in n tài li u khác) và tuyên truy n trên các phương ti n thông tin đ i chúng (phát thanh, truy n hình, báo chí...). - Thuê cáp quang truy n hình, n i m ng c a trung tâm đi u hành. - Chi mua s m ho c thuê trang thi t b , đ a đi m ph c v SEAGames 22 theo yêu c u c a các Ti u ban chuyên môn (đư ng truy n d n ph c v trung tâm báo chí, trang ph c, đ o c , y t , an ninh, văn phòng ph m...). - Chi ph c v l khai m c, b m c, chi cho đ o di n, dàn d ng, k ch b n, b i dư ng t p luy n cho kh i nghi th c, di u hành, đ ng di n, ca múa nh c, trang trí... - Chi in vé, gi y m i, làm th cho các thành viên tham d SEAGames 22. - Chi làm huy chương, k ni m chương, huy hi u SEAGames 22, huy hi u Olympic và các v t ph m, k ni m khác. - Chi cho các h i ngh , h i th o, h p báo c a Ban t ch c. - Chi t p hu n tr ng tài, hư ng d n viên, tình nguy n viên... - Chi b i dư ng t p luy n th c hi n các phương án c a l c lư ng an ninh, phòng cháy ch a cháy, y t ... - Chi c a Ban Ch đ o, Ban T ch c và các Ti u ban chuyên môn. - Chi khác. 2.2- Chi cho ho t đ ng SEAGames 22: - Chi l khai m c. - Chi các gi i thi đ u, bi u di n các môn th thao. - Chi ti n ăn, , đi l i, b i dư ng làm nhi m v cho các khách m i, tr ng tài, giám sát, hu n luy n viên, v n đ ng viên, Ban Ch đ o, Ban T ch c. - Chi phí cho vi c l y m u, thuê ki m tra đôping. - Chi h i th o, h i ngh Qu c t trong th i gian t ch c SEAGames. - Chi khen thư ng. - Chi công tác b o v , an ninh, tr t t , v sinh, y t , ph c v . - Chi b m c, t ng k t SEAGames. - Chi khác. 3- M c chi: 3.1- Đ i v i khách m i và các đoàn v n đ ng viên: - Chi ăn, , đi l i và làm vi c đ i v i khách m i là ngư i nư c ngoài theo quy đ nh t i Thông tư s 100/2000/TT-BTC ngày 6/10/2000 c a B Tài chính "v ch đ chi tiêu ti p khách nư c ngoài" và thông l Qu c t . - Đ i v i các đoàn v n đ ng viên nư c ngoài chi ti n ăn, , đi l i theo h p đ ng v i đơn v cung c p d ch v . - Các đ i th thao Vi t Nam t i khách s n đư c thanh toán ti n ăn, , đi l i theo h p đ ng th c t ; t i các Trung tâm hu n luy n Th thao đư c thanh toán m c ti n ăn 150.000 đ ng/ngư i/ngày. 3.2- Đ i v i cán b và nhân viên ph c v SEAGames:
  3. Ti n thù lao làm nhi m v c a các cán b và nhân viên ph c v (bao g m c ngày l và ngày ch nh t) đư c hư ng theo các m c sau: - Trư ng Ban Ch đ o, trư ng Ban T ch c và các thành viên Ban Ch đ o: 150.000 đ ng/ngày/ngư i. - Thành viên ban t ch c, Trư ng phó các ti u ban: 120.000 đ ng/ngày/ngư i. - Thành viên các ti u ban: 100.000 đ ng/ngày/ngư i. - Nhân viên ph c v : 50.000 đ ng/ngày/ngư i. - Đ i tư ng tham gia đ ng di n, di u hành, x p ch : + T p luy n: 15.000 đ ng/bu i/ngư i. + T ng duy t: 20.000 đ ng/bu i/ngư i. + Chính th c: 30.000 đ ng/bu i/ngư i. - Đ i tư ng tham gia bi u di n văn ngh đư c thanh toán theo h p đ ng ký k t gi a Ban t ch c v i các đoàn ngh thu t. - B i dư ng tình nguy n viên đ t tiêu chu n: 50.000 đ ng/ngày/ngư i. S ngày đư c hư ng ti n thù lao c a các thành viên Ban T ch c, Ti u ban và nhân viên ph c v là s ngày chính th c t ch c SEAGames 22. Trư ng h p do công vi c ph i tri n khai s m ho c k t thúc mu n s đư c Ban T ch c xem xét, quy t đ nh và đư c hư ng thù lao theo m c quy đ nh trên, nhưng th i gian kéo dài không quá 5 ngày. Trư ng h p m t ngư i làm nhi u nhi m v khác nhau trong m t ngày, ch đư c hư ng m t m c thù lao cao nh t. Nh ng cán b viên ch c nhà nư c đã đư c hư ng kho n b i dư ng này thì không thanh toán ti n ph c p công tác phí, nhưng đư c thanh toán ti n thuê ch ng theo Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính "Quy đ nh ch đ công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c đi công tác trong nư c". Ti n tàu xe đi l i c a tr ng tài là ngư i các đ a phương đư c Ban t ch c m i làm nhi m v t i các đ a đi m thi đ u đư c thanh toán theo tiêu chu n quy đ nh hi n hành. Tr ng tài và nhân viên ph c v đư c hư ng m c b i dư ng theo ngày th c t làm vi c. Riêng cán b Ban t ch c và các Ti u ban, tr ng tài là ngư i đ a phương nơi t ch c SEAGames không ngh t i nhà khách (ho c khách s n) do Ban t ch c b trí thì không đ ơc thanh toán ti n ng , n u t túc phương ti n đi l i c a cá nhân đư c thanh toán theo m c khoán là 10.000 đ ng/ngày/ ngư i. - Chi các cu c h p c a Ban Ch đ o, Ban T ch c: 50.000 đ ng/cu c h p/ngư i, c a các ti u ban: 30.000 đ ng/cu c h p/ngư i. - Chi t p hu n tr ng tài: 30.000 đ ng/ngày/ngư i; t p hu n c a các Ti u ban chuyên môn: 15.000 đ ng/ngày/ngư i. - Chi in vé, gi y m i: 2.000 đ ng/chi c. - Chi làm huy chương: t i đa 200.000 đ ng/chi c. - Chi làm k ni m chương: t i đa 150.000 đ ng/chi c. 3.3- Đ i v i tr ng tài, ban t ch c thi đ u t ng môn (tr môn bóng đá): STT Đ i tư ng đư c hư ng M c thù lao (đ ng/ngày) 1 T ng tr ng tài, Trư ng ban giám sát 750.000 2 T trư ng tr ng tài, các tr ng tài chính, Trư ng ban thư ký 400.000 3 Các tr ng tài khác, thành viên ban giám sát, thư ký 400.000
  4. 4 Nhân viên ph c v 50.000 3.4- Đ i v i tr ng tài, ban t ch c thi đ u môn bóng đá: STT Đ i tư ng đư c hư ng M c thù lao (đ ng/ngày) Ngư i Vi t Nam Ngư i nư c ngoài 1 Giám sát tr n đ u, giám sát tr ng tài 1.500.000 1.500.000 Tr ng tài, các tr lý tr ng tài, tr ng tài th 4 2 Trư ng, Phó Ban t ch c 500.000 1.500.000 3 Các u viên ban t ch c gi i 400.000 1.500.000 3.5- M c khen thư ng cho v n đ ng viên Vi t Nam đ t Huy chương t i SEAGames: Th c hi n theo quy t đ nh s 49/1998/QĐ-TTg ngày 28/2/1998 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch đ đ i v i hu n luy n viên, v n đ ng viên th thao. 3.6- Các m c chi khác: - D ch tài li u: Th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 112/2001/QĐ-BTC ngày 9/11/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m t s đ nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) vay n , v i các m c sau: + D ch t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: 35.000 đ ng/trang (300 ch /trang). + D ch t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: 40.000 đ ng/trang (300 ch /trang). - Thuê phiên d ch: 200.000 đ ng/bu i/ngư i. - Các kho n chi chưa đư c quy đ nh trên đây thì thanh toán theo h p đ ng giao khoán ho c th c t phát sinh. B ph n nào khoán g n kinh phí thì có trách nhi m chi thù lao cho cán b c a b ph n đó. - Đ i v i cán b Ban t ch c, hu n luy n viên, v n đ ng viên, tr ng tài, di n viên, nh c công, nhân viên ph c v trong th i gian t ch c SEAGames là cán b công ch c, viên ch c, h p đ ng dài h n đang hư ng lương, h c sinh, sinh viên đang hư ng h c b ng, sinh ho t phí trong th i gian ph c v SEAGames 22 v n đư c hư ng nguyên lương, h c b ng, sinh ho t phí do đơn v qu n lý các đ i tư ng này chi tr . 4- L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí: 4.1- L p d toán: Căn c vào các m c thu, chi đư c quy đ nh t i ph n II nêu trên, Ban T ch c SEAGames 22 ph i h p v i U ban Th d c Th thao xây d ng d toán thu, chi t ng B , ngành, đ a phương và t ng h p g i B Tài chính xem xét trình Th tư ng Chính ph phê duy t đ giao cho các B , ngành, đ a phương th c hi n. 4.2- C p phát kinh phí: Căn c vào d toán đư c giao c a SEAGames 22, B Tài chính c p phát kinh phí cho các B , ngành và các đ a phương tr c ti p th c hi n các nhi m v theo s phân công c a Ban T ch c SEAGames. 4.3- H ch toán, quy t toán các kho n thu chi c a SEAGames 22: Kinh phí c a SEAGames 22 đ ơc h ch toán vào lo i 16-11 (s nghi p Th d c th thao) theo các m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c. K t thúc SEAGames 22, các B , ngành, đ a phương có trách nhi m quy t toán kinh phí t ch c SEAGames v i B Tài chính theo quy đ nh hi n hành, đ ng g i Ban T ch c SEAGames 22. Ph n III - Đi u kho n thi hành
  5. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2003 đ i v i SEAGames 22 và đư c áp d ng cho Đ i h i th thao Đông Nam á giành cho ngư i khuy t t t l n th hai t ch c t i Vi t Nam năm 2003 (ASEAN - ParaGames 2). Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v liên B đ nghiên c u, s a đ i, b sung cho phù h p. Lê Qu c Dũng Nguy n Công Nghi p (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản