Thông tư liên tịch số 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Ban tổ chúc , công tác chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA CHÍNH PH -B TÀI CHÍNH- VI T NAM B THU S N c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 247/1998/TTLT-BTCCBCP- Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 1998 BTC-BTS THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - TÀI CHÍNH -THU S N S 247/1998/TT-LT-TCCP-TC-TS NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 1998HƯ NG D N TH C HI N CH B I DƯ NG I BI N I V ITHANH TRA VIÊN, KI M SOÁT VIÊN B O V NGU N L I THU S N Thi hành Quy t nh s 913/1997-Q -TTg ngày 25/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch b i dư ng i bi n i v i thanh tra viên, ki m soát viên b o v ngu n l i thu s n. Sau khi có ý ki n tham gia c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 33/L TBXH-TL ngày 5/1/1998; liên t ch Ban T ch c - cán b Chính ph , B Tài chính, B Thu s n hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG VÀ M C B I DƯ NG: 1. i tư ng: Cán b , công ch c, lao ng h p ng trong ch tiêu biên ch i làm nhi m v trên tàu thanh tra b o v ngu n l i thu s n (g i t t là tàu ki m ngư) c th là: - Thanh tra viên, ki m soát viên b o v ngu n l i thu s n; - Cán b , thuy n viên thu c biên ch làm vi c trên tàu ki m ngư. 2. M c b i dư ng: - i bi n 1/2 ngày (dư i 4 gi ) ư c hư ng 7.500 /ngư i. - i bi n 1 ngày (t 4 gi n 8 gi ) ư c hư ng 15.000 /ngư i. II. T CH C TH C HI N: 1. Ch b i dư ng i bi n ư c chi tr cho nh ng ngày th c t i bi n và ư c thanh toán ngay sau khi t công tác k t thúc.
  2. 2. Các i tư ng ã ư c hư ng ch b i dư ng quy nh t i Thông tư này thì không ư c hư ng ch b i dư ng b ng hi n v t quy nh t i Thông tư s 20/TT- LB ngày 24/9/1992 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Y t . 3. Hàng năm căn c vào nhu c u, i tư ng và m c chi quy nh trên C c b o v ngu n l i và các chi c c b o v ngu n l i l p d toán chi ch b i dư ng này cùng d toán chi thư ng xuyên g i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính cùng c p xem xét trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Thông tư s 09/TC-NSNN ngày 18/3/1997 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch t hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c. Riêng năm 1998 ngu n kinh phí chi tr ch b i dư ng i bi n, ơn v s p x p trong d toán ngân sách năm 1998 ư c c p có thNm quy n giao. 4. Thông tư này ư c th c hi n t 1/1/1998. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Nguy n Ng c H ng Tô T H Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản