Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ về việc hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch do Bộ Thương mại-Tổng cục hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ

  1. B THƯƠNG M I-T NG C C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA H I QUAN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ Hà N i , ngày 06 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I - T NG C C H I QUAN S 27/2001/TTLT-BTM- TCHQ NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C NH P KH U Ô TÔ C AM TS I TƯ NG THEO Ư NG PHI M U DNCH Căn c Văn b n s 408/CP-KTTH ngày 15/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c nh p kh u ô tô c a m t s i tư ng theo ư ng phi m u d ch; Sau khi ã trao i th ng nh t ý ki n v i B Tài chính, B Công an, B Ngo i giao, B Giao thông V n t i, B Thương m i và T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n vi c nh p kh u ô tô c a m t s i tư ng theo ư ng phi m u d ch như sau: I. I TƯ NG Ư C NH P KH U: 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép h i hương; 2. Công dân Vi t Nam ư c cơ quan Nhà nư c (bao g m: Qu c h i, Chính ph , Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao, các B , các cơ quan ngang B , U ban nhân dân các t nh, thành ph ) c i công tác, làm vi c, làm chuyên gia nư c ngoài v i th i h n 3 năm tr lên (không bao g m nghiên c u sinh, th c t p sinh, lưu h c sinh và ngư i lao ng). II. QUY NNH V VI C NH P KH U Ô TÔ: 1. Các i tư ng nêu t i m c I Thông tư này, khi k t thúc nhi m kỳ công tác nư c ngoài v nư c ho c h i hương ư c nh p khNu 01 chi c ô tô là tài s n cá nhân ang s d ng nư c ngoài. 2. Khi làm th t c nh p khNu ô tô, các i tư ng nêu t i M c I Thông tư này n p cho cơ quan h i quan b h sơ g m: - Văn b n ngh nh p khNu, có xác nh n a ch cư trú c a chính quy n a phương ( i v i i tư ng nêu t i i m 1 M c I) và xác nh n h t nhi m kỳ công tác c a cơ quan ch qu n ( i v i i tư ng nêu t i i m 2 M c I). - Quy t nh c a cơ quan nhà nư c c i công tác, làm vi c, làm chuyên gia nư c ngoài hoăc quy t nh c a B Công an nư c CHXHCN Vi t Nam cho phép ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tr v nh cư Vi t Nam (b n sao có công ch ng). - H chi u (b n ch p kèm theo b n chính i chi u).
  2. - Gi y ăng ký ô tô do cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i c p, th i gian ít nh t là 6 tháng trư c th i i m v nư c (b n sao có công ch ng kèm theo b n d ch ti ng Vi t có công ch ng). - B ng lái ô tô (b n sao có công ch ng kèm theo b n d ch ti ng vi t có công ch ng). - V n t i ơn (3 b n copy - ho c 1 b n copy, 2 b n sao c a b n chính). 3. Ô tô nh p khNu ph i có tay lái bên trái (tay lái thu n), ư c s n xu t trong th i h n t i a là 5 năm tính n th i i m nh p khNu và là xe có ng cơ s d ng ư c xăng không pha chì. 4. Các i tư ng nêu t i M c I Thông tư này ph i th c hi n vi c g i hàng v nư c trư c khi làm th t c xu t c nh, g i t chính nư c mà ch hàng cư trú ho c công tác, làm vi c và th c hi n các nghĩa v v thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành khi nh p khNu ô tô. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Ô tô nh p khNu không phù h p v i các quy nh t i M c II Thông tư này s b x lý vi ph m b ng hình th c ph t ti n và t ch thu. 2. Văn b n này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu Nguy n Ng c Túc ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản