Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP về việc hướng dẫn về quản lý các loại xe quân sự và người điều khiển xe quân sự khi tham gia giao thông do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP

  1. B GIAO THÔNG V N T I-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU C PHÒNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIAO THÔNG V N T I - QU C PHÒNG S 27/2003/TTLT/BGTVT- BQP NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯ NG D N V QU N LÝ CÁC LO I XE QUÂN S VÀ NGƯ I I U KHI N XE QUÂN S KHI THAM GIA GIAO THÔNG Căn c các i u 48, i u 50, i u 52 và i u 56 Lu t Giao thông ư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Căn c i u 19 và i u 21 Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i và căn c Ngh nh s 41/N -CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Qu c phòng; Xét tính ch t c thù v tính năng, c i m k t c u c a phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b thu c B Qu c phòng qu n lý, B Giao thông v n t i và B Qu c phòng th ng nh t hư ng d n vi c qu n lý các lo i xe quân s và ngư i i u khi n xe quân s khi tham gia giao thông như sau: 1. Quy nh chung 1.1. i tư ng và ph m vi áp d ng Thông tư này ư c áp d ng i v i: a) Các lo i xe quân s , ngư i i u khi n xe quân s (sau ây g i là ngư i lái xe) khi tham gia giao thông. b) Các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c trong công tác qu n lý, ki m tra, ki m soát i v i xe quân s tham gia giao thông. 1.2. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và xe máy chuyên dùng thu c B Qu c phòng qu n lý bao g m xe ph c v cho nhi m v qu c phòng (sau ây g i là xe quân s ) và xe làm nhi m v kinh t các doanh nghi p quân i. 2. Quy nh i v i xe quân s khi tham gia giao thông
  2. 2.1. Xe quân s khi tham gia giao thông ph i có: gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s ăng ký, tem ki m nh, gi y phép lưu hành, gi y công tác xe do cơ quan có thNm quy n c a B Qu c phòng c p. 2.2. Xe quân s và ngư i lái xe khi tham gia giao thông ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng ki m tra xe quân s và l c lư ng b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b trong ph m v nhi m v và quy n h n theo quy nh hi n hành. 2.3. Xe quân s bánh xích khi tham gia giao thông trong i u ki n bình thư ng ph i th c hi n theo quy nh c a B Giao thông v n t i. Trong trư ng h p làm nhi m v khNn c p th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng và ph i có các bi n pháp b o v c u ư ng, b o m an toàn giao thông theo quy nh c a pháp lu t. 2.4. Xe quân s siêu trư ng, siêu tr ng khi tham gia giao thông trong i u ki n bình thư ng ph i th c hi n theo quy nh c a B Giao thông v n t i. Trong trư ng h p làm nhi m v khNn c p th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng và ph i có các bi n pháp b o v c u ư ng, b o m an toàn giao thông theo quy nh c a pháp lu t. 2.5. Xe quân s dùng d y lái xe dân s ph i tuân theo các quy nh v ào t o lái xe c a B Giao thông v n t i. 3. Ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe quân s 3.1. Xe quân s khi tham gia giao thông ph i t tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Vi c ki m nh xe ư c th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng. 3.2. B Qu c phòng ban hành tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe quân s phù h p v i c i m k t c u, i u ki n s d ng xe trong quân i; phù h p v i tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n cơ gi i ư ng b do B Giao thông v n t i ban hành. Các trung tâm ki m nh, tr m ki m nh thu c B Qu c phòng có trách nhi m dán tem ki m nh, c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các xe quân s t tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng sau khi ki m nh. 4. T ch c ào t o lái xe, c p và i gi y phép lái xe 4.1. B Qu c phòng ban hành chương trình, t ch c và qu n lý ào t o lái xe quân s cho các i tư ng là quân nhân, công nhân viên qu c phòng, công ch c qu c phòng ang ph c v trong Quân i làm nhi m v qu c phòng an ninh. 4.2. B Qu c phòng ban hành Quy ch thi c p gi y phép lái xe quân s , áp d ng cho t t c các h i ng thi c p gi y phép lái xe quân s trong toàn quân, t ch c qu n lý và thi c p gi y phép lái xe quân s cho quân nhân, công nhân viên qu c phòng, công ch c qu c phòng ã d thi và trúng tuy n trong các kỳ thi c p gi y phép lái xe quân s . 4.3. Ngư i có gi y phép lái xe dân s h p l , còn hi u l c khi ph c v trong quân i theo ch h p ng lao ng ư c phép i u khi n lo i xe cùng h ng ghi trong gi y phép lái xe i v i xe làm nhi m v kinh t các doanh nghi p quân i.
  3. 4.4. Quy nh v i gi y phép lái xe 4.4.1. Nguyên t c chung a) Gi y phép lái xe quân s ư c i tương ương sang gi y phép lái xe dân s và ngư c l i. b) Vi c i và s d ng gi y phép lái xe ph i úng i tư ng, úng m c ích. Gi y phép lái xe ư c i ph i là gi y phép lái xe h p l , còn hi u l c và th c hi n i ngang h ng ghi trong gi y phép lái xe. 4.4.2. i gi y phép lái xe quân s sang gi y phép lái xe dân s a) Quân nhân, công nhân viên qu c phòng, công ch c qu c phòng ang ph c v t i ngũ có gi y phép lái xe quân s h p l , còn hi u l c do yêu c u nhi m v c bi t khi i sang gi y phép lái xe dân s ph i có công văn ngh c a c p có thNm quy n thu c B Qu c phòng. b) Quân nhân, công nhân viên qu c phòng, công ch c qu c phòng có gi y phép lái xe quân s h p l khi thôi ph c v trong quân i (k c ngư i ư c ngh hưu theo ch ), còn các i u ki n v tu i và s c kho theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b và B lu t lao ng ư c i sang gi y phép lái xe dân s cùng h ng trong th i gian 6 tháng k t ngày có quy t nh thôi ph c v trong quân i. c) H sơ i gi y phép lái xe quân s sang gi y phép lái xe dân s g m: - ơn xin i gi y phép lái xe theo m u quy nh c a B Giao thông v n t i; - Quy t nh thôi ph c v trong quân i do th trư ng c p Trung oàn và tương ương tr lên ký (b n pho tô có công ch ng Nhà nư c); - Gi y gi i thi u c a c c Qu n lý xe - máy ho c cơ quan qu n lý xe - máy c p Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, Binh ch ng và tương ương; - Gi y phép lái xe quân s h p l , còn hi u l c; - Gi y ch ng nh n s c kho c a ngư i i u khi n xe cơ gi i ư ng b theo quy nh; - 3 nh ch p theo ki u ch ng minh thư. 4.4.3. i gi y phép lái xe dân s sang gi y phép lái xe quân s a) Ngư i có gi y phép lái xe dân s h p l , còn hi u l c trư c khi ư c giao i u khi n xe quân s ph i th c hi n th t c i sang gi y phép lái xe quân s (tr i tư ng ư c nêu t i kho n 4.3 c a Thông tư này). b) H sơ i gi y phép lái xe dân s dang gi y phép lái xe quân s g m: - ơn xin i gi y phép lái xe theo m u c a C c qu n lý xe - máy, T ng c c K thu t - B Qu c phòng.
  4. - Quy t nh nh p ngũ, tuy n d ng c a c p có thNm quy n (b n phô tô có công ch ng nhà nư c); - Công văn ngh và gi y ch ng nh n ã hoàn thành chương trình b túc lái xe quân s c a cơ quan Qu n lý xe - máy c p Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, Binh ch ng và tương ương. - Gi y phép lái xe dân s h p l , còn hi u l c; - 3 nh ch p theo ki u ch ng minh quân i, c 2 x 3 cm. 5. T ch c th c hi n 5.1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 2065/TTLB-GTVT-QP ngày 23 tháng 10 năm 1995 c a Liên B Giao thông v n t i - Qu c phòng v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 5.2. Các cơ quan ch c năng c a B Giao thông v n t i và B Qu c phòng có trách nhi m t ch c, ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này và thư ng xuyên thông báo cho nhau v k t qu th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c phát sinh, yêu c u ph n nh k p th i v hai B cùng xem xét, gi i quy t. Nguy n Huy Hi u Tr n Doãn Th ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản