Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
139
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I-B TÀI CHÍNH-U BAN M T TR N Đ c l p - T do - H nh phúc T QU C VI T NAM ******** ******** S : 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC- Hà N i , ngày 18 tháng 12 năm 2003 UBTƯMTTQVN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B LAO NG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I- B TÀI CHÍNH - UBTƯMTTQVN S 27/2003/TTLT- BL TBXH-BTC-UBTƯMTTQVN NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N V T CH C VÀ HO T NG C A I HO T NG XÃ H I TÌNH NGUY N C P XÃ Th c hi n Quy t nh s 150, 151/2000/Q -TTg ngày 28/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng ma tuý giai o n 2001-2005 và Chương trình hành ng phòng, ch ng t n n m i dâm giai o n 2001- 2005, Quy t nh s 190/2001/Q -TTg ngày 13/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch xã h i và HIV/AIDS, sau khi có ý ki n th ng nh t c a B N i v , B Công an, B Y t , Liên t ch B Lao ng-Thương binh và Xã h i, B Tài chính và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n v t ch c và ho t ng c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Trong Thông tư này, m t s t ng ư c hi u như sau: 1.1. i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã là m t t ch c xã h i g m nh ng ngư i sinh s ng trên a bàn xã, phư ng, th tr n tình nguy n tham gia công tác phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS và các công tác xã h i khác. 1.2. Tình nguy n viên là thành viên c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã. 2. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã: 2.1- M i xã, phư ng, th tr n ch thành l p 01 i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã. 2.2- T nguy n tham gia ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch . 2.3- i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã có Quy ch ho t ng. 2.4- Tuân th các quy nh c a lu t pháp và phù h p v i quy nh c a a phương. 3. Kinh phí ho t ng c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã bao g m: Ngân sách a phương h tr theo phân c p chi ngân sách hi n hành; kinh phí phòng, ch ng m i dâm; kinh phí phòng, ch ng ma tuý; kinh phí phòng, ch ng HIV/AIDS; các chương trình kinh t -xã h i có liên quan và ngu n huy ng h p pháp khác.
  2. II. THÀNH L P VÀ QU N LÝ I HO T NG XÃ H I TÌNH NGUY N C P XÃ: 1. Căn c vào tình hình, yêu c u th c ti n c a xã, phư ng, th tr n, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) th ng nh t v i M t tr n T qu c và các oàn th , t ch c xã h i cùng c p, ch n m t t ch c chính tr - xã h i ( oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ho c H i Ph n ; H i Nông dân; H i C u chi n binh) l p h sơ trình U ban nhân dân c p xã xin phép thành l p i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã, ng th i tr c ti p qu n lý và ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân c p xã v k t qu ho t ng c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã (sau ây g i là oàn th qu n lý i). 2. Ch t ch U ban nhân dân c p xã sau khi th ng nh t v i Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p, l p t trình U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) ra Quy t nh công nh n vi c thành l p i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã. 3. H sơ xin phép thành l p i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã bao g m: - ơn xin phép thành l p i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã; - T trình c a U ban nhân dân c p xã trình U ban nhân dân c p huy n xin phép thành l p i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã; - Danh sách trích ngang các thành viên i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã và sơ y u lý l ch c a ngư i ư c ngh là i trư ng, i phó. - D th o Quy ch ho t ng, k ho ch ho t ng c a i. 4. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, ra quy t nh công nh n vi c thành l p i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã và thông qua Quy ch ho t ng c a i. 5. Tình nguy n viên ph i m b o các tiêu chuNn sau: Có tu i t 18 n 60 tu i; có s c kho ; có phNm ch t o c t t; nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t; có kh năng th c hi n nhi m v ; ang sinh s ng trên a bàn xã, phư ng, th tr n và có ơn t nguy n xin gia nh p i. III. NHI M V C A I HO T NG XÃ H I TÌNH NGUY N C P XÃ: 1. Ho t ng theo úng Quy ch c a i. 2. Tham gia ph i h p v i các ngành, oàn th , t ch c xã h i khác trên a bàn th c hi n các ho t ng phòng ng a t n n m i dâm, nghi n ma tuý và phòng ch ng lây nhi m HIV/AIDS thông qua các ho t ng liên quan như xoá ói gi m nghèo, c u tr xã h i và gi gìn an ninh tr t t xã h i. 3. Th c hi n các ho t ng tuyên truy n, giáo d c phòng ng a t n n ma tuý, m i dâm và phòng ng a lây nhi m HIV/AIDS trên a bàn xã, phư ng, th tr n; tư v n,
  3. giúp và hư ng d n ngư i m i dâm, ngư i nghi n ma tuý, ngư i b nhi m HIV/AIDS ti p c n các d ch v y t , xã h i, t o i u ki n cho h hoà nh p c ng ng. 4. Tích c c phát hi n và thông báo cho các t ch c, cơ quan ch c năng v các hành vi liên quan n ho t ng m i dâm, nghi n ma tuý, hành vi làm lây nhi m HIV/AIDS trên a bàn; xu t, tham mưu v i chính quy n bi n pháp c th gi i quy t các v vi c ó và ngăn ch n có hi u qu các hành vi vi ph m. 5. Cùng v i M t tr n T qu c và các ngành, oàn th , t ch c xã h i th c hi n ho t ng l ng ghép cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá khu dân cư" v i công tác phòng, ch ng t n n xã h i xã, phư ng, th tr n thông qua vi c th c hi n 5 n i dung và phân lo i, ánh giá xã, phư ng, th tr n lành m nh không có t n n m i dâm, ma tuý theo Ngh quy t Liên t ch s 546/2003/NQLT-BL TBXH- BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 27/2/2003 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i, B Văn hoá-Thông tin và U ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam. IV. CHÍNH SÁCH, CH I V I TÌNH NGUY N VIÊN: 1. Tình nguy n viên ư c tham d t p hu n nâng cao trình nghi p v , ư c cung c p tài li u và thông tin có liên quan n công tác phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. 2. Hàng năm, tình nguy n viên trong tu i th c hi n nghĩa v lao ng công ích có th i gian tham gia i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã t 09 tháng tr lên ư c U ban nhân dân c p xã ch ng nh n ã hoàn thành nghĩa v lao ng công ích. 3. Tình nguy n viên b tai n n trong khi th c hi n nhi m v c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã ư c h tr chi phí y t trong quá trình sơ c u, c p c u, i u tr n khi kh i v t thương. Trư ng h p b ch t thì ngư i mai táng ho c gia ình ư c tr c p mai táng phí như m c tr c p quy nh i v i ngư i lao ng tham gia b o hi m xã h i. 4. Tình nguy n viên ư c xét khen thư ng n u có thành tích. Trư ng h p có th i gian tham gia i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã t 5 năm tr lên và tuỳ theo có nhi u thành tích thu c lĩnh v c nào thì ư c xét t ng b ng khen, gi y khen c a chính quy n, các B , ngành, oàn th các c p theo quy nh hi n hành. 5. Tình nguy n viên tham gia ho t ng liên t c trong i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã t 3 năm tr lên và có thành tích t t ư c ưu tiên xét vay v n t d án cho vay gi i quy t vi c làm và t các chương trình, d án kinh t -xã h i khác có liên quan; n u là nông dân ư c ưu tiên h c ngh t D án d y ngh cho nông dân. 6. Ch ph c p hàng tháng c a tình nguy n viên: Căn c vào kh năng ngân sách c a a phương và các ngu n huy ng h p pháp, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh m c ph c p hàng tháng i v i i trư ng, i phó và tình nguy n viên i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã. 7. Kinh phí th c hi n các chính sách, ch i v i tình nguy n viên nói trên chi t ngu n kinh phí quy nh t i i m 3 - m c I c a Thông tư này.
  4. V. T CH C TH C HI N: 1. Trách nhi m c a các B , ngành: 1.1. B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n nghi p v cho m ng lư i i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã trong c nư c và ch trì ph i h p v i B Tài chính, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch o các ơn v thu c B , ngành mình qu n lý, hư ng d n các t ch c thành viên quán tri t và th c hi n nghiêm ch nh Thông tư này. nh kỳ 6 tháng, B Lao ng-Thương binh và Xã h i t ng h p tình hình ho t ng c a m ng lư i i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã trong c nư c thông báo cho các B ngành liên quan. Hàng năm, t ch c ánh giá k t qu vi c th c hi n Thông tư liên t ch, báo cáo Chính ph . 1.2. B Tài chính ch o cơ quan tài chính các c p m b o kinh phí cho ho t ng c a m ng lư i i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã, ng th i hư ng d n, thanh tra, ki m tra kinh phí ho t ng c a i ư c s d ng theo úng quy nh hi n hành. 1.3. U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch o M t tr n T qu c c p tr c thu c hư ng d n i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã trong vi c tri n khai l ng ghép ho t ng c a i v i n i dung cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá khu dân cư". 2. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p: 2.1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m: a) Ch o, ôn c các ngành tr c thu c có liên quan th c hi n nhi m v nêu t i Thông tư này. b) Căn c vào tình hình th c t t i a phương và theo quy nh c a Lu t Ngân sách, các văn b n quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính, th ng nh t v i H i ng nhân dân c p t nh quy t nh chi m t ph n kinh phí và t o i u ki n thu n l i i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã ho t ng theo Quy ch , tuân th pháp lu t và có hi u qu . 2.2. U ban nhân dân c p xã ph i h p v i M t tr n T qu c cùng c p và oàn th , t ch c xã h i khác trên a bàn th c hi n các n i dung sau: a) Hư ng d n oàn th qu n lý i xây d ng Quy ch v ho t ng và m i quan h c a i v i các cơ quan, oàn th , t ch c xã h i khác trên a bàn. b) Giúp i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã v a i m sinh ho t, trang thi t b , phương ti n, kinh phí và các i u ki n c n thi t khác ho t ng c a i ư c duy trì thư ng xuyên và có hi u qu .
  5. c) ngh v i cơ quan có thNm quy n v chính sách, ch i v i tình nguy n viên và t ch c th c hi n khi ban hành; th c hi n ch th ng kê, báo cáo v i cơ quan có thNm quy n v các trư ng h p tình nguy n viên b tai n n trong khi làm nhi m v . d) nh kỳ hàng tháng, quý và năm báo cáo v tình hình và k t qu ho t ng c a i v i H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p huy n. 3. Trách nhi m c a các cơ quan ch c năng t i a phương: 3.1. S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các Ban, ngành liên quan, ch o cơ quan Lao ng-Thương binh và Xã h i c p huy n hư ng d n i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã tri n khai th c hi n các ho t ng; t ch c ào t o, b i dư ng nghi p v cho i ngũ tình nguy n viên; nh kỳ ki m tra, ánh giá ho t ng c a m ng lư i i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã c a a phương báo cáo v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B Lao ng- Thương binh và Xã h i, ng th i tham mưu, xu t các gi i pháp nh m ki n toàn t ch c, nâng cao hi u qu ho t ng c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã. 3.2. S Tài chính ch o cơ quan tài chính a phương th c hi n b o m ngân sách cho ho t ng c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã theo nh m c và th i gian quy nh; hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c s d ng kinh phí ư c chi cho ho t ng và chính sách, ch i v i i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã. 3.3. M t tr n T qu c các c p t i a phương là u m i trong vi c ph i h p gi a U ban nhân dân và H i ng nhân dân cùng c p v i các t ch c thành viên trong vi c ch o ho t ng c a i ho t ng xã h i tình nguy n c p xã ti n hành có hi u qu . 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh báo cáo v Liên t ch (B Lao ng-Thương binh và Xã h i) nghiên c u gi i quy t. àm H u c Nguy n Công Nghi p Hà Th Liên ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản