Thông tư liên tịch số 27-LB/TT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 27-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 27-LB/TT về việc quy định mức bình quân học sinh trên một số lớp học các cấp học ngành giáo dục phổ thông và mạng lưới trường do Bộ Giáo dục_Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 27-LB/TT

  1. BỘ GIÁO DỤC-UỶ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KẾ HOẠCH NHÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NƯỚC ******** ******** Số: 27-LB/TT Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1988 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC - UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC SỐ 27-LB/TT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1988 QUY ĐNN H MỨC BÌN H QUÂN HỌC SIN H TRÊN MỘT LỚP HỌC CÁC CẤP HỌC N GÀN H GIÁO DỤC PHỔ THÔN G VÀ MẠN G LƯỚI TRƯỜN G Để tổ chức thực hiện N ghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về cấp phổ cập giáo dục cấp 1 và Thông tư liên Bộ Giáo dục - Uỷ ban Kế hoạch N hà nước số 24/TT- LB ngày 28-10-1987 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục 1988- 1990; sau khi thoả thuận với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, liên Bộ Giáo dục - Uỷ ban Kế hoạch N hà nước ra thông tư quy định mức bình quân học sinh trên một lớp học các cấp học phổ thông và mạng lưới trường như sau: 1. Mức bình quân học sinh trên một lớp học các cấp học phổ thông trong những năm 1988-1990 được quy định theo các địa bàn như sau: Địa bàn Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Địa bàn nội thành, nội thị 40 45 50 Địa bàn miền núi 25 30 45 Địa bàn trung du và đồng bằng 35 40 45 Cả nước 35 40 47 2. Mức bình quân học sinh trên một lớp học được tính theo từng huyện đối với những huyện nằm gọn một trong ba địa bàn nói trên. Đối với những huyện có nhiều địa bàn khác nhau trong huyện thì mức bình quân học sinh trên một lớp tính chung cho từng địa bàn trong huyện. Huyện thuộc địa bàn nào và huyện có bao nhiêu địa bàn khác nhau do UBN D huyện (quận) đề nghị uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) quyết định. Riêng tại những vùng đất đặc biệt như: rẻo cao, xa xôi hẻo lánh, vùng sâu hải đảo, v.v... mức bình quân học sinh trên 1 lớp học do Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) quyết định theo đặc điểm tình hình của những vùng này.
  2. 3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em dễ dàng đến các lớp học cấp 1, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cấp 1 phổ thông, từ nay phấn đấu khoảng cách đến lớp của trẻ em khoảng 1 km đối với các lớp 1, lớp 2 và khoảng 2 km đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5. Số lớp của mỗi trường cấp 1 không nên vượt quá 30 lớp. 4. Các Sở Giáo dục và Uỷ ban kế hoạch tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) làm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) thực hiện quyết định này. 5. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Thông tư này đều không có giá trị. Mai Kỷ Nghiêm Chưởng Châu (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản