Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP về việc khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao động trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi DN chấm dứt hoạt động đối với DN trong quân đội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I-B QU C PHÒNG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B LAO Đ NG , THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I-B QU C PHÒNG S 29/1999/TTLT- BLĐTBXH-BQP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N V KHAI TRÌNH VI C S D NG LAO Đ NG KINH DOANH B T Đ U HO T Đ NG, BÁO CÁO S D NG LAO Đ NG TRONG QUÁ TRÌNH DOANH NGHI P HO T Đ NG VÀ BÁO CÁO VI C CH M D T S D NG LAO Đ NG KHI KINH DOANH CH M D T HO T Đ NG Đ I V I DOANH NGHI P TRONG QUÂN Đ I Căn c Đi u 182 c a B Lu t lao đ ng và Ngh đ nh s 72/CP ngày 31-10-1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B Lu t lao đ ng v vi c làm, sau khi trao đ i v i các B có liên quan và T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam; Liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng hư ng d n v khai trình vi c s d ng lao đ ng khi kinh doanh b t đ u ho t đ ng, báo cáo vi c s d ng lao đ ng trong quá trình doanh nghi p ho t đ ng và báo cáo vi c ch m d t s d ng lao đ ng khi doanh nghi p ch m d t ho t đ ng đ i v i doanh nghi p trong quân đ i như sau: I- Đ I TƯ NG PH M VI ÁP D NG: Các doanh nghi p trong quân đ i, bao g m: - Doanh nghi p kinh t ; - Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, doanh nghi p có bên nư c ngoài tham gia h p đ ng, h p tác kinh doanh. (sau đây g i chung là doanh nghi p). II- KHAI TRÌNH VI C S D NG LAO Đ NG KHIDOANH NGHI P B T Đ U HO T Đ NG: 1- Doanh nghi p b t đ u ho t đ ng quy đ nh trong Thông tư này là doanh nghi p đư c thành l p theo đúng quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam b t đ u s d ng lao đ ng. 2- Trong th i h n 30 ngày, k t ngày doanh nghi p b t đ u ho t đ ng, ngư i s d ng lao đ ng ph i khai trình vi c s d ng lao đ ng v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương s t i và B Qu c phòng v s lư ng và ch t lư ng lao đ ng c a doanh nghi p (theo m u s 1 kèm theo Thông tư này). III- BÁO CÁO S D NG LAO Đ NG C A DOANH NGHI P TRONG QUÁ TRÌNH DOANH NGHI P HO T Đ NG: Hàng năm, trư c ngày 15 tháng 1 và trư c ngày 15 tháng 7, ngư i s d ng lao đ ng c a các doanh nghi p ph i báo cáo v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương s t i và B Qu c phòng v tình hình s d ng lao đ ng, v nhu c u tuy n lao đ ng và th c hi n chính sách ch đ v lao đ ng năm trư c và 6 tháng đ u năm (theo m u s 2 kèm theo Thông tư này). IV- BÁO CÁO VI C CH M D T S D NG LAO Đ NGKHI DOANH NGHI P CH M D T HO T Đ NG: 1- Doanh nghi p ch m d t ho t đ ng quy đ nh t i Thông tư này bao g m các trư ng h p sau: Doanh nghi p đư c c p có th m quy n quy t đ nh gi i th , tuyên b phá s n, gi y phép ho t đ ng đã h t h n ho c doanh nghi p vi ph m pháp lu t b cơ quan có th m quy n rút gi y phép ho t đ ng.
  2. 2- Trong th i h n 30 ngày, k t ngày doanh nghi p ch m d t ho t đ ng, ngư i s d ng lao đ ng ph i báo cáo v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương s t i và B Qu c phòng v vi c ch m d t s d ng lao đ ng c a doanh nghi p (theo m u s 3 kèm theo Thông tư này) V- T CH C TH C HI N: 1- Hàng năm vào tháng 1 và tháng 7, B Qu c phòng báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v vi c khai trình s d ng lao đ ng khi doanh nghi p b t đ u ho t đ ng, báo cáo s d ng lao đ ng c a các doanh nghi p và vi c ch m d t s d ng lao đ ng khi doanh nghi p ch m d t ho t đ ng c a năm trư c và 6 tháng đ u năm (m u s 4, 5 và 6 kèm theo Thông tư này). 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các doanh nghi p trong quân đ i không th c hi n báo cáo vi c s d ng lao đ ng theo quy đ nh c a Thông tư s 16/LĐTBXH-TT ngày 5-9-1996 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v vi c tuy n lao đ ng Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c đ ngh ph n nh v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng đ nghiên c u gi i quy t. Nguy n Lương Trào Nguy n Văn Rinh (Đã ký) (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu Mau
Đồng bộ tài khoản