Thông tư liên tịch số 29/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 29/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 29/TTLB về việc bổ sung một số bệnh nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 29/TTLB

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B Y T -T NG LIÊN VI T NAM OÀN LAO NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 29/TTLB Hà N i , ngày 25 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B S 29/TTLB NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1992 B SUNG M T S B NH NGH NGHI P Căn c vào k t qu c a tài nghiên c u v b nh ngh nghi p thu c chương trình nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c 58 A và tài c p B v B o h lao ng và tình hình th c t Vi t Nam, Liên B Y t , Lao ng - Thương binh và xã h i và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam quy nh b sung 8 b nh ngh nghi p sau ây vào Thông tư liên B s 08/ TT-LB ngày 19-5-1976. 1/ Loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm ti p xúc. 2/ B nh x m da. 3/ B nh rung chuy n ngh nghi p. 4/ B nh b i ph i bông. 5/ B nh lao ngh nghi p. 6/ B nh viêm gan do virut ngh nghi p 7/ B nh do leptospira ngh nghi p. 8/ B nh nhi m c TNT (Trinitrotoluene). Nh ng công vi c có th làm cho ngư i lao ng m c b nh, các h i ch ng c a b nh, th i gian b o m, t l m t kh năng lao ng c a m i b nh theo ph l c kèm thông tư này. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, khó khăn, các c p các ngành ph n nh v B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam nghiên c u, hư ng d n gi i quy t. Bùi Ng c Thanh Nguy n Văn àn Nguy n An Lương ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
  2. PH L C DANH M C CÁC B NH NGH NGHI P B O HI M Ư C B SUNG 1. Loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm ti p xúc: Nh ng công vi c có th gây b nh: Ch t o c quy, luy n kim, s n xu t n n, xáp, thu c nhu m, ch t tNy r a, thu c n , pháo hoa, diêm, keo dán, xi măng, g m, mu i Crôm, b t màu, men s , thu tinh, b n k m, cao su, g ch ch u l a, xà phòng, h p kim nhôm, th xây d ng, m i n, m crôm. H i ch ng b nh (+) Th i gian b o m T l m t KNL - Loét da và niêm m c: + Loét vách ngăn mũi 2 tháng 5 - 20% + Loét da 3 tháng 5 - 20% - Viêm da ti p xúc, chàm ti p xúc, chNn 11 - 40% i u tr oán xác nh d a vào th nghi m da và chuy n ngh và tính ch t tái phát c a b nh khi ti p 2 tháng xúc l i (+) Th i gian b o m là th i gian phát sinh b nh sau khi ng ng ti p xúc. 2. B nh x m da: Nh ng công vi c có th gây b nh: Khi ti p xúc v i: d u ho , d u mazut, d u nh n, d u xăng, benzen, paraphin, luy n c c, nh a than, acridin, anthraxen, nh a ư ng, bitum, creosat, hơi hydrocacbua, b c, chì, b c x iôn hoá h p ch t lưu huỳnh, phênol, d u á phi n than en, sa th ch, s n xu t cao su..... H i ch ng b nh Th i gian b o m T l m t KNL - X m da khu trú t ng vùng 2 năm 10 - 30% - X m da lan to 2 năm 11 - 40% 3. B nh rung chuy n ngh nghi p: T n thương xương kh p và r i lo n v n m ch do s d ng d ng c rung c m tay. Nh ng công vi c có th gây b nh:
  3. - Thao tác v i các lo i d ng c hơi nén c m tay như búa dũi, búa tán rivê, ch y c phá khuôn, úc khuôn, máy khoan á .. - S d ng các máy ch y b ng ng cơ n , lo i c m tay, như máy cưa, máy c t c . - Ti p xúc v i các v t gây rung truy n theo ư ng tay khác như t i khoan d u khí, mài nh n các v t kim lo i (tì v t mài lên á mài xoay tròn).... H i ch ng b nh Th i gian b o T l m t m KNL - Hư kh p khu u, kh p c tay 1 năm 11 - 30% - Ho i t xương bán nguy t 1 năm 11 - 30% - B nh gia hư kh p xương thuy n 1 năm 11 - 30% - B nh Raynaud ngh nghi p: r i lo n th n kinh v n m ch các ngón, có kèm theo r i lo n c m 30 ngày 21 - 40% giác Vi c chNn oán xác nh d a vào: - Y u t ti p xúc ngh nghi p. - Hình nh Xquang, v i các t n thương hư kh p khu u, kh p c tay, các b nh ho i t xương c tay. - Nghi m pháp l nh dương tính. 4. B nh b i ph i - bông (byssinosis): Công vi c có th gây b nh: Lao ng ti p xúc v i b i bông trong vi c xé bông, ch i thô, làm s i, b c s i, d t s i, v i, thu ho ch bông, t h t l y bông .. i v i b i gai và ay: công vi c cũng tương t . H i ch ng b nh Th i gian b o m T l m t KNL - H i ch ng b nh "ngày th hai" v lâm sàng: + Th C2 (+) 6 tháng 21 - 40% + Th C3 (+) 1 năm 31 - 60% S chNn oán xác nh ph i d a vào ch c năng hô h p v i các th b nh F2 và F3. i v i th không h i ph c, cho hít th khí dung ch t dãn ph qu n, th tích th ra t i a/giây không tr v
  4. bình thư ng. (+) Th lâm sàng C2: Khó th và t c ng c ngày lao ng u tiên và các ngày khác trong tu n. Th lâm sàng C3: Như th C2, nhưng có bi n i ch c năng hô h p thư ng xuyên. Th F2: Bi n i ch c năng hô h p, mãn tính, t nh n trung bình. Th F3: Bi n i ch c năng hô h p, mãn tính, t trung bình n n ng. 5. B nh lao ngh nghi p: Nh ng công vi c có th gây b nh: - Công vi c ph i ti p xúc v i súc v t b b nh lao ho c mang vi khuNn lao. - Công vi c trong lò sát sinh, các c a hàng bán th t. - Các thao tác x lý máu, xương, s ng, da súc v t. - Công tác thú y. - Công vi c ph i ti p xúc v i b nh nhân lao. - Công vi c trong các phòng thí nghi m vi khuNn các b nh vi n lao. Công vi c l y b nh phNm: m, máu, phân, ti p xúc v i ch t th i ho c c b nhi m b nh .. H i ch ng b nh Th i gian b o m T l MKNL - B nh lao da 6 tháng 21 - 40% - B nh lao h ch 6 tháng 21 - 40% - Lao màng ho t d ch 1 năm 21 - 40% - Lao xương kh p 1 năm 31 - 60% - Lao màng ph i 6 tháng 31 - 60% - Lao ph i 6 tháng 31 - 60% ChNn oán xác nh d a vào lâm sàng, Xquang, xét nghi m vi sinh v t, gi i ph u b nh lý .. tuỳ theo các th b nh. 6. B nh viêm gan do virut ngh nghi p: Công vi c có th gây b nh: Ph i ti p xúc ngh nghi p v i b nh nhân viêm gan do virut (VGVR), b nh phNm máu và các v t phNm ô nhi m...
  5. H i ch ng b nh Th i gian b o m T l MKNL - B nh gan do virut A và B. 6 tháng 11 - 40% ChNn oán d a vào lâm sàng, xét nghi m men SGPT, xét nghi m mi n d ch HBsAg. - Xơ gan sau VGVR 6 tháng 31 - 100% 7. B nh do leptospira ngh nghi p: Nh ng công vi c có th gây b nh: - Công vi c trong các h m m , h m hào, hang h , c ng rãnh. - Công vi c trong lò sát sinh, c bi t là nh ng ngư i gi t, m súc v t .. - Công vi c trong các nhà máy s n xu t th t, cá h p, ch bi n s a, và phomat . - Công vi c ph i ti p xúc v i súc v t như: chăn nuôi, thú y. - Công vi c trong các nhà máy s n xu t bia, rư u. - Công vi c trong các hàng th t, hàng cá. - Công vi c vùng m l y, su i, ru ng, ao h . - Công vi c trong ngành lâm nghi p: ào mương, kênh, làm thu l i .. H i ch ng b nh Th i gian b o m T l MKNL Các th b nh s t do leptospira 21 ngày 11 - 30% Vi c chNn oán xác nh ph i k t h p v i xét nghi m huy t thanh c hi u xác nh chung leptospira gây b nh. 8. B nh nhi m c TNT (trinitrotoluene): Công vi c có th gây b nh: N u, , cân, nh i TNT vào qu n, b o qu n bao gói kh i thu c TNT, s n phNm có TNT, khoan ép, móc zen qu n ch a TNT c o TNT qu n, nghi n, sàng, p, s y TNT, n u, l c TNT bNn l y TNT nguyên ch t, xì nóng n, l u n, mìn l y TNT, g n bánh thu c TNT ph , b n th l u n, mìn, dùng TNT trong b n mìn phá á, khai thác m , làm ư ng... và các công vi c khác có ti p xúc v i TNT. H i ch ng b nh Th i gian b o T l MKNL m
  6. + T n thương máu và cơ quan t o máu 1 năm 21 - 60% (h ng c u s lư ng dư i 3 tri u, huy t s c t dư i 10g%) + Suy tu 61 - 100% + T n thương gan - Viêm gan m n th t n t i 2 năm 31 - 60% - Viêm gan m n th t n công 2 năm 31 - 80% - Xơ gan 5 năm 61 - 100% + c nhân m t 1 bên 5 năm Tuỳ tình tr ng th l c (tính như các b nh v c nhân m t 2 bên 5 năm m t) + T n thương niêm m c ư ng tiêu hoá - Viêm loét d dày - tá tràng 2 năm 21 - 60% - Viêm i tràng mãn tính 2 năm 21 - 60% + Suy như c th n kinh 1 năm 21 - 60% Vi c xác nh chNn oán ph i d a vào y u t ti p xúc, khám nghi m lâm sàng, làm công th c máu, nh lư ng Hb, MetHb, tiêu th Heinz, ch p Xquang d dày, nh lư ng men transaminaza...
Đồng bộ tài khoản