Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
219
lượt xem
16
download

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an cùng ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Chính phủ quy định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA

  1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I - B CÔNG AN Đ c l p - T do - H nh phúc S : 31/2005/TTLT-BLĐTBXH- BCA Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 43/2005/NĐ-CP NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY Đ NH V VI C ĐƯA NGƯ I NGHI N MA TUÝ, NGƯ I BÁN DÂM KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NH T Đ NH VÀO LƯU TRÚ T M TH I T I CƠ S CH A B NH Thi hành Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4/2005 c a Chính ph quy đ nh vi c đưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm không có nơi cư trú nh t đ nh vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP), sau khi th ng nh t v i B Tài chính và B Y t , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Công an hư ng d n thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP như sau: I. Đ I TƯ NG B ĐƯA VÀO LƯU TRÚ T M TH I T I CƠ S CH A B NH 1. Vi c xác đ nh ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm đ đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ph i th c hi n theo đúng quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm mà không có nơi cư trú nh t đ nh b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh bao g m: 2.1. Ngư i nghi n ma tuý t đ 12 tu i tr lên b b t qu tang s d ng trái phép ch t ma tuý: "B b t qu tang s d ng trái phép ch t ma tuý" đư c hi u là m t trong các trư ng h p sau: a) Đang hút, hít, u ng, chích các ch t ma tuý; b) Đã th c hi n xong hành vi s d ng ch t ma tuý, nhưng đang trong tr ng thái b phê thu c, x c thu c và xét nghi m k t qu dương tính. 2.2. Ngư i bán dâm t đ 16 tu i đ n 55 tu i thu c m t trong các trư ng h p sau: a) B b t qu tang th c hi n hành vi bán dâm; b) Bán dâm có tính ch t thư ng xuyên. "Bán dâm có tính ch t thư ng xuyên" đư c hi u là có hành vi bán dâm b phát hi n t hai l n tr lên trong th i h n mư i hai tháng. II. TRÌNH T , TH T C, TH M QUY N ĐƯA VÀO LƯU TRÚ T M TH I T I CƠ S CH A B NH 1. L p h sơ đ ngh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 1.1. L c lư ng Công an khi phát hi n đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP thì l p biên b n và h sơ theo quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ- CP và hư ng d n t i Thông tư này. 1.2. Trong quá trình l p h sơ phát hi n đ i tư ng đang có thai, k c trư ng h p đ i tư ng t khai là có thai, có gi y ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên thì cơ quan Công an ph i th ngư i đã b t m gi . 1.3. Đ i v i các đ i tư ng do Công an xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là c p xã) tr c ti p phát hi n thì l p biên b n và h sơ báo cáo Ch t ch U ban nhân dân cùng c p trư c khi chuy n h sơ lên Trư ng Công an qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i chung là c p huy n).
  2. 2. H sơ đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP H sơ đưa ngư i vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh bao g m: 2.1. Biên b n v hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i đó (M u s 1) và biên b n xét nghi m ch t ma tuý có k t qu dương tính (đ i v i ngư i nghi n ma tuý) (M u s 2); 2.2 B n lý l ch t khai c a ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh (M u s 3); 2.3. B n xác minh đ i tư ng không có nơi cư trú nh t đ nh t i đ a bàn xã c a Công an c p xã nơi đ i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t (M u s 4); 2.4. Tài li u v các hành vi vi ph m pháp lu t (các tài li u ch ng minh hành vi nghi n ma tuý, hành vi bán dâm c a ngư i b t m gi ) và các bi n pháp cai nghi n, giáo d c đã áp d ng (n u có); 2.5. Quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh c a Trư ng Công an c p huy n (M u s 5). 3. Thi hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 14 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 3.1. Trong th i h n 24 gi , k t th i đi m ra quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, cơ quan Công an c p huy n nơi đ i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t có trách nhi m đưa đ i tư ng ph i ch p hành quy t đ nh vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh; đ i v i các vùng r ng núi xa xôi, h o lánh, h i đ o thì th i h n này có th kéo dài hơn, nhưng không đư c vư t quá 48 gi . Trong th i gian trên, đ i tư ng đư c t m gi t i Công an c p huy n. 3.2. Vi c thi hành quy t đ nh đưa ngư i vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ph i đư c l p biên b n (M u s 6); biên b n ph i đư c l p thành 02 b n (m t b n lưu t i Công an c p huy n, m t b n g i kèm theo h sơ c a ngư i đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh). 3.3. Ngư i ph i ch p hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh n u không t giác ch p hành ho c có hành vi ch ng đ i thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m có th b áp d ng bi n pháp khoá tay, áp gi i ho c b áp d ng các bi n pháp cư ng ch khác theo quy đ nh c a pháp lu t đ bu c ngư i đó ph i ch p hành quy t đ nh. 4. Ti p nh n ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP Khi ti p nh n ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, cơ s ch a b nh ph i th c hi n m t s th t c sau: 4.1. Ki m tra h sơ c a ngư i đư c đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i kho n 2 M c II Thông tư này; 4.2. Cơ quan y t c a cơ s ch a b nh khám s c kho và l p h sơ, xác đ nh tình tr ng s c kho c a ngư i đư c đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh; 4.3. Đ i di n cơ quan Công an c p huy n và cơ s ch a b nh l p biên b n giao nh n h sơ và ngư i ch p hành quy t đ nh vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh. Biên b n đư c l p thành 02 b n, bên giao và bên nh n m i bên gi m t b n (M u s 7); 4.4. Vào s theo dõi danh sách đ i tư ng b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh; 4.5. Ph bi n các n i quy, quy ch c a cơ s ch a b nh cho ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh; ki m tra đ v t mang theo c a h trư c khi đưa vào lưu trú t m th i; 4.6. Ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh đư c mang theo đ dùng sinh ho t c a cá nhân như chăn, màn, qu n áo, thu c đánh răng, bàn ch i đánh răng, xà phòng, băng v sinh ph n , thu c ch a b nh thông thư ng và m t s đ dùng sinh ho t cá nhân thi t y u khác. Trư ng h p ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh có mang theo ti n, tư trang, các tài s n có giá tr khác thì ph i g i lưu ký t i nơi quy đ nh c a cơ s ch a b nh. Vi c giao, nh n ti n, tư trang, tài s n c a ngư i đư c đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ph i đư c ghi vào h sơ theo dõi và đư c l p thành biên b n có đ y đ
  3. ch ký c a ngư i giao, ngư i nh n gi tài s n. Biên b n đư c l p thành 02 b n, m t b n giao cho ngư i g i và m t b n do cơ s ch a b nh gi . N u cơ s ch a b nh làm hư h ng ho c m t mát tài s n g i lưu ký c a ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh thì ph i b i thư ng cho h ; 4.7. Đăng ký t m trú cho ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh v i Công an c p xã nơi cơ s ch a b nh đóng tr s . 5. Truy tìm và b t gi ngư i đã có quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh b tr n 5.1. Trư ng h p ngư i đã có quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh b tr n trư c khi đư c đưa vào cơ s ch a b nh thì cơ quan Công an đang t m gi đ i tư ng ph i l p biên b n (M u s 8) và báo cáo đ Trư ng Công an c p huy n nơi l p h sơ, th m tra h sơ ra quy t đ nh truy tìm (M u s 9). 5.2. Trư ng h p ngư i đang ch p hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh b tr n thì Giám đ c cơ s ch a b nh l p biên b n (M u s 10), ra quy t đ nh truy tìm (M u s 11) và thông báo cho cơ quan Công an c p huy n nơi đã ra quy t đ nh đưa đ i tư ng vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, U ban nhân dân c p huy n nơi cơ s ch a b nh đóng tr s bi t đ ph c v cho vi c truy tìm và b t gi ngư i b tr n. U ban nhân dân c p huy n nơi cơ s ch a b nh đóng tr s có trách nhi m ch đ o cơ quan Công an cùng c p ph i h p v i cơ s ch a b nh trong vi c truy tìm, t ch c đưa ngư i b tr n tr l i cơ s ch a b nh. Th i gian đ i tư ng b tr n kh i cơ s ch a b nh không đư c tính vào th i h n ch p hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh. 5.3. Cá nhân, gia đình, cơ quan, t ch c phát hi n ngư i b đưa vào cơ s ch a b nh đang b tr n có trách nhi m báo cáo ngay cho cơ quan Công an ho c U ban nhân dân nơi g n nh t. Khi b t đư c ngư i b tr n ho c nh n bàn giao ngư i b tr n, cơ quan Công an ho c U ban nhân dân nơi b t gi l p biên b n b t gi đ i tư ng có quy t đ nh truy tìm (M u s 12) và thông báo cho cơ quan đã ra quy t đ nh truy tìm đ n nh n ngư i b tr n. 5.4. Khi nh n đư c thông báo, cơ quan đã ra quy t đ nh truy tìm c ngư i đ n ngay nơi đang t m gi đ i tư ng đ nh n ngư i. Vi c giao, nh n đ i tư ng b b t gi theo quy t đ nh truy tìm ph i đư c l p biên b n, bên giao và bên nh n m i bên gi m t b n (M u s 13). 6. Hoàn ch nh h sơ đ ngh áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 16 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 6.1. Ch m nh t trong th i gian 6 ngày, k t ngày đưa đ i tư ng vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, cơ quan Công an c p huy n ph i hoàn thi n h sơ c a đ i tư ng theo quy đ nh t i Đi u 16 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP đ g i đ n thư ng tr c H i đ ng tư v n thu c c p huy n nơi đ i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t. H i đ ng tư v n đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh t i Đi u 11 Ngh đ nh s 135/2004/NĐ-CP. 6.2. Ch m nh t trong th i h n 6 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ, thư ng tr c H i đ ng tư v n ph i h p v i Công an cùng c p th m tra h sơ, thu th p tài li u, hoàn ch nh h sơ g i H i đ ng tư v n xét duy t và làm văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t đ nh áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s ch a b nh đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t. 6.3. Ch m nh t trong th i h n 2 ngày, k t ngày nh n đư c văn b n đ ngh c a H i đ ng tư v n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t đ nh vi c đưa đ i tư ng vào cơ s ch a b nh. 7. Th c hi n quy t đ nh đưa vào cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 17 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 7.1. Trong th i h n 24 gi , k t khi cơ s ch a b nh nh n đư c quy t đ nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n v vi c áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s ch a b nh đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t, thì cơ s ch a b nh ph i chuy n ngư i đó ra kh i khu v c lưu trú t m th i đ th c hi n quy t đ nh đưa vào cơ s ch a b nh. 7.2. Vi c thi hành quy t đ nh đưa ngư i vào cơ s ch a b nh ph i đư c l p biên b n; biên b n ph i đư c l p thành 02 b n (m t b n lưu t i Công an c p huy n, m t b n lưu trong h sơ c a ngư i b áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s ch a b nh).
  4. 8. Bi n pháp x lý các trư ng h p ch ng đ i, gây r i làm nh hư ng đ n an ninh, tr t t t i cơ s ch a b nh 8.1. Trong th i gian ch p hành quy t đ nh lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, n u ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm có hành vi ch ng đ i, gây r i làm nh hư ng đ n an ninh, tr t t t i cơ s ch a b nh, thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b áp d ng các bi n pháp cư ng ch đ đ m b o an ninh, tr t t t i cơ s ch a b nh. 8.2. Trình t , th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch theo quy đ nh t i M c I và M c II Ph n C Thông tư liên t ch s 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph quy đ nh ch đ áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t đ ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch đ áp d ng đ i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh. 9. Gi i quy t các trư ng h p đ i tư ng đang nuôi con nh , có thai khi đã có quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh Trư ng h p trong th i gian lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh n u phát hi n đ i tư ng là ph n đang nuôi con nh dư i ba mươi sáu tháng tu i, có đơn đ ngh đư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i đó cư trú ho c nơi ngư i đó b phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t xác nh n ho c đ i tư ng đang có thai, k c do đ i tư ng t khai, có ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên, thì cơ s ch a b nh ph i báo cho Trư ng Công an c p huy n ra quy t đ nh cho đ i tư ng v c ng đ ng. 10. Gi i quy t các trư ng h p oan sai khi đã có quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh 10.1. Trư ng h p trong th i gian lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, đ i tư ng có đơn khi u n i v quy t đ nh lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, thì Trư ng Công an c p huy n ph i xem xét và ti n hành xác minh ngay. N u k t qu xác minh ch ng t đ i tư ng b b t oan sai, Trư ng Công an c p huy n nơi đã ra quy t đ nh đưa đ i tư ng vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ph i có văn b n xác nh n vi c ngư i đó b b t oan sai, đ ng th i có trách nhi m đưa ngay ngư i đó v c ng đ ng. Ngư i b b t oan sai đư c b i thư ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 10.2. Văn b n xác nh n vi c oan sai ph i đư c g i cho ngư i đã b b t oan sai, cơ s ch a b nh nơi ngư i đó đang lưu trú t m th i, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i đó b b t gi và gia đình ho c ngư i giám h (n u có) c a ngư i đó. III. TRÌNH T , TH T C ĐƯA NGƯ I RA KH I CƠ S CH A B NH 1. H t th i h n ch p hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 18 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 1.1. Khi h t th i h n theo quy đ nh t i đi m 6.3. kho n 6 M c II c a Thông tư này mà Ch t ch U ban nhân dân c p huy n không ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp đưa đ i tư ng vào cơ s ch a b nh thì thư ng tr c H i đ ng tư v n ph i làm văn b n đ Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ký thông báo g i Trư ng Công an c p huy n, Giám đ c cơ s ch a b nh nơi đ i tư ng đang b lưu trú t m th i và đ i tư ng đang b lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh bi t (M u s 14). Văn b n ph i nêu rõ lý do không áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s ch a b nh. 1.2. Ch m nh t trong th i h n 12 gi , k t khi nh n đư c văn b n thông báo c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Trư ng Công an c p huy n ph i ra quy t đ nh đưa đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh (M u s 15). Quy t đ nh đưa đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ph i đư c g i cho ngư i đã ch p hành xong quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, cơ s ch a b nh nơi ngư i đó đang lưu trú t m th i, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t và gia đình ho c ngư i giám h c a ngư i đó (n u có). 1.3. Trư ng h p h t th i h n theo quy đ nh t i đi m 1.2. kho n 1 này mà Trư ng Công an c p huy n không quy t đ nh cho đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh,
  5. thì trong th i h n 12 gi ti p theo, Giám đ c cơ s ch a b nh ra quy t đ nh đưa đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh (M u s 16). Quy t đ nh đưa đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh c a Giám đ c cơ s ch a b nh ph i đư c g i cho ngư i đã ch p hành xong quy t đ nh vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Giám đ c Công an c p t nh, Cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Công an, H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t và gia đình ho c ngư i giám h c a ngư i đó (n u có). 1.4. Th t c đưa đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh đ tr v c ng đ ng. Khi có quy t đ nh đưa đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i đi m 1.2. ho c đi m 1.3. kho n 1 này, Giám đ c cơ s ch a b nh ph i th c hi n các th t c sau đ đưa đ i tư ng ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh: a) Thông báo cho đ i tư ng đã h t th i h n ch p hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh; b) Ngư i đã ch p hành xong quy t đ nh đưa vào t m th i lưu trú t i cơ s ch a b nh đư c nh n l i ti n, tư trang, tài s n đã g i lưu ký t i cơ s ch a b nh (n u có) và ph i tr l i nh ng v t d ng, trang thi t b dùng cho h c t p, lao đ ng, sinh ho t đã đư c cơ s ch a b nh cho mư n. N u làm m t ho c hư h ng thì ph i b i thư ng; c) Đ i v i nh ng đ i tư ng là tr em dư i 15 tu i, cơ s ch a b nh có trách nhi m đưa đ i tư ng đ n cơ quan Công an c p huy n nơi đã đưa đ i tư ng vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh. Sau khi nh n bàn giao đ i tư ng, cơ quan Công an c p huy n cho đ i tư ng v c ng đ ng. Vi c giao nh n đ i tư ng ph i đư c l p thành biên b n. Biên b n đư c l p thành 02 b n, m t b n lưu t i cơ quan Công an c p huy n, m t b n do cơ s ch a b nh gi kèm vào h sơ c a đ i tư ng đã ch p hành quy t đ nh vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh. 2. B o lãnh hành chính đ i v i ngư i có quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 2.1. Trong quá trình xác minh lý l ch hoàn thi n h sơ đ i tư ng, n u qua xác minh th y đ i tư ng có nơi cư nh t đ nh trong đ a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh) thì cơ quan Công an c p huy n nơi đ i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t chuy n h sơ c a đ i tư ng cho cơ quan Công an c p huy n nơi đ i tư ng cư trú đ trình Ch t ch U ban nhân dân cùng c p quy t đ nh giao vi c b o lãnh hành chính cho gia đình, t ch c xã h i nơi đ i tư ng cư trú. 2.2. Trư ng h p qua xác minh đ i tư ng có nơi cư trú ngoài t nh, nhưng có đ ngh xin b o lãnh c a gia đình, t ch c xã h i nơi đ i tư ng cư trú (đ ngh b o lãnh ph i có ý ki n c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi đ i tư ng cư trú), thì Trư ng Công an c p huy n nơi đ i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t ra quy t đ nh cho đ i tư ng v c ng đ ng; đ ng th i chuy n h sơ c a đ i tư ng cho cơ quan Công an c p huy n nơi đ i tư ng cư trú đ trình Ch t ch U ban nhân dân cùng c p quy t đ nh giao vi c b o lãnh hành chính cho gia đình, t ch c xã h i nơi đ i tư ng cư trú. 3.3. Vi c giao, nh n ngư i theo đ ngh b o lãnh gi a cơ s ch a b nh v i gia đình, t ch c xã h i nơi đ i tư ng cư trú ph i đư c l p biên b n, m i bên gi m t b n và m t b n g i kèm vào h sơ g i cơ quan Công an c p huy n nơi đ i tư ng cư trú. 3. T m th i đưa ngư i đang ch p hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ra kh i cơ s ch a b nh theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s theo quy đ nh t i Đi u 21 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 3.1. Vi c t m th i đưa ngư i đang ch p hành quy t đ nh vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh đ ph c v cho công tác đi u tra, truy t , xét x ch đư c th c hi n khi có yêu c u b ng văn b n c a cơ quan ti n hành t t ng hình s có th m quy n. 3.2. Khi nh n đư c văn b n yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng có th m quy n, Giám đ c cơ s ch a b nh ra quy t đ nh đưa ngư i đang ch p hành quy t đ nh ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh đ tham gia t t ng trong các v án có liên quan đ n ngư i đó (M u
  6. s 17) và bàn giao cho cán b Công an đ n nh n ngư i. Cán b Công an đ n nh n ngư i ph i xu t trình gi y Ch ng nh n C nh sát nhân dân ho c gi y Ch ng minh an ninh nhân dân và Gi y gi i thi u c a cơ quan Công an t c p huy n tr lên. 3.3. Vi c giao, nh n ngư i đư c đưa ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh đ tham gia t t ng đư c l p thành biên b n, m i bên gi m t b n và ph i lưu vào s theo dõi c a cơ s ch a b nh (M u s 18). 3.4. Cơ quan có yêu c u đưa ngư i đang ch p hành quy t đ nh đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh t m th i ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ph i ch u trách nhi m đưa đ i tư ng đi và tr l i cơ s ch a b nh đúng th i gian đã ghi trong văn b n yêu c u. N u quá th i h n ghi trong văn b n yêu c u thì ch m nh t sau 12 gi , k t khi quá th i h n, cơ quan có yêu c u đưa ngư i ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh ph i thông báo b ng văn b n cho Giám đ c cơ s ch a b nh bi t. Văn b n thông báo ph i ghi rõ lý do quá th i h n, th i gian d ki n tr đ i tư ng v cơ s ch a b nh. 3.5. Trư ng h p h t th i h n ch p hành quy t đ nh lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u 18 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP, mà ngư i b t m th i đưa ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh v n chưa đư c cơ quan ti n hành t t ng hình s tr v cơ s ch a b nh, thì Trư ng Công an c p huy n ho c Giám đ c cơ s ch a b nh ti n hành các th t c theo quy đ nh t i đi m 1.2. ho c đi m 1.3. kho n 1 M c III Thông tư này ra quy t đ nh h t th i h n ch p hành quy t đ nh lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh c a ngư i đó; khi cơ quan có th m quy n tr đ i tư ng v nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh thì Giám đ c cơ s ch a b nh ti n hành các th t c theo quy đ nh t i đi m 1.4. kho n 1 M c III c a Thông tư này cho đ i tư ng v c ng đ ng. 4. Ch đ đ i v i ngư i b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo theo quy đ nh t i Đi u 28 Ngh đ nh s 43/2005/NĐ-CP 4.1. Ngư i b m n ng là ngư i đang trong tình tr ng b nh n ng đ n m c không còn kh năng lao đ ng và sinh ho t bình thư ng ho c đang trong tình tr ng nguy hi m đ n tính m ng và theo ch đ nh c a bác s ph i đi u tr trong m t th i gian nh t đ nh m i có th bình ph c tr l i. 4.2. Ngư i m c b nh hi m nghèo là ngư i đang m c m t trong nh ng b nh nguy hi m đ n tính m ng như ung thư, b i li t, xơ gan c chư ng, phong, lao n ng, nhi m HIV đã chuy n sang giai đo n AIDS và nh ng b nh theo quy đ nh c a B Y t coi là b nh hi m nghèo. 4.3. Trư ng h p khi h t th i h n lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, đ i tư ng b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo theo quy đ nh t i đi m 4.1. và đi m 4.2. kho n 4 này đã có quy t đ nh ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh, nhưng v n đang ph i đi u tr t i b nh vi n, thì Giám đ c cơ s ch a b nh liên h v i b nh vi n đ ti p t c chăm sóc, đi u tr cho đ i tư ng. IV. T CH C TH C HI N 1. Kinh phí ph c v cho vi c l p h sơ, truy tìm đ i tư ng, h p H i đ ng tư v n, đưa đ i tư ng vào, ra kh i nơi lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh và các chi phí khác đư c l y t kinh phí phòng, ch ng ma tuý, m i dâm hàng năm c a đ a phương. 2. Ch đ đ i v i ngư i b đưa vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh th c hi n theo Thông tư liên t ch s 56/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 5/7/2005 c a Liên t ch B Tài chính - B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ch đ tr c p cho đ i tư ng không có nơi cư trú nh t đ nh vào lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các đ a phương báo cáo v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B Công an đ có hư ng d n k p th i./.
  7. KT. B TRƯ NG B CÔNG AN KT. B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG TH TRƯ NG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG Lê Th Ti m Đàm H u Đ c Nơi nh n: - VP Ch t ch nư c, VP Qu c h i; - Th tư ng, Phó th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW các t ch c chính tr - xã h i; - HĐND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S LĐTBXH, Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Các V , C c, Ban, Vi n thu c B LĐTBXH, B Công an; - V Pháp ch (B LĐTBXH, B Công an); - Công báo; - Lưu VP B LĐTBXH, B Công an, C c PCTNXH (3).
Đồng bộ tài khoản