Thông tư liên tịch số 32-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
91
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 32-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 32-TT/LB về việc quy định về tiêu chuẩn thương tật 4 hạng (mới) và hướng dẫn cách chuyển đổi các hạng thương tật cũ, cách khám giám định thương tật theo các hạng thương tật mới do Bộ Y tế-Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 32-TT/LB

  1. B THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 32-TT/LB Hà N i , ngày 27 tháng 11 năm 1985 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 32-TT/LB NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 1985 QUY NNH V TIÊU CHU N THƯƠNG T T 4 H NG (M I) VÀ HƯ NG D N CÁCH CHUY N I CÁC H NG THƯƠNG T T CŨ, CÁCH KHÁM GIÁM NNH THƯƠNG T T THEO CÁC H NG THƯƠNG T T M I Trong hơn 30 năm nay vi c khám giám nh thương t t cho thương binh, nh ng ngư i b thương ư c hư ng chính sách như thương binh, công nhân viên ch c Nhà nư c b tai n n lao ng, và m t s i tư ng b tai n n, thương t t có liên quan n công tác b o hi m, pháp y... u căn c vào hai tiêu chuNn thương t t 6 h ng và 8 h ng. Tiêu chuNn nh h ng thương t t 6 h ng ban hành kèm theo Ngh nh s 18-N ngày 17-11-1954 c a Liên B Thương binh - Y t - Qu c phòng - Tài chính và ư c b sung, s a i t i Thông tư liên B Y t - N i v s 10-TT/LB ngày 7-5-1962. Tiêu chuNn thương t t 8 h ng ư c quy nh t i i u 9 c a i u l t m th i v các ch ãi ng i v i quân nhân (ban hành kèm theo Ngh nh s 161-CP ngày 30- 10-1964 c a H i ng Chính ph ) và Thông tư hư ng d n s 287-LB/QP ngày 12-11- 1965 c a liên B N i v - Y t - Qu c phòng - Công an. Sau ngày gi i phóng mi n Nam và th ng nh t t nư c. B ng t l thương t t 8 h ng ã ư c s a i và b i sung, (ban hành kèm theo Thông tư s 32-BYT/TT ngày 23-8- 1976 c a B Y t ) ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c, k c trong các l c lư ng vũ trang. Nh có các tiêu chuNn nói trên, vi c khám x p h ng thương t t và gi i quy t ch tr c p ư c ti n hành thu n l i, k p th i, úng v i tinh th n chính sách, ch c a ng và Nhà nư c trong t ng th i kỳ cách m ng. Nhưng vì ban hành ã lâu nên các tiêu chuNn nói trên không tránh kh i m t s thi u sót như cách phân h ng và v n d ng không th ng nh t, n i dung còn thi u các hình thái, m c di ch ng c a t n thương, c bi t là các t n thương ch c năng (do s phát tri n ngày càng phong phú, tinh vi c a các tác nhân gây ra t n thương như hoa khí các lo i, sóng n , ch t c hoá h c, các hình th c tra t n c a ch v.v...) chưa ánh giá úng m c kh năng lao ng ã m t i và ph n còn l i do thương t t gây ra i v i ngh nghi p c a thương binh, cũng như i v i lao ng ph thông ang chi m ưu th nư c ta hi n nay (lao ng nông nghi p, lao ng ơn gi n, lao ng ti u th công nghi p...); chưa có s tương x ng gi a t l m t s c lao ng do thương t t và do các nguyên nhân khác như b nh t t, b nh ngh nghi p; các tiêu chuNn cũ
  2. chia làm nhi u h ng quá; ch ãi ng còn mang tính ch t bình quân, t n m n, chi li, có ch chưa phù h p v i trách nhi m c a Nhà nư c và xã h i, m t khác quy n l i và nghĩa v lao ng c a ngư i b thương i v i xã h i, gia ình và b n thân h cũng chưa ư c xác nh y và b sung k p th i. phù h p v i s phát tri n c a cách m ng nư c ta trong giai o n m i, th c hi n Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng l n th VIII (khoá V) v giá - lương - ti n và các Ngh nh c a H i ng B trư ng s 235-H BT ngày 18-9-1985 v c i ti n ch ti n lương i v i công nhân viên ch c Nhà nư c và các l c lương vũ trang; s 236-H BT ngày 18-9-1985 v vi c b sung, s a i m t s ch chính sách v thương binh và xã h i, căn c vào Quy t nh s 135-CP ngày 4-8-1976 c a H i ng Chính ph v s a i th t c nghiên c u, xây d ng, ban hành tiêu chuNn x p h ng thương t t m i; sau khi th ng nh t ý ki n v i B Qu c phòng, B Lao ng, T ng Công oàn Vi t Nam..., Liên B Y t - Thương binh và Xã h i ban hành B ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i) thay th cho các tiêu chuNn phân h ng thương t t 6 h ng và 8 h ng (cũ), ng th i hư ng d n cách chuy n i các h ng thương t t cũ sang các h ng thương t t m i và cách khám giám nh theo tiêu chuNn thương t t m i như sau: I.V N I DUNG BĂNG TIÊU CHU N THƯƠNG T T 4 H NG (Kèm theo ph l c n i dung chi ti t t ng h ng thương t t) 1- B ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i) ư c s p x p theo th t t lo i n ng n lo i nh và quy nh v tên g i n i dung khái quát như sau: - H ng I (H ng nh t): M t t 81% n 100% s c kho lao ng do thương t t. Tiêu chuNn cơ b n x p vào h ng I là có hu ho i tr m tr ng và kéo dài v gi i ph u - ch c năng làm m t hoàn toàn và vĩnh vi n kh năng lao ng, ho c có ti n lư ng x u e do n sinh m ng. Thương binh không nh ng không lao ng ho c công tác ư c mà còn không t ph c v ư c b n thân trong m i sinh ho t hàng ngày, do ó c n ph i có ngư i thư ng xuyên giúp , chăm sóc ho c theo dõi liên t c. - H ng II (h ng nhì): M t t 61% n 80% s c lao ng do thương t t. Tiêu chuNn cơ b n x p vào h ng II là có t n thương n ng n và kéo dài v gi i ph u - ch c năng, ng th i có t n thương sâu s c v m t tâm lý và xã h i làm m t g n hoàn toàn và lâu dài kh năng lao ng. Nói chung, thương binh không ti p t c lao ng hay công tác ư c (ho c ch tham gia lao ng trong i u ki n có t ch c riêng bi t), nhưng v n t mình b o m nhu c u sinh ho t hàng ngày, không c n nhi u n s giúp , chăm sóc ho c theo dõi thư ng xuyên c a ngư i khác. - H ng III (h ng ba): M t t 41% n 60% s c lao ng do thương t t. Tiêu chuNn cơ b n x p vào h ng III là có t n thương rõ r t, m c trung bình v gi i ph u - ch c năng, có th kèm t n thương quan tr ng v m t tâm lý và xã h i, làm nh hư ng nhi u n s c kho , kh năng lao ng và sinh ho t xã h i. Nói chung, thương bình còn kh năng tham gia lao ng ho c công tác, nhưng c n có i u ki n lao ng ho c công tác phù h p, ho c gi m b t th i gian, nh m c lao ng trong
  3. ngày, (trong tu n), ho c c n có các trang b , phương ti n h tr duy trì s c kho và ho t ng lâu dài. - H ng IV (h ng tư): m t t 21% n 40% s c lao ng do thương t t. Tiêu chuNn cơ b n x p vào h ng IV là có t n thương nh v gi i ph u - ch c năng, có th kèm t n thương v m t tâm lý và xã h i. Nói chung, kh năng lao ng c a thương binh có b gi m sút, h n ch m t ph n nhưng m i ho t ng c a cơ th tr ng thái g n như bình thư ng ho c ư c bù tr vĩnh vi n, lâu dài. M t s thương binh trong h ng này có th ph i thay i ngh nghi p, thay i i u ki n, môi trư ng lao ng, ho c gi m nh kh i lư ng lao ng như h ng III. Các s p x p t n ng n nh còn th hi n trong n i dung chi ti t c a các di ch ng thương t t ghi trong b ng tiêu chuNn. 2. M i di ch ng ch n thương (có nh hư ng n sinh m nh, lao ng, sinh ho t...) trong b ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng v a ư c xác nh t l ph n trăm thương t t, v a ư c x p vào h ng tương ng. M c ích là không b xót nh ng v t thương dù nh , ng th i giúp cho vi c ánh giá khi khám giám nh ư c d dàng, nhanh chóng, chính xác, vì giám nh viên và H i ng giám nh y khoa v a ph i liên h v i nguyên t c, tiêu chuNn phân h ng khái quát ã nói trên, v a d dàng v n d ng i v i nh ng m c bi u hi n c th c a di ch ng thương t t (trong trư ng h p t l ph n trăm thương t t có kho ng cách t i thi u - t i a r ng, n m trong hai h ng thương t t). Hơn n a, i v i nh ng trư ng h p có nhi u v t thương (n ng, nh khác nhau) thì thương binh cũng không b thi t khi h i ng t ng h p t l ph n trăm thương t t chung x p vào h ng tương ng. 3. B ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng v n gi cách s p x p các di ch ng ch n thương theo t ng khu v c (gi i ph u nh khu), t ng cơ quan ch c năng như b ng t l thương t t 8 h ng cũ. C th như sau: - Ch n thương cơ quan v n ng (chi trên, chi dư i, c t s ng). - Ch n thương s não. R i lo n ch c năng th n kinh - tâm th n ch n thương. - Ch n thương ng c ph i. - Ch n thương b ng và các ph t ng trong b ng. - Ch n thương cơ quan ti t ni u - sinh d c. - Ch n thương v m t. - Ch n thương v tai - mũi - h ng. - Ch n thương v răng - hàm - m t. - Di ch ng v t thương ph n m m và s o b ng. - Các b nh sinh ra và n ng lên do ch n thương.
  4. - Di ch ng ch n thương do sóng n . 4. V t l ph n trăm thương t t v n tôn tr ng quy ư c cũ, nghĩa là coi m t ngư i hoàn toàn m nh kho , tho i mái v th l c và trí l c (không b b nh ho c thương t t), có kh năng hoàn thành m t công vi c nh t nh vì l i ích chung c a toàn xã h i hay t p th (c v kh i lư ng và ch t lư ng) là m t trăm ph n trăm (100%). T ó quy ra t l ph n trăm m t i nhi u hay ít (cao hay th p) tuỳ theo m c t n thương v gi i ph u - ch c năng làm nh hư ng n s c lao ng nói chung, n ngh nghi p, e do n sinh m ng hay s b t ti n v sinh ho t (cá nhân, gia ình và xã h i) v tâm lý, thNm m ... Trong vi c b sung, s a i tiêu chuNn thương t t l n nay, r t nhi u t l thương t t cũ ã ư c xem xét, ánh giá l i d a trên các cơ s v a nêu trên, ng th i có quan tâm n trình , kh năng c a n n y h c nư c ta hi n nay (v i u tr và ph c h i ch c năng), có tham kh o tiêu chuNn c a m t s nư c xã h i ch nghĩa anh em và nh ng ti n b c a y h c th gi i. Ngoài ra, ã b sung nhi u di ch ng thương t t m i mà các b ng tiêu chuNn cũ không có ho c còn thi u. Dư i ây là m t s i m m c chính v t l ph n trăm m t s c lao ng (s a i và b sung) trong b ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i): - Tháo kh p vai 1 bên 65 - 70% - C t c t cánh tay 1 bên 61 - 65% - Tháo kh p khu u 1 bên 55 - 60% - C t c t c ng tay 1 bên: 1/3 trên 50 - 55% 1/3 dư i 45 - 50% - M t tr n 1 bàn tay 45 - 50% - C t c t hai tay 85 - 95% - Tháo kh p ùi - háng 1 bên - 70% - C t c t ùi 1 bên ngang m u chuyên 65 - 70% - C t c t ùi 1/3 gi a ho c dư i 61 - 65% - Tháo kh p g i 45 - 50% - Tháo kh p c chân ho c c t c t 1/3 dư i c ng chân 1 bên 41 - 45% - C t c t 2 ùi 85 - 90% - C t c t 2 c ng chân: + không l p ư c chân gi 81 - 85% + l p ư c chân gi 75 - 80% - C t c t 1 tay và 1 chân (cùng bên ho c khác bên) 81 - 90%
  5. - C t c t ho c li t t 3 chi tr lên 100% - Li t 1/2 ngư i hoàn toàn 81 - 90% - H i ch ng uôi ng a 85 - 95% - G y x p thân m t t s ng (không li t tu ) 21 - 25% - M t trí hoàn toàn 100% - ng kinh cơn l n r t mau (ho c thư ng xuyên) trí tu sa sút g n hoàn 85-100% toàn ho c hoàn toàn t m th i - Mù 1 m t (còn nhãn c u) m t kia bình thư ng - 41% - Mù tuy t i2m t 100% - i c 1 tai hoàn toàn 21 - 25% - i c hoàn toàn 2 tai - 70% - M t 3/4 lư i còn l i g c lư i (m t k t ư ng gai lư i V tr ra) 61 - 70% - M t 1 ph n xương hàm trên và 1 ph n xương hàm dư i t cành cao tr 71 - 80% xu ng, khác bên - M t toàn b xương hàm dư i ho c xương hàm trên 61 - 70% - C t toàn b 1 bên ph i 61 - 70% - T n thương các van tim, vách tim do ch n thương (chưa suy tim) 41 - 50% - C t toàn b d dày do ch n thương 65 - 75% - C t h u h t ru t non (ch l i dư i 1 mét) 65 - 75% - C t toàn b i tràng 65 - 75% - C t b gan ph i ơn thu n (do ch n thương) 61 - 65% - C t b gan trái ơn thu n (do ch n thương) 50 - 55% - C t b túi m t 35 - 40% - C t b lách 30 - 35% - C t uôi tu + lách 50 - 55% -C t u tu + c t o n tá tràng + n i v tràng 75 - 85% - C t b 1 th n, th n còn l i bình thư ng 41 - 45% - M t dương v t và hai tinh hoàn ngư i dư i 50 tu i chưa có con 61 - 65% N u trên 55 tu i ã có con r i 25 - 30% - C t b d con và bu ng tr ng 1 bên ngư i dư i 45 tu i, chưa có con 41 - 45% - Dò bàng quang - âm o ho c tr c tràng - âm o do ch n thương, i u 61 - 65% tr không k t qu
  6. II. QUY NNH V CÁCH CHUY N I CÁC H NG THƯƠNG T T CŨ (6 h ng, 8 h ng) sang 4 h ng thương t t m i. 1. Theo i u 6 và i u 9 c a Ngh nh s 236-H BT ngày 18-9-1985, nh ng thương binh ã ư c x p h ng theo các h ng thương t t cũ thì ư c chuy n i sang 4 h ng thương t t m i. Nay liên B hư ng d n cách chuy n i như sau: - Các h ng thương t t cũ: 8/8, 7/8, c bi t/6 và 1/6 ư c chuy n sang x p vào h ng I m i (Tàn ph c n có ngư i ph c v ). - Các h ng thương t t cũ: 6/8, 5/8 và 2/6 ư c chuy n sang x p vào h ng II m i (Tàn t t n ng). - Các h ng thương t t cũ: 4/8, 3/8 và 3/6 ư c chuy n sang x p vào h ng III m i (Tàn t t m c trung bình). - Các h ng thương t t cũ: 2/8, 1/8, 4/6 và 5/6 ư c chuy n sang x p vào h ng IV m i (Tàn t t nh ). V ch tr c p thương t t theo 4 h ng thương t t m i th c hi n như quy nh t i các i u 7 và 8 c a Ngh nh s 236-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng. Riêng i v i thương binh h ng 6/8 cũ trư c ây ã hư ng ch nuôi dư ng t i tr i thương binh hay t i gia ình, thì nay tuy chuy n sang h ng II m i nhưng v n ư c b o lưu ch tr c p vì c n có ngư i ph c v (70 ng/tháng); v n ư c xét th c hi n ch i u dư ng tuỳ theo tình tr ng s c kho . Sau khi các S Thương binh và xã h i ho c cơ quan qu n lý thương binh là quân nhân trong các l c lư ng vũ trang ã chuy n i các h ng thương t t cũ (k c nh ng trương h p ang x p h ng t m th i) sang các h ng thương t t m i, anh ch em thương binh ư c hư ng ch tr c p m i k p th i, n u g p nh ng trư ng h p ã n nh kỳ khám l i, ho c v t thương cũ tái phát, ho c xét th y thương binh b thi t (vì ã s a i ho c b sung t l m i) thì c n làm th t c gi i thi u i khám x p h ng l i theo tiêu chuNn thương t t 4 h ng. Nh ng quy nh v khám x p h ng thương t t t t m th i sang vĩnh vi n ho c khám phúc quy t thương t t v n như hi n hành. Tuy nhiên, gi m b t s lư ng thương binh ph i v H i ng giám nh y khoa Trung ương (ho c H i ng giám nh y khoa B Qu c phòng) khám x p h ng l i thương t t trong trư ng h p "c m" th y b thi t thòi do tiêu chuNn thương t t ã ư c s a i, b sung, liên b u nhi m cho H i ng giám nh y khoa Trung ương và Vi n Giám nh y khoa nghiên c u, xu t nh ng trư ng h p có th phân c p, phân giao cho H i ng giám nh y khoa t nh, thành ph , c khu ho c ngành th c hi n, ng th i t ch c ki m tra, hư ng d n (sau khi phân c p) công vi c ư c ti n hành nhanh chóng, thu n ti n và b o m ch t lư ng.
  7. 2. Cách gi i quy t nh ng trư ng h p b thương trư c ngày 1-9-1985 chưa ư c khám giám nh thương t t hay ã khám nhưng cơ quan qu n lý chính sách chưa nh n ư c h sơ, biên b n giám nh. a) i v i nh ng ngư i b thương trư c ngày 1-9-1985 và ã xu t vi n trư c ngày 1- 9-1985, nay m i khám giám nh thương t t thì gi i quy t như sau: - Thương binh ư c khám x p h ng theo tiêu chuNn thương t t 8 h ng cũ và hư ng các ch tr c p thương t t cũ cho kho ng th i gian trư c ngày 1-9-1985. - ng th i ư c khám x p h ng theo tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i) và hư ng ch tr c p m i ( ư c quy nh t i các i u 7, 8 và 9 c a Ngh nh s 236- H BT) cho kho ng th i gian k t ngày 1-9-1985 tr v sau. b) i v i nh ng ngư i b thương trư c ngày 1-9-1985 nhưng sau ngày ó v n còn ang i u tr ho c i u dư ng (chưa x p h ng thương t t) thì khi xu t vi n s ư c khám x p h ng theo tiêu chuNn m i và hư ng ch tr c p theo quy nh m i (4 h ng). c) i v i m t s thương binh t th i kỳ ch ng Pháp còn l i nay m i ư c xác nh n, ư c xét cho i khám giám nh thương t t theo Thông tư s 3-TBXH ngày 4-3-1983 c a B Thương binh và Xã h i thì v n n H i ng giám nh y khoa Trung ương khám và cách gi i quy t gi ng như i m a nói trên. d) i v i nh ng thương binh ã ư c các H i ng giám nh y khoa khám x p h ng theo các tiêu chuNn thương t t cũ, k c trư ng h p khám phúc quy t, mà cơ quan thương binh và xã h i (ho c cơ quan qu n lý chính sách thương binh trong các l c lư ng vũ trang) chưa nh n ư c biên b n hay nh n ư c sau ngày 1-9-1985 thì k t lu n trong biên b n c a các H i ng giám nh y khoa v n gi nguyên giá tr pháp lý. Vi c chuy n i các h ng thương t t cũ (ghi trong biên b n) sang các h ng thương t t m i ư c th c hi n như i m m t m c II trên. Trư ng h p nào xét th y b t h p lý ho c quá thi t thòi cho thương binh thì có th cho i khám l i theo tiêu chuNn m i (k ho ch khám ti n hành t ngày 1-1-1986 tr i). 3. i v i thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh ang x p h ng t m th i, n u ã n nh kỳ khám l i trong quý IV năm 1985 thì gi i quy t như sau: a) N u cơ quan thương binh và xã h i chưa g i i khám l i thì th c hi n vi c chuy n i thương t t như i m 1, m c II trên, ng th i li t kê danh sách và h p ng v i H i ng giám nh y khoa c a a phương ư c ưu tiên khám x p h ng l i trong quý I năm 1986 theo tiêu chuNn 4 h ng m i. b) N u ã g i i khám l i và H i ng giám nh y khoa ã x p h ng theo tiêu chuNn 8 h ng cũ thì gi i quy t như i m d, i u 2, m c II trên. 4. i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c và xã viên h p tác xã ti u th công nghi p... b tai n n lao ng (ho c tai n n giao thông) ã ư c x p h ng theo tiêu chuNn thương t t 8 h ng cũ thì vi c chuy n i h ng và gi i quy t ch tr c p s căn c vào hư ng d n c a T ng công oàn Vi t Nam và Ban ch nhi m Liên hi p xã ti u th công nghi p Trung ương. III. V CÁCH KHÁM X P H NG THƯƠNG T T THEO TIÊU CHU N 4 H NG M I
  8. Theo tinh th n Ngh nh s 236-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng, thay tiêu chuNn thương t t 4 h ng có giá tr thay th các tiêu chuNn phân h ng thương t t cũ (6 h ng, 8 h ng) là tiêu chuNn duy nh t áp d ng cho thương binh, nh ng ngư i hư ng chính sách như thương binh k t ngày 1-9-1985 tr i. Tiêu chuNn thương t t 4 h ng cũng dùng x p h ng thương t t t nay v sau cho công nhân viên ch c Nhà nư c, xã viên h p tác xã ti u th công nghi p, xã viên h p tác xã nông, lâm, ngư nghi p b tai n n lao ng. Ngoài ra còn dùng x p h ng thương t t cho t t c nh ng trư ng h p b tai n n (tai n n giao thông, tai n n sinh ho t, tai n n r i ro...) ã b thương (k c t thương) có liên quan n công tác b o hi m, pháp y ho c tr c p xã h i khác mà cơ quan qu n lý chính sách, ch tương ng g i n giám nh t i H i ng giám nh y khoa các c p. Liên b hư ng d n m t s nguyên t c chính v n d ng b ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng trong vi c giám nh thương t t cho nh ng i tư ng ã nêu trên như sau: 1. Trong b ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng, m i b ph n c a cơ th u có t l ph n trăm m c t i a. i v i m i di ch ng b ph n ó, dù có tác h i n s c kho - kh năng lao ng n m c nào, tác nhân có khác nhau, nhưng v n không th x p cao hơn t l y. - i v i các thương t n th n kinh làm li t hoàn toàn 1 chi ho c n a ngư i thì xác nh t l th p hơn c t b b ph n tương ng t 5 n 10% (v n m quan), tr v t thương c t s ng có li t tu (vì có r i lo n dinh dư ng, r i lo n cơ th t). - i v i các v t thương c t b tay ho c chân thì t l c t b bàn tay (bàn chân) x p tương ương v i t l c t b 1/3 dư i c ng tay (c ng chân), t l tháo kh p khu u (kh p g i) x p tương ương v i c t c t gi a o n 1/3 dư i cánh tay (ho c ùi), vì xét v m t kh năng lao ng và ph c h i ch c năng. - Các di ch ng v t thương làm m t tác d ng c a m t hay nhi u kh p thu c cơ quan v n ng cũng ánh giá theo nguyên t c trên... 2. M i di ch ng ch n thương thư ng có hai t l t i thi u và t i da. Do ó, c n nh t trí trong vi c xác nh t l cao d n lên theo nguyên t c sau: - i v i v t thương c t c t hay làm m t ch c năng thì tay bên thu n ư c x p t l t i a, tay kia x p t l t i thi u. - C t o n chi càng cao thì cho t l cao hơn. - Có teo cơ, c ng kh p, có b ng bu t th n kinh ho c can xương x u, sai tư th v n ng... thì x p t l cao hơn. - Nh ng trư ng h p m m c t x u, không l p ư c b ph n gi (tay, chân) ho c bi n d ng h m t không l p ư c m t gi ... thì x p t l cao hơn. - i v i s o v t thương ph n m m hay s o b ng thì nh ng s o to, co rúm, l i x u, nh hư ng n ch c năng ho c s o nh ng ch h nh hư ng n thNm m (m t, trán, v.v...) ư c nh t l cao d n cho n m c t i a.
  9. - Di ch ng càng có nguy cơ e do sinh m ng ho c k t qu i u tr r t h n ch hay chưa có kh năng i u tr thì có th cho t l t i a v.v... Nói chung, tuỳ theo tình hình th c t c a t ng trư ng h p mà H i ng giám nh y khoa quy t nh t l cao hay th p, x p lên h ng trên hay h ng dư i ( i v i m t s di ch ng ch n thương có kho ng cách t l ph n trăm r ng), song không ư c vư t quá ra ngoài ph m vi t l ã quy nh. 3. N u t n thương gi i ph u ho c ch c năng nh hư ng rõ r t n tư th lao ng, thao tác ngh nghi p v.v... khi n thương binh khó có th ti p t c lao ng b ng ngh nghi p cũ (ngh tinh thông nh t trư c khi b thương) thì ư c ưu tiên ch nh i ngh ho c h c ngh m i, ho c thay i môi trư ng, i u ki n lao ng và hư ng tr c p thương t t thích áng, thư ng xuyên do chênh l ch gi a hai ngh cũ và m i. 4. i v i nh ng di ch ng ch n thương mà y h c có kh năng ch y ch a và ph c h i ch c năng t t hơn thì nên x p t m th i. N u v sau thương binh t ch i không ch u i i u tr và ph c h i ch c năng thì có th x p h ng vĩnh vi n, nhưng không x p lên h ng cao. Nói chung, các H i ng giám nh y khoa ch nên x p h ng vĩnh vi n ngay l n khám u i v i nh ng v t thương ã c t c t, c t b b ph n m t cơ quan c a thân th , ho c xét th y ít có kh năng ti n tri n, ho c di ch ng mà y h c nư c ta chưa gi i quy t ư c hay i u ki n xã h i chưa cho phép. 5. i v i trư ng h p m t ngư i b nhi u v t thương h n h p thì nh t l riêng cho t ng di ch ng, cu i cùng áp d ng phương pháp c ng lùi tính t l chung c a các v t thương r i m i x p vào h ng (cách tính v n theo hi n hành). Phương pháp c ng lùi là nguyên t c cao nh t. Phương pháp c ng th ng có th ư c v n d ng thêm trong nh ng trư ng h p có nhi u v t thương vào các b ph n có tính ch t hi p ng ch c năng như 2 tay, 2 chân, 2 m t, 2 tai. Dù c ng th ng hay c ng lùi v n ph i b o m nguyên t c t l chung không ư c vư t quá m c t l 100% c a toàn cơ th , ho c t l m c t i a c a t ng b ph n, ho c ã c n hay chưa c n n ngư i ph c v thư ng xuyên, nghĩa là không trái v i tiêu chuNn khái quát ã nêu i m 1, m c I c a Thông tư này. 6. i v i nh ng thương t n chưa ư c ghi vào b ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng (n i dung chi ti t) mà các H i ng giám nh y khoa g p ph i trong khi giám nh thì v n d ng theo tiêu chuNn khái quát phân h ng thương t t ( i m 1, m c I), t l t n thương c a b ph n tương ương và các tiêu chuNn phân lo i s c kho , kh năng lao ng hi n hành khác. IV. T CH C TH C HI N Vi c ban hành Ngh nh s 236-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng là m t bư c c i ti n quan tr ng chính sách, ch áp ng yêu c u c a cách m ng trong giai o n m i. Liên b Y t - Thương binh và Xã h i ngh các B , ngành Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu nghiên c u quán tri t b ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i) và t ch c th c hi n nghiêm ch nh trong ngành d c ho c trong a phương.
  10. Liên B yêu c u các H i ng giám nh y khoa các c p t Trung ương n a phương ho c trong các l c lư ng vũ trang ư c thư ng xuyên chăm lo ki n toàn, c ng c v t ch c và ư c t o nh ng i u ki n, phương ti n làm vi c y vi c khám giám nh thương t t chu áo, k p th i, chính xác, b o m nh ng nguyên t c t p th , liên ngành, dân ch , khách quan, úng ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c. (B Qu c phòng s hư ng d n thêm H i ng giám nh y khoa các c p trong toàn quân t ch c th c hi n thương t t 4 h ng m i). Liên B giao trách nhi m cho H i ng giám nh y khoa Trung ương và Vi n giám nh y khoa ôn c, hư ng d n, ki m tra v th c hi n tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i) i v i H i ng giám nh y khoa c p dư i và H i ng giám nh y khoa các ngành. Các S y t , S Thương binh và Xã h i ph i h p ch t ch v i S Lao ng, Liên hi p công oàn, Ban ch nhi m Liên hi p xã ti u th công nghi p... t nh, thành ph , c khu, trong ph m vi ch c năng c a mình, và ph i h p v i H i ng giám nh y khoa cùng c p v k ho ch t ch c giám nh cho nh ng ngư i b thương theo tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i) ã nói các ph n trên. Cơ quan thương binh và xã h i các c p v i s ph i h p ch t ch c a cơ quan y t cùng c p, ph i h t s c quan tâm n vi c tuyên truy n gi i thích cho thương binh ã ư c giám nh thương t t theo các h ng cũ thông su t ch trương nh l i h ng m i và vi c chuy n t h ng cũ sang h ng m i; nh n th c ư c b ng tiêu chuNn thương t t 4 h ng (m i) là s n phNm c a s trư ng thành c a ngành y t và khoa h c giám nh c a nư c ta; th y ư c các bi n pháp t ch c th c hi n h p tình, h p lý c a các H i ng giám nh thương t t có thái ng h tích c c ho t ng c a các h i ng trong vi c thi hành Thông tư này. Thông tư này có hi u l c t ngày ban hành. Các tiêu chuNn thương t t 6 h ng và 8 h ng cũ cùng các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có i u gì m c m u, khó khăn tr ng i, ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh thành ph , c khu, các H i ng giám nh y khoa các c p, các ngành, các S Y t , S Thương binh và xã h i và các cơ quan h u quan khác k p th i ph n ánh cho B y t (H i ng giám nh y khoa Trung ương và Vi n giám nh y khoa), và B Thương binh và Xã h i (V Chính sách pháp ch ) bi t ti p t c nghiên c u, hư ng d n gi i quy t. Ph m Song Tr n Hi u ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản