Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/5/2005 hướng dẫn quản lý tài chính của chương trình “xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010” do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN

  1. B TÀI CHÍNH - B KHOA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H C NAM VÀ CÔNG NGH c l p - T do - H nh phúc ---------- --------------- S : 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S A I, B SUNG M T S I U THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN NGÀY 23/5/2005 HƯ NG D N QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CHƯƠNG TRÌNH “XÂY D NG MÔ HÌNH NG D NG VÀ CHUY N GIAO KHOA H C VÀ CÔNG NGH PH C V PHÁT TRI N KINH T XÃ H I NÔNG THÔN VÀ MI N NÚI GIAI O N T NAY N NĂM 2010” Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 122/2004/Q -TTg ngày 5/7/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình “Xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t xã h i nông thôn và mi n núi giai o n t nay n năm 2010”; phù h p v i tình hình th c t , B Tài chính - B Khoa h c và Công ngh hư ng d n s a i, b sung m t s i m c a Thông tư liên t ch s 39/2005/TTLT/BTC- BKHCN ngày 23/5/2005 v vi c hư ng d n qu n lý tài chính c a Chương trình “Xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t xã h i nông thôn và mi n núi giai o n t nay n năm 2010”, c th như sau: i u 1 - S a i n i dung g ch u dòng th 5, i m 1.1, kho n 1, M c II, chi phí v t tư, d ng c , nguyên v t li u th c hi n d án, như sau: Chi phí v t tư, d ng c , nguyên v t li u th c hi n d án (k c các nguyên v t li u ph c v làm nhà màn, nhà lư i, nhà plastic, lán tr i nuôi tr ng n m, b l c, gi ng khoan, kho l nh, h th ng tư i phun… có tính quy t nh công ngh , m c h tr làm nhà màn, nhà lư i, nhà plastic, lán tr i nuôi tr ng n m, b l c, gi ng khoan, kho l nh, h th ng tư i phun… không vư t quá 30% t ng kinh phí ngân sách nhà nư c h tr cho d án). i u 2 - S a i n i dung g ch u dòng th 3, i m 1.4, kho n 1, M c II, chi phí v t tư, d ng c , nguyên v t li u chính th c hi n d án, như sau: Chi phí v t tư, d ng c , nguyên v t li u chính th c hi n d án (k c các nguyên v t li u ph c v làm nhà màn, nhà lư i, nhà plastic, lán tr i nuôi tr ng n m, b l c, gi ng khoan, kho l nh, h th ng tư i phun… có tính quy t nh công ngh , m c h tr làm nhà màn, nhà lư i, nhà plastic, lán tr i nuôi tr ng n m, b l c, gi ng khoan, kho l nh, h th ng tư i phun… không vư t quá 30% t ng kinh phí ngân sách nhà nư c h tr cho d án).
  2. i u3-S a i n i dung kho n 2, M c II, chi thù lao trách nhi m c a các thành viên Ban ch o, như sau: - Trư ng Ban ch o Chương trình: 500.000 ng/ngư i/tháng - Phó trư ng Ban ch o Chương trình: 400.000 ng/ngư i/tháng - Thành viên Ban ch o Chương trình: 300.000 ng/ngư i/tháng - Chánh Văn phòng Chương trình: 400.000 ng/ngư i/tháng i u 4 - B sung vào cu i i m 4.1, kho n 4, M c II, giao d toán, như sau: Trong th i gian có hi u l c tri n khai d án theo phê duy t c a c p có thNm quy n, s kinh phí ã ư c b trí trong d toán th c hi n d án n u không s d ng h t trong năm thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n. i u 5 - S a i, b sung n i dung i m 5.1, kho n 5, M c II, v c p phát và ki m soát chi i v i các d án Trung ương qu n lý, như sau: 1. M tài kho n, nh n kinh phí và ki m soát chi: - Văn phòng Chương trình m tài kho n d toán t i Kho b c Nhà nư c thanh toán cho các ho t ng chung c a Chương trình và thanh toán cho các ơn v ch trì th c hi n d án. Văn phòng Chương trình có trách nhi m ki m soát tính h p pháp, h p l , h sơ, ch ng t chi c a ơn v ch trì th c hi n d án. - Các ơn v ch trì th c hi n d án m tài kho n ti n g i t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ti p nh n kinh phí th c hi n d án. ơn v ch trì th c hi n d án t ch u trách nhi m v quy t nh chi tiêu c a mình và ch u s ki m tra, ki m soát c a Văn phòng Chương trình v tình hình s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n d án. - Kho b c Nhà nư c nơi Văn phòng Chương trình giao d ch th c hi n ki m soát thanh toán theo quy nh t i Kho n 2, Kho n 3 i u 5 c a Thông tư này. 2. T m ng: - Khi t m ng kinh phí, Văn phòng Chương trình rút d toán t m ng 100% kinh phí t 1 cho các ơn v th c hi n d án trên cơ s không vư t quá m c kinh phí phân b theo d toán năm ã ư c giao và ti n c p kinh phí ã ư c th ng nh t trong h p ng ký k t gi a B Khoa h c và Công ngh và các ơn v ch trì th c hi n d án (nhưng t i a không quá 70% t ng kinh phí c a d án ư c duy t). - Khi t m ng kinh phí các t ti p theo, Văn phòng Chương trình t ch c ki m tra, ánh giá ti n , kh i lư ng th c hi n và tình hình s d ng kinh phí c a d án. Văn phòng Chương trình ch th c hi n t m ng các t ti p theo i v i các d án ã s d ng ư c t i thi u 50% m c kinh phí ã t m ng các t trư c ó. H sơ t m ng kinh phí các t ti p theo g i Kho b c Nhà nư c bao g m:
  3. + Biên b n ki m tra ti n và ánh giá kh i lư ng th c hi n công vi c ã hoàn thành. + B n xác nh n kinh phí ã s d ng. + Gi y rút d toán ngân sách nhà nư c (t m ng) 3. Thanh toán t m ng: Khi thanh toán t m ng, Văn phòng Chương trình g i h sơ thanh toán t m ng cho Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch, h sơ thanh toán t m ng bao g m: - B n xác nh n c a Văn phòng Chương trình v các kho n kinh phí ã chi tương ng v i kh i lư ng công vi c hoàn thành. - Gi y ngh thanh toán t m ng c a Văn phòng Chương trình. - B n sao ch ng t có xác nh n c a cơ quan ch trì th c hi n d án ho c ơn v chuy n giao công ngh . i u 6 - T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Nh ng n i dung khác quy nh t i Thông tư liên t ch s 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/5/2005 v hư ng d n qu n lý tài chính c a Chương trình “Xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t xã h i nông thôn và mi n núi giai o n t nay n năm 2010” không trái v i các n i dung quy nh t i Thông tư này v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v , các a phương ph n ánh v B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh nghiên c u s a i cho phù h p./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Qu c Th ng Ph m S Danh Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - TTCP, các Phó TTCP; - VPQH; VP CTN; VPCP; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Tòa án NDTC; Vi n KS NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  4. - Cơ quan trung ương c a các H i, oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S KH&CN, S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n - B Tư Pháp; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Lưu: VT B Tài chính, B KH&CN.
Đồng bộ tài khoản