Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA

  1. B TÀI CHÍNH- B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 35/2009/TTLT-BTC- BCA Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 103/2008/N - CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2008 V B O HI M B T BU C TRÁCH NHI M DÂN S C A CH XE CƠ GI I Căn c Ngh nh s 103/2008/N -CP ngày 16/9/2008 v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; B Tài chính và B Công an hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 103/2008/N -CP ngày 16/9/2008 v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n c th v trách nhi m c a các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a B Công an và B Tài chính trong vi c ki m tra, giám sát các doanh nghi p b o hi m th c hiên b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, các ch xe cơ gi i ư ng b (sau ây rút g n là ch xe cơ gi i) khi làm th t c ăng ký xe; phát hi n, x lý vi ph m các trư ng h p không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; cung c p thông tin, tài li u có liên quan n v tai n n giao thông. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i l c lư ng C nh sát Giao thông, C nh sát i u tra và các l c lư ng C nh sát khác có liên quan trong vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i thu c Công an các ơn v , a phương; cơ quan, ơn v thu c B Tài chính; doanh nghi p b o hi m phi nhân th ư c phép kinh doanh b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; Hi p h i b o hi m Vi t Nam. II. QUY NNH C TH 1. Trách nhi m c a Công an các ơn v , a phương 1.1. Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a B Tài chính tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i.
  2. 1.2. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t; Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Công an qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh khi làm th t c c p ăng ký phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (sau ây vi t g n là xe cơ gi i) ph i yêu c u ch xe cơ gi i xu t trình Gi y ch ng nh n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c. 1.3. L c lư ng C nh sát giao thông, l c lư ng C nh sát khác có liên quan, khi tu n tra, ki m soát, n u phát hi n ngư i i u khi n phương ti n ho c ch xe cơ gi i không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c, thì ph i l p biên b n và x lý k p th i theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ã ư c s a i, b sung theo Pháp l nh s a i b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008, Ngh nh s 103/2008/N -CP ngày 16/9/2008 v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, m c ti n ph t c th như sau: a) Ph t ti n 100.000 ng i v i ngư i i u khi n xe mô tô, xe g n máy, xe mô tô ba bánh và các lo i xe cơ gi i tương t không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c. b) Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ô tô, máy kéo và các lo i xe cơ gi i tương t không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c. 1.4. Tuỳ t ng v tai n n giao thông c th và căn c vào ch c năng, nhi m v , thNm quy n ư c giao, l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát i u tra có trách nhi m thông báo, cung c p m t ho c các tài li u dư i ây có liên quan n v tai n n giao thông ó cho doanh nghi p b o hi m gi i quy t vi c b i thư ng b o hi m : - Biên b n khám nghi m hi n trư ng v tai n n giao thông; - Sơ hi n trư ng, b n nh (n u có); - Biên b n khám nghi m phương ti n liên quan n v tai n n giao thông; - Thông báo sơ b k t qu i u tra ban u v tai n n giao thông; - Các tài li u khác có liên quan n v tai n n giao thông (n u có). 1.5. Sau khi k t thúc vi c x lý vi ph m, i u tra gi i quy t v tai n n giao thông, l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát i u tra có trách nhi m cung c p Biên b n gi i quy t tai n n giao thông, trong ó ghi rõ l i gây ra v tai n n giao thông, các tài li u khác có liên quan (n u có) cho doanh nghi p b o hi m có căn c gi i quy t b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 1.6. i v i nh ng v tai n n giao thông không có d u hi u t i ph m mà ngư i i u khi n xe cơ gi i không có l i, sau khi khám nghi m phương ti n xong ph i tr ngay phương ti n giao thông ó cho ngư i i u khi n ho c ch s h u.
  3. 1.7. L c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát khác có trách nhi m ph i h p v i các ơn v có liên quan c a B Tài chính trong vi c ki m tra, giám sát, ngăn ch n t ch c, cá nhân có hành vi tr c l i và gian l n b o hi m. 1.8. nh kỳ 6 tháng 1 l n, ch m nh t là ngày 30 tháng 7 và ngày 31 tháng 1 năm sau (báo cáo s li u năm trư c), Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p báo cáo g i v C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t t ng h p, cung c p b ng văn b n cho B Tài chính tài li u sau: - T ng s lư ng xe ô tô, xe mô tô, xe máy ã ư c c p ăng ký xe; - T ng s v tai n n giao thông và thi t h i (v ngư i, tài s n); - T ng s v vi ph m và ti n x ph t hành vi không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 2. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a B Tài chính 2.1. Trách nhi m c a C c qu n lý, giám sát b o hi m a) Ph i h p v i C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t và các ơn v có liên quan khác c a B Công an trong vi c tuyên truy n pháp lu t v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. b) Hư ng d n và ch o các doanh nghi p b o hi m quán tri t và nghiêm túc t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. c) Thư ng xuyên ki m tra, giám sát các doanh nghi p b o hi m th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan c a B Công an trong vi c ki m tra, giám sát nh m ngăn ch n các t ch c, cá nhân có hành vi tr c l i và gian l n b o hi m. d) Cung c p thông tin, tình hình th c hi n ch b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i cho C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ph i h p th c hi n. 2.2. Trách nhi m c a các doanh nghi p b o hi m a) Ph i h p v i Hi p h i B o hi m Vi t Nam t ch c tuyên truy n, ph bi n và gi i thích y v n i dung, ý nghĩa, m c ích c a b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i các ch xe hi u rõ quy n l i, nghĩa v c a h khi tham gia b o hi m. b) Phát tri n các kênh phân ph i, h th ng i lý cung c p b o hi m b t bu c trách nhi m dân s ch xe cơ gi i. Xây d ng quy trình bán b o hi m, gi i quy t quy n l i b o hi m rõ ràng, ơn gi n t o i u ki n thu n l i cho khách hàng trong quá trình tham gia và gi i quy t quy n l i b o hi m.
  4. c) Thanh toán cho C nh sát giao thông, C nh sát i u tra, C nh sát khác có liên quan chi phí sao ch p h sơ, biên b n, tài li u khác có liên quan và gi bí m t các thông tin, tài li u này trong quá trình i u tra. d) óng góp kinh phí vào Qu b o hi m xe cơ gi i h tr ho t ng ph i h p c a l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát i u tra và C nh sát khác có liên quan (áp d ng i v i các doanh nghi p b o hi m ư c phép tri n khai b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i). 3. Kinh phí h tr cho ho t ng ph i h p gi a các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a B Công an và B Tài chính 3.1. M c kinh phí h tr cho l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát i u tra và C nh sát khác có liên quan không vư t quá 20% t ng s ti n th c góp vào Qu b o hi m xe cơ gi i hàng năm c a các doanh nghi p b o hi m phi nhân th kinh doanh b o hi m b t bu c trách nhi m dân s ch xe cơ gi i. 3.2. Kinh phí h tr trên ư c s d ng như sau: a) H tr khen thư ng thành tích; mua s m phương ti n, công c h tr cho l c lư ng Công an ph c v công tác tu n tra, ki m soát, phát hi n và x lý vi ph m hành chính các ch xe cơ gi i trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; i u tra các v tai n n giao thông. b) H tr công tác tuyên truy n, hư ng d n, ph bi n ki n th c pháp lu t; công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và H i ngh sơ k t, t ng k t v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s ch xe cơ gi i và an toàn giao thông. 3.3. Ch m nh t là ngày 31 tháng 01 hàng năm, Qu b o hi m xe cơ gi i thông báo cho B Công an (T ng c c C nh sát) t ng s kinh phí d ki n ư c trích t Qu h tr ho t ng ph i h p c a l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát i u tra và C nh sát khác có liên quan và th c hi n các th t c chuy n kinh phí theo úng quy nh. 3.4. T ng c c C nh sát ti p nh n, qu n lý, phân b và s d ng ngu n kinh phí trên theo các n i dung quy nh t i i m 3.1, i m 3.2 kho n 3 m c II c a Thông tư này; ng th i, có trách nhi m báo cáo B Tài chính (C c qu n lý, giám sát b o hi m) vi c s d ng ngu n kinh phí ã ư c c p trong năm ch m nh t vào ngày 31 tháng 01 năm sau. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07 tháng 11 năm 2007 c a liên B Tài chính, B Công an hư ng d n vi c ph i h p th c hi n ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 2. Các ơn v thu c l c lư ng C nh sát giao thông, l c lư ng C nh sát khác có liên quan và các doanh nghi p b o hi m có trách nhi m ph i h p tri n khai th c hi n b o
  5. hi m b t bu c trách nhi m dân s ch xe cơ gi i theo quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. B Tài chính, B Công an t ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá k t qu ph i h p th c hi n các quy nh t i Thông tư này và các quy nh c a pháp lu t v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, t ch c khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s ch xe cơ gi i và quy nh c a Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, khó khăn ngh ph n ánh k p th i v C c qu n lý, giám sát b o hi m (B Tài chính) và T ng c c C nh sát (B Công an) ch o k p th i./. KT. B TRƯ NG B CÔNG AN KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Trung tư ng Tr n i Quang Tr n Xuân Hà Nơi nh n: - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v tr c thu c B Công an; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Hi p h i b o hi m Vi t Nam; - Các doanh nghi p b o hi m phi nhân th ; - Lưu VT, B Tài chính, B Công an.
Đồng bộ tài khoản