Thông tư liên tịch số 358/1997/TTLT-HND-TDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 358/1997/TTLT-HND-TDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 358/1997/TTLT-HND-TDTT về việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở nông thôn do Hội Nông dân Việt Nam - Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 358/1997/TTLT-HND-TDTT

  1. T NG C C TH D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH THAO-H I NÔNG c l p - T do - H nh phúc DÂN VI T NAM ******** ****** S : 358/1997/TTLT-HND- Hà N i, ngày 31 tháng 05 năm 1997 TDTT THÔNG TƯ LIÊN T CH V VI C Đ Y M NH PHONG TRÀO TH D C TH THAO NÔNG THÔN Nông thôn, nơi sinh s ng c a hơn 90% dân s Vi t Nam, là nơi s n xu t, cung c p h u h t s n phNm nông nghi p cho t nư c, cũng là nơi có nhu c u l n v i s ng văn hoá, tinh th n, nh t là vùng xa, vùng cao. Nh ng năm qua, m t s a phương ã có c g ng t ch c các ho t ng TDTT nông thôn như “Ngày h i Văn hoá- Th thao dân t c”, các trò chơi dân gian, các gi i bóng á, bóng chuy n nông thôn, ua thuy n, bơi ch i...Nhưng nh ng ho t ng TDTT nông thôn còn ít, phong trào còn l t , chưa th c s n v i nông dân t ng thôn, xóm, b n, làng, chưa áp ng ư c nhu c u rèn luy n thân th , vui chơi lành m nh, thư ng th c văn hoá- ngh thu t- th thao c a nông dân. Phong trào còn chưa thi t th c ph c v yêu c u xây d ng nông thôn m i, nh t là trong th i kỳ th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá nông thôn. Th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th VIII v t ch c i s ng văn hoá, th d c th thao nông thôn, T ng c c TDTT và Trung ương H i nông dân Vi t Nam th ng nh t m t s vi c sau: 1. Ph i h p Ny m nh phong trào TDTT nông thôn, là m t trong nh ng nhi m v thư ng xuyên c a ngành TDTT và H i nông dân các c p. 2. Ho t ng TDTT nông thôn ph i xu t phát t nhu c u và i u ki n c a m i a phương, m i vùng. C n h t s c khuy n khích các ho t ng mang tính truy n th ng c a a phương, các trò chơi dân gian, các môn th thao dân t c và các môn th thao khác ư c nhân dân ưa thích. 3. Phương châm ho t ng là d a vào chính quy n, M t tr n t qu c, oàn thanh niên, trư ng h c các c p, k t h p v i các ngày L , H i, ngày k ni m truy n th ng c a a phương, t ch c dư i d ng “Ngày h i Văn hoá- Th thao” k t h p v i thông tin tuyên truy n, c ng nh m lôi cu n nhi u ngư i tham gia t o không khí vui tươi lành m nh nông thôn góp ph n tăng cư ng th l c, phát tri n nòi gi ng, Ny m nh s n xu t, Ny lùi các hi n tư ng tiêu c c. Các ho t ng t p luy n TDTT t ng gia ình, câu l c b liên gia ình xu t phát t tính t giác rèn luy n thư ng xuyên di n ra ch y u các thôn, xóm, b n, làng, buôn sóc...
  2. 4. H i nông dân các c p có trách nhi m xây d ng k ho ch và t ch c các ho t ng TDTT c p mình. Cơ quan TDTT các c p ph i h p v i H i nông dân các c p trong vi c ch o, hư ng d n v m t chuyên môn, nghi p v . 5. M t s vi c làm c th : Trư c m t, H i nông dân các c p ph i h p v i ngành TDTT các c p t ch c t t “Ngày h i Văn hoá- Th thao” các cơ s làng, b n, buôn, sóc, khơi d y ti m năng văn hóa- th thao cơ s , ti n t i t ch c các ho t ng ó m t cách thư ng xuyên. Theo nh kỳ, H i nông dân ch trì t ch c m t s ho t ng mang tính ch t c vũ, nuôi dư ng phong trào như gi i v t dân t c truy n th ng 14/10 mang tên “Cup t p chí nông thôn m i”, gi i bóng á, bóng chuy n nông dân, gi i bóng bàn, c u lông gia ình, h i ua thuy n, ua ghe ngo, h i ném còn... trao m t s gi i th thao cho khu v c nông thôn mang tính truy n th ng. Trên cơ s các ho t ng ó, H i nông dân v n ng, t ch c cho nông dân ăng ký xây d ng gia ình th thao, câu l c b th thao liên gia ình, các câu l c b TDTT nông thôn. 6. Nhân d p chào m ng thành công b u c Qu c h i khoá X và k ni m 68 năm ngày thành l p H i nông dân Vi t Nam (14/10/1930- 14/10/1998), chào m ng i h i nông dân các c p, ti n t i i h i toàn qu c H i nông dân Vi t Nam, T ng c c Th d c th thao ph i h p v i B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B Văn hóa Thông tin, các oàn th , và các a phương t ch c H i thi Th thao- Văn ngh nông dân toàn qu c trong năm 1997-1998 (có i u l riêng). trung ương, Ban Tuyên truy n H i và V TDTT qu n chúng ư c H i nông dân Vi t Nam và T ng C c TDTT giao trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ch o phong trào này, có k ho ch t ng k t, khen thư ng các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong phong trào. H i nông dân và ngành TDTT các a phương t ch c tri n khai, th c hi n t t tinh th n thông tư liên t ch này và báo cáo tình hình v ban tuyên truy n Trung ương H i nông dân Vi t Nam và V TDTT qu n chúng- T ng c c TDTT. T/M T NG C C TDTT T/M H I NÔNG DÂN VI T NAM T NG C C TRƯ NG PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Lê B u Lò Văn Inh
Đồng bộ tài khoản