Thông tư liên tịch số 363-TT/LT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch số 363-TT/LT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 363-TT/LT về chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế do Ban Tổ chức,cán Bộ Chính Phủ - Bộ Tài Chính - Bộ Y Tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 924/TTg ngày 13/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 363-TT/LT

  1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PH -B TÀI CHÍNH-B Y T VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 363-TT/LT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - B TÀI CHÍNH -B Y T S 363-TTLT NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯ NG D NTH C HI N QUY T NNH S 924/TTg NGÀY 13/12/1996 C ATH TƯ NG CHÍNH PH V B SUNG CH PH C P C THÙ NGH C BI T I V I CÔNG CH C,VIÊN CH C NGÀNH Y T Thi hành Quy t nh s 924/TTg ngày 13/12/1996 c a Th tư ng Chính ph v b sung ch phu c p c thù ngh c bi t i v i công ch c, viên ch c ngàng Y t . Sau khi có ý ki n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 2329/L TBXH-TL ngày 07 tháng 07 năm 1997; Liên t ch: Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Tài chính - B Y t hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ M C PH C P: 1. M c ph c p 20% trên lương ng ch b c áp d ng i v i công ch c, viên ch c, (k c lao ng h p ng trong ch tiêu biên ch ) tr c ti p làm các công vi c c th như sau: a. Chuyên khoa Gi i ph u, Gi i ph u b nh lý, Gi i ph u pháp y: - Tr c ti p m t thi, ph u tích các ph t ng. - Ngâm ư p t thi, ph t ng và m u ph t ng. - L y m u ph t ng, v t phNm xét nghi m gi i ph u thi th b nh. - Xét nghi m gi i ph u pháp y vi th và xét nghi m c ch t. - B o qu n, v sinh, trông coi xác và nhà xác. - V sinh thu d n tiêu hu b nh phNm và các b ph n c t l c c a cơ th sau khi xét nghi m. b. Chuyên khoa Tâm Th n:
  2. - Khám b nh, i u tr ngư i b nh tâm th n (k c khám và i u tr ngư i b nh tâm th n t i nhà). - Tr c nghi m tâm lý ngư i b nh tâm th n. - Hư ng d n th c hành trên cơ th ngư i b nh tâm th n. - Làm Test, ghi i n não ánh giá k t qu chNn oán và i u tr . - Ph c v ngư i b nh tâm th n (trông coi ngư i b nh, v n chuy n ngư i b nh, cho ngư i b nh ăn, phát thu c và cho ngư i b nh u ng thu c, v sinh bu ng b nh, v sinh môi trư ng, t m gi t cho ngư i b nh và các công vi c khác có liên quan tr c ti p n ngư i b nh). - Tr c ti p khám ch a b nh và ph c v ngư i b nh tâm th n thu c các cơ s i u tr , i u dư ng thương binh, b nh binh và các i tư ng xã h i. c. Chuyên khoa Phong: - Khám b nh, i u tr ngư i b nh phong. - Tr c ti p i u tr và phát hi n ngư i b nh phong t i nhà. - Làm các xét nghi m vi khuNn phong. - Hư ng d n th c hành trên cơ th ngư i b nh phong. - Ph c v ngư i b nh phong (trông coi ngư i b nh, v n chuy n ngư i b nh, cho ngư i b nh ăn, phát thu c và cho ngư i b nh u ng thu c, v sinh bu ng b nh, v sinh môi trư ng, t m gi t cho ngư i b nh và các công vi c khác có liên quan tr c ti p n ngư i b nh). d. Chuyên khoa Lao: - Khám b nh, i u tr ngư i b nh lao. - Tr c ti p làm công tác phát hi n b nh lao, l y b nh phNm m và tr c ti p mang b nh phNm t i phòng xét nghi m. - Duy tu, b o dư ng các d ng c y t ph c v khám và i u tr ngư i b nh lao. - Xét nghi m m tìm vi khuNn lao và phát hi n b nh lao. - Ph c v ngư i b nh lao (trông coi ngư i b nh, v n chuy n ngư i b nh, t m gi t cho ngư i b nh, cho ngư i b nh ăn, phát thu c và cho ngư i b nh u ng thu c và các công vi c khác có liên quan tr c ti p n ngư i b nh). - V sinh: nơi làm b nh phNm lao, bu ng b nh, môi trư ng lao, nhà v sinh, bô, ca, d ng c ng b nh phNm lao, t l m, kh khuNn y d ng c xét nghi m vi khuNn lao.
  3. - Hư ng d n th c hành trên cơ th ngư i b nh lao. - Tr c ti p khám ch a b nh và ph c v ngư i b nh lao các khu i u tr , i u dư ng i tư ng xã h i. 2. M c ph c p 10% trên lương ng ch b c ư c áp d ng i v i công ch c, viên ch c, (k c lao ng h p ng trong ch tiêu biên ch ) tr c ti p làm các công vi c c th như sau: - Chuyên làm vi c trong các Labô nghiên c u xét nghi m b nh d ch. - Xét nghi m vi sinh v t, ký sinh trùng gây b nh, sinh hoá, huy t h c, v sinh dinh dư ng, v sinh an toàn th c phNm, ph c v phòng ch ng d ch b nh. - Chuyên trách công tác v sinh phòng ch ng d ch b nh. - Ki m d ch y t t i các c a khNu biên gi i. - Nghiên c u, s n xu t các lo i v c - xin, sinh phNm phòng ch a b nh. - Gi gi ng ch ng vi sinh v t, ký sinh trùng gây b nh. - Ki m tra, l y m u, phân tích các y u t c h i v v sinh môi trư ng, v sinh lao ng. - S n xu t môi trư ng nuôi c y các b nh phNm. - Súc r a, s y h p ti t trùng các d ng c thí nghi m, tiêu hu các b nh phNm. - Chăn nuôi ng v t, nuôi côn trùng th c nghi m trong y h c và s n xu t v c - xin. - C p phát v c - xin, hoá chát c h i thí nghi m, hoá ch t c h i s d ng trong phòng ch ng d ch b nh. - Khám và i u tr ngư i b nh s t rét t i các vùng s t rét lưu hành. 3. i v i các cán b y t cơ s trong nh biên quy nh t i Thông tư s 08/TT-LB ngày 20/4/1995 c a Liên b hư ng d n th c hi n Quy t nh s 58/TTg ngày 03/02/1994 và s 131/TTg ngày 04/03/1995 c a Th tư ng Chính ph ang công tác tr m y t cơ s mà thư ng xuyên ph i làm các công vi c ghi t i i m 1 và 2 trên ây thì cũng ư c hư ng ch ph c p tương ng t i các i m này. II. NGU N KINH PHÍ VÀ HÌNH TH CCHI TR PH C P: 1. Ngu n kinh phí chi tr ph c p nêu trên th c hi n theo phân c p qu n lý ngân sách hi n hành. Riêng i v i cán b y t cơ s thu c di n ư c hư ng ph c p này, nơi nào tr lương thì nơi ó tr ph c p. 2. Hình th c chi tr : ư c chi tr theo kỳ lương hàng tháng.
  4. III. T CH C TH C HI N: 1. Hàng năm các cơ s y t l p k ho ch d trù kinh phí cho kho n ph c p nêu trên vào d toán ngân sách chi thư ng xuyên hàng năm c a ngành y t . 2. Ban T ch c chính quy n, S Tài chính - V t giá, S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n tri n khai th c hi n Thông tư này và báo cáo k t qu v Liên b . Riêng năm 1997 các cơ s y t t s p x p th c hi n ch này trong ph m vi d toán ngân sách ã ư c giao; trư ng h p cơ s y t nào quá khó khăn, không t thu x p ư c thì l p d toán c th ngh cơ quan tài chính cùng c p xem xét x lý theo thNm quy n ho c trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i các cơ s y t a phương), Chính ph ( i v i cơ s y t Trung ương) xem xét quy t nh. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1997. Các quy nh trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ph n ánh v Liên b nghiên c u gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Tô T H Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản