Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
107
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường - Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG- NAM T NG C C H I QUAN Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 37/2001/TTLT-BKHCNMT- Hà N i , ngày 28 tháng 6 năm 2001 TCHQ THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N TH T C H I QUAN VÀ KI M TRA CH T LƯ NG Đ I V I HÀNG HOÁ XU T NH P KH U PH I KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24/12/1999; Căn c Ngh đ nh 22/CP ngày 22/5/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 5397/VPCP-KTTH ngày 11/12/2000 c a Văn phòng Chính ph ; Đ th c hi n c i cách th t c hành chính, tăng cư ng trách nhi m c a cơ quan ki m tra nhà nư c và trách nhi m c a ch hàng đ i v i ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u, t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng kinh doanh xu t nh p kh u; trong khi ch Chính ph ban hành Ngh đ nh hư ng d n Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá năm 1999, sau khi th ng nh t v i các B qu n lý chuyên ngành, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và T ng c c H i quan hư ng d n t m th i th t c h i quan và vi c ki m tra nhà nư c đ i v i hàng xu t kh u, nh p kh u ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n t m th i vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng đ thông quan hàng hoá xu t kh u, nh p kh u trên cơ s đ m b o yêu c u ki m tra nhà nư c v ch t lư ng đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u thu c danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng do Cơ quan nhà nư c có th m quy n công b . 2. Vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng quy đ nh t i Thông tư này th c hi n theo phương th c đăng ký trư c, ki m tra sau: - Đăng ký trư c là vi c ch hàng đăng ký ki m tra v i Cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng (sau đây g i t t là Cơ quan ki m tra) trư c khi làm th t c h i quan đ nh p kh u.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ki m tra sau là vi c Cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra ch t lư ng sau khi hàng hoá đã đư c thông quan. 3. Nh ng hàng hoá sau đây Cơ quan ki m tra không xác nh n Gi y đăng ký ki m tra và hàng hoá ch đư c H i quan thông quan sau khi Cơ quan ki m tra Thông báo đ t yêu c u ch t lư ng: - Cơ quan ki m tra có b ng ch ng khách quan v vi c lô hàng nh p kh u xin đăng ký ki m tra không đáp ng các yêu c u quy đ nh v ch t lư ng; - Cơ quan ki m tra phát hi n lô hàng hoá cùng lo i nh p kh u trư c đó c a cùng ch hàng không đáp ng các yêu c u quy đ nh v ch t lư ng. 4. Vi c ki m tra ch t lư ng đ i v i hàng hoá Vi t Nam xu t kh u th c hi n theo tho thu n song phương ho c đa phương gi a Vi t nam v i các nư c, t ch c qu c t liên quan. 5. Hàng hoá nh p kh u c a ch hàng s đư c Cơ quan ki m tra c p Thông báo mi n ki m tra trong các trư ng h p sau: - Hàng hoá nh p kh u mang d u phù h p tiêu chu n c a nư c xu t kh u đã đư c T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng th a nh n và công b trong t ng th i kỳ; - Các lô hàng cùng ch ng lo i, cùng nhà s n xu t, cùng nhà cung c p (ngư i xu t kh u nư c ngoài) mà ch hàng đã nh p kh u trư c đó đã đư c ki m tra đ m b o yêu c u v ch t lư ng (trong vòng 6 tháng k t l n nh p kh u g n nh t). - Hàng hoá tho mãn đi u ki n đ đư c mi n ki m tra theo quy đ nh c a B qu n lý chuyên ngành. 6. Các m t hàng v a thu c danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng v a ph i th c hi n yêu c u ki m tra khác (xác đ nh ch t lư ng còn l i c a hàng hoá đã qua s d ng) thì các yêu c u ki m tra này đ u do Cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng th c hi n (ví d : phương ti n cơ gi i đư ng b đã qua s d ng ch ph i th c hi n vi c ki m tra nhà nư c t i C c Đăng ki m Vi t Nam, không ph i giám đ nh đ xác nh n s phù h p ch t lư ng c a thi t b đã qua s d ng theo quy đ nh t i Quy t đ nh 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01.12.1997). 7. Hàng hoá, hành lý, thi t b c a các đ i tư ng sau đây không ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng: - Hành lý cá nhân; hàng ngo i giao; hàng m u, hàng tri n lãm, h i ch , quà bi u; - Hàng hoá trao đ i c a cư dân biên gi i; - V t tư, thi t b , máy móc c a các liên doanh đ u tư không tr c ti p lưu thông trên th trư ng, ch ph c v cho nhu c u s n xu t hàng hoá c a cơ s ; - Hàng hoá, v t tư thi t b t m nh p - tái xu t;
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Hàng quá c nh, chuy n kh u; - Hàng g i kho ngo i quan. - Hàng doanh nghi p Vi t Nam gia công cho thương nhân nư c ngoài. II. QUY Đ NH C TH 1. Trách nhi m c a ch hàng Ch hàng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c nh p kh u hàng hoá đ m b o ch t lư ng quy đ nh và ph i th c hi n các yêu c u sau đây khi nh p kh u hàng hoá thu c danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng: - Trư c khi hàng v đ n c a kh u, ch hàng ph i đăng ký ki m tra ch t lư ng v i Cơ quan ki m tra. Gi y đăng ký ki m tra do Cơ quan ki m tra quy đ nh (M u Gi y đăng ký ki m tra - ph l c 1). - Trong th i gian 01 ngày làm vi c k t khi hàng hoá đư c thông quan, ch hàng ph i xu t trình nguyên tr ng hàng hoá cùng b h sơ h i quan đã làm th t c h i quan và h sơ, tài li u khác theo quy đ nh đ Cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng t i đúng đ a đi m mà ch hàng đã đăng ký v i Cơ quan ki m tra. - Ch đư c phép đưa hàng hoá nh p kh u vào s d ng khi đã đư c Cơ quan ki m tra c p Thông báo đ t yêu c u ch t lư ng nh p kh u (M u Thông báo k t qu ki m tra nhà nư c ch t lư ng hàng hoá XNK - ph l c 2) . - Ph i th c hi n quy t đ nh x lý c a Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành n u có vi ph m quy đ nh v ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá nh p kh u. - Trư ng h p hàng hoá bu c ph i tái xu t thì ch hàng ph i tái xu t trong th i h n quy đ nh t i Quy t đ nh bu c tái xu t c a Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành. Khi tái xu t, ch hàng ph i xu t trình hàng hoá, h sơ h i quan và Quy t đ nh bu c tái xu t đ H i quan c a kh u làm th t c tái xu t. 2. Trách nhi m c a Cơ quan ki m tra 2.1. Th c hi n vi c ki m tra và c p Thông báo k t qu ki m tra nhà nư c ch t lư ng hàng hoá nh p kh u ho c Thông báo mi n ki m tra theo quy đ nh t i đi m 5 m c I Thông tư này; 2.2. Trong th i gian 01 ngày làm vi c k t ngày nh n đơn đ ngh c a ch hàng, Cơ quan ki m tra hàng hoá ph i xác nh n Gi y đăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng nh p kh u ho c ra Thông báo mi n ki m tra đ ch hàng n p cho cơ quan H i quan khi làm th t c nh p kh u hàng hoá. - Đ i v i hàng hoá thu c đi m 3 m c I Thông tư này thì Cơ quan ki m tra không xác nh n Gi y đăng ký ki m tra nhà nư c; trư ng h p này hàng hoá ch đư c thông quan khi có Thông báo đ t yêu c u ch t lư ng nh p kh u.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Theo dõi, yêu c u ch hàng xu t trình hàng hoá kèm b h sơ hàng nh p kh u đã hoàn thành th t c h i quan đ ki m tra. Trư c khi ki m tra ch t lư ng hàng hoá ph i đ i chi u, xem xét, n u hàng hoá còn nguyên tr ng và hoàn toàn phù h p v i h sơ h i quan v tên hàng, ch ng lo i thì Cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra theo quy đ nh; trư ng h p hàng hoá không còn nguyên tr ng và không phù h p v i h sơ h i quan thì Cơ quan ki m tra l p biên b n, báo cáo Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành đ x lý theo quy đ nh. - Ch m nh t 5 ngày k t khi ch hàng xu t trình hàng hoá và cung c p đ h sơ liên quan đ n hàng hoá theo quy đ nh đ ki m tra, Cơ quan ki m tra ph i thông báo k t qu ki m tra. Đ i v i nh ng lo i hàng hóa đ c thù, th i gian thông báo k t qu ki m tra do B qu n lý chuyên ngành quy đ nh. - Trư ng h p hàng hoá không đ t ch t lư ng nh p kh u bu c ph i tái xu t thì Cơ quan ki m tra ph i niêm phong toàn b s hàng ph i tái xu t, báo cáo Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành đ x lý và ra Quy t đ nh bu c tái xu t, thông báo cho cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u lô hàng. Quy t đ nh bu c tái xu t c a Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành đư c g i cho cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u lô hàng đ làm th t c tái xu t. Th i h n tái xu t kh i Vi t Nam đư c quy đ nh t i Quy t đ nh bu c tái xu t. 3. Trách nhi m c a cơ quan H i quan 3.1. Đ i v i hàng hoá xu t kh u: H i quan không yêu c u n p ho c xu t trình Gi y ch ng nh n ch t lư ng. 3.2. Đ i v i hàng hoá nh p kh u: ngoài b h sơ h i quan theo quy đ nh, khi làm th t c nh p kh u hàng hoá, ch hàng ph i n p 01 Gi y đăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá nh p kh u có xác nh n c a Cơ quan ki m tra ho c Thông báo mi n ki m tra. Căn c b h sơ và hàng hoá h p l , cơ quan H i quan làm th t c thông quan cho lô hàng theo quy đ nh. Cơ quan H i quan không ch u trách nhi m v ch t lư ng đ i v i hàng hoá nh p kh u sau khi đã đư c thông quan. - Riêng hàng hoá là phương ti n cơ gi i đư ng b thu c Danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, sau khi Cơ quan ki m tra (C c Đăng ki m Vi t Nam - B Giao thông v n t i) c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng xe ôtô nh p kh u, cơ quan H i quan căn c n i dung ch ng nh n, n u phù h p quy đ nh hi n hành m i xác nh n T khai ngu n g c xe ôtô nh p kh u, n u không phù h p H i quan l p biên b n x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Khi nh n đư c Quy t đ nh c a Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành bu c tái xu t đ i v i hàng hoá nh p kh u không đ t ch t lư ng, H i quan c a kh u nơi làm th t c nh p kh u cho lô hàng có trách nhi m đ i chi u b h sơ lưu c a lô hàng đã đư c thông quan trư c đó v i th c t lô hàng do ch hàng xu t trình và Quy t đ nh bu c tái xu t, n u phù h p thì làm th t c tái xu t. Trư ng h p lô hàng theo Quy t đ nh bu c tái xu t không phù h p v i b h sơ h i quan đang lưu gi thì cơ quan H i quan chuy n tr l i cho Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành x lý ti p theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Các t ch c th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các Cơ quan ki m tra hàng hoá xu t nh p kh u thu c các B qu n lý chuyên ngành; - Các doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh, đ đi u ki n đư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng công nh n, ch đ nh ki m tra m t hàng c th sau khi đã tho thu n v i các B qu n lý chuyên ngành. Tên hàng hoá ph i ki m tra và tên cơ quan ki m tra đư c quy đ nh t i Danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c. III. ĐI U KHO N THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, các B qu n lý chuyên ngành và T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c quán tri t đ n các đơn v tr c thu c, thông báo công khai t i Cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá và nơi làm th t c h i quan đ ch hàng bi t, th c hi n. Bùi M nh H i Đ ng Văn T o (Đã ký) (Đã ký) PH L C 1 C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Đ c l p-T do- H nh phúc GI Y ĐĂNG KÝ KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG HÀNG HÓA XU T/NH P KH U (Ch có giá tr đ làm th t c h i quan) Kính g i:.................................. (tên cơ quan ki m tra)................. Đ a ch :............................ ĐT:.............................. Fax:................ Doanh nghi p:......... (Tên Vi t nam và tên giao d ch qu c t )...... Đ a ch :.......................................................................................... Đi n tho i:..............................Fax:................................................ Ngư i liên h :................................ Phòng/Ban:............................. Đăng ký ki m tra nhà nư c ch t lư ng hàng hóa như sau: STT Tên hàng Mã s Xu t x Lư ng hàng Đơn v tính Ghi chú
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đăng ký ki m tra ch t lư ng lô hàng nói trên t i đ a đi m:..................... ................................................................................................................... H sơ kèm theo g m có: - H p đ ng s : .............................- Lư c khai hàng hóa s :...................... - Hoá đơn s :................................- Gi y CNCL/ATVS s :....................... - V n đơn s :............................................................................................. Chúng tôi xin cam đoan và ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t: 1. Gi nguyên tr ng hàng hóa t i đ a đi m đăng ký trên sau khi hoàn thành th t c h i quan và xu t trình hàng hóa cùng h sơ đã hoàn thành th t c h i quan đ Cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng lô hàng này trong vòng 01 ngày k t khi hàng đư c hoàn thành th t c h i quan. 2. Ch đưa hàng hóa ra lưu thông khi đư c Cơ quan ki m tra c p thông báo ch ng nh n hàng đ t yêu c u ch t lư ng. Tên cơ quan ki m tra ......., ngày......tháng......năm......... Vào s đăng ký:............................ Đ i di n Doanh nghi p S :................................................. (ký tên, đóng d u) ......., ngày..........tháng.........năm......... Đ i di n Cơ quan ki m tra (ký tên, đóng d u) PH L C 2 B QU N LÝ CHUYÊN C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam NGÀNH Đ c l p-T do- H nh phúc ......, ngày...... tháng...... năm........ Cơ quan ki m tra S :............................. THÔNG BÁO K T QU KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG HÀNG HÓA XU T/ NH P KH U Tên hàng:.............................................. Mã s hàng hóa:........................ Ký/nhãn hi u hàng hóa:............................................................................
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S lư ng, tr ng lư ng:............................................................................... Thu c t khai h i quan s :...................................... ngày:......................... hoàn thành th t c h i quan t i H i quan:.................................................. - H p đ ng s :...................... - Phi u đóng gói s :................................... - Hóa đơn s :........................ - Gi y ch ng nh n xu t x s :................... - V n đơn s :........................ Doanh nghi p xu t/nh p kh u:.................................................................. Đ a ch :...................................................................................................... Gi y đăng ký ki m tra s :......................................................................... Ngày l y m u ki m tra:............................................................................. T i đ a đi m:.............................................................................................. Căn c ki m tra:......................................................................................... K T QU KI M TRA Ví d v các k t lu n có th đưa ra trong bi u này: - Lô hàng đ t yêu c u ch t lư ng xu t/nh p kh u. ho c: - Lô hàng đư c mi n ki m tra ch t lư ng. ho c: - Lô hàng không đ t yêu c u ch t lư ng xu t/nh p kh u. Ki m tra viên Đ i di n cơ quan ki m tra (H tên, ch ký) (Ký tên, đóng d u) Nơi nh n: - Doanh nghi p xu t/nh p kh u (DN đăng ký KTCL cho lô hàng) - H i quan làm th t c - Lưu Cơ quan ki m tra
Đồng bộ tài khoản