Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
62
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC về giáo dục quốc phòng do Bộ Quốc phòng- Bộ Giao dục và đào tạo- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B LAO NG, THƯƠNG BINH NAM VÀ XÃ H I-B QU C PHÒNG- c l p - T do - H nh phúc B TÀI CHÍNH ******** ******** S : 4086/2001/TTLT-BQP-BGD T- Hà N i , ngày 24 tháng 12 năm 2001 BL TBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B QU C PHÒNG - B GIÁO D C VÀ ÀO T O - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNHS 4086/2001/TTLT-BQP- BGD& T-BL TB&XH-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 V HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 15/2001/N -CP NGÀY 01/5/2001 C A CHÍNH PH V GIÁO D C QU C PHÒNG tri n khai th c hi n Ch th s 62-CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 c a B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá VIII) v "Tăng cư ng công tác Giáo d c qu c phòng toàn dân trư c tình hình m i"; Ngh nh s 15/2001/N -CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v Giáo d c qu c phòng; Sau khi có ý ki n c a Ban T ch c Cán b Chính ph (công văn s 128/BTCCBCP- TCBC ngày 06/6/2001); Ban T ch c Trung ương (Công văn s 325-CV/TCTW ngày 23/7/2001), BanTư tư ng Văn hoá Trung ương (Công văn s 253/CV/TTVH ngày 20/7/2001), B K ho ch và u tư (Công văn 3589 BKH/QPAN ngày 30/5/2001), H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh (Công văn s 561/HVCTQG ngày 24/7/2001), H c Vi n Hành chính Qu c gia (Công văn s 343/HCQG/GV ngày 24/7/2001); B Qu c phòng - B Giáo d c và ào t o - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính, th ng nh t hư ng d n th c hi n m t s i m trong Ngh nh s 15/2001/N -CP c a Chính ph như sau: I. I TƯ NG, N I DUNG, TH I GIAN, T CH C VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO D C QU C PHÒNG 1. H c sinh, sinh viên các trư ng trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , cao ng, i h c công l p và ngoài công l p. 1.1- H c sinh, sinh viên các trư ng trung h c ph thông (THPT), trung h c chuyên nghi p (THCN), cao ng (C ), i h c ( H) công l p, bán công, dân l p, tư th c h chính qui và không chính qui (tr cán b , công ch c ương nhi m ư c cơ quan, ơn v c i h c h không chính qui) th c hi n chương trình, quy ch môn h c giáo d c qu c phòng (GDQP) theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o; h c sinh các trư ng d y ngh (DN) th c hi n chương trình, quy ch môn h c GDQP theo quy nh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i.
 2. 1.2- N i dung GDQP g m nh ng ki n th c cơ b n nêu trong kho n 1 - i u 6 c a Ngh nh. 1.3- Th i gian, t ch c và phương pháp GDQP. 1.3.1- H c sinh THPT, THCN, DN; a. Th i gian môn h c GDQP: - H c sinh THPT: h c 96 ti t GDQP trong chương trình giáo d c chính khoá; - H c sinh THCN: ào t o 36 tháng tr lên h c 120 ti t, ào t o 24 tháng h c 75 ti t, ào t o t 12 tháng n 18 tháng h c 45 ti t GDQP trong chương trình ào t o chính khoá; - H c sinh ào t o ngh : t 36 tháng tr lên h c 120 ti t, t 24 tháng n dư i 36 tháng h c 75 ti t, t 12 tháng n dư i 24 tháng h c 45 ti t GDQP trong chương trình ào t o chính khoá. b- T ch c và phương pháp GDQP: H c sinh các trư ng THPT, THCN, DN h c môn GDQP t i trư ng là ch y u, nơi nào có i u ki n có th g i h c sinh vào h c môn GDQP t i trung tâm GDQP thu c trư ng i h c ho c trung tâm GDQP thu c trư ng quân i. Tuỳ i u ki n c th c a t ng a phương, nhà trư ng t ch c h c r i ho c h c t p trung cho phù h p; song ch y u th c hi n phương pháp h c r i theo t ng l p, ho c kh i l p. 1.3.2- Sinh viên các trư ng cao ng, i h c; a- Th i gian môn h c GDQP: - Sinh viên các trư ng cao ng h c 3 h c ph n, 9 ơn v h c trình; trong ó 1 h c ph n, 2 ơn v h c trình v ư ng l i quân s c a ng; 1 h c ph n, 2 ơn v h c trình v công tác qu c phòng; 1 h c ph n, 5 ơn v h c trình v k thu t, chi n thu t quân s ; - Sinh viên các trư ng i h c có ngành ngh ào t o ít g n v i k thu t, công ngh quân s h c 3 h c ph n, 11 ơn v h c trình; trong ó 1 h c ph n, 3 ơn v h c trình v ư ng l i quân s c a ng; 1 h c ph n, 3 ơn v h c trình v công tác qu c phòng và 1 h c ph n, 5 ơn v h c trình v k thu t, chi n thu t quân s ; - Sinh viên các trư ng i h c có ngành ngh ào t o g n v i k thu t và công ngh quân s h c 4 h c ph n, 14 ơn v h c trình; trong ó có 1 h c ph n, 3 ơn v h c trình v ư ng l i quân s c a ng; 1 h c ph n, 3 ơn v h c trình v công tác qu c phòng; 1 h c ph n, 5 ơn v h c trình v k thu t, chi n thu t quân s và 1 h c ph n, 3 ơn v h c trình ng d ng ngành ngh ào t o ph c v các quân ch ng, binh ch ng k thu t c a quân i và chuyên môn nghi p v qu c phòng. Riêng sinh viên các trư ng i h c Sư ph m, Th d c, Th thao, thay h c ph n ng d ng b ng h c ph n t ch c, phương pháp gi ng d y môn h c GDQP trong các trư ng THPT, THCN và DN;
 3. - Các h c ph n v ư ng l i quân s c a ng, công tác qu c phòng, k thu t, chi n thu t quân s là nh ng h c ph n sinh viên các trư ng C , H u ph i h c. N i dung c a h c ph n ng d ng dùng trong các trư ng i h c Sư ph m, Th d c - Th thao do B Giáo d c và ào t o ban hành sau khi th ng nh t v i B Qu c phòng; n i dung h c ph n ng d ng trong các trư ng có ngành ngh ào t o g n v i k thu t, công ngh qu c phòng do các trư ng quy nh và th c hi n sau khi ã thông qua các cơ quan ch c năng c a B Giáo d c và ào t o và B Qu c phòng. b- T ch c và phương pháp GDQP: Sinh viên các trư ng cao ng, i h c th c hi n môn h c GDQP t i trư ng ho c t i các trung tâm GDQP (thu c trư ng i h c ho c trư ng quân s quân khu) theo chương trình quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. H c viên ào t o trong h th ng qu n lý c a H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia và trư ng c a các t ch c chính tr - xã h i (g i t t là h th ng trư ng chính tr , hành chính, oàn th ). 2.1- Th c hi n chương trình, quy ch môn h c GDQP theo quy nh c a Giám c các H c vi n, Hi u trư ng các trư ng chính tr , hành chính, oàn th Trung ương. N i dung GDQP g m nh ng ki n th c cơ b n nêu trong kho n 2 i u 6 c a Ngh nh. Riêng h ào t o viên ch c hành chính, h c theo chương trình GDQP quy nh cho t ng c p h c do B Giáo d c và ào t o ban hành. 2.2- Yêu c u v th i gian: 2.2.1- H c viên các l p ào t o c nhân chính tr , hành chính t 24 tháng n 36 tháng, là cán b công ch c ã có trình trung c p lý lu n ho c ã có b ng i h c trong lĩnh v c khác h c 1 h c ph n, 3 doanh nghi p h c trình v GDQP; 2.2.2- H c viên các l p ào t o c p lý lu n 8 n 12 tháng h t p trung và h ào t o t i ch c do các b , ngành và a phương t ch c h c 1 h c ph n, 2 ơn v h c trình v GDQP; 2.2.3- H c viên ào t o tr thành cán b lãnh o ch ch t cơ s có th i gian ào t o t 12 tháng n 18 tháng, t i các trư ng chính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các trư ng cán b qu n lý c a các B , ngành, oàn th h c 1 h c ph n, 2 ơn v h c trình v GDQP. 3. i v i cán b , công ch c ch ch t c a ng và Nhà nư c. 3.1- Theo yêu c u nhi m v qu c phòng, quân s t ng th i gian, ư c b i dư ng c p nh t, nâng cao ki n th c v qu c phòng, quân s - an ninh. N i dung, chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng, quân s - an ninh do B Qu c phòng th ng nh t v i các cơ quan ch c năng c a ng, Nhà nư c quy nh. 3.2- Phân c p h c như sau:
 4. 3.2.1- Cán b công ch c ch ch t c p t nh, c p B , c p c c, v , vi n và tương ương, thu c các B , ban, ngành, oàn th Trung ương, h c t i H c vi n Qu c phòng; 3.2.2- Cán b công ch c ch ch t c p huy n, s , ban, ngành, oàn th c p t nh và tương ương, h c t i trư ng quân s quân khu; 3.2.3- Cán b công ch c ch ch t c p xã, phòng, ban c p huy n và tương ương h c t i trư ng quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 3.2.4- i v i cán b ch ch t thôn, b n, làng, c m dân cư... do Huy n u , U ban nhân dân c p huy n căn c vào yêu c u nhi m v qu c phòng - an ninh c a a phương t ch c các l p b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho phù h p. 3.3- K t thúc khoá h c, n u h c vi n t i m, i u ki n theo quy nh c a cơ s ào t o s ư c cơ s ào t o c p ch ng ch v ki n th c qu c phòng. 4. i v i cán b công ch c Nhà nư c không thu c i tư ng quy nh t i kho n 3 nói trên. Căn c vào yêu c u, nhi m v qu c phòng - an ninh t ng th i gian, c p u , th trư ng cơ quan ơn v xây d ng n i dung GDQP phù h p; phương pháp giáo d c thông qua các bu i h c t p, sinh ho t chính tr t i cơ quan, ho c cơ quan c p trên t ch c, qua ngh quy t lãnh o c a c p mình hàng tháng, hàng quý quá tri t n i dung qu c phòng - an ninh n m i cán b viên ch c nh m nâng cao ý th c v qu c phòng - an ninh, góp ph n xây d ng n n qu c phòng toàn dân v ng m nh. 5. i v i qu ng i qu n chúng nhân dân. N i dung GDQP cho qu ng i qu n chúng nhân dân, không thu c các i tư ng quy nh trong kho n 1, 2, 3, 4 - M c I, do c p u , chính quy n a phương xác nh. Hình th c và phương pháp giáo d c ch y u thông qua sinh ho t, h i h p cơ s , qua các phương ti n thông tin i chúng và l ng ghép vào các bu i th i s , tuyên truy n nhân d p k ni m nh ng ngày l l n như: ngày H i Qu c phòng toàn dân (22/12), ngày Thương binh Li t s (27/7), ngày L h i truy n th ng... Tuỳ i u ki n c th xác nh ch cho phù h p, nh m nâng cao ý th c qu c phòng, góp ph n tích c vào xây d ng n n qu c phòng toàn dân. II. PH M VI TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH VÀ CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. B Qu c phòng. 1.1- Th ng nh t v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban T ch c Cán b Chính ph , Ban T ch c Trung ương, Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia, quy nh chương trình, n i dung, th i gian c th môn h c GDQP cho t ng i tư ng; ch trì biên so n giáo trình, giáo khoa, tài li u dùng cho nghiên c u, d y và h c môn GDQP trong h th ng giáo d c qu c dân và trong h th ng trư ng chính tr , hành chính và oàn th .
 5. 1.2- B o m súng hu n luy n và n b n ki m tra cho môn h c GDQP theo nh m c như sau: 1.2.1- Súng dùng hu n luy n: h c sinh, sinh viên ư c dùng súng trư ng CKC, AK c p 3,4 hu n luy n; trung h c ph thông: 30 h c sinh/01 khNu; trung h c chuyên nghi p, d y ngh , cao ng và i h c: 20 h c sinh, sinh viên/01 khNu. Súng cho mư n hu n luy n ph i b o m an toàn ngư i và trang b ; 1.2.2- C p n K56 b n ki m tra bài 1 súng trư ng CKC ho c AK cho 3% t ng s h c sinh, sinh viên h c môn GDQP (97% còn l i b n ki m tra b ng máy b n t p và súng, n th thao do B Giáo d c và ào t o b o m). S d ng súng, n c p 1, 2 ph c v b n ki m tra; 1.2.3- Hàng năm cơ quan quân s huy n, qu n, th (sau ây g i chung là c p huy n), căn c vào k ho ch GDQP và k ho ch mư n vũ khí hu n luy n, xin n b n ki m tra c a các trư ng THPT, THCN, DN, C , H óng trên a bàn t ng h p báo cáo cơ quan quân s c p trên phê duy t. Tr c ti p c p phát, hư ng d n s d ng, b o qu n theo ch ã quy nh; qu n lý ch t ch s súng và n dùng trong b n ki m tra. K t thúc th i gian hu n luy n thu h i ngay s súng cho mư n nêu trên; 1.2.4- B o m súng, n cho nhi m v ào t o giáo viên GDQP và các h i thao i n kinh - Th thao qu c phòng c a ngành giáo d c và ào t o. 1.3- Giúp các trư ng, các h c vi n chưa có ho c thi u giáo viên GDQP gi ng d y môn GDQP. Hàng năm, cơ quan quân s các c p căn c vào k ho ch h p ng GDQP c a các trư ng trên a bàn, ch o các ơn v quân i giúp các trư ng th c hi n môn h c GDQP. 1.4- Ph i h p v i các B ch qu n, các h c vi n, nhà trư ng, các cơ quan ch c năng, t ch c ào t o, t p hu n giáo viên và cán b qu n lý GDQP. 1.5- Cùng B Giáo d c và ào t o, xây d ng quy ho ch m ng lư i trung tâm GDQP g n v i các trư ng C , H trên ph m vi c nư c, làm cơ s l p d án u tư; ra quy t nh thành l p và quy nh t ch c biên ch các trung tâm GDQP cho h c sinh, sinh viên tr c thu c trư ng c a Quân i sau khi th ng nh t v i B Giáo d c và ào t o. T ch c xây d ng các trung tâm GDQP cho h c sinh, sinh viên thu c các trư ng quân i theo d án u tư ã ư c Chính ph phê duy t. 1.6- Ch o t ch c các câu l c b th thao k thu t qu c phòng h tr cho môn h c GDQP trong chương trình chính khoá. Thông qua ho t ng c a câu l c b , tuy n ch n nh ng ngư i có năng khi u b sung cho các ngành k thu t quân s . B Qu c phòng h tr m t ph n trang thi t b , a i m; các t ch c chính tr - xã h i và cá nhân óng góp kinh phí ào t o. 1.7- Th ng nh t v i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia và các trư ng oàn th Trung ương b o m gi ng viên, giáo viên gi ng d y môn GDQP t i các h c vi n, các phân vi n và các trư ng chính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Vi c b o m giáo viên ư c th c hi n theo hai phương th c: m i gi ng ho c bi t phái, theo i u ki n c th c a t ng trư ng, t ng a phương.
 6. 1.8- Th c hi n kho n 4 - i u 9 c a Ngh nh v sĩ quan bi t phái; hàng năm c sĩ quan bi t phái i ào t o, b i dư ng nâng cao trình nghi p v chuyên môn, b sung k p th i nh ng sĩ quan có năng l c áp ng yêu c u nhi m v qu n lý và gi ng d y môn h c GDQP; qu n lý, ch o ho t ng và b o m m i ch , chính sách v v t ch t, tinh th n cho i ngũ sĩ quan bi t phái. 2. B Giáo d c và ào t o. 2.1- Ban hành chương trình, quy ch môn h c giáo d c qu c phòng cho các trư ng THPT, THCN, C , H sau khi ã th ng nh t v i B Qu c phòng và các cơ quan liên quan. Ch o, qu n lý, ki m tra vi c t ch c th c hi n chương trình, qui ch môn h c GDQP trong các trư ng thu c ngành qu n lý. 2.2- Ph i h p v i B Qu c phòng biên so n giáo trình giáo d c qu c phòng cho các i tư ng thu c ngành qu n lý; xu t b n, phát hành giáo trình, giáo khoa, tài li u d y và h c môn GDQP. Quy nh và hư ng d n các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân s d ng kinh phí, cơ s v t ch t b o m cho môn h c GDQP. 2.3- Phát hành, qu n lý và hư ng d n s d ng ch ng ch GDQP i v i sinh viên các trư ng C , H. 2.4- Ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Qu c phòng, B Tài chính và các ngành liên quan xây d ng quy ho ch m ng lư i Trung tâm GDQP thu c các B , a phương g n v i quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, các trư ng c a quân i trên ph m vi c nư c, trình Chính ph phê duy t. Ch trì và ph i h p v i B Qu c phòng quy t nh thành l p, quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c biên ch và u tư xây d ng các trung tâm GDQP h c sinh, sinh viên thu c i h c Qu c gia, i h c vùng và trư ng i h c, cao ng tr c thu c B (g i t t là trung tâm GDQP h c sinh, sinh viên thu c trư ng i h c) theo d án u tư ã ư c Chính ph phê duy t. 2.5- Cùng v i Ban T ch c Cán b Chính ph và các ngành liên quan quy nh nhi m v , tiêu chuNn, ch c danh, biên ch cán b qu n lý, giáo viên, gi ng viên giáo d c qu c phòng. Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng, s d ng, ch , chính sách i v i cán b qu n lý GDQP t i cơ quan B , s giáo d c - ào t o và giáo viên, gi ng viên GDQP các trư ng THPT, THCN, C , H và trung tâm GDQP. 2.6- Tr c ti p và ph i h p v i B Qu c phòng, qu n lý, s d ng i ngũ sĩ quan bi t phái làm công tác GDQP t i ngành giáo d c - ào t o; hàng năm nh n xét, ánh giá thông báo cho B Qu c phòng. 2.7- Hàng năm ch o cơ quan c p dư i, các nhà trư ng xây d ng k ho ch ph i h p công tác, k ho ch mư n súng hu n luy n và xin c p n b n ki m tra v i các cơ quan quân s a phương th c hi n môn h c GDQP; ch o vi c s d ng kinh phí chi cho nhi m v GDQP theo ch tiêu ư c Nhà nư c giao. 2.8- Ch trì và ph i h p v i B Qu c phòng và các cơ quan ch c năng ki m tra, thanh tra vi c th c hi n môn h c GDQP trong các trư ng thu c h th ng giáo d c qu c dân.
 7. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3.1- Ban hành chương trình, quy ch môn h c GDQP trong các trư ng, l p d y ngh sau khi ã th ng nh t v i B Qu c phòng và các cơ quan liên quan. Ch o, qu n lý, ki m tra vi c t ch c th c hi n chương trình môn h c GDQP cho h c sinh các trư ng d y ngh . 3.2- Ph i h p v i B Qu c phòng và các cơ quan liên quan, biên so n chương trình, giáo trình GDQP và ra quy t nh ban hành chương trình, giáo trình, giáo khoa, tài li u d y và h c môn GDQP cho các i tư ng thu c ngành qu n lý. 3.3- Ph i h p v i Ban T ch c Cán b Chính ph , B Giáo d c và ào t o và các ngành liên quan, quy nh ch c danh, biên ch và ch chính sách i v i cán b qu n lý, giáo viên GDQP trong các cơ s giáo d c và ào t o ngh . 3.4- Hàng năm ch o các ơn v ch c năng, các S Lao ng - Thương binh và Xã h i, các nhà trư ng xây d ng k ho ch ph i h p công tác, k ho ch mư n súng hu n luy n và xin c p n b n ki m tra v i các cơ quan quân s a phương th c hi n môn h c GDQP; ch o vi c s d ng kinh phí cho nhi m v GDQP theo ch tiêu ư c Nhà nư c giao. 3.5- Ch trì ph i h p v i B Qu c phòng và các cơ quan ch c năng ki m tra, thanh tra th c hi n môn h c GDQP trong các trư ng d y ngh . 4. Ban T ch c Cán b Chính ph . Ch trì ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng, các trư ng chính tr , hành chính, oàn th Trung ương quy nh ch c danh, t l biên ch , ch chính sách i v i cán b qu n lý, gi ng viên, giáo viên làm công tác GDQP và hư ng d n th c hi n th ng nh t trong c nư c. 5. B Tài chính. 5.1- Hàng năm, căn c vào Lu t Ngân sách Nhà nư c, hư ng d n các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p d toán chi cho công tác GDQP, xem xét t ng h p vào d toán ngân sách Nhà nư c (NSNN) trình c p có thNm quy n quy t nh. 5.2- Ch trì ph i h p v i B Qu c phòng, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c xây d ng các ch , nh m c chi cho giáo d c qu c phòng th ng nh t trong c nư c. 5.3- Ph i h p v i các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c ki m tra vi c th c hi n d toán NSNN v công tác giáo d c qu c phòng theo ch quy nh, b o m vi c s d ng NSNN úng m c ích, úng i tư ng, úng ch , ti t ki m và hi u qu . 6. H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia và các h c vi n, các trư ng oàn th Trung ương.
 8. 6.1- Ph i h p v i B Qu c phòng và các cơ quan ch c năng th ng nh t quy nh v n i dung chương trình; biên so n, ch nh lý, b sung và ban hành giáo trình GDQP phù h p v i t ng i tư ng; b trí gi ng viên, giáo viên ho c th ng nh t v i B Qu c phòng v phương th c b o m gi ng viên, giáo viên GDQP t i h c vi n, các phân vi n, các trư ng chính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; hư ng d n các trư ng thu c thNm quy n qu n lý th c hi n môn h c GDQP. 6.2- Hàng năm ph i h p v i B Qu c phòng và các cơ quan, nhà trư ng có liên quan, ki m tra, thanh tra công tác GDQP trong h th ng trư ng chính tr , hành chính và oàn th thu c quy n. 7. H c vi n Qu c phòng: 7.1- Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a ban T ch c Trung ương, Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, Ban T ch c Cán b Chính ph và các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng, xác nh i tư ng, n i dung, th i gian và k ho ch t ch c các l p b i dư ng ki n th c qu c phòng h c t i H c vi n. 7.2- Ph i h p v i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia, th c hi n môn h c GDQP cho các i tư ng ào t o t i 2 h c vi n trên. 7.3- Tham gia xây d ng chương trình, biên so n, ch nh lý, b sung giáo trình, giáo khoa, tài li u GDQP dùng cho nghiên c u, d y và h c môn GDQP trong h th ng giáo d c qu c dân và h th ng trư ng chính tr , hành chính và oàn th . 8. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, căn c vào Ngh nh v GDQP và hư ng d n t i Thông tư này t ch c th c hi n c p mình và ch o U ban nhân dân c p dư i th c hi n t t công tác GDQP toàn dân, chú tr ng i tư ng là cán b ch ch t, th h tr h c sinh, sinh viên trên a bàn. Hàng năm, quí, 6 tháng báo cáo k t qu công tác GDQP lên Th tư ng Chính ph (qua B Qu c phòng). III. T CH C TH C HI N VÀ CÔNG TÁC B O M. 1. T ch c các cơ quan nghi p v , cán b , giáo viên làm công tác giáo d c qu c phòng. 1.1- B Qu c phòng. 1.1.1- T ch c cơ quan và cán b chuyên trách, kiêm nhi m thư ng tr c công tác GDQP có biên ch phù h p, s c giúp H i ng GDQP Trung ương, B Qu c phòng và lãnh o ch huy t ng c p trong ch o, qu n lý GDQP toàn dân, c th : a- Trong Cơ quan B Qu c phòng: T ch c cơ quan và cán b chuyên trách theo dõi, qu n lý, ch o công tác giáo d c qu c phòng; b- C p quân khu, t nh biên ch tr lý chuyên trách th c hi n công tác GDQP; c- C p huy n có cán b kiêm nhi m theo dõi công tác GDQP;
 9. 1.1.2- Căn c vào tho thu n gi a B Qu c phòng v i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia và các h c vi n, các trư ng oàn th Trung ương v phương th c b o m gi ng viên, giáo viên GDQP bi t phái ho c b trí gi ng viên, giáo viên giúp các h c vi n, các trư ng chính tr , hành chính, oàn th th c hi n chương trình môn h c GDQP. 1.2- B Giáo d c và ào t o. 1.2.1- Ph i h p v i B Qu c phòng, ki n toàn, c ng c V GDQP s c giúp B trư ng ch o th c hi n công tác GDQP trong h th ng các trư ng thu c ngành qu n lý; 1.2.2- Th ng nh t v i B Qu c phòng b trí sĩ quan bi t phái làm công tác qu n lý, gi ng viên t i các trung tâm GDQP h c sinh, sinh viên thu c trư ng C , H; t ch c khoa ho c t giáo viên GDQP trong các trư ng C , H chưa có i u ki n thành l p trung tâm GDQP và m t s s giáo d c - ào t o tr ng i m; 1.2.3- Ch o các trư ng THPT, THCN, C , H công l p thu c ngành qu n lý, biên ch gi ng viên GDQP gi ng d y môn h c GDQP theo qui ch ; 1.2.4- Ch o các trư ng, l p THPT, THCN, C , H ngoài công l p thu c ngành qu n lý, b trí giáo viên ho c h p ng m i giáo viên, gi ng viên tiêu chuNn gi ng d y môn h c GDQP ho c g i h c sinh, sinh viên vào các trung tâm, khoa, b môn GDQP các trư ng C , H công l p h c môn GDQP theo chương trình quy nh cho t ng i tư ng. 1.3- B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 1.3.1- B trí cán b chuyên trách giúp B trư ng ch o và th c hi n công tác GDQP trong các cơ quan, ơn v , nhà trư ng thu c ngành qu n lý; 1.3.2- Ch o các trư ng d y ngh công l p và ngoài công l p biên ch ho c b trí giáo viên GDQP gi ng d y môn GDQP theo quy ch chung c a B . 1.4- Các B , ngành khác. Ch o trư ng DN, THCN, C , H (công l p và ngoài công l p) thu c B , ngành qu n lý th c hi n môn h c GDQP; biên ch ho c b trí giáo viên gi ng d y môn GDQP như quy nh i v i các trư ng, l p thu c B Giáo d c và ào t o qu n lý. 2. Kinh phí chi cho công tác giáo d c qu c phòng. 2.1- Nguyên t c s d ng kinh phí chi cho th c hi n công tác GDQP: 2.1.1- Kinh phí GDQP chi cho i tư ng thu c c p nào qu n lý thì do ngân sách c p ó chi, không dùng ngân sách c p này chi cho nhi m v c a ngân sách c p khác; 2.1.2- Kinh phí GDQP i v i các trư ng thu c B , cơ quan Trung ương ư c b trí trong d toán chi thư ng xuyên c a B , cơ quan ó;
 10. 2.1.3- Kinh phí u tư xây d ng cơ b n và nâng c p các trung tâm GDQP h c sinh, sinh viên và kinh phí mua quân trang, trang b cho phòng h c chuyên dùng l n u c a các trung tâm GDQP thu c NSNN, ư c b trí trong ngân sách c a B ch qu n theo d toán u tư ã ư c Chính ph phê duy t; 2.1.4- Kinh phí b sung trang ph c và các trang thi t b phòng h c chuyên dùng c a các trung tâm GDQP h c sinh, sinh viên trích t ngu n thu h c phí c a h c sinh, sinh viên; 2.1.5- Các B , cơ quan Trung ương, l p d toán ngân sách GDQP và t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a ơn v , g i B Tài chính xem xét và t ng h p vào d toán NSNN trình c p có thNm quy n quy t nh. 2.2. Kinh phí Nhà nư c giao cho B Qu c phòng qu n lý: Hàng năm căn c vào k ho ch công tác qu n lý, ch o và t ch c th c hi n GDQP c a B và ho t ng c a H i ng GDQP Trung ương, l p d toán kinh phí chi cho các n i dung công tác GDQP trong t ng th ngân sách chi cho công tác qu c phòng. Bao g m: 2.2.1- Kinh phí chi cho nhi m v b i dư ng ki n th c qu c phòng cho cán b ch ch t c a ng, Nhà nư c t i H c vi n Qu c phòng; các trư ng quân s Quân khu và các h c vi n, nhà trư ng quân i; 2.2.2- Kinh phí chi cho công tác qu n lý, ào t o, t ch c tri n khai GDQP toàn dân và ho t ng c a H i ng GDQP Trung ương; 2.2.3- Kinh phí xây d ng n i dung chương trình, giáo trình, tài li u GDQP cho các i tư ng; 2.2.4- Kinh phí t p hu n v công tác GDQP cho sĩ quan, cán b quân i thu c các cơ quan quân s a phương, các ơn v quân i làm công tác qu n lý, tham gia gi ng d y môn GDQP ( ư c d toán chi theo phân c p qu n lý); 2.2.5- Kinh phí u tư xây d ng, mua trang thi t b , qu n lý và ho t ng c a các Câu l c b th thao k thu t qu c phòng; 2.2.6- Kinh phí b o dư ng vũ khí k thu t hu n luy n cho môn h c GDQP; 2.2.7- Kinh phí b o m cho cơ quan chuyên môn nghi p v GDQP c a B Qu c phòng; 2.2.8- Kinh phí u tư xây d ng cơ b n và nâng c p các trung tâm GDQP h c sinh, sinh viên trong các trư ng quân i thu c B Qu c phòng qu n lý ã ư c Chính ph phê duy t; 2.2.9- Kinh phí chi cho các d án, các tài nghiên c u khoa h c v GDQP; 2.2.10- Kinh phí sơ k t, t ng k t công tác GDQP toàn qu c;
 11. 2.2.11- Kinh phí khen thư ng cho t p th và cá nhân làm công tác GDQP. 2.3- Kinh phí Nhà nư c giao cho B Giáo d c và ào t o qu n lý: 2.3.1- Kinh phí GDQP cho h c sinh, sinh viên n m trong kinh phí ào t o do B Giáo d c và ào t o l p d toán, c p qua ngân sách c a ngành, B chuy n m t ph n ngân sách cho các trư ng, các a phương theo nhi m v và k ho ch d toán c a các a phương và cơ s giáo d c; 2.3.2- Kinh phí biên so n chương trình, giáo trình do cơ quan ch qu n l p d toán; 2.3.3- Kinh phí u tư xây d ng cơ b n và nâng c p các trung tâm GDQP cho sinh viên thu c trư ng i h c, cao ng tr c thu c B , ã ư c Chính ph phê duy t d án; 2.3.4- Kinh phí ào t o, b i dư ng, t p hu n cán b qu n lý, gi ng viên, giáo viên GDQP thu c ngành qu n lý; 2.3.5- Kinh phí mua s m m i và b sung, thay th trang b , phương ti n làm vi c, dùng ph c v công tác qu n lý, d y h c cho cán b qu n lý và gi ng viên GDQP; 2.3.6- Kinh phí sơ k t, t ng k t, khen thư ng v GDQP thu c ngành qu n lý. 2.4- Kinh phí Nhà nư c giao cho B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý: 2.4.1- Kinh phí GDQP cho h c sinh h c ngh dài h n t p trung t i các trư ng d y ngh tr c thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i do B Lao ng - Thương binh và Xã h i l p d toán; 2.4.2- Kinh phí biên so n chương trình, giáo trình GDQP do cơ quan ch qu n l p d toán; 2.4.3- Kinh phí ào t o, b i dư ng, t p hu n giáo viên và cán b qu n lý GDQP thu c ngành; 2.4.4- Kinh phí mua s m m i, mua b sung, thay th trang b , phương ti n làm vi c, dùng d y h c cho cán b và giáo viên GDQP thu c ngành; 2.4.5- Kinh phí sơ k t, t ng k t, khen thư ng v GDQP thu c ngành qu n lý. 2.5- H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia, các trư ng chính tr , hành chính, oàn th và các trư ng thu c các B , ban, ngành các a phương qu n lý: hàng năm căn c vào ch tiêu tuy n sinh và nhu c u ào t o b i dư ng giáo viên GDQP l p d toán ngân sách GDQP trong ngân sách ào t o. 2.6- Kinh phí Nhà nư c cân i cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý và b o m: 2.6.1- Kinh phí chi môn h c GDQP h c sinh, sinh viên các trư ng THPT, THCN, DN, C , H thu c a phương qu n lý;
 12. 2.6.2- Kinh phí GDQP cho cán b ào t o t i trư ng chính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 2.6.3- Kinh phí chi b i dư ng ki n th c qu c phòng cho cán b công ch c ch ch t c a ng, chính quy n, oàn th thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và bãi b các hư ng d n trư c ây trái v i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i Liên B xem xét, b sung, s a i. Nguy n Huy Hi u Nguy n Lương Trào ( ã ký) ( ã ký) Nguy n Văn V ng Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản