Thông tư liên tịch số 44/2002/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của dự án y tế nông thôn (sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á) do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 44/2002/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của dự án y tế nông thôn (sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á) do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 44/2002/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của dự án y tế nông thôn (sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á) do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 44/2002/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của dự án y tế nông thôn (sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á) do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2002/TTLT-BTC-BYT Hà N i , ngày 08 tháng 5 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH-B Y T S 44/2002/TTLT-BTC-BYT NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2002 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A D ÁN Y T NÔNG THÔN (S D NG V N VAY C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á) Căn c Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng và Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph s a đ i b sung m t s đi u Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Căn c Ngh đ nh s 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Quy t đ nh s 664 /QĐ-TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn s d ng v n vay c a Ngân hàng phát tri n châu Á; Căn c hi p đ nh vay v n gi a Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB) s 1777- VIE (SF) ngày 01/8/2001; Liên t ch B Tài chính, B Y t hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính c a D án Y t nông thôn như sau: Ph n 1: QUY Đ NH CHUNG 1. Nh ng c m t vi t t t và gi i thích t ng : Trong thông tư này các c m t dư i đây đư c hi u như sau: 1.1 ADB: Asian Development Bank (Ngân hàng phát tri n châu Á) 1.2 BHYT: B o hi m y t 1.3 Ban QLDA: Ban qu n lý d án. 1.4 Cơ quan ch qu n d án Y t nông thôn: B Y t . 1.5 Các t ch c qu c t :
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - WHO: World Health Organization (T ch c y t Th gi i) - UNICEF: United Nations Chidren s Fund (Qu nhi đ ng Liên hi p qu c) - UNFPA: United Nations Population Fund (Qu dân s Liên h p qu c) 1.6 D án Y t nông thôn: Là d án đư c đ u tư theo Quy t đ nh phê duy t d án s 664/QĐ-TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph . 1.7 HCSN: Hành chính s nghi p 1.8 HĐND: H i đ ng nhân dân 1.9. L/C: Letter of Credit (Thư tín d ng) 1.10. Ngân hàng ph c v : Là Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n đư c l a ch n ph c v d án. 1.11. NSNN: Ngân sách Nhà nư c. 1.12. NSĐP: Ngân sách các t nh tham gia d án. 1.13. NSTW: Ngân sách Trung ương. 1.14. PMU/ADB: Ban qu n lý d án Trung ương 1.15. PPMU: Ban qu n lý d án tuy n t nh. 1.16. TW: Trung ương. 1.17. TCKT: Tài chính K toán 1.18. TSCĐ: Tài s n c đ nh. 1.19. TCĐN: Tài chính đ i ngo i 1.20. UBND: U ban nhân dân 1.21. USD: United State Dollar (Đô la M ) 1.22. VND: Đ ng Vi t Nam 1.23. XDCB: Xây d ng cơ b n 2. Nguyên t c qu n lý: 2.1. Kinh phí và cơ c u s d ng v n. T ng kinh phí và cơ c u s d ng v n đư c quy đ nh t i quy t đ nh s 664/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn,
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hi p đ nh vay ADB s 1777-VIE (SF) ngày 01/8/2001 và các văn b n cam k t vi n tr không hoàn l i. D án Y t nông thôn đư c s d ng các ngu n v n sau: - V n vay ADB. - V n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c qu c t . - V n đ i ng c a Vi t Nam bao g m NSTW và Ngân sách c a các t nh tham gia d án. 2.2. Ngu n v n vay c a ADB và ngu n vi n tr không hoàn l i là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính có trách nhi m ghi thu Ngân sách Nhà nư c, ghi chi c p phát cho B Y t đ th c hi n D án Y t nông thôn đã đư c phê duy t. B Tài chính theo dõi vi c th c hi n ngu n v n vay và tr n khi đ n h n. 2.3. Ngu n v n c a d án Y t Nông thôn bao g m v n đ u tư XDCB và v n HCSN. Vi c qu n lý và s d ng v n cho d án ph i tuân theo nh ng cam k t trong Hi p đ nh vay, quy đ nh c a ADB và quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam v qu n lý, s d ng v n đ u tư XDCB và v n HCSN. 2.4. B Y t có trách nhi m ch đ o s d ng v n đúng m c đích và n i dung d án đư c duy t phù h p v i các đi u kho n đã cam k t trong Hi p đ nh vay ký v i ADB, văn b n cam k t vi n tr ký v i các t ch c qu c t , các văn b n liên quan kèm theo các Hi p đ nh này và quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam. 2.5. Vi c phân chia các n i dung chi c a d án là v n đ u tư XDCB hay v n HCSN ph i tuân theo các quy đ nh t i Quy t đ nh s 664/QĐ-TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn bao g m: a) Chi đ u tư XDCB: - Nâng c p cũng như đ u tư xây d ng cơ b n cho 212 cơ s y t (13 trung tâm y t d phòng, 13 trung tâm truy n thông và giáo d c s c kho , 13 b nh vi n đa khoa khu v c, 74 trung tâm y t huy n và 99 phòng khám b nh đa khoa khu v c). - Cung c p trang thi t b y t cho 212 cơ s y t nêu trên. b) Chi HCSN: - Thi t b và đ dùng văn phòng, - Phương ti n v n chuy n và đi l i (trong đó có 14 ô tô), - Thu c thi t y u, - Các d ch v tư v n, - Đào t o và tài li u gi ng d y, - Các ho t đ ng thông tin, truy n thông,
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các ho t đ ng c ng đ ng, - Nghiên c u, giám sát và đánh giá, - Ho t đ ng và duy trì, - Nhân viên d án. Đ i v i kho n kinh phí d phòng: Khi s d ng s căn c vào n i dung chi c th đ x p vào chi đ u tư XDCB hay chi HCSN. 2.6. Các T nh tham gia d án ch u trách nhi m b trí đ v n đ i ng cho d án t ngân sách T nh đ th c hi n các n i dung c a d án đã đư c phê duy t. 2.7. H th ng Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam ph c v d án th c hi n các th t c rút v n t ADB (g m các phương th c thanh toán) đ thanh toán theo yêu c u c a PMU/ADB và PPMU theo quy đ nh hi n hành. Trong quá trình th c hi n, Ngân hàng ph c v đư c hư ng phí d ch v theo t ng nghi p v phát sinh theo bi u phí do Ngân hàng quy đ nh phù h p v i các quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Kho n phí d ch v nói trên đư c tính trong t ng m c đ u tư c a d án. 2.8. PMU/ADB và PPMU đư c s d ng s lãi phát sinh trên Tài kho n t m ng thu c c p mình đ thanh toán các kho n d ch v ngân hàng, ph n lãi còn l i ph i đ nh kỳ hàng tháng n p NSNN. Trư ng h p s lãi không đ chi phí d ch v ngân hàng, PMU/ADB và các PPMU t ng h p ph n thi u h t vào k ho ch v n đ i ng và s d ng v n đ i ng đ thanh toán phí d ch v ngân hàng. Ph n 2: QUY Đ NH C TH 1. L p k ho ch v n cho d án: Vào tháng 7 hàng năm, theo quy đ nh v l p và xét duy t d toán Ngân sách Nhà nư c; PPMU và PMU/ADB ph i l p k ho ch v n cho d án: 1.1 Trách nhi m PPMU: L p k ho ch v n c a d án th c hi n đ a phương mình theo các n i dung chi và k t c u các ngu n v n c a d án đã đư c xác đ nh trong Quy t đ nh đ u tư c a B Y t và Hi p đ nh vay theo hư ng d n c a PMU/ADB. N i dung c a k ho ch v n g m: k ho ch v n ADB, v n vi n tr (n u có) c a các t ch c Qu c t WHO, UNICEF, UNFPA, k ho ch v n đ i ng thu c trách nhi m c a NSĐP theo Quy t đ nh s 664/QĐ-TTg ngày 30/5/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án Y t nông thôn và các ngu n v n khác (n u có), trong đó chi ti t theo h ng m c công vi c, theo tính ch t ngu n v n s d ng (v n đ u tư XDCB, v n
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HCSN) c th theo m u bi u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này và B n thuy t minh chi ti t nhu c u v n cho các h ng m c công vi c. K ho ch v n do PPMU l p đư c g i các cơ quan ch c năng c p t nh (S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính v t giá) đ t ng h p trình cơ quan có th m quy n phê duy t k ho ch v n đ i ng cho d án trong ngân sách t nh, đ ng th i g i PMU/ADB (trư c ngày 30 tháng 7) đ t ng h p k ho ch v n chung c a toàn d án. 1.2 Trách nhi m PMU/ADB: Đ u tháng 7 hàng năm PMU/ADB có công văn hư ng d n các t nh tham gia d án l p k ho ch v n cho năm t i . Cu i tháng 7 t ng h p k ho ch v n chung cho toàn d án bao g m: K ho ch v n ADB, v n vi n tr c a WHO, UNICEF, UNFPA, v n đ i ng thu c Ngân sách Trung ương c p phát, v n đ i ng đ a phương t cân đ i và các ngu n v n khác (n u có), trong đó chi ti t theo h ng m c công vi c, theo tính ch t ngu n v n s d ng (v n đ u tư XDCB, v n HCSN) c th theo m u bi u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này và B n thuy t minh chi ti t nhu c u v n cho các h ng m c công vi c. K ho ch v n này đư c t ng h p chung vào k ho ch v n c a Ban Qu n lý các d án Y t trư c khi g i B Y t đ t ng h p vào d toán ngân sách chung c a B Y t g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. 2. Phê duy t, thông báo k ho ch: Sau khi đư c Chính ph giao k ho ch v n: 2.1. B Y t phân b k ho ch v n đư c giao cho D án, bao g m ph n v n đ i ng, v n vay, v n vi n tr ... theo các h ng m c chi tiêu và theo tính ch t ngu n v n (HCSN và đ u tư XDCB). Quy t đ nh phân b k ho ch v n cho d án ph i đ ng g i cho B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ th c hi n vi c c p phát v n đ i ng và theo dõi ki m soát s d ng v n vay. 2.2. U ban nhân dân t nh phân b k ho ch v n ph n v n đ i ng cho các ho t đ ng c a d án t i t nh. Quy t đ nh phân b k ho ch v n đ i ng c a t nh ph i đư c g i S Tài chính V t giá, Kho b c t nh, đ ng th i g i PMU/ADB. 3. M tài kho n: 3.1. PMU/ADB đư c m các tài kho n sau: a) T i Ngân hàng ph c v : - Tài kho n t m ng b ng ti n USD (đôla M ) mang tên d án đ ti p nh n ngu n v n vay ADB. - Tài kho n ti n g i đ ti p nh n ngu n vi n tr không hoàn l i c a các T ch c qu c t : WHO, UNICEF, UNFPA (n u c n) - M t tài kho n ti n g i đ g i vào nh ng kho n thu t i d án như ti n bán h sơ m i th u, ti n b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p đ ng...
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) T i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch M t tài kho n H n m c đ ti p nh n v n đ i ng do NSTW c p cho ho t đ ng c a d án. 3.2 Các t nh tham gia d án đư c m các tài kho n sau: a) T i Chi nhánh Ngân hàng ph c v d án c a t nh: - M t tài kho n t m ng c p t nh b ng VNĐ đ ti p nh n v n t m ng ADB đư c PMU/ADB chuy n xu ng. - M t tài kho n ti n g i đ g i vào nh ng kho n thu t i d án như: Ti n bán h sơ m i th u, ti n b o lãnh th u, b o lãnh th c hi n h p đ ng, ti n đóng góp c a ngư i đư c hư ng l i (n u có)... b) T i Kho b c Nhà nư c t nh: - M t tài kho n thanh toán v n đ u tư đ th c hi n vi c thanh toán v n đ i ng đ u tư XDCB c a d án. - M t tài kho n h n m c đ th c hi n vi c thanh toán v n đ i ng HCSN. 4. Qu n lý và c p phát v n đ i ng. Vi c c p phát và s d ng v n đ i ng đư c th c hi n theo các quy đ nh hi n hành trong nư c phù h p v i ti n đ rút v n vay và vi n tr c a d án. 4.1 V n đ i ng đ u tư xây d ng: Căn c vào d toán ngân sách v n đ i ng đã đư c c p có th m quy n phê duy t, S Tài chính V t giá chuy n v n đ i ng đ u tư XDCB cho PPMU qua Kho b c Nhà nư c t nh theo quy đ nh v qu n lý, c p phát v n đ u tư xây d ng hi n hành. 4.2 V n đ i ng HCSN: Căn c vào d toán v n đ i ng đư c c p có th m quy n duy t và ti n đ gi i ngân v n vay, B Tài chính thông báo và chuy n v n đ i ng HCSN cho B Y t . B Y t c p v n đ i ng cho PMU/ADB đ th c hi n d án phù h p v i ti n đ rút v n vay. S Tài chính V t giá các t nh tham gia d án chuy n v n đ i ng c p phát cho PPMU (đ i v i n i dung chi thu c ngu n Ngân sách t nh) theo d toán đư c duy t đ th c hi n d án phù h p v i t l thanh toán v n vay quy đ nh trong Hi p đ nh vay. 5. Qu n lý rút v n, c p phát thanh toán v n vay c a ADB. M i th t c, hình th c rút v n thanh toán t nư c ngoài và t tài kho n t m ng đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a B Tài chính, các văn b n hư ng d n Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c và tuân th các nguyên t c gi i ngân c a ADB. Tuỳ theo yêu c u và tính ch t c a các l n thanh toán có th áp d ng các hình th c rút v n sau: Rút v n thanh toán qua tài kho n t m ng, thanh toán tr c ti p, th t c hoàn v n, thư cam k t. Thanh toán t ngu n v n vay c a ADB ph i theo đúng t l tài tr cho t ng h ng m c c a d án đã quy đ nh trong Hi p đ nh vay và các tài li u pháp lý c a d án. A. RÚT V N THANH TOÁN QUA TÀI KHO N T M NG: A1. Rút v n l n đ u v tài kho n t m ng TW: Căn c h n m c tài kho n t m ng đã quy đ nh trong Hi p đ nh vay là 3.000.000 USD (Ba tri u Dollar M ), PMU/ADB g i các tài li u sau đ n B Tài chính (V TCĐN): - Công văn đ ngh rút v n - Đơn xin rút v n và các sao kê theo m u c a ADB, trong đó nêu rõ k ho ch chi tiêu trong 6 tháng t i. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ đ y đ h p l , B Tài chính (V TCĐN) có văn b n ch p nh n đ ngh rút v n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký đơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p nh n và chuy n ti n vào tài kho n t m ng TW. A2. Rút v n l n đ u v tài kho n t m ng t nh: B Y t , B Tài chính th ng nh t xác đ nh m c tr n trên tài kho n t m ng t nh v i s ti n đ ng Vi t Nam là 500.000.000 VNĐ. Trong ph m vi m c tr n c a tài kho n t m ng đã xác đ nh cho t ng t nh và k ho ch chi tiêu trong quý t i, PPMU có công văn đ ngh PMU/ADB chuy n ti n vào tài kho n t m ng t nh. Trong vòng 5 ngày k t ngày nh n công văn đ ngh c a PPMU, PMU/ADB trích ti n t tài kho n t m ng TW chuy n thành ti n đ ng Vi t Nam và chuy n xu ng tài kho n t m ng t nh. A3. Thanh toán t tài kho n t m ng TW: Khi có yêu c u chi thanh toán cho nhà th u; ngư i cung c p hàng hoá, d ch v tư v n, chi thư ng xuyên c a PMU/ADB, sau khi nghi m thu, ki m tra kh i lư ng, ch ng t ch p nh n thanh toán theo đúng quy đ nh hi n hành và tính toán s ti n đư c thanh toán b ng ngu n v n ADB theo t l quy đ nh, PMU/ADB đ ngh Ngân hàng ph c v trích ti n t tài kho n t m ng TW thanh toán cho ngư i th hư ng. Trong vòng 5 ngày làm vi c sau khi rút v n t tài kho n t m ng đ thanh toán, PMU/ADB g i h sơ ch ng t thanh toán theo quy đ nh hi n hành đ n Kho b c Nhà
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nư c nơi giao d ch đ Kho b c th c hi n ki m soát chi theo quy đ nh. Trong vòng 5 ngày làm vi c, căn c k t qu ki m soát h sơ ch ng t , Kho b c Nhà nư c xác nh n kh i lư ng công vi c đã th c hi n đ đi u ki n thanh toán trên Phi u giá ho c B ng kê thanh toán ho c đ ngh thanh toán t m ng (theo m u c a KBNN) đ ng th i thanh toán ph n v n đ i ng (n u có). Trư ng h p thanh toán cho các h p đ ng thanh toán m t l n hay thanh toán l n cu i cho các h p đ ng, PMU/ADB g i h sơ ch ng t theo quy đ nh đ n Kho b c Nhà nư c đ th c hi n vi c ki m tra trư c, xác nh n h sơ đ đi u ki n thanh toán, trư c khi thanh toán cho ngư i th hư ng. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ ch ng t đ y đ , h p l , Kho b c Nhà nư c ki m tra h sơ ch ng t , xác nh n kh i lư ng công vi c hoàn thành đ đi u ki n thanh toán (đ ng th i thanh toán ph n v n đ i ng n u có). Căn c vào xác nh n c a Kho b c Nhà nư c, PMU/ADB đ ngh Ngân hàng ph c v thanh toán t tài kho n t m ng Trung ương cho ngư i th hư ng. Phi u giá ho c b ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c là m t trong các căn c đ PMU/ADB làm th t c b sung tài kho n t m ng TW. A4. Thanh toán t tài kho n t m ng c a t nh. Khi có yêu c u thanh toán t tài kho n t m ng t nh đ chi cho các ho t đ ng c a d án do t nh th c hi n, PPMU g i Kho b c Nhà nư c t nh h sơ ch ng t đ th c hi n vi c ki m soát chi g m: - Công văn đ ngh thanh toán - Các văn b n ch ng t theo quy đ nh hi n hành v thanh toán v n đ u tư XDCB ho c thanh toán v n HCSN. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ đ y đ h p l , căn c k t qu ki m soát h sơ ch ng t , Kho b c Nhà nư c t nh xác nh n kh i lư ng công vi c đã th c hi n đ đi u ki n thanh toán trên Phi u giá ho c B ng kê thanh toán ho c đ ngh thanh toán t m ng (theo m u c a Kho b c Nhà nư c), đ ng th i thanh toán ph n v n đ i ng (n u có). PPMU g i Chi nhánh Ngân hàng ph c v yêu c u thanh toán kèm Phi u giá ho c B ng kê thanh toán ho c đ ngh thanh toán t m ng có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh đ trích ti n t tài kho n t m ng t nh thanh toán cho ngư i th hư ng. Phi u giá, B ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh là m t trong các căn c đ PPMU làm th t c b sung tài kho n t m ng t nh và đ ng th i là căn c đ PMU/ADB làm th t c b sung tài kho n t m ng TW. A5. B sung tài kho n t m ng TW: Nguyên t c rút v n b sung tài kho n t m ng là nguyên t c th c chi, D án ch đư c rút v n b sung nh ng kho n đã th c thanh toán.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hàng tháng ho c khi tài kho n t m ng TW đã chi 20% m c tr n quy đ nh, PMU/ADB đư c th c hi n rút v n b sung tài kho n t m ng TW. Đ rút v n b sung tài kho n t m ng, PMU/ADB g i các tài li u sau đ n B Tài chính (V TCĐN): - Công văn đ ngh rút v n b sung tài kho n t m ng. - Đơn rút v n và các ch ng t , sao kê theo quy đ nh c a ADB. - B n sao kê chi tiêu do PMU/ADB l p th hi n rõ các kho n đã chi t tài kho n t m ng, kèm theo b n sao các phi u giá b n kê thanh toán, đ ngh t m ng (có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c). - Sao kê tài kho n t m ng do Ngân hàng ph c v l p. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ đ y đ h p l , B Tài chính (V TCĐN) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký đơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p thu n s chuy n ti n b sung vào tài kho n t m ng TW. Các kho n v n đã chuy n xu ng tài kho n t m ng t nh s đư c rút v n b sung khi PPMU g i các h sơ, ch ng t xin rút v n b sung tài kho n t m ng c p t nh. A6. B sung tài kho n t m ng t nh: Hàng tháng ho c khi tài kho n t m ng t nh đã chi 50% m c tr n quy đ nh, PPMU ph i làm th t c b sung tài kho n t m ng t nh g i PMU/ADB g m: - Công văn g i PMU/ADB đ ngh b sung tài kho n t m ng. - Sao kê các kho n chi t tài kho n t m ng t nh và b n sao các Phi u giá, B ng kê thanh toán có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh. - Sao kê tài kho n t m ng t i Chi nhánh Ngân hàng ph c v t nh. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ đ y đ h p l , PMU/ADB làm th t c chuy n ti n t tài kho n t m ng TW xu ng tài kho n t m ng t nh. Các h sơ ch ng t do PPMU n p đ b sung tài kho n t m ng t nh cũng đ ng th i là h sơ ch ng t đ PMU/ADB l p h sơ rút v n b sung tài kho n t m ng TW. B. THANH TOÁN TR C TI P: Là hình th c thanh toán theo đ ngh c a d án, ADB s chuy n ti n thanh toán tr c ti p cho nhà th u, ngư i cung c p. Hình th c này thư ng áp d ng trong các trư ng h p thanh toán theo ti n đ th c hi n cho các h p đ ng xây l p l n, h p đ ng tư v n
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hay thanh toán cho các h p đ ng nh p kh u hàng hoá v i s lư ng nh không c n thi t ph i m L/C. Đ rút v n thanh toán tr c ti p, PMU/ADB g i các tài li u sau đ n B Tài chính (V TCĐN): - Công văn đ ngh rút v n thanh toán tr c ti p. - Đơn rút v n và các sao kê kèm theo m u c a ADB. - H p đ ng, quy t đ nh phê duy t h p đ ng c a c p có th m quy n (g i m t l n). - Thư không ph n đ i (No objection) c a ADB (n u thu c lo i h p đ ng ph i có ý ki n trư c c a ADB) . - B o lãnh th c hi n, b o lãnh t m ng (n u thanh toán t m ng) - Hoá đơn ho c yêu c u thanh toán c a nhà th u, ngư i cung c p - Phi u giá ho c b ng kê thanh toán, đ ngh thanh toán t m ng đã có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c. (+) Khi thanh toán tr c ti p theo yêu c u c a PPMU, PPMU có trách nhi m cung c p đ y đ các h sơ ch ng t nêu trên cho PMU/ADB (tr công văn, đơn rút v n và các sao kê đi kèm do PMU/ADB chu n b ). (+) Vi c ki m soát ch ng t thanh toán đ có xác nh n c a KBNN th c hi n theo đúng quy đ nh hi n hành trong nư c v thanh toán v n đ u tư XBCB ho c v n HCSN. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ đ y đ h p l , B Tài chính (V TCĐN) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trư ng h p đ c bi t B Tài chính có th yêu c u d án cung c p các tài li u gi i trình b sung. Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký đơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p thu n và chuy n ti n tr c ti p tr cho nhà th u, ngư i cung c p. C. TH T C HOÀN V N: Th t c hoàn v n là hình th c ADB hoàn l i ti n cho các kho n đã chi h p l c a d án theo quy đ nh c a Hi p đ nh vay, do d án thanh toán b ng ngu n v n ngân sách ho c v n t có. Hình th c này thư ng áp d ng trong các trư ng h p thanh toán mua s m nh , thanh toán m t s h ng m c XDCB. Đ rút v n thanh toán theo hình th c hoàn v n PMU/ADB g i các tài li u sau đ n B Tài chính (V TCĐN): - Công văn đ ngh rút theo hình th c hoàn v n.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đơn rút v n và các sao kê theo m u c a ADB. Trên đơn rút v n ph i ghi đ y đ tên và s tài kho n c a đơn v th hư ng là đơn v đã ng chi trư c cho kho n xin hoàn v n đó. - H p đ ng, quy t đ nh phê duy t h p đ ng c a c p có th m quy n (g i m t l n). - Thư không ph n đ i c a ADB (n u thu c lo i h p đ ng ph i có ý ki n trư c c a ADB). - Hoá đơn ho c yêu c u thanh toán c a nhà th u, ngư i cung c p. - Phi u giá ho c b ng kê thanh toán, đ ngh thanh toán t m ng đã có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c và các ch ng t khác ch ng minh s ti n đã thanh toán. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ đ y đ h p l , B Tài chính (V TCĐN) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB ký đơn rút v n g i ADB. ADB xem xét ch p thu n và chuy n ti n hoàn v n. Đ i v i các kho n rút v n theo hình th c hoàn v n cho nh ng kho n do ngân sách nhà nư c đã chi (ho c t ngu n v n có ngu n g c ngân sách), s ti n rút v ph i đư c n p vào Ngân sách nơi đã ng v n. Đ i v i các kho n rút v n theo hình th c hoàn v n cho nh ng kho n do Ch d án đã chi b ng v n t có (ho c v n tín d ng, hay huy đ ng các ngu n v n khác), Ch d án đư c s d ng s ti n rút v theo các quy đ nh v qu n lý tài chính hi n hành. D. TH T C THƯ CAM K T: Th t c thư cam k t là hình th c theo đ ngh c a d án, ADB phát hành Thư cam k t đ m b o tr ti n cho Ngân hàng thương m i đ i v i kho n ti n s thanh toán b ng L/C. Hình th c này thư ng áp d ng trong trư ng h p hàng nh p kh u ghi trong h p đ ng đư c thanh toán b ng hình th c m L/C. Đ rút v n theo th t c Thư cam k t, PMU/ADB g i các tài li u sau đ n B Tài chính (V TCĐN): - Công văn đ ngh cho m L/C. - Đơn rút v n và các sao kê theo m u c a ADB. - H p đ ng, quy t đ nh phê duy t h p đ ng c a c p có th m quy n. - Thư không ph n đ i c a ADB (n u thu c lo i h p đ ng ph i có ý ki n trư c c a ADB). - B o lãnh th c hi n, b o lãnh t m ng (n u c n).
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ đ y đ h p l , B Tài chính (V TCĐN) có văn b n ch p thu n g i PMU/ADB và Ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng PMU/ADB làm th t c m L/C và ký đơn rút v n g i ADB đ ngh phát hành thư cam k t. ADB xem xét ch p thu n và phát hành thư cam k t. Quá trình th c hi n vi c qu n lý rút v n, c p phát thanh toán v n vay ADB nêu t i đi m 5 trên đây, sau khi hoàn t t công vi c, PMU/ADB ph i sao g i ý ki n ch p thu n c a B Tài chính g i B Y t (V TCKT) đ t ng h p theo dõi. 6. Đ nh m c chi tiêu áp d ng cho D án: D án áp d ng theo m c chi đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 112/2001/QĐ-BTC ngày 9/11/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c Ban hành M t s đ nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA) vay n , các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và đ nh m c chi kèm theo Thông tư này (ph l c 2). 7. Qu n lý ngu n vi n tr không hoàn l i c a các T ch c Qu c t : Ngu n vi n tr không hoàn l i c a các T ch c Qu c t cho D án Y t nông thôn đư c s d ng theo quy đ nh t i Thông tư s 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính "Hư ng d n ch đ qu n lý tài chính Nhà nư c đ i v i ngu n vi n tr không hoàn l i", theo n i dung d án đư c phê duy t và các văn b n hi n hành. 8. Ch đ k toán d án 8.1. H th ng ch ng t k toán H th ng ch ng t k toán áp d ng cho Ban QLDA các c p có s d ng v n vay c a ADB bao g m hai lo i: H th ng ch ng t k toán c a Vi t Nam áp d ng theo h th ng ch ng t k toán hi n hành c a Vi t Nam. Danh m c ch ng t , tài li u k toán theo yêu c u qu n lý c a ADB (ph l c 3) 8.2 Hình th c s k toán: Đ th ng nh t trong toàn d án, khuy n khích PMU/ADB và các PPMU s d ng hình th c s k toán Nh t ký chung, ph c v cho công vi c ki m tra tài chính d án, t ng h p báo cáo quy t toán năm và t ng quy t toán d án, đ ng th i thu n ti n cho vi c s d ng máy vi tính trong k toán d án. 8.3 H th ng tài kho n k toán: Căn c vào các h ng m c chi tiêu, n i dung chi tiêu c a t ng h ng m c chi trong Hi p đ nh vay v n đã ký v i ADB, D án Y t nông thôn ph i s d ng H th ng tài kho n k toán theo mô hình Ban QLDA có phân c p qu n lý. Tài li u, ch ng t đư c
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lưu gi t i Ban QLDA các c p, các Ban QLDA căn c vào danh m c các ch ng t k toán, danh m c s k toán l a ch n các ch ng t , s k toán c n thi t đ đáp ng yêu c u ph n ánh đ y đ các n i dung kinh t phát sinh t i d án. 9. Qu n lý tài s n d án: Tài s n d án ph i đư c qu n lý s d ng theo đúng ch đ qu n lý tài s n công. Các Ban QLDA ph i t ch c m s sách theo dõi và ph i tính hao mòn TSCĐ, có quy đ nh ch đ s d ng tài s n đúng m c đích, có hi u qu . Đ i v i phương ti n v n chuy n, d án không đư c thay đ i công d ng c a tài s n. Hàng năm Ban QLDA các c p ph i t ch c ki m kê tài s n, xác đ nh tình tr ng c a tài s n và ch p hành ch đ b o dư ng tài s n đ nh kỳ. PMU/ADB có trách nhi m hư ng d n các PPMU v quy ch qu n lý và s d ng nh ng tài s n giao cho cá nhân (xe đ p, xe máy, máy tính cá nhân, đi n tho i di đ ng...). Trong quá trình s d ng các tài s n c a d án b hư h ng không s a ch a đư c ho c s a ch a không có hi u qu v kinh t và hi u qu s d ng, Ban QLDA các c p ph i thành l p H i đ ng và l p biên b n ki n ngh xin thanh lý tài s n. Khi đư c c p có th m quy n phê duy t cho phép thanh lý tài s n b ng văn b n, Ban QLDA m i đư c ghi gi m tài s n trên s sách k toán. 10. Ch đ báo cáo, ki m tra, ki m toán, quy t toán d án: 10.1. Ch đ báo cáo: Hàng tháng, Chi nhánh Ngân hàng ph c v d án c p t nh g i sao kê tài kho n t m ng c p t nh đ n PPMU và Kho b c Nhà nư c t nh. Ngân hàng ph c v d án g i sao kê tài kho n t m ng đ n PMU/ADB và B Tài chính (V TCĐN). Sao kê tài kho n t m ng c a Chi nhánh Ngân hàng ph c v d án c p t nh và Ngân hàng ph c v d án c p Trung ương ph i th hi n rõ các giao d ch và s lãi phát sinh trong tháng, tình hình s d ng lãi và ngày chuy n s lãi còn l i cho NSNN. Ngày mùng 5 hàng tháng, các PPMU g i báo cáo nhanh v PMU/ADB tình hình ti p nh n, s d ng các ngu n v n c a d án, trong đó có ph n ki n ngh v i các c p có th m quy n x lý nh ng vư ng m c trong quá trình tham gia d án. Hàng quý PMU/ADB có trách nhi m t ng h p các báo cáo nhanh c a toàn d án g i Ban Qu n lý các D án và B Y t đ t ng h p theo dõi và ph i h p v i các cơ quan có th m quy n gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình th c hi n d án. Hàng tháng PMU/ADB báo cáo B Y t , B Tài chính (V TCĐN, V HCSN, V Đ u tư), B K ho ch và Đ u tư, ADB tình hình th c hi n d án, tình hình s d ng v n vay, v n vi n tr và v n đ i ng c a Vi t Nam. Trong báo cáo c n nêu chi ti t: - Ti n đ và ch t lư ng th c hi n d án so v i m c tiêu.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Nh ng t n t i d n đ n vi c ch m gi i ngân, nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c. - Vi c rút v n, thanh toán v n phù h p v i quy đ nh c a Vi t Nam và ADB. - Đ xu t k ho ch tri n khai sáu tháng ti p theo. 10.2. Ki m tra: Đ nh kỳ và đ t xu t B Tài chính, B Y t s ki m tra tình hình th c hi n d án, vi c s d ng v n (trong và ngoài nư c) c a d án. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không đúng v i quy đ nh trong Hi p đ nh và các văn b n pháp lý c a d án, B Tài chính s đình ch c p phát v n đ các cơ quan có th m quy n x lý vi ph m. Các cơ quan ch c năng c a B Y t ph i h p v i PMU/ADB ki m tra đ t xu t t i các t nh tham gia d án v các n i dung và nhi m v d án, ti n đ th c hi n d án, nh ng khó khăn trong vi c đi u hành d án, tìm nguyên nhân và ki n ngh v i các c p bi n pháp tháo g . 10.3. Ki m toán: Hàng năm toàn b ho t đ ng tài chính c a d án ph i đư c cơ quan ki m toán đ c l p th c hi n ki m toán phù h p v i các quy đ nh c a Nhà nư c, c a Hi p đ nh vay và các cam k t tho thu n vi n tr . Báo cáo ki m toán ph i g i B Y t , B Tài chính và là m t trong nh ng căn c đ xem xét vi c rút v n b sung cho tài kho n t m ng ho c rút v n t tài kho n t m ng đ chi tr , đ ng th i cũng là căn c đ đánh giá vi c th c hi n d án. 10.4. Quy t toán: PMU/ADB và PPMU ph i l p báo cáo tài chính g i ADB và quy t toán g i B Y t đ t ng h p g i B Tài chính. Riêng đ i v i PMU/ADB ngoài vi c l p các báo cáo v ho t đ ng qu n lý d án và th c hi n d án c a PMU/ADB còn ph i l p báo cáo tài chính và quy t toán t ng h p t báo cáo c a PMU/ADB và báo cáo c a các PPMU. Báo cáo tài chính và quy t toán ph i cung c p m t cách đ y đ , trung th c và k p th i v di n bi n và th c tr ng tài chính c a d án. M i báo cáo tài chính và quy t toán đ u đư c l p trên cơ s m t h th ng s li u, tài li u k toán c p nh t đ y đ , chính xác và th ng nh t. N i dung, phương pháp tính toán, hình th c trình bày các ch tiêu trong t ng báo cáo ph i đư c PMU/ADB hư ng d n th ng nh t cho các đơn v th c hi n d án và tham gia d án (PMU/ADB và các PPMU) phù h p v i quy đ nh hi n hành. a) Đ i v i v n HCSN: - Trách nhi m c a các PPMU: Hàng năm các PPMU có trách nhi m l p báo cáo quy t toán toàn b v n vay, v n vi n tr , v n đ i ng và các ngu n thu khác (n u có) thu c lĩnh v c s nghi p theo ch đ H th ng k toán HCSN ban hành theo Quy t đ nh 999-TC/QĐ/CĐKT ngày
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. Đ i v i ngu n v n đ i ng và thu khác (n u có) g i S Tài chính V t giá t nh th m đ nh đ t ng h p vào báo cáo quy t toán chung c a t nh. Sau khi quy t toán đư c S Tài chính-V t giá phê duy t, PPMU ph i báo cáo cho PMU/ADB đ t ng h p chung. Đ i v i v n vay và vi n tr không hoàn l i, quy t toán g i v PMU/ADB đ th m đ nh và t ng h p báo cáo cơ quan Ch qu n d án. - Trách nhi m PMU/ADB: Hàng năm PMU/ADB có trách nhi m báo cáo quy t toán ngu n v n qu n lý d án và th c hi n d án t i PMU/ADB bao g m các ngu n v n vay c a ADB, ngu n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c qu c t , v n đ i ng HCSN do NSTW c p và các ngu n thu khác t i PMU/ADB theo đúng quy đ nh t i Quy t đ nh s 999- TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996. - Trách nhi m c a cơ quan ch qu n d án: Th m đ nh xét duy t báo cáo quy t toán năm c a d án trư c khi t ng h p vào báo cáo quy t toán chung c a đơn v đ g i cơ quan tài chính. b) Đ i v i ngu n v n đ u tư XDCB: PMU/ADB và các PPMU quy t toán theo quy đ nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính v vi c "Hư ng d n quy t toán v n đ u tư". Các PPMU g i báo cáo quy t toán v PMU/ADB đ th m đ nh và t ng h p, báo cáo B Y t duy t và g i B Tài chính. Ph n 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Ban QLDA Y t nông thôn, Ngân hàng ph c v ph n ánh k p th i v B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i), B Y t (V Tài chính K toán) đ nghiên c u b sung s a đ i. Lê Th Băng Tâm Tr n Chí Liêm (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản