Thông tư liên tịch số 52/TTLB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 52/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 52/TTLB về việc hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí Ngân sách Nhà nước cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ tài chính-Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 52/TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁP NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/TTLB Hà N i , ngày 03 tháng 7 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B S 52-TTLB C A B TÀI CHÍNH - B TƯ PHÁP NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 1993 HƯ NG D N C P PHÁT VÀ QU N LÝ KINH PHÍ NHÀ NƯ C CHO CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN NA PHƯƠNG Căn c Ngh nh s 30-CP ngày 2-6-1993 c a Chính ph v t ch c, nhi m v , quy n h n c a các cơ quan qu n lý công tác thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và ch p hành viên; Ch th s 266 -TTg ngày 2-6-993 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai vi c bàn giao và tăng cư ng công tác thi hành án dân s ; Liên B Tài chính- Tư pháp hư ng d n vi c c p phát và qu n lý kinh phí Ngân sách Nhà nư c cho cơ quan thi hành án dân s a phương như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. T quý 3-1993 tr i kinh phí chi cho các cơ quan thi hành án dân s d a phương do Ngân sách Trung ương d m nhi m và do B Tư pháp tr c ti p qu n lý theo úng ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c. 2. Hàng năm, hàng quý các cơ quan thi hành án dân s a phương căn c vào nhi m v công tác, nhu c u chi tiêu và chính sách ch c a Nhà nư c quy nh l p d toán chi ngân sách g i B Tư pháp t ng h p, g i B Tài chính trình Chính ph trình Qu c h i phê duy t. Căn c vào k ho ch ư c phê duy t, B Tư pháp s thông báo nhi m v chi tiêu cho t ng cơ quan thi hành án dân s a phương và làm th t c phân ph i h n m c kinh phí theo k ho ch ư c duy t cho các cơ quan thi hành án dân s a phương ho t ng. 3. Cơ quan thi hành án dan s a phương có trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v chi tiêu và b o m s d ng kinh phí úng m c ích, úng chính sách, ch có hi u qu và quy t toán y , chính xác, k p th i theo úng Pháp l nh k toán th ng kê và i u l t ch c k toán c a Nhà nư c và các quy nh trong Thông tư này. Cơ quan thi hành án dân s a phương có trách nhi m l p và g i báo cáo quy t toán hàng quý, hàng năm cho B Tư pháp xét duy t, t ng h p g i B Tài chính. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Cơ quan thi hành án dân s (Phòng thi hành án thu c S Tư pháp) c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i làm y th t c m tài kho n h n m c, tài kho n
  2. ti n g i kinh phí Kho b c Nhà nư c t i nơi óng tr s và ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Kho b c Nhà nư c v vi c m và s d ng tài kho n, s d ng kinh phí. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m hư ng d n và t o i u ki n thu n l i cho cơ quan thi hành án dân s c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c m và s d ng tài kho n theo úng quy nh, ki m tra vi c s d ng kinh phí và xác nh n quy t toán kinh phí c a các cơ quan thi hành án dân s c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. tinh gi n b máy c a cơ quan thi hành án dân s c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Liên B Tài chính - Tư pháp giao cho Giám c S Tư pháp ch o b máy k toán tài v c a S Tư pháp giúp Phòng thi hành án qu n lý toàn b ho t ng thu, chi tài chính, l p d toán, quy t toán kinh phí và qu n lý tài s n c a cơ quan thi hành án dân s a phương (bao g m Phòng thi hành án thu c S Tư pháp và i thi hành án thu c Phòng Tư pháp các qu n, huy n, th xã thu c t nh). i thi hành án thu c Phòng Tư pháp các qu n, huy n, th xã tr c thu c t nh là ơn v h ch toán báo s c a Phòng thi hành án thu c S Tư pháp. M i kho n chi tiêu c a i thi hành án các qu n, huy n, th xã do Phòng thi hành án t nh, thành ph m nhi m. 3. Căn c vào các văn b n hư ng d n l p k ho ch ngân sách hàng năm c a B Tài chính, B Tư pháp hư ng d n Phòng thi hành án các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p k ho ch chi tiêu ngân sách trong năm như: Ti n lương, ph c p công tác phí, nghi p v phí, mua s m, s a ch a và chi u tư xây d ng cơ b n (n u có)... theo yêu c u công tác c a cơ quan thi hành án dân s t ng a phương. - V k ho ch quý: Cơ quan thi hành án dân s a phương (Phòng thi hành án dân s t nh) l p và g i cho B Tư pháp xét duy t và t ng h p g i B Tài chính. - V k ho ch năm: B Tư pháp có trách nhi m t ng h p xét duy t k ho ch chi c a cơ quan thi hành án dân s a phương g i B Tài chính xem xét, t ng h p vào Ngân sách Nhà nư c trình Chính ph trình Qu c h i phê duy t. 4. Trên cơ s k ho ch ngân sách hàng năm ã ư c phê duy t cho công tác thi hành án dân s a phương; hàng tháng, hàng quý, B Tài chính c p phát kinh phí cho B Tư pháp dư i hình th c "Thông báo h n m c kinh phí" theo Chương 33 lo i 15 kho n 00 h ng 1. Căn c vào s kinh phí ư c thông báo, B Tư pháp s phân ph i h n m c kinh phí cho cơ quan thi hành án dân s a phương (Phòng thi hành án thu c S Tư pháp) b ng hình th c "Thông báo h n m c kinh phí" qua h th ng Kho b c Nhà nư c. 5. Trên t ng s kinh phí ư c B Tư pháp phân ph i hàng tháng, hàng quý; Phòng thi hành án thu c S Tư pháp các t nh,thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b o m m i chi tiêu cho nhu c u công vi c c a Phòng thi hành án và các i thi hành án các qu n, huy n, th xã thu c t nh, thành ph ; b o m qu n lý s d ng kinh phí úng m c ích, úng ch , l p và g i báo cáo quy t toán y , chính xác, k p th i theo úng n i dung bi u m u và quy nh t i Quy t nh s 257TC /C KT ngày 1-6-1990 c a B Tài chính v ch k toán ơn v hành chính s nghi p.
  3. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm i thi hành án thu c qu n, huy n, th xã tr c thu c t nh ph i l p báo cáo tình hình nh n kinh phí và s d ng kinh phí kèm theo chưngs t cho g i Phòng thi hành án thu c S Tư pháp t ng h p báo cáo quy t toán chi ngân sách g i B Tư pháp theo úng quy nh hi n hành. Hàng quý, hàng năm, Phòng thi hành án thu c S Tư pháp l p và g i quy t toán cho B Tư pháp (quy t toán tình hình s d ng kinh phí hàng quý, hàng năm c a Phòng thi hành án và i thi hành án các qu n, huy n, th xã thu c t nh và ph i có xác nh n c a Kho b c a phương nơi tr c ti p c p phát kinh phí). B Tư pháp ki m tra xét duy t quy t toán c a cơ quan thi hành án dân s a phương trư c khi t ng h p g i B Tài chính. Riêng quy t toán năm, vi c xét duy t quy t toán ph i th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 15-TC/HCVX ngày 19-5-1992 c a B Tài chính v hư ng d n xét duy t quy t toán năm cho các ơn v hành chính s nghi p. 6. qu n lý phương ti n, thi t b , bi u m u nghi p v th ng nh t trong i u ki n n n kinh t th trư ng, hàng năm cơ quan thi hành án dân s a phương l p k ho ch mua s m, trang b phương ti n và bi u m u nghi p v cùng v i d toán kinh phí g i v B Tư pháp có k ho ch mua s m, in n, c p phát k p th i cho cơ quan thi hành án dân s a phương. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 7 năm 1993. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B xem xét gi i quy t. Nguy n Ng c Hi n Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản