Thông tư liên tịch số 66/2004/TTLT-BTC-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 66/2004/TTLT-BTC-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 66/2004/TTLT-BTC-VPCP về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) tại Việt Nam do Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 66/2004/TTLT-BTC-VPCP

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc VĂN PHÒNG CHÍNH ******** PH ******** S : 66/2004/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 05 tháng 7 năm 2004 VPCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH VÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 66/2004/TTLT/BTC- VPCP NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2004 HƯ NG D N CH CHI TIÊU T CH C H I NGHN QU C T C P CAO Á - ÂU L N TH 5 (ASEM 5) T I VI T NAM Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 23/6/2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Quy t nh s 44/2003/Q -TTg ngày 1 tháng 04 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph , v vi c thành l p U ban Qu c gia chu n b và t ch c H i ngh c p cao di n àn H p tác Á-ÂU l n th 5 (ASEM 5) Căn c Quy t nh s 111/2003/Q -TTg ngày 09 tháng 06 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ti u ban V t ch t-H u c n ph c v H i ngh ASEM 5 Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i phiên h p l n th ba c a U ban Qu c gia v ASEM 5 (Công văn s 86/TB-VPCP ngày 19/4/2004 c a Văn phòng Chính ph ), Liên t ch B Tài chính – Văn phòng Chính ph hư ng d n ch chi tiêu t ch c H i ngh c p cao Á - Âu l n th 5 (ASEM 5) t i Vi t Nam như sau: I - NH NG QUY NNH CHUNG 1- i tư ng th c hi n Thông tư này là các cơ quan, t ch c, ơn v ư c giao d toán kinh phí th c hi n nhi m v t ch c và ph c v H i ngh ASEM 5. 2- Kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 bao g m ngân sách nhà nư c c p và các ngu n huy ng khác t các t ch c kinh t , xã h i trong nư c và ngoài nư c. 3- Các B , ngành, a phương ch ư c s d ng kinh phí ư c giao th c hi n các công vi c liên quan n các ho t ng trong khuôn kh ph c v t ch c H i ngh ASEM 5 ã ư c t ng Ti u ban thu c U ban Qu c gia v ASEM 5 phê duy t, không s d ng kinh phí này cho các n i dung công vi c khác thu c nhi m v thư ng xuyên c a B , ngành, a phương. 4- Vi c s d ng và qu n lý kinh phí, tài s n ph c v H i ngh ASEM 5 th c hi n theo Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n v qu n lý tài chính, tài s n hi n hành c a nhà nư c và các quy nh t i Thông tư này. II - NH NG QUY NNH C TH
  2. 1- Ngu n kinh phí: Kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 bao g m nh ng ngu n kinh phí như sau: - Ngân sách Nhà nư c. - Các kho n óng góp, ng h , tài tr c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong và ngoài nư c. - Ngu n khác (n u có). 2- N i dung chi: - Chi h c t p kinh nghi m, kh o sát nư c ngoài. - Chi tuyên truy n (in Panô, áp phích, logo, phù hi u, quay phim, ch p nh, băng c , khNu hi u, in n tài li u tuyên truy n khác) và tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng (phát thanh, truy n hình, báo chí...). - Chi mua s m ho c thuê trang thi t b , a i m ph c v t ch c H i ngh ASEM 5 theo ngh c a các Ti u ban chuyên môn (trang thi t b văn phòng, an ninh,...). - Chi mua s m ho c thuê xe ô tô ph c v H i ngh ASEM 5. - Chi in gi y m i, làm th cho các thành viên tham d H i ngh ASEM 5. - Chi làm bi u tư ng H i ngh ASEM 5 và các t ng phNm, v t phNm, k ni m khác. - Chi t ch c h i th o, h i ngh Qu c t liên quan n ASEM 5; các di n àn bên l H i ngh c p cao. - Chi cho các i bi u n d các ho t ng c a h i ngh ASEM 5 ư c phía Vi t Nam ài th . - Chi ho t ng c a Ban Ch o, Ban t ch c và các Ti u ban thu c U ban Qu c gia v ASEM 5. - Chi công tác b o v , an ninh, tr t t , v sinh, y t , ph c v . - Chi thông tin, liên l c. - Chi xây d ng và t ch c ho t ng c a Website tuyên truy n cho ASEM 5. - Chi c i t o, s a ch a các công trình ph c v h i ngh ASEM 5. - Chi mua s m trang thi t b , tài s n khác ph c v H i ngh ASEM 5. - Chi khác. 3- M c chi: 3.1- Chi t ch c h i th o, h i ngh Qu c t liên quan n H i ngh c p cao ASEM 5; các di n àn bên l H i ngh c p cao ASEM 5: - i v i khách m i: M c chi ti n ăn, , i l i cho các i bi u nư c ngoài do Vi t Nam tài tr th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 100/2000/TT-BTC ngày 6/10/2000 c a B Tài chính v ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và thông l Qu c t v t ch c H i ngh ASEM. - i v i cán b , nhân viên Vi t Nam tham gia ph c v các h i th o, h i ngh Qu c t liên quan n ASEM 5, các ho t ng bên l H i ngh C p cao ASEM 5 ư c thanh toán công tác phí theo quy nh hi n hành. Trư ng h p làm thêm gi thì ư c thanh toán ti n làm thêm gi theo ch quy nh. 3.2- Chi t ch c H i ngh c p cao ASEM 5: a) i bi u d H i ngh c p cao ASEM 5 thu c i tư ng ư c Chính ph Vi t Nam ài th , th c hi n theo Quy t nh s 574 /Q -TTg ngày 02 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph .
  3. b) Các oàn khách nư c ngoài thu c di n không ư c ài th thì t chi ti n ăn, , i l i theo h p ng v i ơn v cung c p d ch v . c) i v i cán b và nhân viên ph c v H i ngh c p cao ASEM 5: - Ti n b i dư ng làm nhi m v c a các cán b và nhân viên (bao g m c ngày l và ngày ch nh t ) ư c hư ng theo các m c sau: + Các thành viên U Ban Qu c gia v ASEM 5, Trư ng các Ti u ban, Trư ng Ban Thư ký thu c U ban Qu c gia v ASEM 5: 150.000 ng/ngày/ngư i. + Thành viên các Ti u ban thu c U ban Qu c gia v ASEM 5: 120.000 ng/ngày/ngư i. + Thành viên các T công tác ph c v H i ngh c p cao ASEM 5 do các Trư ng Ti u ban thu c U ban Qu c gia v ASEM 5 ra quy t nh huy ng b ng văn b n ph c v H i ngh ASEM 5: 100.000 ng/ngày/ngư i. + Nhân viên ph c v (l c lư ng b o v , lái xe, l tân...) do Trư ng các Ti u ban ban thu c U ban Qu c gia v ASEM 5 phê duy t danh sách: 50.000 ng/ngày/ngư i. Trư ng h p m t ngư i làm nhi u nhi m v khác nhau trong m t ngày, ch ư c hư ng m t m c thù lao cao nh t. S ngày ư c hư ng ti n b i dư ng c a các thành viên c a U Ban Qu c gia v ASEM 5, các Ti u ban, Ban Thư ký, thành viên các T công tác, nhân viên ph c v là s ngày th c s làm nhi m v c a t ng cá nhân trong th i gian chính th c t ch c H i ngh c p cao ASEM 5. Trư ng h p do công vi c ph i tri n khai s m ho c k t thúc mu n hơn so v i s ngày H i ngh chính th c s do Trư ng các Ti u ban thu c U Ban Qu c gia v ASEM 5 xem xét, quy t nh và ư c hư ng thù lao theo m c quy nh trên, nhưng t ng th i gian ư c thanh toán b i dư ng t i a không quá 10 ngày. Nh ng cán b , công ch c nhà nư c ã ư c hư ng kho n b i dư ng này thì không ư c thanh toán ph c p công tác phí, nhưng trư ng h p c n thi t ph i thuê ch ng thì ư c thanh toán ti n thuê ch ng theo ch công tác phí quy nh cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác trong nư c. - i tư ng tham gia bi u di n văn ngh ư c thanh toán theo h p ng ký k t gi a Ban t ch c v i các oàn ngh thu t. - Chi các cu c h p c a U Ban Qu c gia v ASEM 5: 50.000 ng/ngư i/cu c - Chi các cu c h p do Trư ng các Ti u ban thu c U Ban Qu c gia v ASEM 5 và Trư ng Ban thư ký ASEM 5 ch trì: 30.000 ng/ngư i/cu c. - Chi cư c i n tho i di ng ph c v ch o H i ngh (cho c t H i ngh ): + Thành viên U Ban Qu c gia v ASEM 5, Trư ng các Ti u ban thu c U Ban Qu c gia v ASEM 5, Trư ng Ban Thư ký ASEM 5: 300.000 ng. + Thành viên các Ti u ban thu c U Ban Qu c gia v ASEM 5: 200.000 ng. + Trư ng h p c n thi t, Trư ng các Ti u ban quy t nh danh sách cán b ư c phép thanh toán ti n cư c i n tho i di ng ho c ư c thuê máy i n tho i di ng trong th i gian ph c v h i ngh , m c cư c ư c thanh toán t i a không quá 200.000 ng/ngư i cho c t ph c v H i ngh ASEM 5. 3.3- Các m c chi khác: - Chi phí oàn i kh o sát và h c t p kinh nghi m nư c ngoài: Th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 c a B Tài chính qui nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài và Thông tư s 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 hư ng d n b sung Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999.
  4. - Chi phí xây d ng Website cho H i ngh : Th c hi n theo Thông tư s 111/1998/TT/BTC ngày 03/8/1998 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p tin i n t thu c công ngh thông tin. - M c chi d ch thu t: + D ch vi t: . D ch t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: 35.000 ng/trang (300 ch /trang). . D ch t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: 40.000 ng/trang (300 ch /trang). + D ch nói: . D ch nói thông thư ng: không quá 70.000 VND/gi /ngư i, tương ương v i không quá 560.000 VND/ngày/ngư i làm vi c 8 ti ng. . D ch u i: không quá 150.000 VND/gi /ngư i, tương ương v i không quá 1.200.000 VND/ngày/ngư i làm vi c 8 ti ng. nh m c chi d ch thu t nêu trên ch áp d ng trong trư ng h p c n thi t khi ph i thuê phiên d ch t bên ngoài, không áp d ng cho phiên d ch là cán b , công ch c c a các B , ngành ư c c tham gia ph c v H i ngh . - Các kho n chi chưa ư c quy nh trên ây thì thanh toán theo h p ng giao khoán ho c căn c vào hoá ơn, ch ng t chi tiêu h p pháp, h p l th c t phát sinh. B ph n nào khoán g n kinh phí thì có trách nhi m chi thù lao cho cán b c a b ph n ó. 3.4- Các kho n chi c i t o, s a ch a và xây d ng các công trình ph c v H i ngh ASEM 5: Th c hi n theo úng các quy nh t i Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B Tài chính v vi c hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c và Quy t nh s 601/KB/Q /TTV T ngày 28 tháng 10 năm 2003 c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c v quy trình ki m soát thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng trong nư c qua h th ng Kho b c Nhà nư c. 3.5- Chi mua s m tài s n, trang thi t b , in n tài li u, s n xu t bi u tư ng, t ng phNm... có giá tr t 100 tri u ng tr lên ph i th c hi n u th u ho c chào giá c nh tranh theo quy nh t i Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v u th u mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan Nhà nư c, oàn th , doanh nghi p Nhà nư c; dùng và phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang s d ng ngu n Ngân sách Nhà nư c. 3.6- i v i nh ng n i dung chi mua s m, s a ch a và các kho n chi có tính ch t c thù chưa có m c chi, ơn giá quy nh c a nhà nư c, thì nh ng n i dung chi này ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có ý ki n tho thu n và ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán trư c khi th c hi n làm căn c quy t toán kinh phí. 4- L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí: 4.1- L p d toán: Căn c vào các n i dung công vi c liên quan n t ch c và ph c v H i ngh ASEM 5 ã ư c Trư ng các Ti u ban thu c U Ban Qu c gia v ASEM 5 phê duy t, nh m c chi tiêu theo quy nh
  5. hi n hành và các m c chi quy nh t i M c II c a Thông tư này, các Ti u ban thu c U Ban Qu c gia v ASEM 5 xây d ng d toán kinh phí th c hi n các ph n vi c thu c trách nhi m th c hi n c a Ti u ban mình g i v Ti u ban V t ch t- H u c n, Văn phòng Chính ph . Văn phòng Chính ph t ng h p d toán kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 chi ti t theo t ng Ti u ban g i B Tài chính thNm nh. D toán kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 g i B Tài chính thNm nh ph i y căn c tính toán chi ti t. B Tài chính ph i h p v i Văn phòng Chính ph thNm nh d toán kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4.2- C p phát kinh phí: Căn c vào d toán kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Tài chính thông báo d toán kinh phí cho t ng Ti u ban thu c U Ban Qu c gia v ASEM 5 (thông qua B ư c giao nhi m v thư ng tr c c a Ti u ban). i v i kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 do các a phương th c hi n, B Tài chính c p u quy n cho các a phương. Các cơ quan, a phương ư c thông báo d toán kinh phí có trách nhi m th c hi n các nhi m v theo s phân công c a U Ban Qu c gia v ASEM 5. Vi c ch p hành kinh phí t ch c h i ngh ASEM 5 th c hi n theo quy nh c a c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. 4.3- H ch toán, quy t toán các kho n thu, chi c a H i ngh ASEM 5: Các B ư c giao nhi m v thư ng tr c các Ti u ban thu c U ban Qu c gia v ASEM 5 có trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 i v i ph n d toán kinh phí giao cho Ti u ban th c hi n. Kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 ơc theo dõi riêng, h ch toán vào lo i 13 - 01 (Qu n lý hành chính) theo các m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c. K t thúc H i ngh ASEM 5, ch m nh t trong vòng 45 ngày, các B ư c giao nhi m v thư ng tr c các Ti u ban thu c U ban Qu c gia v ASEM 5 và các a phương ư c giao kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5 có trách nhi m g i báo cáo quy t toán kinh phí t ch c H i ngh ASEM 5, báo cáo ki m kê danh m c tài s n c nh ã mua s m ph c v cho t ch c H i ngh ASEM 5 v B Tài chính, ng g i U ban Qu c gia v ASEM 5. i v i các kho n óng góp, ng h , tài tr c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong và ngoài nư c; ngu n thu khác (n u có), các B , ngành, a phương ư c s d ng vào các công vi c thu c n i dung t ch c H i ngh ASEM 5, nhưng ph i t ng h p vào báo cáo g i B Tài chính, ng g i U ban Qu c gia v ASEM5. III - I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v Liên B Tài chính- Văn phòng Chính ph nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. Huỳnh Th Nhân Nguy n Công S ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản