Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT

  1. B TÀI CHÍNH- B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGUYÊN VÀ NAM MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N KINH PHÍ HO T NG C A T CH C, B PH N CHUYÊN MÔN, CÁN B PH TRÁCH V B O V MÔI TRƯ NG VÀ KINH PHÍ TH C HI N H P NG LAO NG THEO NGHN NNH S 81/2007/N -CP NGÀY 23/5/2007 C A CHÍNH PH QUY NNH T CH C, B PH N CHUYÊN MÔN V B O V MÔI TRƯ NG T I CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c. Liên t ch B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n kinh phí ngân sách nhà nư c cho ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng và kinh phí th c hi n h p ng lao ng, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n kinh phí ngân sách nhà nư c (bao g m c ngu n kinh phí vi n tr ) cho ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng và kinh phí th c hi n h p ng lao ng c a các cơ quan nhà nư c Trung ương và a phương. 2. Kinh phí ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng c a các cơ quan nhà nư c Trung ương do ngân sách trung ương b o m; kinh phí ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng và kinh phí th c hi n h p ng lao ng c a các cơ quan nhà nư c a phương do ngân sách a phương b o m. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Kinh phí ngân sách nhà nư c b o m ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng c a các cơ quan nhà nư c: a) Ngân sách trung ương b o m kinh phí ho t ng t ngu n chi qu n lý hành chính nhà nư c cho các t ch c sau: - T ch c chuyên môn v b o v môi trư ng c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ).
  2. - T ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành và cơ quan th c thi pháp lu t chuyên ngành (sau ây g i chung là C c, T ng c c) thu c B , cơ quan ngang B . - T ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng t i Ban Qu n lý khu kinh t tr c thu c Trung ương (Phòng, Ban Qu n lý quy ho ch, xây d ng và môi trư ng ho c Phòng Qu n lý môi trư ng). b) Ngân sách a phương b o m kinh phí ho t ng t ngu n chi qu n lý hành chính nhà nư c cho các t ch c sau: - T ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c S Tài nguyên và Môi trư ng (g i chung là t ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c U ban nhân dân c p t nh). - B ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là t ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c U ban nhân dân c p huy n). - Cán b ph trách v b o v môi trư ng là công ch c c p xã (công ch c a chính- xây d ng). - T ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng t i Ban Qu n lý khu kinh t tr c thu c a phương (Phòng, Ban Qu n lý quy ho ch, xây d ng và môi trư ng ho c Phòng Qu n lý môi trư ng). 2. Kinh phí th c hi n nhi m v b o v môi trư ng c a các ơn v s nghi p ph c v công tác qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng: Trung tâm Quan tr c môi trư ng (ho c Trung tâm Quan tr c và phân tích môi trư ng, Trung tâm Quan tr c và Thông tin môi trư ng, Trung tâm Quan tr c tài nguyên và môi trư ng) tr c thu c T ng c c (ho c C c) thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , cơ quan ngang B mà ch c năng liên quan n trách nhi m b o v môi trư ng ho c tr c thu c Chi c c B o v môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph c v qu n lý nhà nư c, theo quy nh t i kho n 1 ph n III Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng-B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23/5/2007 c a Chính ph quy nh t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c; ư c giao nhi m v v b o v môi trư ng, ư c b trí kinh phí t ngu n kinh phí s nghi p b o v môi trư ng tương ng v i nhi m v ư c giao, theo phân c p như sau: - Trung ương: T ng C c (ho c C c) thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , cơ quan ngang B , phân b và giao kinh phí cho Trung tâm Quan tr c môi trư ng (ho c Trung tâm Quan tr c và phân tích môi trư ng, Trung tâm Quan tr c và Thông tin môi trư ng, Trung tâm Quan tr c tài nguyên và môi trư ng) th c hi n nhi m v b o v môi trư ng t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng c a B , cơ quan ngang B . - a phương: Trên cơ s d toán chi s nghi p môi trư ng hàng năm ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương giao cho S Tài nguyên và Môi
  3. trư ng; Chi c c B o v môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng th ng nh t v i S Tài chính phân b và giao kinh phí cho Trung tâm Quan tr c môi trư ng th c hi n nhi m v b o v môi trư ng t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng c a a phương. 3. Kinh phí th c hi n h p ng lao ng quy nh t i kho n 3 i u 7, kho n 2 i u 8 Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23/5/2007 c a Chính ph , ư c hư ng d n như sau: a) H p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác b o v môi trư ng c p huy n: - Phòng Tài nguyên và Môi trư ng giúp U ban nhân dân c p huy n th c hi n các nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn c p huy n; trư ng h p không b trí ư c s lư ng công ch c theo quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh s 81/2007/N -CP c a Chính ph ; căn c nhu c u công vi c b o v môi trư ng trên a bàn, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n duy t s lư ng lao ng h p ng và ký h p ng lao ng ho c có th u quy n cho Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng ký h p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác b o v môi trư ng. M c chi h p ng lao ng t i a b ng h s lương b c 1 công ch c lo i A1 theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang (h s hi n hành 2,34) nhân v i ti n lương t i thi u chung do nhà nư c quy nh. - Kinh phí cho vi c th c hi n h p ng lao ng ư c trích t kinh phí s nghi p b o v môi trư ng c a c p huy n. b) H p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác b o v môi trư ng c p xã: - Công ch c a chính-Xây d ng c p xã có nhi m v giúp U ban nhân dân c p xã th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn c p xã. Căn c vào nhu c u công vi c, c i m b o v môi trư ng trên a bàn, trư ng h p c n thi t Ch t ch U ban nhân dân c p xã có th ký h p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác b o v môi trư ng c a công ch c a chính-Xây d ng; m c chi h p ng lao ng t i a b ng 01 l n m c ti n lương t i thi u chung do nhà nư c quy nh. - Kinh phí cho vi c th c hi n h p ng lao ng ư c trích t kinh phí s nghi p b o v môi trư ng c p cho c p xã. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào tình hình c th , kh năng c a ngân sách a phương quy nh m c chi c th h p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác b o v môi trư ng c p huy n, c p xã trên ây U ban nhân dân c p huy n, c p xã th c hi n. 4. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí qu n lý hành chính, s nghi p môi trư ng cho ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng và kinh phí th c hi n h p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác
  4. b o v môi trư ng, th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , a phương ph n ánh v B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn c Ph m S Danh Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n -B Tư Pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; B TN&MT; - Lưu: VT B Tài chính; B TN&MT
Đồng bộ tài khoản