Thông tư liên tịch số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế NK có xuất xứ từ Lào quy định tại thoả thuận giữa CP CHXHXNVN và CP CHDCND Lào (thỏa thuận Cửa Lò năm 1999) về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa 2 nước do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan banh hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH-B THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T M I-T NG C C H I QUAN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 75/2001/TTLT-BTC-BTM- Hà N i , ngày 24 tháng 9 năm 2001 TCHQ THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH - B THƯƠNG M I T NG C C H I QUAN S 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N VI C GI M THU NH P KH U HÀNG HOÁ CÓ XU T X T LÀO QUI Đ NH T I THO THU N GI A CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO (THO THU N C A LÒ NĂM 1999) V VI C T O ĐI U KI N THU N L I CHO NGƯ I, PHƯƠNG TI N VÀ HÀNG HOÁ QUA L I BIÊN GI I GI A 2 NƯ C Căn c tho thu n gi a Chính ph C ng hoà xã h i Ch nghĩa Vi t nam và Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào ngày 23/8/1999 t i th xã C a lò, t nh Ngh an - Vi t nam; Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i các công văn s 1384/CP- QHQT ngày 30/12/1999 c a Chính ph v vi c th c hi n các tho thu n thương m i v i Lào, công văn s 2252/VPCP-QHQT ngày 6/5/2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c mi n thu , gi m thu đ i v i hàng hoá có xu t x và s n xu t t i Lào nh p vào Vi t nam; công văn s 261/CP-QHQT ngày 5/4/2001 c a Chính ph v vi c tăng cư ng quan h thương m i v i Lào; Liên B Tài chính - Thương m i - T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n gi m thu nh p kh u hàng hoá có xu t x t Lào như sau: I- PH M VI ÁP D NG A. Hàng hoá s n xu t t i nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào nh p kh u vào Vi t nam đư c áp d ng thu su t thu nh p kh u b ng 50% m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi qui đ nh t i Bi u thu nh p kh u ưu đãi, n u tho mãn các đi u ki n sau: 1- Là m t hàng có trong Danh m c các m t hàng đư c gi m 50% (năm mươi ph n trăm) thu nh p kh u ban hành kèm theo Thông tư này. S lư ng c th t ng ch ng lo i hàng nh p kh u t Lào đư c gi m 50% thu nh p kh u theo thông báo hàng năm c a B Thương m i trên cơ s s lư ng đã đư c th ng nh t v i B Thương m i Lào. Trư ng h p hàng hoá có đ đi u ki n đ đư c áp d ng gi m 50% thu nh p kh u, đ ng th i có đ đi u ki n đư c hư ng theo m c thu su t ưu đãi CEPT thì đư c áp d ng theo m c thu su t th p hơn trong hai m c thu su t này.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Có gi y ch ng nh n xu t x (C/O) do B Thương m i ho c Phòng Thương m i ho c S thương m i các t nh, thành ph Vientiane và đ c khu Saysomboun c a Lào c p. 3- Có gi y xác nh n là hàng hoá thu c chương trình hư ng ưu đãi thu theo tho thu n gi a hai Chính ph do B Thương m i ho c S Thương m i các t nh, thành ph Vientiane và đ c khu Saysomboun c a Lào c p. 4- Hàng đư c nh p kh u vào Vi t nam qua các c a kh u đư c m chính th c trên biên gi i Vi t nam - Lào. B. Th t c xu t trình, ki m tra gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O): Doanh nghi p nh p kh u hàng hoá c a Lào thu c Danh m c các m t hàng đư c gi m 50% thu nh p kh u ban hành kèm theo Thông tư này mu n đư c hư ng ưu đãi gi m thu nh p kh u ph i n p cho cơ quan H i quan b n chính Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá kèm theo b ch ng t nh p kh u theo qui đ nh khi làm th t c nh p kh u. Trư ng h p doanh nghi p chưa có C/O đ n p khi làm th t c nh p kh u, khi tính thu , cơ quan H i quan áp d ng theo m c thu su t thông thư ng ho c theo m c thu su t ưu đãi CEPT (n u đ đi u ki n) và ch p nh n cho n C/O, th i h n t i đa 30 ngày tính t ngày n p t khai H i quan. Sau khi n p C/O doanh nghi p s đư c xem xét hoàn l i s thu đã n p th a (ph n chênh l ch gi a s thu tính theo m c thu su t thông thư ng ho c theo m c thu su t ưu đãi CEPT đã n p và s thu tính theo thu su t đã đư c gi m 50% m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi qui đ nh t i Bi u thu nh p kh u). Doanh nghi p nh p kh u ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp, h p l c a C/O đã n p. N u phát hi n có s gian l n v C/O thì doanh nghi p nh p kh u s b x lý theo qui đ nh c a pháp lu t hi n hành. Khi có s nghi ng v tính trung th c và chính xác c a gi y ch ng nh n xu t x thì cơ quan H i quan có th yêu c u doanh nghi p cung c p các tài li u đ ch ng minh. Th i gian qui đ nh t i đa đ doanh nghi p n p b sung ch ng t là 30 ngày k t ngày n p C/O. Trong khi ch k t qu ki m tra l i, t m th i chưa gi i quy t gi m 50% m c thu su t đ i v i lô hàng đó và áp d ng theo m c thu su t thông thư ng ho c theo m c thu su t ưu đãi CEPT (n u đ đi u ki n). Đ ng th i ti p t c th c hi n các th t c gi i phóng hàng n u các m t hàng này không ph i là hàng c m ho c h n ch nh p kh u và không có s nghi ng man khai v hàng hoá. Trư ng h p ch hàng có đ tài li u ch ng minh đúng là hàng có xu t x t Lào thì đư c xem xét hoàn l i s thu đã n p th a (ph n chênh l ch gi a s thu tính theo m c thu su t thông thư ng ho c theo m c thu su t ưu đãi CEPT đã n p và s thu tính theo thu su t đã đư c gi m 50% m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi qui đ nh t i Bi u thu nh p kh u). II- CÁC QUI Đ NH KHÁC Các qui đ nh v căn c tính thu , ch đ thu n p thu , k toán ti n thu , báo cáo k t qu thu n p thu , ch đ gi m thu nh p kh u, ch đ hoàn thu , truy thu thu và x lý vi ph m, đư c th c hi n theo các qui đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các văn b n hư ng d n hi n hành.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III- T CH C TH C HI N Đ nh kỳ 3 tháng (ch m nh t đ n ngày 15 tháng k ti p) và hàng năm (ch m nh t đ n ngày 15/2 c a năm sau), T ng c c H i quan t ng h p báo cáo v s lư ng, tr giá (theo giá tính thu nh p kh u) hàng hoá nh p kh u thu c đ i tư ng qui đ nh t i Thông tư này v i B Thương m i và B Tài chính. Trư ng h p phát hi n có tình tr ng phía Lào c p gi y xác nh n vư t quá s lư ng đã tho thu n, B Thương m i s làm vi c v i B Thương m i Lào đ có bi n pháp gi i quy t phù h p. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư liên t ch B Tài chính, B Thương m i và T ng c c H i quan s 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ ngày 22/6/1999 hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi m thu nh p kh u cho hàng hoá s n xu t t i nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n ánh v B Tài chính, B Thương m i, T ng c c H i quan đ nghiên c u, hư ng d n, b sung k p th i. Lê M nh Hùng Mai Văn Dâu Vũ Văn Ninh (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) DANH M C CÁC M T HÀNG ĐƯ C GI M 50% THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ ngày 24/9/2001 c a Liên B Tài chính - B Thương m i - T ng c c H i quan) Mã s Mô t nhóm m t hàng Ghi chú Nhóm Phân nhóm 0813 Qu khô, tr các lo i qu thu c nhóm 0801 đ n 0806; h n h p các lo i qu h ch, qu khô thu c chương này 0813 40 00 - Qu khô khác Riêng: + Qu đư i ươi x 0908 H t và v nh c đ u kh u, b ch đ u kh u 0908 30 00 - B ch đ u kh u
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Riêng: + Sa nhân x 1006 Lúa g o 1006 20 00 - G o l t (g o vàng) x 1006 30 00 - G o đã xát toàn b ho c sơ b , đã ho c chưa x chu i h t ho c đánh bóng h t ho c h 1006 40 00 -T m x 1207 Qu và h t có d u khác, đã ho c chưa v m nh 1207 40 00 - H t v ng x 1211 Các lo i cây và các ph n c a cây (c h t, qu ) ch y u dùng làm nư c hoa, dư c ph m, thu c tr sâu, thu c t y u , ho c các m c đích tương t , tươi ho c khô, đã ho c chưa c t, nghi n ho c xay thành b t 1211 90 - Các lo i khác: - - Lo i ch y u dùng cho dư c ph m: 1211 90 11 - - - Pyrethrum, đã c t ho c nghi n ho c xay x thành b t 1211 90 12 - - - Pyrethrum, lo i khác x 1211 90 13 - - - Cannabis, đã c t ho c nghi n ho c xay x thành b t 1211 90 14 - - - Cannabis, lo i khác x 1211 90 15 - - - Coca, đã c t ho c nghi n ho c xay thành x b t 1211 90 16 - - - Coca, lo i khác x 1211 90 17 - - - Lo i khác, đã c t ho c nghi n ho c xay x thành b t 1211 90 19 - - - Lo i khác x 1301 Cánh ki n đ ; gôm t nhiên, nh a cây, nh a cây d ng gôm, nh a ô-lê-ô (oleo resins) (ví d : nh a thơm) 1301 10 - Cánh ki n đ : 1301 10 10 - - Sen l c và cánh ki n đ tinh ch khác x 1301 10 90 - - Lo i khác x 1301 90 00 - Lo i khác
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Riêng: + Cánh ki n tr ng x + Chai phà x 1401 V t li u th c v t dùng đ t t b n ho c đan (như: tre, song, mây, s y, li u gi , cây b c, c s i, đã r a s ch, chu i ho c các lo i rơm ngũ c c đã t y ho c nhu m, v cây đo n) 1401 20 00 - Song mây x 1704 M t k o có đư ng (k c sô-cô-la tr ng), không ch a ca cao 1704 90 00 - M t k o có đư ng khác Riêng: + K o hoa qu x 2009 Nư c qu ép (k c hèm nho) và nư c rau ép x chưa lên men và chưa pha rư u, đã ho c chưa pha thêm đư ng hay ch t ng t khác 2401 Thu c lá lá chưa ch bi n; ph li u thu c lá lá 2401 10 00 - Thu c lá lá, chưa tư c c ng Riêng: + Thu c lá lá khô x 2401 20 00 - Thu c lá lá, đã tư c c ng m t ph n ho c toàn b Riêng: + Thu c lá lá khô x 2517 Đá cu i, s i, đá đã v ho c nghi n, ch y u đ làm v t li u bê tông ho c đ r i đư ng b hay đư ng s t, ho c đá ba-lát (ballas) khác, đá cu i nh và đá l a t nhiên (đá flin), đã ho c chưa qua x lý nhi t; đá dăm n n, x kim lo i hay ph li u công nghi p tương t , có ho c không kèm theo các v t li u trong ph n đ u c a nhóm này; đá dăm tr n nh a đư ng, đá d ng viên, m nh, b t, làm t các lo i đá thu c nhóm 2515, 2516 đã ho c chưa qua x lý nhi t 2517 20 00 - Đá dăm n n, t các lo i x kim lo i ho c ph x li u công nghi p tương t , có ho c không k t h p v i các v t li u trong ph n đ u c a phân
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhóm 251710 2517 30 00 - Đá dăm tr n nh a đư ng x 2520 Th ch cao (sun-phát can-xi khoáng ch t); th ch x cao khan (anhydrit); plaster (g m th ch cao đã nung hay sun phát can-xi), đã ho c chưa nhu m màu, có ho c không thêm m t lư ng nh ch t gia t c hay ch t làm ch m 2609 00 00 Qu ng thi c và qu ng thi c đã đư c làm giàu x 3208 Sơn, véc ni (k c sơn men và sơn bóng) làm t các lo i polyme t ng h p ho c các polyme t nhiên đã bi n đ i v m t hóa h c, đã phân tán hay hòa tan trong môi trư ng không ch a nư c; các dung d ch như đã ghi trong chú gi i 4 c a chương này Riêng: + Sơn x 3209 Sơn, véc ni (k c các lo i sơn men và sơn bóng) làm t các lo i polyme t ng h p ho c các polyme t nhiên đã bi n đ i v m t hóa h c, đã phân tán hay hòa tan trong môi trư ng có ch a nư c Riêng: + Sơn x 3210 00 Sơn, véc ni khác (k c các lo i sơn men, sơn bóng và màu keo); các lo i thu c màu nư c đã pha ch dùng đ hoàn thi n da Riêng: + Sơn x 3401 Xà phòng, các ch t h u cơ ho t đ ng b m t và các ch ph m dùng như xà phòng, d ng th i, mi ng, bánh ho c các hình d ng khác, có ho c không ch a xà phòng; gi y, m n xơ, ph t và v i không d t, đã th m t m, tráng ho c ph xà phòng ho c ch t t y Riêng: + Xà phòng thơm, xà phòng b t x 3917 Các lo i ng, ng d n, vòi và các ph tùng dùng đ l p ráp chúng b ng plastic (ví d : các đo n n i, khu u, vành đ m)
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Riêng: + ng d n nư c x 4401 G nhiên li u, d ng khúc, thanh nh , cành, bó ho c các d ng tương t ; v bào, dăm g ; ph li u g , mùn cưa, đã ho c chưa đóng thành kh i, bánh, viên ho c các d ng tương t 4401 30 00 - Mùn cưa, ph li u g , đã ho c chưa đóng thành d ng kh i, bánh, viên ho c các d ng tương t Riêng: + V cây tán b t làm hương x 4403 G cây, đã ho c chưa bóc v , b giác ho c đ o x vuông thô 4407 G đã cưa ho c x theo chi u d c, l ng ho c tách l p, đã ho c chưa bào, đánh gi y nháp ho c ghép m ng, có đ d y trên 6mm Riêng: + G đã cưa ho c x x 4412 G dán, ván đã dán l p g m t và các t m ván khác đã dán l p m t tương t Riêng: + G dán x 4414 00 00 Khung tranh, khung nh, khung gương b ng g x ho c các s n ph m b ng g tương t 4418 Đ m c, đ g dùng trong xây d ng, k c panen g có lõi x p nhân t o, panen lát sàn và ván l p đã l p ghép 4418 90 90 - - Lo i khác Riêng: + Ván sàn x 4419 00 00 B đ ăn, b đ làm b p b ng g x 4420 G kh m, dát; tráp, và các lo i h p đ ng đ kim hoàn, đ ng dao kéo và các s n ph m tương t , b ng g ; tư ng nh và đ trang trí b ng g ; các lo i đ dùng b ng g không thu c chương 94
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4420 10 00 - Tư ng nh và các đ trang trí b ng g x 4420 90 00 - Lo i khác Riêng: + Lo i đã kh m, dát, ch m tr x 5701 Th m và hàng d t tr i sàn khác, s n xu t b ng phương pháp th t gút, đã ho c chưa làm s n thành chi c Riêng: + Lo i đã làm s n thành chi c x 5702 Th m và các lo i hàng d t tr i sàn khác, d t thoi không ch n s i vòng b m t ho c không ph xơ v n đã ho c chưa làm s n thành chi c, k c lo i "kelem", "schumacks", "karamanie" và các lo i t m ph d t tay tương t 5702 10 00 - "Kelem","schumacks", "karamanie" và các x lo i t m ph d t tay tương t 5702 20 00 - T m tr i sàn làm t s i xơ d a x - Lo i khác, có c u trúc vòng b m t, đã làm s n thành chi c: 5702 41 00 - - T len lông c u ho c lông đ ng v t lo i m n x 5702 42 00 - - T v t li u d t nhân t o x 5702 49 00 - - T v t li u d t khác x - Lo i khác, không có c u trúc vòng b m t, đã làm s n thành chi c: 5702 51 00 - - T len lông c u ho c lông đ ng v t lo i m n x 5702 52 00 - - T v t li u d t nhân t o x 5702 59 00 - - T v t li u d t khác x 5703 Th m và các lo i hàng d t tr i sàn khác, đã ch n s i vòng b m t, đã ho c chưa làm s n thành chi c Riêng: + Lo i đã làm s n thành chi c x 5704 Th m và các lo i hàng d t tr i sàn khác làm b ng ph t, không ch n s i vòng b m t ho c ph xơ v n, đã ho c chưa làm s n thành chi c
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Riêng: + Lo i đã làm s n thành chi c x 5705 00 00 Các lo i th m khác và các lo i hàng d t tr i sàn khác, đã ho c chưa làm s n thành chi c Riêng: + Lo i đã làm s n thành chi c x 5805 00 00 Th m d t tay theo ki u m u Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais và các ki u tương t , các lo i th m đư c t o b ng kim (ví d : thêu đính, thêu ch th p), đã ho c chưa làm thành chi c Riêng: + Lo i đã làm s n thành chi c x 6101 Áo khoác ngoài, áo choàng m c khi đi xe, áo x khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (k c áo j c két trư t tuy t, áo khoác ch ng gió, áo j c két ch ng gió và các lo i tương t , dùng cho đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan ho c móc, tr các lo i thu c nhóm 6103 6102 Áo khoác ngoài, áo choàng m c khi đi xe, áo x khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (k c áo j c két trư t tuy t), áo khoác ch ng gió, áo j c két ch ng gió và các lo i tương t , dùng cho ph n ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc, tr các lo i thu c nhóm 6104 6103 B com-lê, b qu n áo đ ng b , áo vét tông, áo x khoác th thao, qu n dài, qu n y m có dây đeo, qu n ng ch n, và qu n soóc (tr qu n áo bơi), dùng cho đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan ho c móc 6104 B com-lê, b qu n áo đ ng b , áo j c két, áo x khoác th thao, áo váy dài, váy, qu n váy, qu n dài, qu n y m có dây đeo, qu n ng ch n và qu n soóc (tr qu n áo bơi), dùng cho ph n ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc 6105 Sơ mi đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan x ho c móc 6106 Áo sơ mi, áo sơ mi choàng dùng cho ph n x ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6107 B qu n áo lót, qu n đùi, áo ng , b py-gia-ma, x áo choàng t m, áo khoác ngoài m c trong nhà và các lo i tương t , dùng cho đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan ho c móc 6108 Váy lót có dây đeo, váy lót trong, qu n xi líp, x qu n đùi bó, áo ng , b py-gia-ma, áo choàng m c nhà, áo choàng t m, áo khoác ngoài m c trong nhà và các lo i tương t dùng cho ph n ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc 6109 Áo Ti-s t (T-Shirt), áo may ô và các lo i áo lót x khác, d t kim, đan ho c móc 6110 Áo bó, áo chui đ u, áo ch n ng n cài khuy (áo x săng đai c c ng), gi-lê và các lo i tương t , d t kim, đan ho c móc 6111 B qu n áo và đ may m c s n cho tr sơ sinh, x d t kim, đan ho c móc 6112 B qu n áo th thao, b qu n áo trư t tuy t và x qu n áo bơi, d t kim, đan ho c móc 6113 00 Qu n áo đư c may t các lo i v i d t kim, đan x ho c móc thu c nhóm 5903, 5906, 5907 6114 Qu n áo khác, d t kim, đan, ho c móc x 6115 Qu n t t, qu n áo n t, bít t t dài (trên đ u g i), x bít t t ng n c , các lo i hàng t t d t kim khác, k c n t chân dùng cho ngư i dãn tĩnh m ch, giày dép không đ , d t kim, đan ho c móc 6116 Găng tay, găng tay h ngón và găng tay bao, d t x kim, đan ho c móc 6117 Hàng ph tr d t kim, đan ho c móc khác; các x chi ti t d t kim, đan ho c móc c a qu n áo ho c đ ph tr làm s n 6201 Áo khoác ngoài, áo choàng m c khi đi xe, áo x khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (k c áo j c két trư t tuy t), áo gió, áo j c két ch ng gió và các lo i tương t ,dùng cho đàn ông ho c tr em trai, tr các lo i thu c nhóm 6203 6202 Áo khoác ngoài, áo choàng m c khi đi xe, áo x khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (k c áo j c két trư t tuy t), áo gió, áo j c két ch ng gió và các lo i tương t , dùng cho ph n ho c tr em gái, tr lo i thu c nhóm 6204
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6203 B com-lê, b qu n áo đ ng b , áo j c két, áo x khoác th thao, qu n dài, qu n y m có dây đeo, qu n ng ch n, và qu n soóc (tr qu n áo bơi), dùng cho đàn ông ho c tr em trai 6204 B com-lê, b qu n áo đ ng b , áo j c két, áo x khoác th thao, áo váy dài, váy, qu n váy, qu n dài, qu n y m có dây đeo, qu n ng ch n, và qu n soóc (tr qu n áo bơi), dùng cho ph n ho c tr em gái 6205 Sơ mi đàn ông ho c tr em trai x 6206 Sơ mi và áo sơ mi choàng dùng cho ph n x ho c tr em gái 6207 Áo may ô và các lo i áo lót khác, b qu n áo x lót, qu n đùi, áo ng , b py-gia-ma, áo choàng t m, áo khoác ngoài m c trong nhà và các lo i tương t , dùng cho đàn ông ho c tr em trai 6208 Áo may ô và các lo i áo lót khác, váy lót, váy x lót trong, qu n xi líp, qu n đùi bó, áo ng , b py-gia-ma, áo m ng m c trong nhà, áo choàng t m, áo khoác ngoài m c trong nhà và các lo i tương t dùng cho ph n ho c tr em gái 6209 B qu n áo may s n và đ ph tr cho tr sơ x sinh, đan ho c móc 6210 Qu n áo may s n làm b ng v i thu c nhóm x 5602, 5603, 5903, 5906, 5907 6211 B qu n áo th thao, b qu n áo trư t tuy t và x qu n áo bơi; qu n áo khác 6212 Su chiêng, gen, áo n t ng c, dây đeo qu n, dây x móc bít t t, n t t t, các s n ph m tương t và các chi ti t c a chúng, đư c làm ho c không làm t d t kim, đan ho c móc 6213 Khăn tay và khăn quàng nh x 6214 Khăn san, khăn choàng vai, khăn choàng c , x khăn choàng r ng đ i đ u và choàng vai, m ng che m t và các lo i tương t 6215 Nơ thư ng, nơ con bư m và ca vát x 6216 00 00 Găng tay, găng tay h ngón và găng tay bao x 6217 Đ ph tr may m c s n khác; các b ph n r i x c a qu n áo ho c đ ph tr may s n tr các
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lo i thu c nhóm 6212 6401 Giày dép không th m nư c, có đ ngoài và mũ b ng cao su ho c plastic, mũ giày dép không g n ho c l p ghép v i đ b ng cách khâu, tán đinh, xoáy c, c m đ ho c các cách tương t 6401 10 00 - Giày dép có g n mũi kim lo i b o v Riêng: + Dép x - Giày dép khác: 6401 99 00 - - Lo i khác Riêng: + Dép x 6402 Các lo i giày dép khác có đ ngoài và mũ b ng cao su ho c plastic Riêng: + Dép x 6403 Giày dép có đ ngoài b ng cao su, plastic, da thu c ho c da t ng h p (gi da) và mũ b ng da thu c Riêng: + Dép x 6404 Giày dép có đ ngoài b ng cao su, plastic, da thu c ho c da t ng h p (gi da) và mũ b ng nguyên li u d t Riêng: + Dép x 6405 Giày dép khác 6405 90 90 - - Lo i khác Riêng: + Dép x 7114 Đ k ngh vàng b c và các b ph n r i c a đ k ngh vàng b c, b ng kim lo i quý ho c kim lo i ph kim lo i quý Riêng:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + B ng vàng, b c x 8414 Bơm không khí ho c bơm chân không, máy nén khí và qu t không khí hay ch t khí khác; c a qu t gió ho c c a thông gío có kèm theo qu t, có ho c không l p b ph n l c - Qu t: 8414 51 00 - - Qu t bàn, qu t sàn, qu t tư ng, qu t thông x gió, qu t tr n ho c qu t mái, có g n đ ng cơ đi n có công su t không quá 125w 8414 59 - - Lo i khác: 8414 59 10 - - - Có công su t đ n 125 KW x 8414 59 90 - - - Có công su t trên 125KW x 8415 Máy đi u hòa không khí, g m có m t qu t ch y x b ng mô tơ và các b ph n làm thay đ i nhi t đ và đ m k c các lo i máy không đi u ch nh đ m m t cách riêng bi t 8418 Máy làm l nh, máy làm đá và thi t b làm l nh ho c làm đông l nh khác, lo i dùng đi n ho c lo i khác; bơm nhi t tr máy đi u hòa không khí thu c nhóm 8415 Riêng: + T l nh x 8516 D ng c đi n đun nư c nóng t c th i hay bình đi n đun và duy trì nư c nóng, d ng c đun đi n th trong nư c, d ng c sư i đi n hay thi t b s y đ t; thi t b u n tóc và làm đ u b ng nhi t đi n (ví d : máy s y tóc, máy u n tóc, d ng c k p tóc) và máy s y khô tay; bàn là đi n; d ng c nhi t đi n khác dùng cho gia đình; các lo i đi n tr nung nóng b ng đi n ngoài các lo i d ng c thu c nhóm 8545 8516 60 10 - - N i n u cơm đi n x 8528 Máy thu hình có ho c không k t h p v i máy thu phát radio ho c máy ghi ho c máy sao âm thanh ho c hình nh; màn hình video và máy chi u video - Máy thu hình có ho c không k t h p trong cùng m t h p v i máy thu phát radio ho c máy ghi ho c máy sao âm thanh ho c hình nh: 8528 12 00 - - Lo i màu x
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8528 13 00 - - Lo i đen tr ng ho c đơn s c x 8544 Dây, cáp (k c cáp đ ng tr c) cách đi n (k c lo i đã đư c tráng men cách đi n, ho c m l p cách đi n) và dây d n đi n đư c cách đi n, đã ho c chưa g n v i đ u n i. Cáp s i quang làm b ng các s i có v b c riêng t ng s i, đã ho c chưa l p v i dây d n đi n ho c đư c l p v i đ u n i đi n Riêng: + Dây d n đi n b c nh a x + Dây đi n tho i x 9401 Gh ng i (tr các lo i thu c nhóm 9402), có ho c không chuy n đư c thành giư ng và ph tùng c a chúng Riêng: + Lo i đã kh m, dát, ch m tr x 9403 Các đ đ c khác và các ph tùng c a chúng 9403 30 00 - Đ dùng b ng g s d ng trong văn phòng Riêng: + Lo i đã kh m, dát, ch m tr x 9403 40 00 - Đ dùng b ng g s d ng trong nhà b p x 9403 50 00 - Đ dùng b ng g s d ng trong phòng ng x 9403 60 00 - Đ dùng b ng g khác Riêng: + Lo i đã kh m, dát, ch m tr x Hư ng d n áp d ng: Các trư ng h p li t kê nhóm (mã 4 s ) ho c phân nhóm (mã 6 s ), không li t kê mã 8 s ho c m c "Riêng" thì toàn b các m t hàng có mã 8 s ho c m c "Riêng" thu c nhóm 4 s ho c phân nhóm 6 s trên đ u đư c gi m thu nh p kh u. - Trư ng h p trong nhóm (mã 4 s ) ho c phân nhóm (mã 6 s ) có m thêm đ n mã 8 s ho c m c "Riêng" thì ch nh ng m t hàng thu c mã 8 s ho c m c "Riêng" đã m đư c gi m thu nh p kh u. - Trư ng h p trong mã 8 s có m thêm đ n m c "Riêng" thì ch nh ng m t hàng thu c m c "Riêng" đư c gi m thu nh p kh u.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (*) Nh ng nhóm hàng, phân nhóm hàng, m t hàng có đánh d u (x) t i c t ghi chú đư c gi m 50% thu nh p kh u theo qui đ nh t i Thông tư này. DANH M C CÁC M T HÀNG ĐƯ C GI M 50% THU NH P KH U NĂM 2001 THEO BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Thông tư s 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ ngày 24/9/2001 c a Liên B Tài chính - B Thương m i - T ng c c H i quan) STT Tên hàng Nhóm mã s Đơn v S lư ng theo Bi u thu tính nh p kh u I/ G và s n ph m b ng g 1 G ván sàn 4418 m3 50.000 2 Đ g gia d ng làm t g r ng t 4414 USD 500.000 nhiên 4419 9401 9403 3 G dán 4412 T m 100.000 4 G x 4407 m3 100.000 II/ Khoáng s n 1 Th ch cao 2520 T n 200.000 2 Thi c 2609 T n 200 3 Đá dăm 2517 USD 50.000 III/ Lâm s n 1 Chai phà 1301 USD 200.000 2 Cánh ki n tr ng 1301 USD 200.000 3 Mây ch bi n 1401 USD 500.000 4 V ng đ ng 1211 USD 20.000 5 V ng 1207 T n 1.500
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 Qu đư i ươi 0813 USD 50.000 7 Cánh ki n đ 1301 USD 200.000 8 Cây thu c 1211 USD 20.000 9 Sa nhân 0908 T n 100 10 V cây tán b t làm hương 4401 USD 50.000 11 H t ý dĩ 1211 T n 5.000 IV Nông s n 1 G o n p, g o t 1006 T n 5.000 2 Lá thu c lá khô 2401 USD 200.000 V S n ph m công nghi p 1 Nư c hoa qu , k o hoa qu 2009, 1704 USD 50.000 2 Sơn 3208 USD 100.000 3209 3210 3 ng nh a d n nư c 3917 USD 100.000 4 Qu t đi n 8414 Chi c 50.000 5 Hàng may m c T 6101 đ n USD 100.000 6117, T 6201 đ n 6217 6 Dép các lo i T 6401 đ n Đôi 20.000 6405 7 Xà phòng b t, xà phòng thơm 3401 USD 5.000
Đồng bộ tài khoản