Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
154
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 80/2003/TTLT-BNN-BTC Hà N i , ngày 03 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - B TÀI CHÍNH S 80/2003/TTLT-BNN-BTC NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 178/2001/Q -TTG NGÀY 12/11/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QUY N HƯ NG L I, NGHĨA V C A H GIA ÌNH, CÁ NHÂN Ư C GIAO, Ư C THUÊ, NH N KHOÁN R NG VÀ T LÂM NGHI P Thi hành Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ngày 12/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v "Quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p" (Sau ây g i là Quy t nh s 178/2001/Q - TTg), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng - H gia ình, cá nhân (sau ây g i là h gia ình) ư c Nhà nư c giao r ng và t lâm nghi p theo Ngh nh s 02/CP ngày 15/01/1994 c a Chính ph ; Ngh nh s 163/1999/N -CP ngày 16/11/1999 c a Chính ph v giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích lâm nghi p. H gia ình ư c các t ch c Nhà nư c khoán b o v , khoanh nuôi, tái sinh và tr ng r ng theo Ngh nh s 01/CP ngày 04/01/1995 c a Chính ph v vi c giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n trong các doanh nghi p nhà nư c. 2. Gi i thích t ng và khái ni m Các t ng và khái ni m trong Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ư c hi u như sau: a. Hi n tr ng r ng Hi n tr ng r ng là tr ng thái r ng t i th i i m h gia ình ư c giao, ư c thuê ho c nh n khoán, g m:
  2. - R ng th sinh nghèo ki t quy nh t i M c a Kho n 4 i u 7; Kho n 5 i u 14 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ư c hi u là nhóm chưa có r ng do r ng ã b khai thác ki t qu , ho c ã khai thác t lâu nhưng chưa ư c ph c h i, ph n l n ch có c , cây b i, ho c cây g , tre m c r i rác v i che ph dư i m c 0,3 thu c tr ng thái t tr ng IC quy nh t i Quy t nh s 682/Q KT, ngày 01 tháng 8 năm 1984 c a B trư ng B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c ban hành b n quy ph m thi t k kinh doanh r ng (sau ây g i là Quy t nh s 682/Q KT). R ng ph c h i sau nương r y ho c sau khai thác quy nh t i M c a Kho n 4 i u 7; Kho n 5 i u 14 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ư c hi u 1à r ng ph c h i sau nương r y b i l p cây tiên phong ưa sáng m c nhanh u tu i, 1 t ng, ư ng kính nh ho c sau khai thác ki t, còn sót t i m t s cây g nhưng phNm ch t x u, tr lư ng không áng k , ư ng kính ph bi n không vư t quá 20cm, thu c tr ng thái r ng lo i IIA, IIB, IIIA1 quy nh t i Quy t nh s 682/Q KT. - R ng có tr lư ng m c trung bình ho c giàu quy nh t i M c a Kho n 4 i u 7; Kho n 5 i u 14 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ư c hi u như sau: R ng có tr lư ng m c trung bình là r ng th sinh ã b ch t ch n nhưng chưa làm thay i áng k c u trúc c a r ng ho c phát tri n t r ng ph c h i sau khai thác, sau nương r y ã có m t s cây có ư ng kính l n (trên 35cm) có th khai thác s d ng. Tr lư ng trung bình trên 100 m3/ha, thu c tr ng thái r ng lo i IIIA2 và IIIA3 quy nh t i Quy t nh s 682/Q KT. R ng có tr lư ng m c giàu là r ng nguyên sinh ho c th sinh thành th c cho n nay chưa ư c khai thác s d ng, có c u trúc n nh, nhi u t ng, ho c r ng ã b ch t ch n l y ra m t ít g quý, g t t nhưng chưa làm thay i áng k v c u trúc c a r ng, kh năng cung c p c a r ng còn nhi u, tr lư ng bình quân trên 150m3/ha, thu c tr ng thái r ng lo i IVA, IVB và IIIB quy nh t i Quy t nh s 682/Q KT. Các tr ng thái r ng ư c nêu t i i m a Kho n 2 M c I Thông tư này áp d ng cho lo i r ng g lá r ng thư ng xanh và n a r ng lá. i v i lo i r ng kh p và các lo i r ng khác, UBND c p t nh quy nh c th t ng lo i tr ng thái r ng theo quy nh t i Quy t nh s 682/Q KT. b. R ng ng p nư c: Là lo i r ng ư c hình thành các vùng t ng p m n, vùng t ư t, vùng t chua phèn, có các lo i cây như: ư c, Tràm, Sú, V t, M m.... c. Cây phù tr : Là cây tr ng xen, h tr cây tr ng chính theo m t nh t nh, g m các loài cây m c nhanh, cây có tác d ng v a c i t o t v a có hi u qu kinh t . 3. Bên giao, khoán a. Bên giao: U ban nhân dân (UBND) c p huy n giao, cho thuê r ng và t lâm nghi p cho h gia ình s d ng n nh lâu dài vào m c ích lâm nghi p. b. Bên giao khoán: Là các t ch c Nhà nư c ư c Nhà nư c giao r ng và t lâm nghi p s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p, g m: Lâm trư ng qu c
  3. doanh, Nông trư ng qu c doanh, Ban qu n lý khu r ng c d ng, Ban qu n lý khu r ng phòng h , Công ty, Xí nghi p, Tr m, Tr i lâm nghi p..., ã ti n hành giao khoán r ng và t lâm nghi p cho h gia ình b o v , khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng thông qua h p ng khoán. Trư ng h p di n tích r ng Nhà nư c chưa giao, chưa cho thuê, UBND xã s t i ch u trách nhi m qu n lý ã ký h p ng khoán cho h gia ình b o v r ng thì h gia ình và UBND xã cũng ư c hư ng l i t r ng theo quy nh t i Quy t nh s 178/2001/Q -TTg. 4. Lâm s n khai thác chính Lâm s n khai thác chính phân chia gi a h gia ình v i bên giao, cho thuê, khoán r ng và t lâm nghi p ư c quy nh như sau: a. i v i r ng s n xu t: Lâm s n khai thác chính là lâm s n thu ư c sau khi ti n hành khai thác nh ng khu r ng ã n tu i khai thác. Trong trư ng h p h gia ình ư c giao ho c nh n khoán tr ng, b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng có ngu n thu ch y u t r ng là s n phNm hàng năm: nh a, qu , h t, hoa thì s n phNm khai thác chính là s n lư ng nh a, qu , h t, hoa thu ho ch ư c hàng năm. b. i v i r ng phòng h : Lâm s n khai thác chính là lâm s n thu ư c sau khi ti n hành khai thác nh ng khu r ng ã áp ng yêu c u phòng h theo quy nh hi n hành. 5. Nhà nư c giao r ng t nhiên cho h gia ình ư c quy nh t i các i u 4, 5, 7 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg là giao r ng cho h gia ình qu n lý, b o v và xây d ng r ng theo quy ch qu n lý c a t ng lo i r ng. R ng t nhiên ư c giao là tài nguyên qu c gia, không ph i là tài s n c a h gia ình; h gia ình ch ư c hư ng l i ích t r ng tuỳ theo hi n tr ng r ng khi giao, th i gian, ti n c a và công s c mà h gia ình ã u tư vào r ng. 6. Quy n hư ng l i c a h gia ình ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p. Quy n hư ng l i trên t lâm nghi p là nh ng l i ích t r ng mà ngư i ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p ư c hư ng, g m: a. G : Bao g m g ư c phép khai thác làm nhà m i ho c thay th nhà cũ, s a ch a l n nhà cho mình t i xã nơi có r ng theo quy nh t i kho n 3 i u 7, Kho n 2 i u 8; g thu ư c khi th c hi n các bi n pháp k thu t lâm sinh; g ư c phân chia khi th c hi n khai thác chính theo quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg. b. C i: Bao g m nh ng cây g ch t khô, cây gãy, cây sâu b nh, cành, ng n không th t n d ng làm g mà h gia ình ư c thu hái làm c i un theo quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg.
  4. c. Lâm s n ngoài g , như: tre, n a, v u, l ô, giang, dùng, măng các lo i mây, hèo, qu , các lo i lá, v cây nh a, h t, cây thu c v.v... (tr nh ng ng v t, th c v t n m trong danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý, hi m theo quy nh c a Chính ph và danh m c ng v t, th c v t ghi trong ph l c công ư c qu c t CITES ). d. S n phNm nông nghi p tr ng xen, nuôi tr ng thu s n, v t nuôi. . D ch v du l ch e. Chi phí công tr b ng ti n (n u có) h. ư c s d ng m t ph n di n tích t lâm nghi p chưa có r ng ư c giao ho c nh n khoán s n xu t nông nghi p và ngư nghi p, nhưng không làm nh hư ng x u t i cây r ng, ph i tuân theo quy ho ch ngành, a phương ho c s hư ng d n c a Bên giao khoán; h nh n khoán ư c phép s d ng không quá 200m2 làm lán tr i t m trông nom khu r ng trong th i gian nh n khoán, nhưng ph i ư c Bên giao khoán tho thu n b ng văn b n và ph i ăng ký v i UBND xã s t i. 7. Quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình ch ư c th c hi n trong th i h n ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p và ư c quy n th a k theo quy nh c a pháp lu t. II. QUY NNH C TH QUY N HƯ NG L I C A H GIA ÌNH Ư C GIAO, NH N KHOÁN R NG VÀ T LÂM NGHI P 1. Phân chia s n phNm khai thác chính gi a h gia ình v i bên giao, khoán r ng và t lâm nghi p 1.1. Căn c phân chia s n phNm khai thác chính h gia ình ư c hư ng. UBND c p t nh căn c vào tình hình th c t c a t ng a phương trong t nh, tình tr ng r ng khi giao ho c khoán cho h gia ình, quy nh c th m c t l s n phNm khai thác chính h gia ình ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p ư c hư ng trong khung t l quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg. Trư ng h p h gia ình ư c giao, nh n khoán tr ng, b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng có ngu n thu s n phNm hàng năm như: nh a, qu , h t, hoa thu c quy ho ch r ng phòng h thì do UBND c p t nh quy nh m c hư ng l i - Lâm s n phân chia gi a h gia ình v i bên giao, khoán r ng và t lâm nghi p là kh i lư ng lâm s n th c t khai thác và t p trung t i bãi giao (ho c kho) lâm s n. Bãi giao (ho c kho) lâm s n là a i m t p trung lâm s n sau khi khai thác và v n xu t, nơi các phương ti n v n chuy n có th vào v n chuy n lâm s n, UBND c p tính quy nh a i m bãi giao. 1.2. Hình th c phân chia lâm s n
  5. Phân chia lâm s n gi a h gia ình v i bên giao, khoán r ng và t lâm nghi p ư c quy nh trong quy t nh giao ho c h p ng khoán r ng và t lâm nghi p và áp d ng m t trong 3 hình th c sau: a. i v i h gia ình ư c giao r ng và t lâm nghi p (Hình th c I) H gia ình ư c giao r ng và t lâm nghi p ư c quy nh t i các Kho n 5 i u 5, Kho n 5 i u 6, Kho n 4 i u 7, Kho n 2 i u 8 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg, khi phân chia s n phNm khai thác chính, h gia ình ư c nh n toàn b s lâm s n t i bãi giao và ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c kho n ti n tương ng v i s lâm s n ư c phân chia và các kho n thu theo quy nh hi n hành. Kho n ti n ph i n p Ngân = Kh i lư ng x Giá cây x T l ph i sách xã khi phân chia s n lâm s n khai ng n p Ngân phNm (không g m các t i thác sách xã bãi giao kho n thuê) - Kho n ti n ph i n p Ngân sách xã khi phân chia s n phNm: Là giá tr lâm s n ph i n p Ngân sách xã, không bao g m các kho n thu ph i n p theo quy nh hi n hành như: Thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên... - Kh i lư ng lâm s n khai thác t i bãi giao: Là kh i lư ng lâm s n th c t ã khai thác t i bãi giao (ho c kho) lâm s n. - Giá cây ng: Là giá lâm s n n tu i thành th c công ngh có th khai thác s d ng do UBND c p t nh quy nh th i i m khai thác lâm s n. - T l ph i n p Ngân sách xã: Là t l phân chia ph i n p Ngân sách xã do UBND c p t nh quy nh trong khung t l theo Quy t nh s 178/2001/Q -TTg. Ngoài kho n ti n ph i n p Ngân sách xã khi phân chia s n phNm, h gia ình còn ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t thu hi n hành. Ví d : Gi s h gia ình ư c giao r ng t nhiên là r ng s n xu t thu c lo i r ng ph c h i sau khai thác. H gia ình khai thác và v n xu t g ra bãi giao v i kh i lư ng là 30m3/ha. Giá cây ng (nhóm V) là 650.000 /m3. Giá g t i bãi giao 1.000.000 /m3, thu tài nguyên 15%. H gia ình ư c hư ng 80% giá tr s n phNm khai thác, Ngân sách xã hư ng 20% giá tr s n phNm khai thác. Hư ng d n cách tính như sau: (1) Kho n ti n ph i n p Ngân sách xã. 30m3 x 650.000 x 20% = 3.900.000 /ha (2) Thu tài nguyên: 30m3 x 1.000.000 x 15% = 4.500.000 /ha (3) S ti n bán g t i bãi giao: 30m3 x 1.000.000 = 30.000.000 /ha (4) Kho n ti n h gia ình ư c hư ng:
  6. 30.000.000 - 4.500.000 - 3.900.000 = 21.600.000 /ha b. i v i h gia ình nh n khoán r ng và t lâm nghi p Hình th c II: Bên Giao khoán (ho c h gia ình) nh n toàn b s lâm s n t i bãi giao và tr cho h gia ình (ho c bên Giao khoán) b ng ti n tương ng v i s lâm s n mà h gia ình (ho c bên Giao khoán) ư c hư ng. Bên nh n toàn b s lâm s n t i bãi giao ph i ch u trách nhi m n p thu theo quy nh hi n hành. Hình th c III: Bên Giao khoán và h gia ình nh n s n phNm ư c phân chia t i bãi giao theo t l quy nh. Các bên ch u trách nhi m n p thu theo quy nh hi n hành tương ng v i ph n lâm s n mà m i bên ư c hư ng. Ví d : Gi s h gia ình nh n khoán b o v và khoanh nuôi tái sinh r ng phòng h . H gia ình khai thác và v n xu t g ra bãi giao là 24m3/ha. Giá cây ng (nhóm V) là 600.000 /m3. Giá g t i bãi giao là: 950.000 /m3. Thu tài nguyên 15%. H gia ình ư c hư ng l i 85% giá tr s n phNm khai thác, bên giao khoán hư ng 15% H gia ình nh n toàn b s lâm s n t i bãi giao. Hư ng d n cách tính như sau: (1) Kho n ti n ph i n p cho bên giao khoán 24m3 x 600.000 x 15% = 2.160.000 /ha (2) Thu tài nguyên: 24m3 x 950.000 x 15% = 3.420.000 /ha (3) S ti n bán g t i bãi giao: 24m3 x 950.000 = 22.800.000 /ha (4) Kho n ti n h gia ình ư c hư ng: 22.800.000 - 3.420.000 - 2.160.000 = 17.220.000 /ha. 2. Qu n lý chi phí khai thác lâm s n a. H gia ình ư c giao ho c nh n khoán r ng và t lâm nghi p khi ư c phép khai thác chính ư c t t ch c khai thác lâm s n ho c thuê khai thác theo các quy trình, quy ph m và quy ch khai thác g , lâm s n hi n hành. b. H gia ình ư c giao r ng và t lâm nghi p ph i ch u toàn b chi phí liên quan n khai thác lâm s n, bao g m c chi phí khai thác liên quan n ph n lâm s n n p Ngân sách Nhà nư c. c. H gia ình nh n khoán r ng và t lâm nghi p ch u chi phí khai thác liên quan n ph n lâm s n mà h gia ình ư c hư ng. 3. Qu n lý và s d ng s n phNm ư c phân chia
  7. a. i v i h gia ình: ư c phép s d ng và tiêu th ph n s n phNm ư c phân chia, bao g m: Ph n s n phNm ư c hư ng khi phân chia s n phNm khai thác chính; ph n s n phNm c a bên giao khoán mà h gia ình ã tr cho bên giao khoán b ng ti n tương ng v i s s n phNm ó; Ph n s n phNm thu ho ch ư c t r ng: t a thưa, cây phù tr , cây tr ng xen, s n phNm nông - ngư nghi p k t h p. b. i v i doanh nghi p Nhà nư c (Lâm trư ng qu c doanh, doanh nghi p nhà nư c có s d ng t lâm nghi p). Trư ng h p doanh nghi p Nhà nư c nh n b ng s n phNm khi phân chia s n phNm thì ti n bán s s n phNm ó là doanh thu c a doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p Nhà nư c nh n b ng ti n khi phân chia s n phNm thì kho n thu ó là thu nh p ho t ng u tư tài chính và h ch toán vào thu nh p tài chính c a doanh nghi p. Chi phí giao khoán r ng và t lâm nghi p và chi phí khác có liên quan n tiêu th s s n phNm ư c phân chia h ch toán vào chi phí kinh doanh và chi phí ho t ng u tư tài chính c a doanh nghi p. Vi c qu n lý, s d ng các kho n thu trên c a doanh nghi p Nhà nư c th c hi n theo Thông tư s 63/1999/TT-BTC c a B Tài chính v qu n lý doanh thu, giá thành và Thông tư s 109/2000/TTLT/BNN-BTC ngày 20/10/2000 c a liên B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 187/1999/Q -TTg ngày 16/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v i m i t ch c và cơ ch qu n lý lâm trư ng qu c doanh. c. i v i Ban qu n lý r ng phòng h , Ban qu n lý r ng c d ng Thu nh p t tiêu th ph n s n phNm ư c phân chia và kho n thu c a Ban qu n lý r ng phòng h , Ban qu n lý r ng c d ng. Chi phí khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng và tr ng r ng, chi phí liên quan n ph n lâm s n ư c phân chia và các chi phí khác h ch toán vào chi s nghi p c a Ban qu n lý khu r ng phòng h , Ban qu n lý khu r ng c d ng. Vi c qu n lý, s d ng các kho n thu trên i v i Ban qu n lý r ng phòng h , Ban qu n lý r ng c d ng ư c th c hi n theo Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. d. i v i giá tr lâm s n n p Ngân sách Nhà nư c Giá tr lâm s n c a h gia ình n p Ngân sách Nhà nư c khi phân chia lâm s n là ngu n thu c a Ngân sách xã s d ng vào các công vi c sau: - H tr công tác b o v và phát tri n r ng. - Tr c p cán b lâm nghi p, cán b ki m lâm công tác trên a bàn xã.
  8. - H tr công tác khuy n lâm 4. C p phát kinh phí tr ng, chăm sóc và b o v r ng H gia ình ư c giao r ng c d ng, r ng phòng h qu n lý, b o v khoanh nuôi tái sinh; ư c giao, ư c thuê t lâm nghi p chưa có r ng thu c quy ho ch r ng phòng h ư c quy nh t i các i u 4, 5, 6 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg, ư c Ngân sách c p kinh phí theo Thông tư s 43/2002/TT-BTC, ngày 7/5/2002 c a B Tài chính v hư ng d n qu n lý, c p phát v n ngân sách cho d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng. 5. Quy nh quy n hư ng l i c a h gia ình, cá nhân trong m t s d án như sau: 5.1. H gia ình nh n v n h tr c a chương trình PAM ư c hư ng 1 i theo quy nh t i Quy t nh s 145/1998/Q -TTg, ngày 15/8/1998 c a Th tư ng Chính ph v chính sách qu n lý và s d ng r ng tr ng ư c h tr t chương trình lương th c th gi i (PAM). 5.2. H gia ình nh n v n h tr c a C ng hoà liên bang c ư c hư ng l i theo quy nh t i Quy t nh s 162/1999/Q -TTg ngày 07/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v chính sách hư ng l i i v i h gia ình, cá nhân tham gia tr ng r ng b ng ngu n tài tr c a C ng hoà Liên bang c. 5.3. H gia ình nh n v n h tr c a d án khu v c lâm nghi p v qu n lý r ng u ngu n ư c hư ng l i theo quy nh t i Quy t nh s 141/2000/Q -TTg ngày 11/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v chính sách u tư và tín d ng i v i h gia ình, cá nhân và các xã tham gia d án khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng u ngu n t i Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên và Gia Lai theo hi p nh tín d ng s 1515-VIE (SF) và Quy t nh s 28/2001/Q -TTg ngày 09/3/2001 v s a i, b sung Quy t nh s 141/2000/Q -TTg ngày 11/12/2000 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 47/TT-BNN V hư ng d n th c hi n Quy t nh s 141/2000/Q -TTg ngày 11/12/2000 và Quy t nh s 28/2001/Q -TTg ngày 19/3/2001 c a Th tư ng Chính ph . III. T CH C TH C HI N 1. UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình c th c a t ng a phương trong t nh có văn b n hư ng d n c th v m c hư ng l i i v i h gia ình ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p i v i s n phNm khai thác chính trong khung t l ư c quy nh t i Quy t nh s 178/2001/Q -TTg. 2. H gia ình ư c Nhà nư c giao, cho thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p th c hi n nghĩa v ư c quy nh t i i u 12 và i u 22 Quy t nh s 178/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . UBND c p huy n ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c tái t o l i r ng c a các h gia ình.
  9. 3. Cơ quan a chính ch trì ph i h p v i cơ quan Ki m lâm và cơ quan Nông nghi p và phát tri n nông thôn cùng c p ch u trách nhi m th c hi n giao t, cho thuê t lâm nghi p cho h gia ình. i v i h gia ình ư c Nhà nư c giao t lâm nghi p có r ng t nhiên, ngoài vi c làm th t c ăng ký t ai, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo hư ng d n t i Thông tư s 346/1998/TT-TC C ngày 16 tháng 3 năm 1998 c a T ng c c a chính (nay là B Tài nguyên và Môi trư ng), gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p c n b sung ghi rõ tr ng thái r ng khi giao theo quy nh t i Quy t nh s 682/Q KT làm cơ s phân chia hư ng l i t r ng. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng trên công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c c n k p th i có văn b n báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Tài chính xem xét gi i quy t. Bùi Bá B ng Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản