Thông tư liên tịch số 83/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 83/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 83/TTLB về việc quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch và phí mậu dịch do Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 83/TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B VĂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HOÁ-THÔNG TIN Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 83/TTLB Hà N i , ngày 16 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - VĂN HÓA THÔNG TIN S 83/TTLB NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1992 QUI Đ NH VI C THU TI N L PHÍ C P GI Y PHÉP XU T KH U VÀ GIÁM Đ NH N I DUNGCÁC VĂN HOÁ PH M XU T KH U, NH P KH U M U D CHVÀ PHI M U D CH Th c hi n Quy t đ nh s 276/Công ty ngày 28/7/92 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí l phí và thông tư s 48/TC-TCT ngày 28/9/92 c a B Tài chính v vi c hư ng d n thi hành. Đ tăng cư ng công tác qu n lý xu t nh p kh u văn hoá ph m liên b tài chính Văn hoá thông tin qui đ nh vi c thu phí giám đ nh n i dung văn hoá ph m như sau: I. Đ I TƯ NG N P: T t c các t ch c, cá nhân (k c t ch c nư c ngoài và ngư i nư c ngoài) có văn hoá ph m xu t nh p kh u thu c loa ph i có gi y phép c a cơ quan Văn hoá ho c ph i qua giám đ nh n i dung c a cơ quan th c hi n giám đ nh và c p gi y phép xu t nh p kh u. II. M C THU: M c thu l phí giám đ nh văn hoá ph m xu t nh p kh u và c p gi y phép xu t nh p kh u văn hoá ph m đư c qui đ nh theo bi u ph l c đính kèm. Căn c vào m c thu qui đ nh t i Thông tư này và tình hình c th c a t ng đ a phương, S Văn hoá Thông tin ph i h p v i C c Thu , S Tài chính v t giá, xây d ng m c thu c th cho t ng lo i văn hoá ph m, trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh, b o đ m không cao hơn m c t i đa và không th p hơn m c t i thi u qui đ nh t i Thông tư này. III. TH T C N P VÀ PHÂN PH I S D NG NGU N THU: 1. Th t c n p và phân ph i s d ng: L phí giám đ nh n i dung văn hoá ph m xu t nh p kh u là kho n thu c a ngân sách Nhà nư c do đơn v tr c ti p t ch c giám đ nh n i dung văn hoá ph m thu (thu c ngành
  2. VHTT) đ ng th i v i vi c c p gi y phép xu t nh p kh u văn hoá ph m m u d ch và phi m u d ch. Khi thu l phí ph i s d ng biên lai ch ng t do B Tài chính (C c Thu ) phát hành. Cơ quan thu l phí nh n ch ng t t i C c Thu các đ a phương và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng theo đúng ch đ do B Tài chính qui đ nh. Đơn v thu l phí ph i m s sách k toán theo dõi riêng kho n thu l phí này. Cơ quan thu l phí giám đ nh n i dung văn hoá ph m xu t nh p kh u và c p gi y phép xu t nh p kh u văn hoá ph m đư c gi l i 50% s l phí thu đư c, trong đó 15% dùng đ khen thư ng cho nh ng ngư i tr c ti p th c hi n công tác thu nhưng m c thư ng t i đa 1 năm không quá 6 tháng lương cơ b n và ph c p lương theo ch đ hi n hành, bao g m ph c p khu v c, ph c p đ c h i, ngh nghi p... (n u có) và kho n tr c p lương theo ch đ , s còn l i (n u có) b sung kinh phí ho t đ ng c a ngành, 35% dùng b sung kinh phí s a ch a nh đ t xu t các phương ti n giám đ nh và đ gi ti n công khi ph i thuê các giám đ nh viên c a các cơ quan khác. N u dùng không h t trong năm ph i n p NSNN. S ti n còn l i (sau khi trích theo t l trên) ph i n p h t vào NSNN t i kho b c đ a phương m c 35,chương,lo i, kho n, hàng tương ng c a m c l c ngân sach Nhà nư c. Th i h n n p theo qui đ nh c a C c Thu đ a phương nơi cơ quan giám đ nh và c p gi y phép xu t nh p kh u văn hoá đóng tr s . Hàng quí, hàng năm, cơ quan thu l phí ph i báo cáo quy t toán v i cơ quan thu cùng c p v biên lai thu ti n, s l phí đã thu, đã n p vào ngân sách Nhà nư c và vi c s d ng s ti n đư c trích l i. C c Thu các t nh, thành ph có trách nhi m ki m tra, đôn đ c cơ quan giám đ nh n i dung văn hoá ph m n p ngân sách theo đúng qui đ nh t i Thông tư này. 2. Các kho n chi phí th c hi n giám đ nh n i dung văn hoá ph m: Chi phí cho cơ quan qu n lý xu t nh p kh u văn hoá ph m c a ngành văn hoá thông tin là chi phí qu n lý Nhà nư c do ngân sách Nhà nư c c p theo d án hàng năm. Do đó đ đ m b o công tác thu ng xuyên, hàng năm S văn hoá thông tin ph i l p d án kinh phí chung, trong đó có kinh phí ph c v công tác giám đ nh nói chung văn hoá ph m xu t nh p kh u g i cơ quan tài chính cùng c p xem xét gi i quy t bao g m: lương, ph c p lương, b o hi m xã h i, công tác phí, s a ch a thư ng xuyên và mua s m phương ti n c n thi t đ ph c v công tác giám đ nh. Hàng quí, hàng năm. S văn hoá Thông tin quy t toán các kho n chi nói trên v i cơ quan tài chính cùng c p và qu n lý ch t ch theo ch đ hi n hành c a Nhà nư c. Thông tư này có hi u l c t ngày 1/1/93. M i qui đ nh trư c đây trái v i qui đ nh t i Thông tư này đ u bãi b .
  3. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c đ ngh S văn hoá Thông tin ph n ánh k p th i v B văn hoá Thông tin và B tài chính đ nghiên c u gi i quy t. Phan Văn Dĩnh Vũ Kh c Liên (Đã ký) (Đã ký) PH L C KHUNG GIÁ THU L PHÍ GIÁM Đ NH N I DUNG VĂN HOÁ PH M XU T NH P KH U PHI M U D CH VÀ M U D CH: (Ban hành kèm theo Thông tư liên b s 83/TTLB ngày 16/12/92) I. M C THU L PHÍ C P GI Y PHÉP: 1. Gi y phép xu t nh p văn hoá ph m phi m u d ch và m u d ch. Khung thu: t 2000đ - 5000đ cho m t gi y phép xu t ho c nh p. II. M C THU L PHÍ GIÁM Đ NH N I DUNG VĂN HOÁ PH M: A. Đ I V I HÀNG PHI M U D CH: Tên v t ph m văn hoá Đơn Phương th c giám đ nh, M c thu v qui cách ph m ch t tính 1. Băng cát-xét băng c i cu n Nghe n i dung băng nh c, T 1000đ đ n 4000đ băng nói chuy n, nh m tin 2. Băng Video gi Nghe n i dung băng hình đã T 2000đ đ n 60.000đ ghi hình các lo i 3. Đĩa Compact đĩa nt T 2000đ đ n 3000đ 4. Đĩa video đĩa nt T 10.000đ đ n 25.000đ 5. Phim chi u bóng cu n Đ i chi u n i dung T 5.000 đ n 10.000đ 6. Phim ch p nh, phim cu n các lo i, các c T 1000đ đ n 2000đ đèn chi u 7. Đĩa hát cái nt T 500đ đ n 1000đ 8. Sách báo, t p chí Có n i dung c n giám đ nh a. Xu t cu n Các lo i T 200đ đ n 600đ
  4. b. Nh p cu n nt T 200đ đ n 1000đ 9. Các lo i tài li u khác trang các lo i T 10đ đ n 400đ (đánh máy, chép tay, photocopy,roneo và các d ng sao ch p khác). 10 L ch nh treo tư ng t các c T 200đ đ n 400đ lo i 1 t - Lo i 6 t tr lên cu n các c T 500đ đ n 1500đ 11. Đ m ngh , tác chi c Các th lo i và ch t li u T 1% đ n 3% giá tr ph m ngh thu t tranh hi n v t ngh thu t B Đ i v i hàng m u d ch (ph i qua giám đ nh) Thu t 0,2 % đ n 0,4% giá tr hi n v t.
Đồng bộ tài khoản