Thông tư liên tịch số 86/2005/TTLT-BQP-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 86/2005/TTLT-BQP-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 86/2005/TTLT-BQP-BCA về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa bộ quốc phòng với bộ công an về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc bộ công an trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc Phòng - Công An ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 86/2005/TTLT-BQP-BCA

  1. B CÔNG AN-B QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÒNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2005/TTLT-BQP-BCA Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TNCH B QU C PHÒNG - CÔNG AN S 86/2005/TTLT-BQP-BCA NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2005 HƯ NG D N PH I H P TH C HI N QU N LÝ NHÀ NƯ C GI A B QU C PHÒNG V I B CÔNG AN V HO T NG C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VÀ VI C PH I H P HO T NG GI A L C LƯ NG C NH SÁT BI N V I CÁC L C LƯ NG H U QUAN THU C B CÔNG AN TRÊN CÁC VÙNG BI N VÀ TH M L C NA C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Th c hi n i u 30 c a Quy ch ph i h p th c hi n qu n lý Nhà nư c v ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n và vi c ph i h p ho t ng gi a các l c lư ng trên các vùng bi n và th m l c a c a Nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 41/2001/N -CP ngày 24/7/2001 c a Chính ph (sau ây vi t g n là Quy ch ), B Qu c phòng và B Công an th ng nh t hư ng d n m t s i m như sau: I. PH I H P TH C HI N QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N 1. Trách nhi m c a B Qu c phòng trong vi c ph i h p v i B Công an (hư ng d n Kho n 3 i u 8 c a Quy ch ). 1.1. Trao i thông tin tài li u c n thi t ư c áp d ng theo quy ch ph i h p ho t ng gi a B Công an và B Qu c phòng th c hi n nhi m v b o v an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i trong tình hình m i; 1.2. Nghiên c u, xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c an ninh, tr t t , an toàn trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam có liên quan n ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n; 1.3. Ch o L c lư ng C nh sát bi n ph i h p v i các l c lư ng h u quan thu c B Công an trong các ho t ng sau: 1.3.1. Tu n tra, ki m tra, ki m soát, phát hi n, ngăn ch n, phòng ng a và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà CHXHCN Vi t Nam ký k t ho c gia nh p trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam v lĩnh v c an ninh, tr t t an toàn;
  2. 1.3.2. B o v ch quy n, quy n ch quy n, b o v tài nguyên, phòng ch ng ô nhi m môi trư ng, b o v tài s n c a Nhà nư c, tính m ng, tài s n c a ngư i và phương ti n ho t ng h p pháp trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam; 1.3.3. Tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c an ninh, tr t t , an toàn cho các t ch c, cá nhân ho t ng trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam; 1.3.4. u tranh phòng, ch ng cư p bi n; buôn bán ngư i; v n chuy n, mua bán trái phép ma tuý và các ch t kích thích; buôn l u, gian l n thương m i; xu t c nh, nh p c nh trái phép; các ho t ng ph n Cách m ng nh m m c ích ch ng chính quy n nhân dân và các hành vi vi ph m pháp lu t khác liên quan n lĩnh v c an ninh, tr t t an toàn trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2. Trách nhi m c a B Công an trong vi c ph i h p v i B Qu c phòng (hư ng d n i u 9 c a quy ch ) 2.1. Kho n 1 ư c hư ng d n như sau: 2.1.1. Trên cơ s ngh c a L c lư ng C nh sát bi n, các ơn v có liên quan thu c L c lư ng Công an nhân dân thông báo cho L c lư ng C nh sát bi n các văn b n pháp lu t do B Công an ban hành trong lĩnh v c an ninh, tr t t , thông tin v các i tư ng vi ph m pháp lu t và các thông tin khác có liên quan n ch c năng, nhi m v c a L c lư ng C nh sát bi n nh m phát hi n, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2.1..2. Trao i các kinh nghi m trong công tác u tranh, phòng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, v n chuy n trái phép hàng hoá, ti n t , ch t ma tuý, các ch t kích thích và các hành vi vi ph m pháp lu t khác trong lĩnh v c an inh, tr t t an toàn trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2.2. Kho n 2 ư c hư ng d n như sau: Ch o các cơ quan có liên quan ph i h p v i L c lư ng C nh sát bi n trong các công tác sau: 2.2.1. Giúp ào t o, b i ư ng cán b , chi n sĩ L c lư ng C nh sát bi n v chuyên môn, nghi p v ; 2.2.2. Khi có yêu c u c a B Qu c phòng, B Công an s xem xét t ch c hư ng d n, h tr L c lư ng C nh sát bi n ti n hành m t s công tác chuyên môn, nghi p v v trinh sát, i u tra, xây d ng cơ s và các ho t ng nghi p v khác ph c v công tác i u tra theo ch c năng, nhi m v c a L c lư ng C nh sát bi n; 2.2.3. Giúp L c lư ng C nh sát bi n ti n hành công tác xác minh, cung c p tài li u, ch ng c ho c h tr hư ng d n nghi p v , pháp lu t nh m xác nh các hành vi vi ph m trong lĩnh v c xu t nh p c nh, quá c nh và các hành vi vi ph m pháp lu t khác trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2.3. Kho n 3 ư c hư ng d n như sau:
  3. Các ơn v có liên quan thu c L c lư ng Công an nhân dân có trách nhi m ph i h p v i L c lư ng C nh sát bi n tuy n truy n, giáo d c pháp lu t và ph bi n nh ng thông tin c n thi t khác v lĩnh v c an ninh, tr t t có liên quan cho các t ch c, cá nhân ho t ng trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. II. PH I H P HO T NG GI A L C LƯ NG C NH SÁT BI N V I CÁC L C LƯ NG H U QUAN THU C B CÔNG AN 1. Trách nhi m c a L c lư ng C nh sát bi n trong quan h ph i h p ho t ng (hư ng d n Kho n 1 i u 22). 1.1. Thông báo cho L c lư ng Công an nhân dân tình hình vi ph m pháp lu t v lĩnh v c an ninh, tr t t trên các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 1.2. Tri n khai k p th i l c lư ng và phương ti n h tr khi có yêu c u c a L c lư ng Công an nh m truy u i, b t gi các i tư ng vi ph m pháp lu t b tr n ho c các i tư ng xâm nh p trái phép b ng ư ng bi n; 1.3. Bàn giao i tư ng, h sơ, phương ti n và tang v t nh ng v vi ph m pháp lu t c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n x lý c a L c lư ng Công an nhân dân; 1.4. Ti p nh n i tư ng, h sơ, phương ti n và tang v t vi ph m pháp lu t b L c lư ng Công an b t gi thu c thNm quy n x lý c a L c lư ng C nh sát bi n; 1.5. C c C nh sát bi n ch o các Vùng C nh sát bi n xây d ng quy ch ph i h p, hi p ng c th v i Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có bi n duy trì pháp lu t v lĩnh v c an ninh, tr t t , an toàn trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2. Trách nhi m c a l c lư ng h u quan thu c B Công an trong quan h ph i h p ho t ng (hư ng d n Kho n 2 i u 22). 2.1. Thông báo cho L c lư ng C nh sát bi n thông tin c n thi t liên quan n ch c năng, nhi m v c a L c lư ng C nh sát bi n trong vi c phát hi n, ngăn ch n, x lý các vi ph m v an ninh, tr t t , an toàn và các hành vi vi ph m pháp lu t khác trên các vùng bi n Vi t Nam. Vi c trao i thông tin, tài li u c n thi t ư c áp d ng theo quy ch ph i h p ho t ng gi a B Công an và B Qu c phòng th c hi n nhi m v b o v an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i trong tình hình m i; 2.2. Tri n khai k p th i l c lư ng và phương ti n h tr khi có thông báo và yêu c u ph i h p c a L c lư ng C nh sát bi n nh m truy tìm, b t gi ngư i, phương ti n vi ph m pháp lu t trên các vùng bi n b truy u i ch y vào t li n lNn tr n; 2.3. Bàn giao cho L c lư ng C nh sát bi n nh ng i tư ng, h sơ, phương ti n và tang v t vi ph m pháp lu t c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n x lý c a L c lư ng C nh sát bi n;
  4. 2.4. Ti p nh n i tư ng, h sơ, phương ti n và tang v t nh ng v vi ph m pháp lu t do L c lư ng C nh sát bi n chuy n giao thu c thNm quy n x lý c a L c lư ng Công an nhân dân; 2.5. Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p, hi p ng c th v i các Vùng C nh sát bi n trên a bàn m nhi m b o m vi c th c thi pháp lu t v lĩnh v c an ninh, tr t t , an toàn trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 3. Trách nhi m ph i h p trong u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma tuý L c lư ng C nh sát bi n và các l c lư ng h u quan thu c B Công an khi th c hi n nhi m v ph i h p trong u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma tuý th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 133/2002/Q -TTg ngày 9/10/2002 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ph i h p gi a l c lư ng Công an, B i biên phòng, C nh sát bi n và H i quan trong u tranh phòng, ch ng các t i ph m v ma tuý t i a bàn biên gi i, c a khNu và trên bi n. III. T CH C TH C HI N 1. Giao cho C c C nh sát bi n, các C c nghi p v thu c B Công an ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng, B Công an tri n khai, t ch c th c hi n Thông tư liên t ch này và có trách nhi m ch o, hư ng d n các ơn v thu c quy n ph i h p, hi p ng c th duy trì pháp lu t v lĩnh v c an ninh, tr t t an toàn trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2. N i dung trao i thông tin; cơ ch trao i thông tin; hình th c trao i thông tin; ph i h p trong công tác tu n tra, ki m tra, ki m soát; ph i h p trong công tác x lý ư c th hi n trong các văn b n hi p ng gi a C c C nh sát bi n v i C c nghi p v thu c B Công an; gi a các Vùng C nh sát bi n v i Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các huy n ven bi n và Công an các huy n o. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c các cơ quan, l c lư ng ph n ánh k p th i v B Qu c phòng, B Công an xem xét, gi i quy t. Lê Th Ti m Nguy n Văn ư c ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản