Thông tư liên tịch số 86-LB/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 86-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 86-LB/TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao do Bộ Tài chính- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội- Tổng cục thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 86-LB/TT

  1. B TÀI CHÍNH-T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ******** ******** S : 86-LB/TT Hà N i , ngày 24 tháng 10 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I -T NG C C TH D C TH THAO S 86/TT-LB NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1994 HƯ NG D N TH C HI N CH DINH DƯ NG (B I DƯ NG) IV IV N NG VIÊN VÀ HU N LUY N VIÊN TH THAO Th c hi n Ch th s 36-CT/TW ngày 24-3-1994 c a Ban Bí thư Trung ương ng "V công tác Th d c th thao trong giai o n m i" và Thông báo s 170/TB ngày 2- 6-1993 c a Văn phòng Chính ph "Thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng Phan Văn Kh i v c ng c , xây d ng và phát tri n ngành Th d c th thao"; liên B : Tài chính - B Lao ng Thương binh và Xã h i - T ng C c Th d c th thao hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên và hu n luy n viên như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG 1. Ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên và hu n luy n viên th thao ư c áp d ng trong th i gian t p luy n t p trung và thi u cho các v n ng viên thu c các i tuy n t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là t nh) và các ngành Trung ương (bao g m c i tuy n tr và năng khi u). 2. Kinh phí th c hi n ch dinh dư ng (b i dư ng) này do Ngân sách Nhà nư c ài th và ư c tính vào ngân sách c a ngành Th d c - th thao hàng năm. S V n ng viên theo c p i T ng s ti n Ti n ăn Ti n thu c TT tuy n ( ng) ( ng) b i dư ng ( ng) 1 i tuy n qu c gia 45.000 35.000 10.000 2 i tuy n tr , năng khi u qu c gia 35.000 25.000 10.000 3 i tuy n t nh, ngành TW 35.000 25.000 10.000 4 i tuy n tr , năng khi u t nh, ngành TW 25.000 20.000 5.000 II- NH NG QUY NNH C TH
  2. 1. Ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên ư c tính b ng ti n cho m t ngày t p luy n trong th i gian t p trung và thi u c a m t v n ng viên. M c quy nh c th như sau: 2. Hu n luy n viên tr c ti p tham gia hu n luy n trong th i gian t p trung hu n luy n và thi u ư c hư ng ch ăn như v n ng viên c p ó. Khi giá c th trư ng tăng t 20% tr lên, liên B s xem xét i u ch nh l i m c nói trên cho phù h p. 3. Hu n luy n viên và v n ng viên hư ng lương thì trong nh ng ngày t p luy n, thi u ph i óng góp m t ph n ti n ăn b ng 10% m c ăn quy nh trên, c th như sau: + Hu n luy n viên, v n ng viên i tuy n qu c gia M c óng góp: 3.500 /ngày/ngư i + Hu n luy n viên, v n ng viên i tuy n tr , năng khi u qu c gia M c óng góp: 2.500 /ngày/ngư i + Hu n luy n viên, v n ng viên i tuy n t nh, ngành Trung ương M c óng góp: 2.500 /ngày/ngư i + Hu n luy n viên, v n ng viên i tuy n tr , năng khi u t nh, ngành trung ương M c óng góp: 2.000 /ngày/ngư i 4. Hàng năm căn c vào các ch tiêu k ho ch t p hu n t p trung v n ng viên ã ư c Chính ph phê duy t, các s TDTT, S VH-TT-TT ra quy t nh t p trung i tuy n c p t nh và ngành trung ương (g m c i tuy n tr và năng khi u) sau khi ư c T ng c c TDTT nh t trí, U ban nhân dân t nh, th trư ng ngành TW phê duy t. T ng c c TDTT ra quy t nh t p trung i v i i tuy n qu c gia. Các cơ quan TDTT, các ngành TW khi xây d ng k ho ch ngân sách s nghi p TDTT hàng năm ph i tính toán c th kho n chi v ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên g i cơ quan tài chính ng c p t ng h p vào k ho ch ngân sách hàng năm. 5. Kho n chi v ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên ư c h ch toán vào chi nghi p v phí các ơn v s nghi p TDTT và ư c thanh, quy t toán theo ch tài chính hi n hành. 6. Kinh phí th c hi n ch dinh dư ng (b i dư ng) iv iv n ng viên thu c c p nào thì do ngân sách c p ó m b o. III. I U KHO N THI HÀNH
  3. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01-01-1995, m i quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v liên B nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p. Mai Liêm Tr c Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản