Thông tư liên tịch số 90/2006/TTLT-BTC-UBTDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 90/2006/TTLT-BTC-UBTDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT về việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 90/2006/TTLT-BTC-UBTDT

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D C TH THAO Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 90 /2006/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 2 tháng 10 năm 2006 UBTDTT THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N TH D C TH THAO XÃ, PHƯ NG, TH TR N Đ N NĂM 2010 Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010; Liên t ch B Tài chính - U ban Th d c Th thao hư ng d n vi c qu n lý, đi u hành và s d ng kinh phí Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010 như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010 theo Quy t đ nh s 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010 (sau đây g i t t là Chương trình). 2. Ngu n kinh phí b o đ m cho Chương trình g m: Ngân sách nhà nư c (trung ương và đ a phương) và các ngu n v n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Kinh phí b o đ m cho Chương trình ph i đư c s d ng đúng m c đích, đúng ch đ theo Lu t Ngân sách nhà nư c và quy đ nh t i Thông tư này. II. QUY Đ NH C TH 1. Các n i dung chi và m c chi th c hi n Chương trình: 1.1. Chi qu n lý Chương trình: - Chi h i ngh , h i th o; - Chi công tác trong nư c; - Chi kh o sát, h c t p kinh nghi m nư c ngoài; - Chi văn phòng ph m, trang thi t b ; - Chi thông tin liên l c; - Chi làm ngoài gi ;
  2. - Chi sơ k t, t ng k t, khen thư ng, thi đua; - Các kho n chi khác ph c v tr c ti p ho t đ ng c a b ph n giúp vi c Chương trình. 1.2. Chi th c hi n Chương trình: - Chi đi u tra, kh o sát, vi t báo cáo t ng h p; - Chi biên so n tài li u: s tay hư ng d n viên cơ s , hư ng d n t ch c các ho t đ ng th thao; m u quy ho ch và hư ng d n thi t k các công trình th thao xã, phư ng, th tr n, so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n qu n lý và th c hi n Chương trình; - Chi đào t o hư ng d n viên; c ng tác viên; - Chi tuyên truy n, giáo d c; - Chi xây d ng và duy trì ho t đ ng trang Web; - Chi xây d ng mô hình đi m ho c mô hìmh m u; - Chi h tr kinh phí t ch c các gi i thi đ u th d c th thao t m qu c gia; - M t s kho n chi khác. 2. M c chi: - T ch c h p, h i ngh và công tác trong nư c: th c hi n theo Thông tư s 118/2004/TT- BTC ngày 08/12/2004 c a B Tài chính quy đ nh ch đ công tác phí, ch đ chi h i ngh đ i v i các cơ quan hành chính và đơn v s nghi p công l p trong c nư c. - Ho t đ ng kh o sát nư c ngoài: th c hi n theo Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính quy đ nh ch đ công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c đi công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c b o đ m kinh phí. - Chi đi u tra, kh o sát trong nư c: th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 114/2000/TT- BTC ngày 27/11/2000 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý kinh phí các cu c đi u tra thu c ngu n v n s nghi p t ngân sách nhà nư c. - Chi đào t o hư ng d n viên: th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí đào t o, b i dư ng cán b công ch c nhà nư c. - Chi h i th o khoa h c: th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 45/2001/TTLT/BTC- BKHCNMT ngày 18/6/2001 c a Liên t ch B Tài chính - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n ch đ chi tiêu đ i v i các nhi m v khoa h c, công ngh . - Các kho n chi khác g m: Chi văn phòng ph m, trang thi t b văn phòng; chi thông tin liên l c; chi làm ngoài gi ; chi sơ k t, t ng k t, khen thư ng, thi đua và các kho n chi khác ph c v tr c ti p ho t đ ng c a b ph n giúp vi c Chương trình th c hi n theo các quy đ nh hi n hành. Căn c vào m c chi quy đ nh t i các văn b n nêu trên và trong ph m vi ngu n kinh phí đư c giao hàng năm, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh m c chi c th nhưng không đư c vư t quá m c t i đa đã đư c qui đ nh t i các văn b n trên (ho c các văn b n s a đ i, b sung ho c thay th các văn b n trên, n u có).
  3. 3. Xây d ng d toán ngân sách và quy t toán kinh phí th c hi n chương trình: 3.1. Ngu n kinh phí th c hi n Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010 đư c cân đ i t các ngu n: - Ngân sách nhà nư c theo phân c p ngân sách hi n hành. Trong đó: + Ngân sách trung ương b o đ m th c hi n m t s n i dung c a giai đo n đ u tiên, bao g m: biên so n tài li u hư ng d n, đào t o hư ng d n viên, c ng tác viên, tuyên truy n - giáo d c, xây d ng và duy trì ho t đ ng trang WEB, xây d ng mô hình đi m ho c mô hình m u và h tr m t ph n kinh phí t ch c các gi i thi đ u th d c th thao t m khu v c và toàn qu c. + Ngân sách đ a phương b o đ m th c hi n các nhi m v : xây d ng cơ s v t ch t, mua s m d ng c luy n t p và các ho t đ ng th d c th thao thư ng xuyên trên đ a bàn xã, phư ng và th tr n. - Tài tr (ngoài nư c và trong nư c) và h tr c a các cơ quan, t ch c và cá nhân. - Kinh phí nhân dân t nguy n đóng góp - Kinh phí thu đư c qua các d ch v và kho n thu h p pháp khác 3.2. Xây d ng d toán ngân sách, c p phát kinh phí và quy t toán kinh phí: a. Xây d ng d toán: - Đ i v i U ban th d c th thao: Hàng năm, trên cơ s n i dung c a Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, U ban Th d c Th thao xây d ng d toán ngân sách trung ương th c hi n các m c tiêu và nhi m v c a chương trình, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư đ xu t phương án cân đ i kinh phí t ngân sách nhà nư c đ trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. Đ i v i ngân sách th c hi n các công vi c c a Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010 do U ban th d c th thao tr c ti p th c hi n đư c cân đ i vào d toán ngân sách hàng năm giao cho U ban th d c th thao; đ i v i các công vi c do ngân sách trung ương h tr đ a phương th c hi n, trên cơ s d toán đư c c p có th m quy n phê duy t, B Tài chính s th c hi n c p phát kinh phí theo phương th c u quy n v đ a phương. - Đ i v i S Th d c Th thao: Hàng năm, căn c vào hư ng d n c a U ban Th d c Th thao và các n i dung công vi c tri n khai th c hi n các m c tiêu và nhi m v c a Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010 đ a phương, S Th d c Th thao xây d ng d toán kinh phí th c hi n chương trình t i đ a phương g i S Tài chính, S k ho ch đ u tư t ng h p trình U ban nhân dân và H i đ ng nhân dân phê duy t. b. Quy t toán kinh phí: Vi c qu n lý chi tiêu và quy t toán kinh phí c a Chương trình th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành. III - T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n ánh v Liên B Tài chính - U ban Th d c Th thao đ nghiên c u, s a đ i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M KT. B TRƯ NG PHÓ CH NHI M TH TRƯ NG
  4. Nguy n Tr ng H Đ Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Văn phòng TW Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án NDTC; - Vi n KSND t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - T ng Liên đoàn LĐVN; - Trung ương Đoàn TNCS H Chí Minh; - H i liên hi p ph n Vi t Nam; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S TDTT các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph - Lưu: VT U ban TDTT, B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản