Thông tư liên tịch số 93/1997/TTLT-BGTVT-BTCCBCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 93/1997/TTLT-BGTVT-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 93/1997/TTLT-BGTVT-BTCCBCP về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông công chính (gọi chung là Sở Giao thông vận tải) ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Giao thông vận tải - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 93/1997/TTLT-BGTVT-BTCCBCP

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B GIAO NAM THÔNG V N T I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 93/1997/TTLT-BGTVT- Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 1997 BTCCBCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIAO THÔNG V N T I - BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH S 93/1997/TTLT-BGTVT-BTCCBCP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯ NG D N NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S GIAO THÔNG - V N T I VÀ S GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH(G I CHUNG LÀ S GIAO THÔNG - V N T I) CÁC T NH,THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (G I CHUNG LÀ T NH) Th c hi n Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông - V n t i; B Giao thông - V n t i và Ban T ch c Cán b - Chính ph hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Giao thông - V n t i các t nh như sau: A. CH C NĂNG: S Giao thông - V n t i là cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v giao thông v n t i (bao g m ư ng b , ư ng sông, ư ng s t, ư ng bi n) trên a bàn t nh, ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Giao thông - V n t i. B. NHI M V , QUY N H N CH Y U C A S GIAO THÔNG - V N T I BAO G M: I. TH C HI N PHÁP LU T V GIAO THÔNG V N T I. 1. Giúp U ban nhân dân t nh so n th o các văn b n thi hành văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i; hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c v giao thông - v n t i a phương. 2. C p, thu h i, gia h n các lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh , b ng lái... cho các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t c a a phương ho t ng trong lĩnh v c giao thông - v n t i theo quy nh c a pháp lu t, c a B Giao thông - V n t i và hư ng d n c a C c qu n lý chuyên ngành.
  2. 3. T ch c th c hi n ho c ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n thanh tra, ki m tra vi c ch p hành lu t, Pháp l nh và các văn b n pháp quy khác v chuyên ngành giao thông - v n t i theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n c a B Giao thông - V n t i và U ban nhân dân t nh. 4. Ph i h p v i các cơ quan và t ch c có liên quan giáo d c, tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông - v n t i, an toàn giao thông, b o v công trình giao thông trên a bàn t nh. II. V QU N LÝ GIAO THÔNG - V N T I 1. T ch c qu n lý duy tu, b o dư ng và b o v h th ng giao thông c a a phương, c a qu c gia do Trung ương u thác cho a phương và m b o giao thông các tuy n do t nh qu n lý. 2. Thi t l p và thông báo, ch d n h th ng m ng lư i giao thông do t nh tr c ti p qu n lý; áp d ng các quy nh c a B v t i tr ng và c tính k thu t c a phương ti n ư c phép v n hành trên m ng lư i giao thông c a a phương, b o m an toàn giao thông và k t c u công trình giao thông. 3. Thi t l p và qu n lý h th ng báo hi u trên các tuy n giao thông c a a phương. T ch c vi c thNm nh trình H i ng thNm xét t nh ho c phê duy t theo thNm quy n các lu n ch ng c p phép cho xây l p công trình vư t ư ng, giao c t... có liên quan n k t c u và nh hư ng n vi c b o m an toàn giao thông c a c u ư ng do t nh qu n lý. i v i các công trình c u, ư ng, ga, c ng sông, c ng bi n... do Trung ương qu n lý, vi c xây d ng các công trình trên, ph i ư c B và C c qu n lý chuyên ngành thNm nh và c p phép. 4. ThNm nh và xu t trình U ban nhân dân t nh phân lo i ư ng sá, nh kỳ c p phép s d ng, khai thác ho c ình ch khai thác, s d ng các công trình, các tuy n giao thông do a phương tr c ti p qu n lý. 5. Ch o vi c ph i h p các l c lư ng v n t i c a a phương, n nh tuy n v n t i hàng hoá và hành khách, áp ng nhu c u v n chuy n trong ph m vi a bàn t nh và liên t nh. 6. Ph i h p v i các cơ quan và t ch c có liên quan b o m an toàn cho phương ti n giao thông v n t i, ngư i và tài s n trên phương ti n ó ho t ng trên a bàn t nh. III. V XÂY D NG GIAO THÔNG 1. Xây d ng quy ho ch và t ch c th c hi n quy ho ch m ng lư i giao thông - v n t i trên a bàn t nh, sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Th c hi n ch c năng ch u tư xây d ng các công trình giao thông c a a phương, (bao g m các công trình do ngu n v n ngân sách c a a phương, v n Trung ương c p cho a phương ho c v n huy ng t nhân dân óng góp) theo quy nh c a pháp lu t và s phân c p c a B Giao thông - V n t i c a U ban nhân dân t nh.
  3. 3. T ch c ch o vi c xây d ng các công trình giao thông c a t nh theo úng quy trình, cơ ch qu n lý và xây d ng cơ b n. ThNm xét và giám nh các công trình trong ph m vi ư c giao. Trình H i ng thNm xét và giám nh c p t nh i v i các công trình trên h n ng ch ho c quan tr ng. Ch trì so n th o các d án u tư v giao thông - v n t i trên a bàn t nh (k c d án liên doanh, liên k t v i nư c ngoài) trình U ban nhân dân t nh. IV. QU N LÝ NGHI P V - K THU T GIAO THÔNG V N T I 1. ăng ki m k thu t ( ăng ký và ki m tra k thu t) các phương ti n thi công công trình giao thông, các phương ti n v n t i ư ng b , ư ng thu theo quy nh c a B Giao thông - V n t i và hư ng d n c a các C c qu n lý chuyên ngành. 2. Trình xét duy t thi t k và thNm nh vi c c i t o, s a i, ph c h i, óng m i và s n xu t phương ti n, thi t b , ph tùng giao thông - v n t i theo quy nh c a B Giao thông - V n t i ho c c a C c qu n lý chuyên ngành. 3. Hư ng d n các cơ quan, các t ch c tr c thu c ch p hành quy nh c a B Giao thông - V n t i và cơ quan Nhà nư c v xu t nh p khNu phương ti n giao thông - v n t i. 4. T ch c ch o ki m tra, ki m soát các ơn v s nghi p qu n lý thu, n p l phí giao thông - v n t i theo quy nh c a lu t pháp và phân công, u nhi m th ng nh t gi a B Tài chính và B Giao thông - V n t i. 5. Th c hi n vi c qu n lý các doanh nghi p Nhà nư c (bao g m doanh nghi p s n xu t kinh doanh và doanh nghi p công ích) v giao thông - v n t i c a t nh theo phân công c a U ban nhân dân. 6. Th c hi n tiêu chuNn ch c danh chuyên môn, nghi p v c a cán b , viên ch c ngành giao thông - v n t i a phương theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a các C c qu n lý chuyên ngành. Hư ng d n, ki m tra công tác ào t o cán b viên ch c và công nhân chuyên nghi p ngành giao thông - v n t i. V. CÁC NHI M V , QUY N H N V LĨNH V C CÔNG CHÍNH Theo quy nh trong thông tư liên b (nay là liên t ch) c a B Xây d ng và Ban t ch c cán b Chính ph . C. NHI M V , QUY N H N C A T CH C GIÚP U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N CÁC C P TR C THU C T NH V QU N LÝ GIAO THÔNG - V N T I.. NHI M V , QUY N H N C A T CH C GIÚP U BAN NHÂN DÂN QU N LÝ GIAO THÔNG - V N T I TRÊN NA BÀN. T ch c giúp U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n) ch u s ch o v chuyên môn c a S Giao thông - V n t i, giúp U ban nhân dân huy n qu n lý công tác giao thông - v n t i trên a bàn có các nhi m v sau:
  4. 1. Th c thi trách nhi m qu n lý giao thông trên a bàn, bao g m: a. Hư ng d n, ki m tra th c hi n nhi m v duy tu, b o dư ng, tôn t o và b o v m ng lư i ư ng b , ư ng thu t huy n l xu ng xã, n i t t nh l v huy n (g i t t là ư ng hàng huy n, huy n l ) ho c t nh l do S u nhi m qu n lý. b. Hư ng d n vi c m b o giao thông, ph i h p v i các t ch c có liên quan kh c ph c h u qu thiên tai, duy trì giao thông thông su t trên m ng lư i giao thông huy n. c. Hư ng d n và ki m tra vi c thi hành lu t l giao thông, b o v k thu t c u ư ng, an toàn ch gi i h th ng giao thông, b o v ư ng s t, b n xe, ga, c ng và s an toàn c a quá trình giao thông - v n t i trong huy n; ph i h p v i cơ quan chính quy n huy n ình ch và x lý các vi ph m lu t l giao thông và b o v công trình giao thông theo quy nh c a pháp lu t, c a B Giao thông - V n t i và hư ng d n c a các C c qu n lý chuyên ngành. 2. Giúp U ban nhân dân trong vi c huy ng nhân dân óng góp s c ngư i, s c c a xây d ng c u, ư ng do huy n qu n lý và u tư theo quy nh c a pháp lu t. xu t v i S Giao thông - V n t i v quy ho ch phát tri n giao thông - v n t i huy n. 3. Hư ng d n, ki m tra các t ch c, cá nhân trong ho t ng giao thông - v n t i trên a bàn huy n, ch p hành các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m qu n lý phương ti n và an toàn giao thông, th c hi n các th t c hành chính, ăng ki m, ăng ký hành ngh cho các phương ti n v n t i thô sơ và cơ gi i lo i nh theo phân c p c a S Giao thông - V n t i. 4. C p phép, ho c thu h i các ch ng ch , ăng ký v giao thông - v n t i c a các i tư ng thu c thNm quy n qu n lý. 5. T ch c qu n lý ho t ng các b n ò, b n xe, b n sông v n chuy n hành khách và x p d hàng theo các quy nh v m b o tr t t an toàn giao thông và qu n lý v n t i hàng hoá và hành khách. II. NHI M V , QUY N H N C A B PH N GIÚP VI C U BAN NHÂN DÂN QU N LÝ GIAO THÔNG - V N T I TRÊN NA BÀN PHƯ NG XÃ Giao thông phư ng, xã (g i chung là xã) có nhi m v giúp U ban nhân dân xã qu n lý và ch o công tác giao thông - v n t i trên a bàn xã như sau: 1. Th c thi trách nhi m qu n lý giao thông thu , b trên a bàn xã. a. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n nhi m v duy tu, b o dư ng và b o v m ng lư i giao thông thu , b trong ph m vi xã (g i t t là hương l ) k c huy n l qua xã theo u thác c a t ch c qu n lý giao thông huy n. b. Hư ng d n và ki m tra nhân dân trên a bàn xã v trách nhi m b o v các công trình giao thông qu c gia, công trình giao thông c a t nh trên a bàn xã; b o m an toàn quá trình giao thông - v n t i.
  5. c. ngh chính quy n xã x lý theo thNm quy n vi c vi ph m các quy nh v giao thông - v n t i và b o v công trình giao thông. 2. Th c hi n các quy nh v qu n lý, ăng ký hành ngh i v i các phương ti n v n t i thu , b thô sơ và cơ gi i nh theo quy nh c a t ch c qu n lý giao thông huy n. 3. Giúp U ban nhân dân xã t ch c huy ng nhân dân xã óng góp s c ngư i, s c c a xây d ng các công trình giao thông do xã u tư và qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Xác nh n và ngh t ch c qu n lý giao thông huy n c p gi y phép ho c thu h i các ch ng ch , ăng ký hành ngh c a các i tư ng thu c huy n qu n lý. 5. T ch c qu n lý ho t ng các b n ò, c u ư ng c a xã theo quy nh c a B Giao thông - V n t i, hư ng d n c a các C c qu n lý chuyên ngành và phân c p c a t nh, huy n. D. CƠ C U T CH C C A S GIAO THÔNG V N T I T ch c giúp Giám c S th c hi n nhi m v quy n h n quy nh trong m c B, C c a Thông tư này g m: 1. Văn phòng và các Phòng, Ban chuyên môn nghi p v . Văn phòng và các Phòng, Ban chuyên môn nghi p v thu c S do Giám c S và Trư ng ban t ch c chính quy n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. Biên ch c a S do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh n m trong t ng s biên ch c a t nh ư c giao theo k ho ch. 2. Các ơn v s nghi p thu c lĩnh v c giao thông - v n t i do U ban nhân dân t nh giao cho S qu n lý tr c ti p. 3. S Giao thông - V n t i do m t Giám c S ph trách, giúp Giám c S có m t s phó giám c qu n lý t ng m t công tác theo s phân công c a Giám c S . Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c và các Phó Giám c, riêng Giám c S ph i có văn b n tho thu n c a B trư ng B Giao thông - V n t i. .T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các t ch c giúp U ban nhân dân các c p nêu trên quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a S Giao thông - V n t i và giao thông huy n, xã. 2. Thông tư này th c hi n k t ngày ban hành. Nh ng quy nh và hư ng d n trư c ây v các n i dung trên trái v i Thông tư này thì th c hi n theo Thông tư này.
  6. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c ngh b sung, s a i, ph n ánh v B Giao thông - V n t i và Ban T ch c - Cán b Chính ph cùng xem xét gi i quy t. Quang Trung Lê Ng c Hoàn ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản