Thông tư số 01/1997/TT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/1997/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1997/TT-BCN về việc hướng dẫn về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1997/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1997/TT-BCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1997 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 01/1997/TT-BCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯ NG D N V N I DUNG BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI, THI T K M VÀ TH T C TH M NNH, PHÊ DUY T THI T K M Th c hi n Ngh nh s 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 42/ CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996; Căn c Quy t nh s 497/BXD/G ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy ch l p, th m nh và xét duy t thi t k công trình xây d ng; Thông tư s 09 BKH/VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v l p, th m nh d án u tư và Quy t nh u tư; B Công nghi p hư ng d n chi ti t n i dung báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k m và th t c th m nh, phê duy t thi t k m như sau: I/ PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG C A THÔNG TƯ: - Các d án u tư c a m i thành ph n kinh t trong nư c thu c m i ngu n v n và các d án u tư có ngu n v n tr c ti p c a nư c ngoài trong lĩnh v c khai thác khoáng s n t i Vi t Nam. - M i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng khai thác khoáng s n, các cơ quan hành ngh tư v n thi t k m khi l p d án u tư, thi t k m (bao g m: thi t k k thu t và thi t k k thu t - thi công khai thác m ). Thông tư này không áp d ng i v i ho t ng "khai thác t n thu" theo quy nh c a Lu t khoáng s n. II/ N I DUNG BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI, THI T K M . II.1- N i dung báo cáo nghiên c u kh thi khai thác m . - N i dung báo cáo nghiên c u kh thi i v i các d án khai thác l thiên và khai thác h m lò m khoáng s n ư c quy nh t i ph l c s 1 và ph l c s 2 c a Thông tư này.
 2. - i v i các d án nhóm A và m t s d án nhóm B n u c n ph i l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi thì n i dung c a báo cáo ph i tuân theo hư ng d n t i ph l c s 1, Thông tư 09 BKH/VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v trình t l p, thNm nh d án u tư và quy t nh u tư. - i v i các d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài (tr m t s trư ng h p c bi t liên quan n các d án có quy mô u tư l n, tính ch t ph c t p) báo cáo nghiên c u kh thi khai thác m ư c l p và thNm nh cùng v i h sơ xin c p gi y phép u tư (h p ng liên doanh, i u l c a doanh nghi p v.v...) theo quy ch hình thành, thNm nh và th c hi n d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài do Chính ph ban hành. II.2- N i dung thi t k m . - N i dung thi t k khai thác l thiên và khai thác h m m khoáng s n ư c quy nh t i ph l c s 3 và ph l c s 4 c a Thông tư này. III- TH T C TH M NNH, PHÊ DUY T THI T K M . III.1- N i dung thNm nh thi t k m . Thi t k m c a m i t ch c - cá nhân trong và ngoài nư c ư c thNm nh theo các n i dung sau ây: 1. Cơ s pháp lý c a h sơ thi t k : tư cách pháp lý c a t ch c thi t k ; s phù h p c a thi t k v i d án u tư ã ư c duy t; s tuân th các tiêu chuNn k thu t xây d ng và các quy ph m hi n hành áp d ng i v i chuyên ngành khai thác, ch bi n khoáng s n; 2. S h p lý c a vi c b trí các công trình h t ng ph c v ho t ng khai thác trên sân công nghi p m , m c an toàn k t c u c a các công trình ó (nhà c a, ư ng xá v.v...) v phương di n an toàn lao ng, b o v môi trư ng, an toàn cho các công trình lân c n trong khi xây d ng và khi s d ng; 3. Cơ s k thu t và công ngh khai thác phù h p v i i u ki n a ch t m nh m thu h i t i a tr lư ng khoáng s n ã ư c thăm dò, s d ng h p lý tài nguyên, b o v môi trư ng, môi sinh, c th là: - S h p lý c a vi c bi n lu n v ranh gi i áp d ng phương pháp khai thác l thiên, ranh gi i áp d ng phương pháp khai thác h m lò và các thông s c a biên gi i m khi k t thúc khai thác; - S h p lý c a vi c l a ch n phương án m v a i v i c i m v a (ho c thân khoáng s n) cũng như i v i h th ng khai thác ã l a ch n; S h p lý c a h th ng khai thác ư c l a ch n cũng như các thông s c a nó như: chi u cao t ng khai thác, chi u cao t ng k t thúc, góc nghiêng sư n t ng v.v... b o m an toàn trong khai thác, phù h p v i tính ch t cơ lý c a t á m ;
 3. - S h p lý c a vi c l a ch n ti t di n ư ng lò cũng như h chi u ch ng lò (khi khai thác b ng phương pháp) i v i tính ch t cơ lý c a t á, khoáng s n nóc, hông, n n lò b o m s n nh c a ư ng lò trong su t quá trình khai thác; - M c an toàn i v i ngư i, công trình c n b o v khu v c lân c n trong quá trình khai thác c a h chi u khoan - n mìn; S h p lý và m c an toàn c a các h th ng c p, thoát nư c, h th ng thông gió cho các ư ng lò v n chuy n, ư ng lò khai thác v.v... 4. Cơ s công ngh tuy n, ch bi n khoáng s n ( i v i các d án có ch bi n khoáng s n): S h p lý c a công ngh tuy n, ch bi n khoáng s n b o m thu h i t i a khoáng s n chính cũng như khoáng s n i kèm và b o m an toàn lao ng, b o v môi trư ng, môi sinh c a khu v c tuy n, ch bi n. Riêng i v i công trình khai thác m thu c các d án u tư s d ng v n Nhà nư c ngoài vi c thNm nh n i dung k thu t nêu trên, còn thNm nh các n i dung kinh t sau: - Các ch tiêu kinh t - k thu t so v i d án ã ư c duy t; - S phù h p c a t ng d toán so v i thi t k ư c thNm nh và xác nh t ng chi phí h p lý b o m không vư t t ng m c u tư ghi trong quy t nh u tư. III.2- Nguyên t c và th t c thNm nh, phê duy t thi t k m . III.2.1- i v i thi t k m thu c d án u tư c a doanh nghi p nhà nư c. ThNm quy n phê duy t thi t k m thu c các d án u tư c a các doanh nghi p nhà nư c ư c quy nh t i kho n 2, i u 45 Ngh nh s 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t khoáng s n như sau: - Thi t k m thu c các d án nhóm A do b trư ng B Công nghi p phê duy t; - Thi t k m thu c các d án còn l i do Th trư ng cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. Th t c thNm nh và xét duy t thi t k m c a các doanh nghi p nhà nư c tuân theo quy nh c a "Quy ch l p, thNm nh, xét duy t thi t k công trình xây d ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 497/BXD/G ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B Tài chính. III.2.2- i v i thi t k m thu c các d án u tư c a các doanh nghi p ngoài qu c doanh. ThNm quy n thNm nh thi t k m các d án u tư c a doanh nghi p ngoài qu c doanh quy nh t i kho n 4, i u 45 Ngh nh s 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph quy nh như sau:
 4. - i v i các d án u tư do B Công nghi p c p gi y phép khai thác, thi t k m do cơ quan chuyên môn c a B Công nghi p thNm nh trư c khi trình B trư ng B Công nghi p phê duy t; - i v i các d án u tư do Ch t ch U ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép khai thác, thi t k m do cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân t nh, thành ph thNm nh trư c khi trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t. Th t c thNm nh và xét duy t thi t k m c a các doanh nghi p ngoài qu c doanh tuân theo quy nh c a "Quy ch l p, thNm nh, xét duy t thi t k công trình xây d ng" ban hành kèm theo Quy t nh s 497/BXD/G ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng Thông tư s 08/TTLB ngày 25/11/1997 c a liên B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B Tài chính. III.2.3- i v i thi t k m thu c d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài. Thi t k m c a các d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài thu c m i quy mô u do cơ quan chuyên môn c a B Công nghi p thNm nh và B trư ng B Công nghi p xét duy t trư c khi th c hi n. H sơ xin thNm nh, xét duy t thi t k m g i v H i ng thNm nh án, báo cáo trong ho t ng khoáng s n, B Công nghi p, t i s 6, Ph m Ngũ Lão, Hà N i. III.2.3.1- H sơ trình duy t: H sơ trình thNm nh và xét duy t thi t k m g m có: - T trình xin xét duy t thi t k (m u s 1); - B n sao Gi y phép u tư; - B n sao Gi y phép khai thác khoáng s n, kèm b n khu v c khai thác; - Thi t k m (3 b ). III.2.3.2- T ch c thNm nh: Cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k m c a B Công nghi p ph i chuNn b tài li u và các công vi c c n thi t khác cho vi c thNm nh, l p biên b n thNm nh và chuNn b văn b n trình B trư ng B Công nghi p quy t nh. III.2.3.3- Th i gian thNm nh và trình phê duy t thi t k m : Tuỳ theo quy mô và tính ch t ph c t p c a t ng d án, th i h n thNm nh thi t k m c a các d án u tư có v n tr c ti p c a nư c ngoài quy nh như sau: - i v i các công trình khai thác m khoáng s n thu c d án u tư nhóm A không quá 45 ngày k t khi nh n h sơ h p l ;
 5. - i v i các công trình khai thác m khoáng s n thu c d án u tư nhóm B, C: không quá 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l . IV. N I DUNG QUY T NNH PHÊ DUY T: N i dung quy t nh phê duy t thi t k m (m u s 2 và m u s 3) i v i các d án u tư khai thác m c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c bao g m: - Tên m khoáng s n và v trí khu v c khai thác ư c thi t k ; - Phương pháp khai thác (l thiên, h m lò v.v...); - Công xu t (ho c s n lư ng) khai thác; - Th i gian ho t ng c a m ; - Các thông s k thu t chính: + Công ngh khai thác áp d ng cho m (mô t sơ lư c). + Li t kê các thi t b khai thác, ch bi n (n u có) ư c s d ng trong dây chuy n công ngh . + Kh i lư ng xây d ng cơ b n ( ư ng trong n i b m , kh i lư ng m v a v.v...) + Các công trình cơ s h t ng ph c v khai thác (nhà c a, ư ng xá...) - Các gi i pháp và ti n thi công xây d ng cơ b n m . - T ng d toán ( i v i các công trình s d ng v n Nhà nư c) - Nh ng v n c n lưu ý. - Các t ch c liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh. V- I U KHO N THI HÀNH. Thông tư này ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c và có hi u l c k t ngày 01 tháng 2 năm 1998. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có v n c n ph i b sung, i u ch nh thì cơ quan th c hi n có văn b n báo cáo B Công nghi p nghiên c u, gi i quy t. PH L C S 1 NNH HƯ NG N I DUNG BÁO CÁO NHIÊN C U KH THI KHAI THÁC L THIÊN M KHOÁNG S N L I NÓI U
 6. Ph n 1: KHÁI QUÁT CHUNG V D ÁN I. Ch u tư, a ch liên l c v.v... - Tên ch d án: - a ch liên l c: - i n tho i..... Fax:...... II. S c n thi t c a vi c l p d án a/ Xu t x và các căn c pháp lý xây d ng d án. b/ Ngu n g c c a tài li u s d ng. c/ Các chính sách kinh t xã h i liên quan n phát tri n ngành, nh ng ưu tiên ư c phân nh. d/ M c tiêu u tư khai thác lo i khoáng s n ó: S d ng trong nư c, xu t khNu hay thay th hàng nh p khNu. e/ Phân tích th trư ng. III. L a ch n hình th c u tư, công xu t: a/ Phân tích các i u ki n và l i ích c a hình th c u tư và công su t ư c l a ch n. b/ Phân tích quy mô s n lư ng và các ch ng lo i s n phNm ư c d ki n. IV. Chương trình s n xu t và các yêu c u ph i áp ng: a/ S n xu t, d ch v cung c p: - Cơ c u s n phNm d ch v : Kh i lư ng khoáng s n khai thác hàng năm, ch t lư ng (nguyên khai hay s n phNm ã qua sơ ch ho c ch bi n). D ki n kh i lư ng s n phNm bán, lư ng lưu kho trung bình. b/ Các nhu c u u vào và các gi i pháp b o m: - Trên cơ s s n lư ng hành năm c a m cũng như yêu c u v thi t b tính toán nh ng yêu c u c n ph i áp ng cho ho t ng khai thác c a m như: i n, nư c, nguyên nhiên li u cho ho t ng khai thác và ch bi n (n u có) v.v.... và ưa ra các gi i pháp áp ng. V. L a ch n a i m xây d ng Ph n 2:-
 7. C I M KINH T , XÃ H I VÀ C I M NA CH T M KHOÁNG S N I- i u ki n kinh t , xã h i 1/ V trí a lý khu v c khai thác. 2/ i u ki n kinh t xã h i. Tình hình phát tri n kinh t a phương, i u ki n xã h i và dân cư. Vai trò c a m trong c ng ng, nh ng khó khăn và thu n l i. 3/ i u ki n h u c n c a d án Ngu n cung c p i n, nư c. Ngu n lao ng, bao g m i ngũ cán b qu n ý công nhân k thu t ( ào t o, tuy n d ng, hình th c tuy n d ng v.v...) Ngu n v t tư ký thu t bao g m v t li u xây d ng, ư ng xá, nhà c a công trình, các v t tư k thu t khác dùng cho th i kỳ xây d ng cơ b n m và cho th i kỳ m ho t ng bình thư ng. 4/ i u ki n giao thong liên l c: H th ng giao thông ư ng s t, ư ng b , ư ng thu , thông tin liên l c hi n có khu v c. II- i u ki n a ch t m c i m a lý t nhiên, khí h u thu văn, l ch s công tác thăm dò, c i m a ch t khu v c, a ch t m , a ch t công trình và a ch t thu văn, tr lư ng a ch t ã ư c phê duy t, ánh giá m c thăm dò và ki n ngh thăm dò b sung... Ph n 3: CÁC GI I PHÁP CÔNG NGH 1- Biên gi i và tr lư ng khai trư ng Các nguyên t c và cơ s xác nh biên gi i khai trư ng khai thác, các thông s cơ b n c a khai trư ng (trên m t cũng như biên gi i áy khai trư ng k t thúc), lu n gi i v ranh gi i áp d ng phương pháp khai thác l thiên, ranh gi i áp d ng phương pháp khai thác h m lò (n u có). Tính toán tr lư ng khoáng s n có th khai thác ư c trong biên gi i ã xác nh (sau khi ã tr các lo i t n th t). 2- Ch làm vi c, công xu t khai thác và tu i th c a m Ch làm vi c c a m ( i v i t ng b ph n: khai thác tr c ti p, gián ti p, ch bi n (n u có) v.v...) trên cơ s s ngày làm vi c, s ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng và i u k n khai thác c th c a m . Công su t khai thác ã ư c l a ch n cho thi t k c a lo i khoáng s n tính theo nguyên kh i, nguyên khai và s n phNm sau khi ch bi n (n u có).
 8. Tu i th (th i gian t n t i ) c a m xác nh trên cơ s tr lư ng có th khai thác ư c và công xu t khai thác theo thi t k (bao g m c th i gian xây d ng cơ b n m , th i gian khai thác v i công su t thi t k và th i gian óng c a m ). 3- M m và trình t khai thác Phương án m m (m v a) l a ch n trên cơ s i u ki n a hình và c i mc a thân khoáng. Trình t khai thác chung cho c m và trình t khai thác ri ng cho t ng thân khoáng s n ho c t ng khai trư ng c a m . 4- H th ng khai thác I/ L a ch n h th ng khai thác trên cơ s i u ki n khai thác c a m , gi i thi u sơ công ngh t ng quát t khâu chuNn b t á, xú b c, v n t i, th i á và ch bi n (n u có). II/ Tính toán các thông s c a h th ng khai thác trên cơ s h th ng khai thác ã ch n: Chi u cao t ng khai thác, chi u cao t ng k t thúc, góc nghiêng sư n t ng khai thác, góc nghiêng sư n t ng k t thúc, góc nghiêng b công tác v.v... III/ Tính toán các khâu công ngh chính như chuNn b t á (k c khâu khoan - n mìn, n u có), công ngh xúc b c, công ngh kh u ( i v i các m qu ng, m khai thác than). IV/ ng b thi t b s d ng cho khai thác ư c tính toán trên cơ s các thi t b khai thác, v n chuy n ã l a ch n t ng h p ng b thi t b (v ch ng lo i, s lư ng). 5- V n t i m L a ch n các phương án v n t i phù h p (v n t i ôtô, ư ng s t, băng t i v.v...) trên cơ s ó tính toán khâu v n t i cho t ng i tư ng: t á th i, khoáng s n có ích hay ngư i và v t li u, l a ch n ch ng lo i thi t b v n t i, s lư ng cũng như tính toán v các thông s ư ng v n t i ( i v i v n t i ôtô, ư ng s t) ho c v trí, tuy n t ư ng băng t i v.v... 6- Th i t á Tính toán kh i lư ng t á th i, l a ch n v trí th i, tính toán dung tích bãi th i, công ngh và thi t b th i. 7- Thoát nư c m Tính toán lư ng nư c ch y vào moong khai thác và l a ch n phương án thoát nư c phù h p, thi t b ph c v cho thoát nư c m (n u c n thi t). 8- Các bi n pháp an toàn và phòng ch ng cháy
 9. Các bi n pháp an toàn cho các khâu công ngh khai thác cũng như phòng ch ng cháy, n v.v... 9- Công tác sàng tuy n và ch bi n khoáng s n Trong trư ng h p d án ho t ng ch nh m m c ích ch bi n ho c nghi n, sàng thì ph i d ki n công ngh ch bi n, nghi n sàng và các thi t b h p lý nh m t n thu t i a tài nguyên khoáng s n. N u d án có nhu c u xây d ng nhà máy ch bi n sâu, án ch bi n khoáng s n ư c thành l p riêng v i các n i dung chi ti t theo quy nh và trình các cơ quan có thNm quy n phê duy t. 10- S a ch a cơ khí và kho tàng L a ch n các gi i pháp công trình ph tr như thành ph n, chương trình s n xu t quy mô xây d ng, l a ch n thi t b i v i t ng thành ph n (như kh i s a ch a kho tàng, kho thi t b , v t li u, ph tùng, d u m v.v...) nh m ng b dây chuy n s n xu t theo các phương án công ngh m ã l a ch n. 11- Cung c p và trang b i n, nư c ph c v khai thác m Tính toán các ph t i và xác nh các gi i pháp cung c p i n h p lý. Tính toán nhu c u v s d ng nư c sinh ho t, nư c ph c v khai thác m và l a ch n gi i pháp cung ng. 12- Thông tin liên l c và t ng hoá. Xác nh m c c n thi t, gi i pháp k thu t, l a ch n thi t b , v t li u và xác nh kh i lư ng công vi c xây d ng cho h th ng thông tin liên l c, t ng hoá và i u khi n máy móc thi t b c a m . 13- Ki n trúc và xây d ng Cơ s thi t k và quy mô xây d ng các h ng m c công trình ph c v cho khai thác t i m trên cơ s ó ưa ra các gi i pháp ki n trúc và k t c u công trình. 14- T ng m t b ng m và v n t i ngoài m Trên cơ s các công trình cơ s h t ng ph c v cho khai thác m ã tính toán b trí t ng m t b ng m b o m các yêu c u như: Phù h p v i phương án m v a và h th ng khai thác ã ch n, an toàn m , thu n l i v giao thông v n t i trong và ngoài m , g n các ngu n i n, nư c v.v... l a ch n phương án v n t i ngoài m . 15- T ch c thi công xây l p và ti n xây d ng m . Phương án t ch c thi công các công trình cơ s h t ng ph c v cho công tác khai thác m như: Nhà c a ư ng xá, kho tàng v.v... phương án bóc t ph trong th i gian xây d ng cơ b n (n u có). 16- Ph n (ho c Chương) báo cáo ánh giá tác ng t i môi trư ng trong ho t ng khai thác (ch bi n) khoáng s n.
 10. i v i các d án khai thác m khoáng s n không ph i l p báo cáo ánh giá tác ng t i môi trư ng theo 2 bư c thì báo cáo ánh giá tác ng t i môi trư ng ( TM) ư c thành l p theo hư ng d n t i Thông tư s 1100/TT-MTg ngày 20/8/1997 và các văn b n hư ng d n khác c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Ph n 4:- T CH C QU N LÝ S N XU T VÀ B TRÍ LAO NG + Sơ qu n lý s n xu t: - T ch c các b ph n s n xu t. - T ch c tiêu th s n phNm. + Biên ch lao ng: - Biên ch lao ng cho t ng b ph n s n xu t tr c ti p, b ph n gián ti p. + Năng su t lao ng cho t ng b ph n s n xu t tr c ti p và gián ti p. Ph n 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH T I. Tài chính I.1- Xác nh t ng v n u tư c n thi t cho d án: T ng v n u tư ư c xác nh bao g m chi phí chuNn b u tư, chuNn b xây d ng, th c hi n u tư, chuNn b s n xu t - s n xu t th - v n lưu ng m b o huy ng d án vào ho t ng t công xu t thi t k . A. Thành ph n v n: +V nc nh ( u tư cơ b n), bao g m: * u tư m i. a. V n xây d ng các công trình cơ b n (bao g m các công trình dân d ng, công nghi p và các công trình cơ s h t ng c a m như nhà c a, ư ng xá, b n bãi, tr m i n, tr m nghi n sàng, ư ng hào m v a, kh i lư ng t o m t b ng khai thác u tiên v.v...). b. V n mua s m thi t b (bao g m c v n chuy n, b o qu n và xây l p). c. Chi phí khác bao g m: - V n chuNn b u tư (bao g m chi phí thăm dò, kh o sát, l p và thNm nh d án);
 11. - V n chuNn b xây d ng bao g m: chi phí ban u v t ai ( n bù, gi i phóng m t b ng, chuy n quy n s d ng t), chi phí kh o sát thi t k , l p và thNm nh thi t k , t ng d toán, chi phí u th u, hoàn t t các th t c u tư (gi y phép xây d ng, giám nh, ki m nh thi t b ...). Chi phí xây d ng ư ng i n, nư c thi công, lán tr i thi công (n u có); - Chi phí qu n lý giám sát th c hi n u tư; - Chi phí s n xu t th và nghi m thu bàn giao. d. Chi phí d phòng. e. Chi phí óng c a m , d toán v ti n ký qu ph c h i môi trư ng. g. Chi phí huy ng v n: Các kho n lãi vay v n u tư i v i d án s d ng v n vay và các phí ph i tr trong th i gian th c hi n u tư (không tính kho n lãi vay do bên B huy ng). * Tài s n c nh hi n có ( ã u tư). + V n ho t ng (lưu ng), bao g m: - V n s n xu t: Ti n nguyên v t li u, i n, nư c, hơi, nhiên li u, ph tùng v.v... - V n lưu thông: S n phNm d dang ang t n kho, thành phNm t n kho, hàng hoá mua bán ch u, v n b ng ti n, chi phí ti p th v.v... B. Ngu n v n: - V n t có - V n góp (Công ty c ph n, công ty liên doanh v.v...) - V n Nhà nư c c p ( i v i doanh nghi p nhà nư c) - V n vay (ng n h n, trung h n, dài h n, v n vay trong nư c, ngoài nư c) th i h n và i u ki n vay tr lãi, các căn c , cơ s , bi n pháp b o m ngu n v n. + Hình th c v n: - B ng ti n Vi t Nam, ngo i t - B ng hi n v t - B ng tài s n (vay tr ch m, thi t b , nguyên li u) - B ng các d ng khác. + Ti n th c hi n chi phí v n (huy ng theo chương trình u tư)
 12. I.2- Các bi u tính toán - Bi u tính v n u tư theo các kho n m c xây l p (ghi rõ kh i lư ng, ơn giá và chi phí) - Chi phí mua s m thi t b (Ghi rõ ký mã hi u thi t b , s lư ng, ơn giá và chi phí) - Chi phí khác. - Bi u tính v n ho t ng (lưu ng) - Giá thành s n phNm. - Doanh thu - D ki n l lãi. - NPV (Giá tr hi n t i th c). - IRR (T su t hoàn v n n i b ). - Bi u tính huy ng v n tr n theo l ch bi u tr n vay c lãi và g c. II- Phân tích kinh t xã h i. - Tính a d ng hoá s n xu t c a n n kinh t - Vi c làm và thu nh p c a ngư i lao ng. - óng góp ngân sách. - Th c thu ngo i t . - Các l i ích v m t xã h i - môi trư ng (các m c tiêu xã h i mà d án mang l i, nh ng i tư ng ư c hư ng l i). K t lu n và ki n ngh Các b n v kèm theo. A. Ph n a ch t 1. B n a hình khu m T l 1/1.000; 1/2.000) 2. Bình tính tr lư ng khoáng s n (t l 1/1.000; 1/2.000) 3. Các m t c t a ch t c trưng (t l 1/500; 1/1000) B. Ph n khai thác và m t b ng
 13. 1. B n phương án m v a (1/2.000; 1/5.000) 2. B n k t thúc th i kỳ xây d ng cơ b n m (1/1.000; 1/2.000) 3. Các b n khai thác năm th 1 n năm t công xu t thi t k (1/1.000; 1/2.000) 4. B n chuy n giai o n khai thác (n u có)(1/2.000; 1/5.000). 5. B n k t thúc khai thác m (1/2.000; 1/5.0000). 6. B n v sơ và các y u t h th ng khai thác. 7. B n v các thông s khoan - n mìn (n u có). 8. B n t ng m t b ng m (1/2.000; 1/5.000). 9. B n khu v c khai thác m (s d ng to H UTM) PH L C S 2 NNH HƯ NG N I DUNG BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI KHAI THÁC H M LÒ M KHOÁNG S N L I NÓI U. Ph n 1: KHÁI QUÁT CHUNG V D ÁN N i dung yêu c u t i Ph n I gi ng như yêu c u trong hư ng d n n i dung l p báo cáo nghiên c u kh thi khai thác m khoáng s n b ng phương pháp l thiên c a ph l c s 1 Ph n 2: C I M KINH T , XÃ H I VÀ C I M NA CH T M . Các m c và n i dung yêu c u t i các m c như Ph n II c a hư ng d n n i dung báo cáo nghiên c u kh thi khai thác m khoáng s n b ng phương pháp l thiên c a Ph l c s 1. Ph n 3: CÁC GI I PHÁP V CÔNG NGH . 1. Biên gi i, tr lư ng khai trư ng. Biên gi i khai trư ng theo các hư ng B c, Nam, ông, Tây; biên gi i phía trên m t, m c khai thác th p nh t; kích thư c khai trư ng theo ư ng phương (dài, r ng, di n tích). Tr lư ng khai trư ng: Tính toán tr lư ng a ch t, tr lư ng công nghi p.
 14. 2. Ch làm vi c, công su t và tu i th m . Ch làm vi c c a m ( i v i t ng b ph n; khai thác tr c ti p, gián ti p, ch bi n (n u có) v.v...) trên cơ s s ngày lamf vi c, s ngày ngh theo quy nh c a B Lu t Lao ng và i u ki n khai thác c th c a m . D ki n các phương án công su t: theo i u ki n u tư, d ki n khai thác, kinh nghi m s n xu t, trang thi t b , th trư ng tiêu th v.v... ph i có ít nh t là 02 phương án công su t. Tu i th (th i gian t n t i) c a m xác nh trên cơ s tr lư ng có th khai thác ư c và công xu t khai thác theo thi t k (bao g m c th i gian xây d ng cơ b n m , th i gian khai thác v i công xu t thi t k và th i gian óng c a m ). 3. Khai thông và chuNn b khai trư ng. + Khai thông: Các phương án khai thông, mô t các phương án d ki n, ưu như c i m v.v... ( ưa ra ít nh t là 02 phương án quy t nh l a ch n). + Chu n b khai trư ng: Sơ chuNn b khai trư ng (chia t ng, phân t ng, chia kho nh v.v...); Phương án ào lò chuNn b ( ào lò trong á, lò trong v a); Chi u dài khu khai thác, lò ch v.v... + Trình t khai thác c a các khu, các v a: Phân tích và l p lu n, l a ch n trình t khai thác các khu, các v a (thân khoáng s n), l y ng th i t trên xu ng dư i v.v... + Kh i lư ng ư ng lò khai thông chuNn b c a các phương án n năm t công xu t thi t k theo các lo i ư ng lò trong á và trong v a ho c thân khoáng s n (Lò b ng, lò nghiêng, gi ng ng, gi ng nghiêng). 4. Các gi ng m , sân ga và h m tr m áy gi ng. L p lu n kh năng thông qua, ch n ti t di n, v t li u ch ng; ch n lo i sân ga áy gi ng; các thi t b tr c t i; li t kê các thông s gi ng chính, ph . 5. Goòng. Xác nh nhu c u các lo i goòng và c tính k thu t, s lư ng xe goòng cho v n t i khoáng s n có ích, v n t i t á th i, v n t i v t li u ch ng lò và v n t i ngư i. 6. Thi t b nâng (tr c t i). L p lu n các gi i pháp và xác nh các lo i, s lư ng thi t b cho công tác tr c t i như: Tr c t i gi ng chính, tr c t i gi ng ph , tr c t i trong lò nghiêng. 7. H th ng khai thác, cơ khí hoá khai thác và ào lò chuNn b . Lu n gi i l a ch n h th ng khai thác h p lý b o m công xu t khai thác thi t k , ti t ki m v t li u ch ng, an toàn, phù h p v i i u ki n a ch t c a các v a, xác nh phương ti n cơ gi i hoá trong lò ch .
 15. Tính toán các thông s c a h th ng khai thác; lu n gi i, l a ch n các phương ti n ào lò chuNn b ; c tính k thu t c a các thi t b khai thác, ào lò. T ch c ào lò (h chi u ch ng lò, bi u t ch c) trong gương lò ch , lò chuNn b . Công tác khoan - n mìn trong gương lò ch , lò chuNn b (n u có) 8. V n t i trong lò. Xác nh các phương án, các d ng v n t i h p lý, lo i, s lư ng thi t b v n chuy n m c v n t i chính, m c v n t i trung gian, trong lò nghiêng v.v... trên cơ s sơ khai thông chuNn b nh m b o m v n t i khoáng s n có ích, t á th i, v t li u và ngư i theo các phương án công su t, khai thông v.v.. 9. Thông gió m . Xác nh phương án thông gió t i ưu, l a ch n h p lý ch ng lo i, s lư ng qu t gió cho t ng khu v c và toàn m theo các giai o n phát tri n trên cơ s sơ khai thông chuNn b và h th ng khai thác c a các phương án công ngh m , kh i lư ng công trình c n xây d ng ph c v công vi c thông gió. 10. K thu t an toàn và v sinh công nghi p. Các bi n pháp ch ng khí n , b i n (n u có), các bi n pháp ch ng n, ch ng cháy, ch ng b c nư c, ph t khí (n u có) v.v.. 11. Tháo khô và thoát nư c Bi n pháp tháo khô sơ b thân khoáng sàng (n u c n thi t) và thoát nư c h p lý cho m , l a ch n bơm và sơ thoát nư c phù h p v i yêu c u thoát nư c b o m cho ho t ng khai thác ư c an toàn. 12. T h p công ngh trên m t m . Các gi i pháp nh n khoáng s n ã ư c khai thác t trong m ưa ra và ưa khoáng s n ra n i m chuy n t i; v n t i t á ra bãi th i; v n chuy n v t li u, ngư i và thi t b khai thác vào lò (k c v t li u chèn l p lò), trên cơ s ó tính toán thi t b c n thi t và xác nh các công trình xây d ng. 13. Chèn l p lò (n u có). Các gi i pháp t ch c chèn l p lò t khâu khai thác v t li u, chuNn b v t li u, ưa v t li u vào lò và công ngh chèn l p, l a ch n thi t b và xác nh kh i lư ng công trình liên quan n vi c chèn l p lò. 14. Các phân xư ng ph . L a ch n các gi i pháp công trình ph tr như thành ph n, chương trình s n xu t, quy mô xây d ng, l a ch n thi t b i v i t ng thành ph n (như kh i s a ch a kho tàng, kho thi t b , v t li u, ph tùng, d u m kho thi t b ch ng và thi t b c ng k nh;
 16. xư ng ra công vì ch ng; kh i ki m tu goòng và bôi trơn v.v...) nh m ng b dây chuy n s n xu t theo các phương án công ngh m l a ch n. 15. Cung c p i n và thi t b i n. Tính toán các ph t i i n và xác nh các gi i pháp cung c p i n h p lý. 16. Thông tin liên l c - T ng hoá và i u khi n máy móc th t b . Xác nh m c c n thi t, các gi i pháp k thu t, l a ch n thi t b , v t li u và xác nh kh i lư ng công vi c xây d ng cho h th ng thông tin liên l c - t ng hoá và i u khi n máy móc thi t b c a m . 17. Cung c p khí nén. Xác nh nhu c u khí nén và ch n gi i pháp cung c p khí nén h p lý. 18. Ph n ki n trúc xây d ng. Các gi i pháp ki n trúc, xây d ng các công trình trên m t t và kh i lư ng các công trình. Các gi i pháp phòng ch ng ch a cháy, thông gió, chi u sáng và i u hoà nhi t (n u c n thi t). 19. Cung c p nư c và th i nư c. Các gi i pháp cung c p nư c ph c v sinh ho t, s n xu t, ch a cháy và th i các lo i nư c bNn t m i. 20. T ng m t b ng - v n t i. Các gi i pháp b trí t ng m t b ng, các gi i pháp v n t i trong ph m vi m t b ng m và các công trình ph c v v n t i, các công vi c xây d ng c nh quan trên m t b ng (cây xanh, h nư c v.v...). 21. T ch c xây d ng. Phương án t ch c xây d ng các h ng m c công trình trên m t m như: xây l p, thi t b và nhân l c thi công, ơn v thi công, cung c p v t li u xây d ng, ngu n cung c p i n, nư c v.v... Phương án t ch c xây d ng các h ng m c công trình h m lò: công tác xây l p thi t b và nhân l c thi công, ơn v thi công, cung c p v t li u xây d ng, cung c p i n nư c, th i gian thi công v.v... 22. Ph n (ho c chương) báo cáo ánh giá tác ng t i môi trư ng trong ho t ng khai thác (ch bi n) khoáng s n. i v i các d án khai thác m khoáng s n không ph i l p báo cáo ánh giá tác ng t i môi trư ng theo hai bư c thì báo cáo ánh giá tác ng t i môi trư ng ( TM)
 17. ư c thành l p theo hư ng d n t i Thông tư s 1100/TT-MTg ngày 20/8/1997 và các văn b n hư ng d n khác c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Ph n 4: T CH C QU N LÝ S N XU T VÀ B TRÍ LAO NG Các m c và n i dung yêu c u như ph n IV c a hư ng d n n i dung l p báo cáo nghiên c u kh thi khai thác m khoáng s n b ng phương pháp l thiên c a ph l c s 1 Ph n 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH T . Các m c và n i dung yêu c u như ph n V c a hư ng d n n i dung l p báo cáo nghiên c u kh thi khai thác m khoáng s n b ng phương pháp l thiên c a ph l c s 1. K t lu n và ki n ngh . Các b n v kèm theo. A. Ph n a ch t 1. B n v trí khu m 2. B n tính tr lư ng các v a (thân khoáng) (1/1.000-1/2.000) 3. Các m t c t a ch t i n hình (t l 1/500-1/1.000) 4. Các c t a t ng, thi t l khoan v.v... B. Ph n khai trư ng: 1. B n v biên gi i khai trư ng và v trí các c a lò khai thông chính (t l 1/2.000;1/5.000) 2. B n khai thông chuNn b c a các phương án (t l 1/5.000; 1/2.000) 3. B n v m t c t qua lò khai thông chính (t l 1/2.000) 4. B n v ti t di n ư ng lò chính (t l 1/2.000) 5. L ch ào lò và các phương án 6. L ch khai thác c a các phương án 7. B n v sơ sân ga áy gi ng có các h m tr m k c h m ch a nư c (1/200)
 18. 8. B n v sơ h th ng khai thác có các bi u t ch c công vi c, bi u nhân l c, các ch tiêu k thu t (t l 1/200) 9. B n v sơ thoát nư c, tháo khô (có th v chung v i b n v T ng m t b ng và b n v bình khai thông chuNn b các phương án ư c ch n) 10. Các b n v sơ nguyên lý cung c p i n trong lò, ngoài m t b ng. B n v m t b ng lư i i n cung c p n m , tr m bi n áp, nhà èn v.v... (có th trình bày chung v i b n v T ng m t b ng) 11. B n v sơ kh i m ng thông tin liên l c, t ng hoá và i u khi n máy móc thi t b toàn m . 12. B n v sơ c p nư c, th i nư c ( có th v chung v i b n v T ng m t b ng) 13. B n v T ng m t b ng m (trên b n v th hi n c lư i i n, nư c, c ng rãnh, ư ng xá, cây xanh, các m t c t ngang ư ng ôtô, ư ng s t (n u có) PH L C S 3 NNH HƯ NG N I DUNG THI T K KHAI THÁC L THIÊN M KHOÁNG S N I- PH N THUY T MINH I.1 - Thuy t minh t ng quát - Các căn c và cơ s l p thi t k m ; - N i dung ch y u c a quy t nh u tư ( i v i d án s d ng v n Nhà nư c) ho c gi y phép u tư ( i v i d án không s d ng v n Nhà nư c); - Tóm t t n i dung thi t k ư c ch n và các phương án thi t k so sánh. - Các thông s , ch tiêu t ư c c a công trình theo phương án ư c ch n. - Ph l c b n sao phê duy t và tho thu n c a các bư c thi t k , danh m c các quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn thi t k , quy trình quy ph m trong khai thác m ư c s d ng; I.2- Tài li u thuy t minh v i u ki n t nhi n. - Các tài li u a hình, báo cáo thăm dò a ch t, a ch t thu văn, a ch t công trình ã thu th p kh o sát t i khu m và các nh n nh v s áp ng c a các tài li u ó thi t k m . - Nh ng i u ki n phát sinh khi l p d án kh thi chưa th y h t. I.3- Ph n k thu t công ngh .
 19. 1. c i m hi n tr ng khu v c thi t k . 2. Biên gi i, tr lư ng. - Xác nh biên gi i khai trư ng và tính toán chi ti t tr lư ng công nghi p c a lo i khoáng s n ư c thi t k khai thác. L a ch n phương án khai thác t n thu, ch bi n tiêu th khoáng s n có ích i kèm (n u có). 3. Ch làm vi c, công su t và th i gian t n t i c a m . - Xác nh công su t thi t k cho m , ch làm vi c và th i gian t n t i c a m , l ch bi u khai thác. 4. M m và trình t khai thác. Phương án m m (m v a), các thông s c a hào m v a, tính toán kh i lư ng xây d ng cơ b n m . Trình t khai thác chung cho m và trình t khai thác riêng cho t ng khu v c 5. H th ng khai thác L a ch n h th ng khai thác và tính toán các y u t c a h th ng khai thác bao g m: chi u cao t ng khai thác, chi u cao t ng k t thúc, góc nghiêng sư n t ng khai thác, góc nghiêng sư n t ng k t thúc, góc nghiêng b công tác và b k t thúc c a m , b r ng m t t ng công tác và k t thúc, chi u r ng d i kh u, chi u dài tuy n công tác trên t ng và tuy n công tác dư i chân núi (n u có) v.v..., l p b ng t ng h p các y u t h th ng khai thác. 6. Tính toán các khâu công ngh m Trên cơ s h th ng khai thác ã l a ch n tính toán các khâu trong dây chuy n công ngh khai thác bao g m; khâu chuNn b t á, khâu xúc b c, san g t. Trong t ng khâu c n l p lu n cho vi c l a ch n thi t b v ch ng lo i, mã hi u, tính toán công su t thi t b cũng như s lư ng t ng lo i thi t b nh m b o m s n lư ng thi t k . 7. V n t i n i b m L a ch n phương án v n t i cho m và tính toán cho công tác v n t i m , tính toán thi t b v n t i m v ch ng lo i và s lư ng. 8. Dây chuy n công ngh tuy n (nghi n sàng) t i m i v i các d án có s d ng công tác tuy n (ho c nghi n sàng t i m ) thì ph i l p lu n v vi c l a ch n công ngh tuy n (ho c nghi n sàng) trên quan i m thu h i t i a tài nguyên khoáng s n t i m , ưa ra sơ công ngh tuy n (nghi n sàng) và tính toán v công su t, ch ng lo i, s lư ng thi t b trong dây chuy n công ngh ó. 9. Công tác th i t á
 20. Kh i lư ng t á ph i th i hàng năm và phương án th i v v trí, dung tích và phương pháp th i t i bãi th i, trình t th i và l ch th i trong t ng th i kỳ khai thác m 10. Thoát nư c m . D ki n các ngu n nư c ch y vào m (nư c m t, nư c ng m v.v...) và tính toán t ng lư ng nư c ch y vào m trong m t năm cũng như tính toán lưu lư ng nư c ch y và m trong ngày, gi trên có s ó có phương án thoát nư c cho m h p lý, l a ch n thi t b cũng như s lư ng thi t b ph c v khâu thoát nư c m , các gi i pháp nh m gi m lư ng nư c ch y vào m . 11. K thu t công trình. - Tính toán v c p i n, nư c, hơi, i n, d u cho m - H th ng thông tin liên l c n i b và bên ngoài m , tín hi u và t ng hoá. - Công tác s a ch a cơ khí và kho tàng. 12. Ki n trúc, xây d ng và t ng m t b ng m . Thi t k và quy mô xây d ng các h ng m c công trình ph c v cho công tác khai thác t i m , các gi i pháp ki n trúc và k t c u công trình. B trí t ng m t b ng m b o m các yêu c u như: Phù h p v i phương án m v a và h thông khai thác ã ch n, an toàn v b i, n và ti ng ng, thu n l i v giao thông v n t i trong và ngoài m , g n các ngu n i n, nư c v.v... l a ch n phư ng án v n t i ngoài m . 13. An toàn lao ng và v sinh công nghi p ưa ra các bi n pháp nh m b o m an toàn lao ng trong t ng khâu trong dây chuy n công ngh khai thác, các bi n pháp v sinh công nghi p trong quá trình khai thác. 14. T ch c qu n lý s n xu t và b trí lao ng. Sơ qu n lý s n xu t và biên ch lao ng cho t ng b ph n s n xu t (s n xu t tr c ti p, gián ti p). Năng xu t lao ông. 15. Công tác xây l p m Các d n v bi n pháp thi công b o m các yêu c u k thu t, thi t k và an toàn c a công tác xây l p m bao g m: - Công tác xây d ng cơ b n m ; - Công tác xây l p các khu ph tr , khu ch bi n (n u có)
Đồng bộ tài khoản