Thông tư số 01/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Thông tư số 01/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1999/TT-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 01/1999/TT-BTM NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯ NG D N V GI Y CH NG NH N XU T X Đ ĐƯ C HƯ NG THU NH P KH U ƯU ĐÃI Thi hành Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u s 04/1998/QH ngày 20/05/1998; Trong th i gian ch B Thương m i và T ng c c H i quan đi u ch nh Thông tư liên b s 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy đ nh v Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá xu t nh p kh u; Sau khi th ng nh t v i T ng c c H i quan; B Thương m i hư ng d n v Gi y ch ng nh n xu t x đ đư c hư ng thu nh p kh u ưu đãi như sau: I. NHƯNG QUY Đ NH CHUNG: 1. K t t ngày 01/01/1999 t ch c ho c cá nhân nh p kh u hàng hoá (dư i đây g i t t là ngư i nh p kh u), n u có nhu c u hư ng thu nh p kh u ưu đãi, ph i có Gi y ch ng nh n xu t x (Certificate of origin) do t ch c có th m quy n c p, xác nh n hàng hoá có xu t x t nư c đã có tho thu n v đ i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam. 2. Nư c đã có tho thu n v đ i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam là nư c đã đư c nêu trong Ph l c ban hành kèm theo công văn s 7280/1998/TM-PC ngày 31/12/1998 c a B Thương m i và nh ng trư ng h p đư c b sung sau này (n u có) theo quy t đ nh c a B trư ng B Thương m i. 3. Gi y ch ng nh n xu t x xác nh n hàng hoá có xu t x t nư c đã có tho thu n v đ i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam đư c ch p nh n trong các trư ng h p như quy đ nh t i Thông tư liên b B Thương m i - T ng c c H i quan s 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy đ nh v Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá xu t nh p kh u. II. VI C XU T TRÌNH GI Y CH NG NH N XU T X :
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Gi y ch ng nh n xu t x đư c xu t trình cho cơ quan H i quan theo quy đ nh t i Thông tư liên b B Thương m i - T ng c c H i quan s 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy đ nh v Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá xu t nh p kh u. Riêng đ i v i nh ng lô hàng v đ n c a kh u Vi t Nam trư c ngày 01/03/1999, n u có nhu c u tính thu nh p kh u theo thu su t ưu đãi nhưng chưa chu n b k p Gi y ch ng nh n xu t x thì ngư i nh p kh u đư c n Gi y ch ng nh n xu t x trong kho ng th i gian t i đa là 60 ngày k t ngày hoàn thành th t c h i quan. Cơ quan h i quan s t m th i tính thu nh p kh u theo thu su t thông thư ng đ ngư i nh p kh u th c hi n nghĩa v thu c a mình. Trong th i h n 60 ngày, n u ngư i nh p kh u xu t trình đư c Gi y ch ng nh n xu t x h p l thì cơ quan H i quan s tính l i thu nh p kh u theo thu su t ưu đãi và hoàn tr l i ph n thu chênh l ch cho ngư i nh p kh u. Các lo i thu và phí khác, n u đư c thu d a vào thu nh p kh u (như thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t...) cũng s đư c cơ quan h i quan tính l i theo m c thu nh p kh u ưu đãi và hoàn tr l i ph n chênh l ch cho ngư i nh p kh u. T ngày 01/03/1999 vi c n p Gi y ch ng nh n xu t x và các trư ng h p đư c n p ch m Gi y ch ng nh n xu t x đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên b B Thương m i - T ng c c H i quan s 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995. III. ĐI U KHO N THI HÀNH: 1. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c liên quan đ n Gi y ch ng nh n xu t x , ngư i nh p kh u có th liên h v i các V Chính sách Th trư ng Ngoài nư c c a B Thương m i đ đư c hư ng d n thêm. C th * N u hàng hoá nh p kh u có xu t x t th trư ng Đông Á, Đông Nam Á và châu Đ i dương, liên h V Châu Á - Thái Bình Dương t i s máy (04) 824.68.05 và (04) 825.49.15. * N u hàng hoá nh p kh u có xu t x t th trư ng Tây Á, Nam Á và Châu Phi, liên h v Châu Phi và Tây Nam Á t i s máy (04) 826.25.20 và (04) 824.68.04. * N u hàng hoá nh p kh u có xu t x t th trư ng Châu Âu và Châu M , liên h V Âu-M t i s máy (04) 826.25.22 và (04) 826.25.27. 2. B Thương m i đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan Trung ương c a các đoàn th ph bi n n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t và th c hi n, đ ng th i ph n ánh nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n Thông tư này đ B Thương m i và T ng c c H i quan k p th i đi u ch nh phù h p. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản