Thông tư số 01/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
11
download

Thông tư số 01/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1999/TT-BYT về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và giá văcxin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1999/TT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 01/1999/TT-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 1999 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C QU N LÝ, S D NG VÀ GIÁ VĂCXIN, SINH PH M MI N DNCH DÙNG CHO NGƯ I qu n lý t t vi c lưu hành và s d ng văcxin, sinh phNm mi n d ch nh m m b o s c kho cho nhân dân, ti p thu ý ki n óng góp c a Ban V t giá Chính ph t i Công văn s 1168/BVGCP-CNTDDV ngày 14/12/1998 và c a B Tài chính t i Công văn s 63 TC/HCSN ngày 6/1/1999, B Y t hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và giá văcxin, sinh phNm mi n d ch dùng cho ngư i như sau: 1. Các cơ s y t ư c phép s d ng văcxin, sinh ph m mi n d ch: 1.1. Các Trung tâm Y t d phòng m nhi m vi c tiêm phòng, s d ng t t c các lo i văcxin, sinh phNm mi n d ch ã ư c B Y t cho phép lưu hành dùng phòng ng a, chNn oán, i u tr b nh. 1.2. Các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c, b nh vi n tư nhân và các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ư c phép tiêm, s d ng các lo i văcxin ngoài chương trình tiêm ch ng m r ng, các sinh phNm mi n d ch dùng phòng ng a, chNn oán, i u tr b nh trong ph m vi chuyên môn ư c phép. 2. Các cơ s y t không ư c phép tiêm phòng, s d ng văcxin, sinh ph m mi n d ch: các cơ s y t tư nhân (tr b nh vi n tư nhân, các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài). 3. i u ki n s d ng văcxin, sinh ph m: Các cơ s , ơn v th c hi n công tác tiêm văcxin, sinh phNm mi n d ch ph i t ư c các i u ki n sau: - Có cơ s v t ch t thích h p b o qu n, lưu tr văcxin, sinh phNm i u ki n c n thi t. - Có d ng c , phương ti n, trang thi t b k thu t,... ph c v cho vi c tiêm, th test, c p c u... - Có s mua văcxin, sinh phNm, theo dõi h n dùng, tiêm phòng, ki m soát ch t lư ng s n phNm.
  2. - Có tài li u chuyên môn ph c v công tác tiêm phòng, các văn b n qui ph m pháp lu t liên quan n văcxin, sinh phNm mi n d ch. 4. Ngu n văcxin, sinh ph m mi n d ch: 4.1. Văcxin, sinh phNm mi n d ch ch ư c mua t ngu n c a các Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c a các Công ty kinh doanh dư c và trang thi t b y t ã ư c phép c a B Y t cho phép mua, bán, s n xu t văcxin, sinh phNm. Không ư c mua c a b t c cá nhân ho c ơn v nào chưa ư c phép s n xu t, kinh doanh văcxin, sinh phNm mi n d ch. 4.2. Nghiêm c m vi c s d ng văcxin c a M c tiêu tiêm ch ng m r ng làm d ch v . 4.3. Tuy t i không s d ng các văcxin, sinh phNm mi n d ch ã quá h n ho c không rõ ngu n g c, không có s ăng ký c a B Y t tiêm ho c bán cho ngư i s d ng. 5. Chi phí s d ng văcxin, sinh ph m mi n d ch dùng phòng ng a, ch n oán, i u tr b nh cho ngư i ( ư c g i chung là giá văcxin, sinh ph m): 5.1. Vi c qu n lý giá i v i các văcxin s n xu t trong nư c và nh p khNu thu c M c tiêu tiêm ch ng m r ng do ngân sách Nhà nư c t hàng th c hi n theo qui nh t i Thông tư Liên B s 06/TTLB ngày 10/7/1993 c a Liên B Tài chính - Ban v t giá Chính ph hư ng d n cơ ch qu n lý giá nh ng hàng hoá, d ch v ư c th c hi n chính sách tr giá và t hàng t ngu n ngân sách Nhà nư c trong lĩnh v c Văn hoá, Thông tin, Y t , Giáo d c - ào t o, Th d c th thao. 5.2. Văcxin, sinh phNm nh p khNu ho c s n xu t t i Vi t Nam ngoài M c tiêu tiêm ch ng m r ng: S Y t ph i h p v i S Tài chính V t giá trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qui nh giá bán c th cho phù h p v i i u ki n c a a phương. 5.3. Giá bán t i a phương g m: - Giá mua t i g c - Chi phí v n chuy n. - Chi phí b o qu n. - Chi phí hao h t (n u có). 6. i tư ng tiêm, s d ng văcxin, sinh ph m mi n d ch và phương th c n p ti n: 6.1. Các i tư ng thu c di n tiêm ch ng m r ng khi tiêm, u ng 10 văcxin trong chương trình tiêm ch ng m r ng (văcxin phòng b nh lao, b ch h u, ho gà, u n ván, b i li t, s i, viêm gan B, viêm não, thương hàn, t ) do M c tiêu cung c p thì ư c mi n phí.
  3. 6.2. Các i tư ng thu c di n tiêm ch ng m r ng nhưng khi s d ng lo i văcxin không có trong M c tiêu tiêm ch ng m r ng thì ph i n p ti n. 6.3. Các i tư ng không thu c di n tiêm ch ng m r ng thì ph i n p ti n khi tiêm phòng, s d ng các lo i văcxin, sinh phNm mi n d ch dùng phòng ng a, chNn oán, i u tr b nh. 7. i u kho n thi hành: 7.1. S Y t có trách nhi m qu n lý vi c lưu hành các lo i văcxin, sinh phNm mi n d ch trong a phương theo úng các qui nh c a pháp lu t. Thanh tra S Y t có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng thanh tra ki m tra thư ng xuyên các m t hàng văcxin, sinh phNm mi n d ch lưu hành t i a phươngtheo úng s ăng ký, m u mã ã ăng ký v i B Y t , ng th i x lý nghiêm các vi ph m v s d ng văcxin, sinh phNm. 7.2. Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph có trách nhi m th c hi n vi c s d ng, b o qu n, phân ph i văcxin, sinh phNm mi n d ch m b o ch t lư ng, áp ng nhu c u tiêm phòng c a nhân dân. 7.3. Các Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang, các ơn v s n xu t văcxin, sinh phNm mi n d ch có trách nhi m hư ng d n a phương k thu t s d ng cũng như b o qu n văcxin, sinh phNm mi n d ch, l p k ho ch s n xu t văcxin, sinh phNm mi n d ch hàng năm báo cáo B Y t (V Y t d phòng) 7.4. Các cơ s kinh doanh văcxin, sinh phNm mi n d ch có trách nhi m mua, bán, xu t, nh p khNu văcxin, sinh phNm mi n d ch theo úng các qui nh c a pháp lu t. 7.5. Các cơ s y t có s d ng văcxin, sinh phNm mi n d ch phòng ng a, chNn oán, i u tr b nh cho nhân dân có trách nhi m th c hi n úng theo giá ã ư c qui nh. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v B Y t nghiên c u gi i quy t. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương
Đồng bộ tài khoản