Thông tư số 01/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
195
lượt xem
22
download

Thông tư số 01/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2000/TT-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 01/2000/TT-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N CÔNG TÁC KI M TRA, ĐĂNG KÝ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M Đ th ng nh t công tác ki m tra, đăng ký ch t lư ng th c ph m c a các cơ quan ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m, căn c vào Ngh đ nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph “Quy đ nh trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa”, B Y t hư ng d n th c hi n công tác ki m tra, đăng ký ch t lư ng đ i v i các s n ph m th c ph m s n xu t trong nư c và th c ph m nh p kh u như sau: 1. Các s n ph m th c ph m s n xu t trong nư c, s n ph m th c ph m nh p kh u vào Vi t Nam, thu c “Danh m c hàng hóa th c ph m s n xu t trong nư c và nh p kh u ph i đăng ký ch t lư ng”, trư c khi đư c lưu thông trên th trư ng, cơ s s n xu t th c ph m ho c t ch c, cá nhân nh p kh u th c ph m ph i làm th t c xin c p đăng ký ch t lư ng th c ph m t i: 1.1 C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m đ i v i các s n ph m th c ph m nh p kh u và s n ph m th c ph m c a các cơ s s n xu t th c ph m có v n đ u tư nư c ngoài; 1.2. S Y t các T nh/Thành ph đ i v i các s n ph m th c ph m c a các cơ s s n xu t, kinh doanh th c ph m trong nư c. Căn c đ c p đăng ký ch t lư ng và trách nhi m c a cơ s xin c p đăng ký ch t lư ng ph i tuân theo các quy đ nh t i “Quy ch đăng ký ch t lư ng th c ph m” ban hành kèm Quy t đ nh 2481/1996/BYT-QĐ ngày 18/12/1996 c a B trư ng B Y t và các văn b n có hi u l c tương đương khác. Khi c p đăng ký ch t lư ng th c ph m, ngoài các ch tiêu ch t lư ng t công b theo Đi u 4 Quy t đ nh 2481/1996/BYT-QĐ v “Quy ch c p đăng ký ch t lư ng th c ph m”, các cơ s xin c p đăng ký ch t lư ng b t bu c ph i công b các ch tiêu ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m đ i v i các s n ph m quy đ nh t i ph l c 1 ban hành kèm thông tư này. 2. Các cơ quan th c hi n ch c năng ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i th c ph m nh p kh u theo quy t đ nh 1370/BYT-QĐ ngày 17/7/1997 c a B trư ng B Y t , ph i ki m tra các ch tiêu đánh giá ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m theo “Các ch tiêu ki m tra tr ng đi m ch t lư ng v sinh an toàn đ i v i th c ph m nh p kh u” quy đ nh t i ph l c 2 ban hành kèm thông tư này. Trình t ki m tra bao g m: - Ki m tra phi u k t qu th nghi m c a cơ s s n xu t nư c ngoài ho c c a cơ quan k thu t đư c ch đ nh ki m nghi m ho c cơ quan có th m quy n t i b n đi; - Th nghi m ít nh t 50% s ch tiêu tr ng đi m đ đ i chi u v i k t qu c a phi u th nghi m trên; - Th nghi m đ y đ các ch tiêu tr ng đi m n u không có phi u k t qu th nghi m. 3. Đ i v i các cơ quan ki m tra Nhà nư c s n ph m th c ph m s n xu t trong nư c theo ch c năng và nhi m v đư c phân công ph i ki m tra theo “Các ch tiêu ki m tra tr ng đi m ch t lư ng v sinh an toàn đ i v i th c ph m s n xu t trong nư c” quy đ nh t i ph l c 3 ban hành kèm thông tư này. Trình t ki m tra g m: - Ki m tra phi u k t qu th nghi m c a cơ s s n xu t trư c khi xu t xư ng; - Th nghi m ít nh t 50% s ch tiêu tr ng đi m đ đ i chi u v i k t qu c a phi u th nghi m trên; - Th nghi m đ y đ các ch tiêu tr ng đi m n u không có phi u ki m tra k t qu th nghi m.
 2. 4. Vi c th c hi n ki m tra đ t xu t, giám sát đ nh kỳ s n ph m th c ph m đang lưu hành trong nư c, tùy theo yêu c u c a vi c ki m tra, các ch tiêu v sinh an toàn th c ph m s đư c ki m nghi m toàn b hay 50% s ch tiêu ch t lư ng tr ng đi m theo: 4.1. Th c ph m nh p kh u theo ph l c 2 ban hành kèm thông tư này. 4.2. S n ph m th c ph m s n xu t trong nư c theo ph l c 3 ban hành kèm thông tư này. B Y t giao cho C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m ph i h p v i các V ch c năng, Thanh tra B Y t và các cơ quan h u quan hư ng d n, đôn đ c, ki m tra th c hi n Thông tư này. K/T B TRƯ NG B Y T Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B và cơ quan ngang B ; - V KH-ĐT, V Pháp ch , Thanh tra B . - C c QLCLVSATTP - Các Vi n DD, Pasteur Nha trang, VSYTCC-TPHCM, VSDT Tây Nguyên. - S Y t t nh, Thành ph tr c thu c TƯ Nguy n Văn Thư ng - Lưu tr .
 3. PH L C 1 Ban hành kèm theo thông tư s : 01/2000/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2000 V VI C “HƯ NG D N TH C HI N CÔNG TÁC KI M TRA, ĐĂNG KÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M CH TIÊU B T BU C ĐĂNG KÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN Đ I V I TH C PH M S N XU T TRONG NƯ C MÃ S HH CH TIÊU HÓA H C VÀ Đ C T PH I ĐĂNG KÝ CH TIÊU VI SINH V T PH I ĐĂNG KÝ TÊN TH C PH M Phương pháp Tên ch tiêu Phương pháp ki m tra Tên ch tiêu ki m tra 1 2 3 4 5 6 7 0210 Th t và các cơ quan - Thành ph n dinh dư ng TCVN 3705:90; TCVN 3703:90 TSVKHK TCVN 5667:92 ph t ng dùng làm (lipit, gluxit, protein ..) TCVN 3708:90 Coliforms TCVN 4883:93 th c ph m d ng mu i, s y khô, hun khói TCVN 4799:89 E.coli TCVN 5155:90 - Ch tiêu lý hóa: pH, H2S, NH3 S.aureus TCVN 5156:90 - Ph gia th c ph m: HPLC Cl.per TCVN 4991:89 + Ch t b o qu n TCVN 6471:98 Salmonella TCVN 5153:90 + Hương li u TCVN 5151:90; TCVN 5152:90 TSBTNM-M TCVN 5166:90 - Kim lo i n ng 0401 S a và kem chưa cô - Thành ph n dinh dư ng TCVN 5504:91; TCVN 5535:91 TSVKHK TCVN 5165:90 đ c, chưa pha thêm TCVN 5536:91; TCVN 5537:91 Coliforms TCVN 6262:97 đư ng ho c ch t ng t khác - Ch t dinh dư ng b sung TCVN 6270:97; TCVN 6271:97 E.coli TCVN 6269:97 S.aureus TCVN 4830:89 - Ph gia th c ph m: Cl.per TCVN 4991:89 + Ch t b o qu n HPLC Salmonella TCVN 6402:98 + Hương li u TCVN 6471:98 TSBTNM-M TCVN 6265:97 + Ph m màu TCVN 6470:98
 4. - Aflatoxin TCVN 5617:91 - Kim lo i n ng TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 0402 S a và kem đã cô - Thành ph n dinh dư ng TCVN 5504:91; TCVN 5535:91; TSVKHK TCVN 5165:90 đ c, đã pha thêm TCVN 5536:91; TCVN 5537:91 Coliforms CVN 6262:97 đư ng ho c ch t ng t khác - Ch t dinh dư ng b sung TCVN 6270:97; TCVN 6271:97 S.aureus CVN 4830:89 S a đ c có đư ng TCVN 6269:97 Cl.perfringens CVN 4991:89 - Đ c tính lý hóa TCVN 5533:91; TCVN 5534:91 Salmonella CVN 6402:98 - Ph gia th c ph m TSBTNM-M CVN 6265:97 + Ch t ng t t ng h p TCVN 5561:91; TCVN 6463:98 TCVN 6464:98; TCVN 6465:98; TCVN 6466:98 + Hương li u TCVN 6471:98 Kim lo i n ng: TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 Aflatoxin TCVN 5617:91 0402 29 S a b t các lo i - Thành ph n dinh dư ng TCVN 5504:91; TCVN 5535:91; TSVKHK TCVN 5165:90 TCVN 5536:91; TCVN 5537:91 Cl.perfringens TCVN 4991:89 - Ch t sinh dư ng b sung TCVN 6270:97; TCVN 6271:97 TSBTNM-M TCVN 6265:97 TCVN 6269:97 - Ph gia th c ph m: + Ch t b o qu n HPLC + Hương li u TCVN 6471:98 - Kim lo i n ng TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 - Aflatoxin TCVN 5617:91 0403 - S a nư c tách bơ, - Thành ph n dinh dư ng, TCVN 5504:91; TCVN 5535:91; TSVKHK TCVN 5165:90 s a đông kem, s a
 5. chua, và s a kem TCVN 5536:91; TCVN 5537:91 Coliforms TCVN 6262:97 khác đã lên men ho c axit hóa đã ho c chưa - Ch t dinh dư ng b sung TCVN 6270:97; TCVN 6271:97 Salmonella TCVN 6402:98 cô đ c, pha thêm đư ng, ch t ng t TCVN 6269:97 TSBTNM-M TCVN 6265:97 khác, hương li u hoa - Đ c tính lý hóa TCVN 5533:91 qu và ca cao. - Ph gia th c ph m: + Ph m m u TCVN 6470:98 + Hương li u TCVN 6471:98 + Các ch t b o qu n HPLC + Các ch t làm đông đ c HPLC - Kim lo i n ng: TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 - Aflatoxin TCVN 5617:91 0405 Bơ và các ch t béo - Thành ph n dinh dư ng TCVN 5504:91; TCVN 5535:91; Coliforms TCVN 6262:97 khác, các lo i d u, bơ TCVN 5536:91; TCVN 5537:91 S.aureus TCVN 4830:89 tinh ch t s a, l p ph t bơ s a (bao gói - Ch t dinh dư ng b sung TCVN 6270:97; TCVN 6271:97 Salmonella TCVN 6402:98 s n) TCVN 6269:97 TSBTNM-M TCVN 6265:97 - Đ chua TCVN 5448:91 - Aflatoxin TCVN 5617:91 - Kim lo i n ng TCVN 6470:97; TCVN 5780:94 - Ph gia th c ph m: 0406 Phomat và s a đông - Thành ph n dinh dư ng TCVN 5501:91 Coliforms TCVN 4883:93 dùng làm phomat - Đ chua TCVN 5448:91 S.aureus TCVN 4830:89 - Đ ôi khét TCVN 2627:93 Salmonella TCVN 4829:89 - Hàm lư ng nư c TCVN 5533:91 TSBTNM-M TCVN 6265:97 - Aflatoxin TCVN 5617:91
 6. - Kim lo i n ng TCVN 5779:94; - Ph gia th c ph m + Ch t ch ng oxy hóa HPLC 0901 Càphê rang ho c -Đ m TCVN 5701:93 TSBTNM-M TCVN 4993:89 chưa rang đã ho c - Hàm lư ng cafein TCVN 5703:93 TCVN 5166:90 chưa ch bi n - Aflatoxin TCVN 5617:91 - Ph gia th c ph m + Hương li u TCVN 6471:98 + Ph m màu TCVN 6470:98 0902 Chè - Tr ng thái c m quan TCVN 3218:93 TSBTNM-M TCVN 5166:90 Chè xanh đóng h p, -Đ m TCVN 5613:91 TCVN 4993:89 đóng gói đ nh lư ng. - Dư lư ng thu c BVTV TCVN 5158:90; TCVN 5159:90; Chè đen đóng h p, đóng gói đ nh lư ng. TCVN 5160:90; TCVN 5161:90 + Ch t b o qu n HPLC - N ng đ tanin TCVN 1458:96 15 (…) - Các lo i m d u - Thành ph n dinh dư ng TCVN 6032:95; TCVN 6117:96 TSVKHK TCVN 5166:90 t đ ng v t, th c v t và - Hàm lư ng nư c TCVN 6118:96 TSBTNM-M TCVN 4993:89 15.00 các ch ph m dùng đ đ n ăn làm t d u m đã - Đ chua, TCVN 6127:96; TCVN 2627:93; 15.58 ho c chưa tinh ch - Ch s peroxit TCVN 6121:96; - Ch s i t TCVN 6122:96 - Ph gia th c ph m: + Ch t b o qu n TCVN 6350:98 + Ch t ch ng oxy hóa TCVN 6349:98 - Kim lo i n ng TCVN 6352:98; TCVN 6353:94
 7. TCVN 6354:98 - Aflatoxin (đ i v i d u m th c TCVN 5617:91 v t) 16.01 Xúc xích và các s n - Tr ng thái c m quan TCVN 4799:89; TSVKHK TCVN 5667:92 ph m tương t làm t 16.02 - Ch tiêu lý hóa NH3, pH, TCVN 4835:89; TCVN 5247:90 Coliforms TCVN 4883:93 th t, cá làm t các b ph n n i t ng ho c ti t H2S, NO3 E.coli TCVN 5155:90 đ ng v t, các ch - Ph gia th c ph m: S.aureus TCVN 5156:90 ph m th c ăn t các s n ph m đó + Ch t b o qu n HPLC Cl.perfringens TCVN 4991:89 + Ph m màu TCVN 6470:98; TCVN 5535:91 Salmonella TCVN 5153:90 + Hương li u TCVN 6471:98 TSBTNM-M TCVN 5166:90 17.01 - Đư ng mía, đư ng - Tr ng thái c m quan TCVN 1696:87; TCVN 4837:89 TSBTNM-M TCVN 5166:90 c c i và đư ng TCVN 6333:97 TCVN 4993:89 Saccarose d ng tinh th -Đ m TCVN 4839:89 - Đư ng thô chưa pha - T p ch t. TCVN 4838:89 thêm hương li u ho c - Hàm lư ng SO2 TCVN 6328:97; TCVN 6329:97 ch t màu - Đư ng tinh th - Hàm lư ng đư ng TCVN 4837:89 saccarose, đư ng đơn - Kim lo i n ng TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 17.04 Các lo i m t, k o có - Tr ng thái c m quan TCVN 4068:85; TCVN 5908:95 TSVKHK TCVN 5667:92 đư ng (k c sô cô la - Ch s peroxit (v i socola) TCVN 6121:96; Coliforms TCVN 4883:93 tr ng) không ch a ca cao - Ph gia th c ph m: TCVN 6471:98 E.coli TCVN 5155:90 K o cao su đã ho c + Hương li u TCVN 6470:98 S.aureus TCVN 5156:90 chưa b c đư ng + Ph m màu HPLC Cl.perfringens TCVN 4991:89 + Ch t b o qu n TCVN 5561:91; TCVN 6463:98 Salmonella TCVN 5153:90 + Ch t ng t t ng h p TCVN 6464:98; TCVN 6465:98; TSBTNM-M TCVN 5166:90
 8. TCVN 6466:98 18.03 Cacao b t - Hàm lư ng lipit TCVN 6032:95 -Đ m TCVN 6026:95 - T p ch t TCVN 5103:90 - Aflatoxin TCVN 5617:91 18.06 Sôcôla và các ch - Thành ph n dinh dư ng TCVN 4837:89; TCVN 4593:88 TSVKHK TCVN 5165:90 ph m ăn đư c ch a gluxit, lipit, Protein) TCVN 6032:95 Coliforms TCVN 4883:93 cacao - Hàm lư ng cocain S.aureus TCVN 4830:89 - Ch s peroxit TCVN 6121:96 Cl.per TCVN 4991:89 - Kim lo i n ng: TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 Salmonella TCVN 4829:89 - Ph gia th c ph m: TSBTNM-M TCVN 5166:90 + Hương li u TCVN 6471:98 + Ph m màu TCVN 6470:98 + Ch t b o qu n HPLC 19.01 B t dinh dư ng - Thành ph n dinh dư ng TCVN 6032:95; TCVN 4593:88 TSVKHK TCVN 5165:90 TCVN 4837:89 Coliforms TCVN 4883:93 - Ch t dinh dư ng b sung TCVN 5540:91 S.aureus TCVN 4830:89 - Ph gia th c ph m: Cl.per TCVN 4991:89 + Ch t b o qu n HPLC Salmonella TCVN 4829:89 + Hương li u TCVN 6471:98 TSBTNM-M TCVN 5166:90 - Kim lo i n ng TCVN 6270:97; TCVN 5780:94 - Aflatoxin TCVN 5617:91 1901 90 Các s n ph m dinh - Thành ph n, đ m TCVN 5701:93 TSVKHK TCVN 5165:90 10 dư ng đi u tr (th c - Ch t dinh dư ng b sung TCVN 6270:97; TCVN 6271:97 Coliforms TCVN 4883:93 và ăn qua xông dùng cho
 9. 10 b nh nhân n ng) TCVN 6269:97 S.aureus TCVN 4830:89 90 - Ph gia th c ph m: Cl.per TCVN 4991:89 + Ch t b o qu n HPLC Salmonella TCVN 4829:89 + Hương li u TCVN 6471:98 B.cereus TCVN 6404:98 + Ch t ng t t ng h p TCVN 5561:91; TCVN 6463:98 TSBTNM-M TCVN 4993:89 TCVN 6464:98; TCVN 6465:98; TCVN 6466:98 - Aflatoxin TCVN 5617:91 - Kim lo i n ng TCVN 5779:94; TCVN 5789:94 19.02 Các s n ph m b t - Thành ph n dinh dư ng TSVKHK TCVN 5165:90 nhào đã ho c chưa -Đ m TCVN 6026:95 Coliforms TCVN 4883:93 n u ho c nh i các ch t khác, hay ch - Aflatoxin TCVN 5671:91 S.aureus TCVN 4830:89 bi n theo cách khác - Kim lo i n ng TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 Cl.per TCVN 4991:89 - Ph gia th c ph m Salmonella TCVN 4829:89 + Ph m màu TCVN 6470:98 TSBTNM-M TCVN 5166:90 + Hương li u TCVN 6471:98 + Ch t b o qu n HPLC 19.04 Th c ăn ch bi n t - Aflatoxin TCVN 5617:91 TSBTNM-M TCVN 5166:90 quá trình n , rang ngũ - Ph gia th c ph m: TCVN 4993:89 c c ho c s n ph m ngũ c c + Ph m màu, TCVN 6470:98 + Hương li u TCVN 6471:98 + Ch t ng t t ng h p TCVN 5561:91; TCVN 6463:98 TCVN 6464:98; TCVN 6465:98; TCVN 6466:98
 10. 19.05 Bánh mỳ, bánh ng t -Đ m TCVN 6026:95 TSVKHK TCVN 5165:90 và các lo i bánh khác - Ph gia th c ph m Coliforms TCVN 4883:93 + Ch t ng t t ng h p TCVN 5561:91; TCVN 6463:98 S.aureus TCVN 4830:89 TCVN 6464:98; TCVN 6465:98; Cl.per TCVN 4991:89 TCVN 6466:98 Salmonella TCVN 4829:89 + Hương li u TCVN 6471:98 TSBTNM-M TCVN 5166:90 + Ph m màu TCVN 6470:98 + Ch t b o qu n HPLC + Các ch t ph gia khác 20.00 Rau qu tươi và các - Dư lư ng thu c b o v TCVN 5618:91; TCVN 5619:91 KTS (lo i rau tươi) s n ph m th c v t 20.01 th c v t và phân hóa h c TCVN 5620:91; TCVN 5621:91 TSBTNM-M - rau khô TCVN 4993:89 khác đã ho c chưa ch bi n và b o qu n, TCVN 5622:91; TCVN 5623:91 Coliforms TCVN 4883:93 rau qu khô, rau qu TCVN 5247:90 B.cereus TCVN 6404:98 đóng h p - Ph gia th c ph m TSBTNM-M TCVN 4993:89 + Ch t b o qu n HPLC -Đ m (đ i v i rau khô) TCVN 5103:90 20.09 Nư c qu ép, nư c - Thành ph n c u t o TCVN 4594:88; TCVN 4715:89 TSVKHK TCVN 5165:90 rau ép và các lo i TCVN 5366:91 Coliforms TCVN 4883:93 khác đư c đóng chai ho c lon - Đ c tính hóa lý TCVN 4411:87 E.coli TCVN 5155:90 - Ph gia th c ph m: S.aureus TCVN 4830:89 + Ch t ng t t ng h p TCVN 5561:91; TCVN 6463:98 Cl.perfringens TCVN 4991:89 TCVN 6464:98; TCVN 6465:98; Streptococci-faecal TCVN 6404:98 TCVN 6466:98 P.aeruginosa TCVN 6404:98 + Ch t b o qu n TCVN 4713:89; TCVN 4714:89 TSBTNM-M TCVN 4993:89
 11. TCVN 4715:89; TCVN 5246:90 Salmonell TCVN 4829:89 + Ch t đi u ch nh đ chua TCVN 5245:90 + Hương li u TCVN 6471:98 + Ph m màu TCVN 6470:98 - Kim lo i n ng: TCVN 5367:91; TCVN 5368:91 TCVN 5496:91; TCVN 5487:91 21.03 Nư c s t và các ch - Thành ph n dinh dư ng TCVN 4713:89; TCVN 4714:89 TSVKHK TCVN 5165:90 ph m làm t nư c s t; TCVN 4715:89; TCVN 5246:90 Coliforms TCVN 4883:93 - B t gia v h n h p. - Kim lo i n ng: TCVN 5620:91; TCVN 5621:91 E.coli TCVN 5155:90 - B t canh h n h p - HCBVTV (t rau, qu ) TCVN 5622:91; TCVN 5623:91 S.aureus TCVN 4830:89 -Đ m (v i gia v d ng b t) TCVN 4891:89 Cl.perfringens TCVN 4991:89 - Ph gia th c ph m: Streptococci-faecal TCVN 6404:98 + Ch t b o qu n TCVN 6471:98 P.aeruginosa TCVN 6404:98 TCVN 6470:98 TSBTNM-M TCVN 4993:89 + Hương li u TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 Salmonella TCVN 4829:89 + Ph m màu TCVN 5618:91; TCVN 5619:91 2103 00 Mỳ chính - Natri glutamat TCVN 1460:97 TSBTNM-M TCVN 5166:90 - Ch tiêu c m quan TCVN 1459:97 TCVN 4993:89 - Hàm lư ng nư c TCVN 1460:97 - Kim lo i n ng Pb, As TCVN 5779:94; TCVN 5780:94 2201 Các lo i nư c u ng - NO2, NO3, TSVKHK TCVN 5165:90 tinh khi t đóng chai, 2202 - T ng ch t h u cơ, TCVN 2671:78 Coliforms TCVN 4883:93 bình - Kim lo i n ng. TCVN 2675:78; TCVN 2676:78 E.coli TCVN 5155:90 Nư c khoáng thiên nhiên ho c nư c TCVN 2677:78 S.aureus TCVN 4830:89 khoáng nhân t o
 12. Nư c ng t có ga ho c - Dư lư ng thu c b o v TCVN 5618:91; TCVN 5619:91 Cl.perfringens TCVN 4991:89 không, chưa ho c đã th c v t TCVN 5620:91; TCVN 5621:91 Streptococci-faecal TCVN 6404:98 pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác ho c TCVN 5622:91; TCVN 5623:91 P.aeruginosa TCVN 6404:98 hương li u. - T ng ch t r n hòa tan, TCVN 6096:95 TSBTNM-M TCVN 4993:89 t ng khoáng TCVN 2672:78 Salmonella TCVN 4829:89 - Fluo, s t, CO2 - Ph gia th c ph m + Ch t ng t t ng h p TCVN 5561:91; TCVN 6463:98 (đ i v i nư c ng t) TCVN 6464:98; TCVN 6465:98; TCVN 6466:98 + Ph m màu, TCVN 6470:98 + Ch t b o qu n, HPLC - Đ chua TCVN 2655:78 2203 Bia các lo i - Đ rư u TCVN 5562:91 TSVKHK TCVN 5165:90 - Đ chua TCVN 5564:91 Coliforms TCVN 4883:93 - Diaxetyl TCVN 6058-95 S.aureus TCVN 4830:89 - Hàm lư ng CO2 TCVN 5563:91 Cl.perfringens TCVN 4991:89 - Dư lư ng TBVTV TCVN 5618:91; TCVN 5619:91 P.aeruginosa TCVN 6404:98 TCVN 5620:91; TCVN 5621:91 TSBTNM-M TCVN 4993:89 TCVN 5622:91; TCVN 5623:91 TCVN 5166:90 - Furfurol HPLC 2204 Rư u vang, vang b t - Đ c tính lý hóa TCVN 3177:79 TSVKHK TCVN 5165:90 (sâm panh) có ga 2205 - Đ chua TCVN 5561:91 Coliforms TCVN 4883:93 ho c không có ga -Đ c n TCVN 5562:91 S.aureus TCVN 4830:89
 13. - Hàm lư ng CO2 TCVN 5563:91 Cl.perfringens TCVN 4991:89 - Furfurol HPLC P.aeruginosa TCVN 6404:98 - Dư lư ng thu c b o v TCVN 5618:91; TCVN 5619:91T TSBTNM-M TCVN 4993:89 th c v t (nguyên li u) TCVN 5620:91; TCVN 5621:91 TCVN 5166:90 TCVN 5622:91; TCVN 5623:91 + Ch t b o qu n HPLC + Ph m màu TCVN 6470:98 - Kim lo i n ng TCVN 5367:91; TCVN 5368:91 TCVN 5496:91; TCVN 1979:88 TCVN 1978:88 2206 Rư u các lo i khác - Đ rư u TCVN 1273:86 TSVKHK TCVN 5165:90 2208 - Este TCVN 1273:86 Coliforms TCVN 4883:93 - Metanol TCVN 1273:86 S.aureus TCVN 4830:89 - Furfurol HPLC Cl.perfringens TCVN 4991:89 - Aldehyt TCVN 1273:86; TCVN 5013:89 P.aeruginosa TCVN 6404:98 - Ph gia th c ph m: TCVN 6471:98 TSBTNM-M TCVN 4993:89 + Hương li u TCVN 6470:98 TCVN 5166:90 + Ph m màu TCVN 1977:88: TCVN 1978:88 - Kim lo i n ng: TCVN 5367:91; TCVN 5368:91 TCVN 5496:91; TCVN 1979:88 TCVN 1978:88 B t mỳ - Thành ph n, đ m, đ chua TCVN 6026:95; TSVKHK TCVN 5165:90 - Ch s Gluten TCVN 1874:95 Coliforms TCVN 4883:93 - T p ch t S.aureus TCVN 4830:89
 14. - Kim lo i n ng: Pb, As, TCVN 5367:91; TCVN 5368:91 Cl.perfringens TCVN 4991:89 - Dư lư ng thu c b o v TCVN 5618:91; TCVN 5619:91T P.aeruginosa TCVN 6404:98 th c v t CVN 5620:91; TCVN 5621:91 TSBTNM-M TCVN 4993:89 - Ph gia th c ph m TCVN 5622:91; TCVN 5623:91 TCVN 5166:90 + Ch t b o qu n HPLC - Aflatoxin TCVN 5617:91
Đồng bộ tài khoản