Thông tư số 01/2001/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
11
download

Thông tư số 01/2001/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 01/2001/tt-btm', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2001/TT-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/TT-BTM Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 01/2001/TT-BTM NÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C HƯ NG D N ĐI U KHO N GIÁ TRONG H P Đ NG XU T KH U CÀ PHÊ Căn c Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Đi u 4, Quy t đ nh s 1067/QĐ-TTg ngày 27/10/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr cà phê xu t kh u niên v 2000-2001; B Thương m i hư ng d n vi c ký k t đi u kho n giá trong h p đ ng xu t kh u cà phê như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này đi u ch nh vi c xu t kh u cà phê v i thu c các ph m c p sau: 1.1. Thu ph n không quá 12,5% và t l đen v không quá 3%. 1.2. Không đ t đư c m t trong hai ho c c hai thông s quy đ nh t i m c I.1.1 nhưng thu ph n không quá 13% và t l đen v không quá 5%. 1.3. Lo i khác, không thu c các ph m c p nêu trên. 2. Thông tư này không đi u ch nh nh ng trư ng h p sau đây: 2.1. Xu t kh u theo phương th c kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n kh u, gia công, quá c nh ho c tr n . 2.2. Xu t kh u qua biên gi i đ t li n sang các nư c có chung đư ng biên v i Vi t Nam, cho ngư i mua là thương nhân c a nh ng nư c này. 2.3. Xu t kh u các lo i cà phê hoà tan, cà phê rang, cà phê rang xay. 3. Các thu t ng nêu t i Thông tư này đư c hi u như sau: - Giá Luân Đôn: là giá đóng c a c a cà phê Robusta t i S Giao d ch LIFFE. - Ngày giao d ch: là các ngày làm vi c c a S Giao d ch LIFFE.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Kỳ h n: là tháng giao hàng c a các h p đ ng kỳ h n t i S Giao d ch LIFFE, c th là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11. - Giá kỳ h n: là giá Luân Đôn c a m t kỳ h n nào đó. - Giá bình quân c a m t kỳ h n: là giá bình quân c a kỳ h n đó trong 5 ngày giao d ch liên ti p. - Giá áp d ng vào ngày ký k t h p đ ng: là giá bình quân c a kỳ h n tương ng v i tháng giao hàng trong h p đ ng, tính theo 5 ngày giao d ch liên ti p trư c ngày ký k t h p đ ng. Ví d Kỳ h n và giá kỳ h n minh ho Ngày GD Tháng 1/01 Tháng 3/01 Tháng 5/01 Tháng 7/01 Tháng 9/01 08/11/2000 580 600 620 630 630 09/11/2000 570 580 580 600 610 10/11/2000 560 560 580 590 600 13/11/2000 570 590 610 610 610 14/11/2000 580 600 620 620 640 Giá áp d ng c a ngày 572 586 602 610 618 15/11/2000 Chú thích: Ngày 11/11 và 12/11 không ph i là ngày giao d ch (th b y, ch nh t) - Chênh l ch: là hi u s gi a giá áp d ng vào ngày ký k t h p đ ng và giá FOB tho thu n gi a ngư i bán Vi t Nam và ngư i mua nư c ngoài ghi trên h p đ ng. II. QUY Đ NH C TH CHO ĐI U KHO N GIÁ 1. Đi u kho n giá c a h p đ ng xu t kh u cà phê ph i đ m b o m c chênh l ch như sau: 1.1. Đ i v i ph m c p quy đ nh t i m c I.1.1: không quá 120 USD/t n 1.2. Đ i v i ph m c p quy đ nh t i m c I.1.2: không quá 150 USD/t n 1.3. Đ i v i ph m c p quy đ nh t i m c I.1.3: không quá 180 USD/t n 2. Cách tính giá áp d ng vào ngày ký k t h p đ ng: Trên cơ s tháng giao hàng tho thu n trong h p đ ng, giá áp d ng vào ngay ký k t h p đ ng s là giá bình quân c a kỳ h n tương ng t i S Giao d ch LIFFE, c th như sau:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tháng giao hàng Kỳ h n LIFFE tương ng Giao hàng tháng 1 Kỳ h n tháng 1 ho c 3 Giao hàng tháng 2, 3 Kỳ h n tháng 3 ho c 5 Giao hàng tháng 4, 5 Kỳ h n tháng 5 ho c 7 Giao hàng tháng 6, 7 Kỳ h n tháng 7 ho c 9 Giao hàng tháng 8, 9 Kỳ h n tháng 9 ho c 11 Giao hàng tháng 10, 11 Kỳ h n tháng 11 ho c 1 năm ti p theo Giao hàng tháng 12 Kỳ h n tháng 1 ho c 3 năm ti p theo Trong hai kỳ h n LIFFE tương ng, kỳ h n có giá bình quân cao hơn s đư c áp d ng. Thí d : Ngày 15/11/2000, Công ty PITEX tho thu n giao 200 t n cà phê có ph m c p quy đ nh t i đi m I.1.2 cho khách hàng vào tháng 3/2001. Giá áp d ng c a ngày 15/11/2000, trong trư ng h p này, s l y theo kỳ h n tháng 5 (có giá bình quân cao hơn kỳ h n tháng 3), t c là 602 USD/t n (giá bình quân c a kỳ h n tháng 5 c a 5 ngày giao d ch trư c ngày 15/11, theo b ng m u trên). Do m c chênh l ch quy đ nh đ i v i cà phê thu c ph m c p này là không quá 150 USD/t n nên m c giá FOB th p nh t mà Công ty PITEX có th tho thu n v i khách hàng s là: 602 - 150 = 452 USD/t n. 3. Trên cơ s các nguyên t c nêu t i Thông tư này, doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê ch đ ng tính toán giá áp d ng hàng ngày đ làm căn c ký k t đi u kho n giá trong h p đ ng xu t kh u và t ch u trách nhi m v k t qu tính toán c a mình. III. CÁC QUY Đ NH KHÁC 1. Trư ng h p đ ng ti n thanh toán trong h p đ ng là m t ngo i t khác không ph i USD thì toàn b các ch s tính theo USD trên (giá FOB, giá áp d ng, m c chênh l ch...) s đư c quy đ i sang ngo i t đó theo t giá chéo do Ngân hàng Ngo i thương công b vào ngày ký k t h p đ ng. 2. Trư ng h p giao hàng theo đi u ki n khác không ph i FOB thì doanh nghi p ph i t tính toán các ch s theo đi u ki n FOB đ đ m b o m c chênh l ch phù h p và t ch u trách nhi m v các tính toán này. 3. Doanh nghi p có th tho thu n v i nhà nh p kh u v vi c b sung, s a đ i h p đ ng v i đi u ki n vi c s a đ i, b sung đó là h p pháp và ph i đư c th c hi n b ng ph l c h p đ ng. 3.1. Trong trư ng h p Ph l c h p đ ng có s đi u ch nh v ch ng lo i, th i gian giao hàng, đ ng ti n thanh toán... nhưng không đi u ch nh tăng v s lư ng thì giá áp d ng v n tính theo ngày ký k t h p đ ng.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.2. Trong trư ng h p Ph l c h p đ ng có s đi u ch nh tăng v s lư ng thì giá áp d ng s đư c tính theo ngày ký k t h p đ ng ho c ngày c a Ph l c h p đ ng tuỳ thu c ngày nào có giá áp d ng cao hơn. IV. KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Thông tư này không nh hư ng đ n th t c h i quan hi n hành áp d ng cho cà phê xu t kh u. Cơ quan H i quan không có nghĩa v ph i xem xét vi c tuân th Thông tư này c a các doanh nghi p xu t kh u cà phê. 2. Vi c ki m tra s đư c ti n hành theo nguyên t c "h u ki m". B Thương m i s đ nh kỳ ph i h p v i Hi p h i Cà phê Cacao Vi t Nam ki m tra xác su t các h p đ ng xu t kh u cà phê c a các doanh nghi p. Căn c ki m tra s là giá Luân Đôn công b trên t Tin nhanh Th trư ng do Trung tâm Thông tin Thương m i (B Thương m i) phát hành. 3. Đ ph c v vi c ki m tra xác su t nêu t i đi m IV.2, k t ngày 20/12/2000, Trung tâm Thông tin Thương m i (B Thương m i) s công b trên t Tin nhanh Th trư ng giá đóng c a t i Luân Đôn đ i v i cà phê robusta c a t t c các kỳ h n phát sinh trong ngày giao d ch. 4. Các trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c đ , s b x lý theo m t trong các hình th c sau: - Phê bình. - Phê bình và thông báo trên các phương ti n thông tin đ i chúng. - C nh cáo và thông báo trên các phương ti n thông tin đ i chúng. - Đình ch quy n xu t kh u cà phê trong th i gian t i đa là 24 tháng và ki n ngh Hi p h i Cà phê Cacao Vi t Nam xem xét khai tr ra kh i Hi p h i (n u là h i viên Hi p h i Cà phê Cacao Vi t Nam). 5. Trư ng h p b đình ch quy n kinh doanh xu t kh u cà phê, m i t n th t phát sinh s do doanh nghi p vi ph m ch u, k c vi c b i thư ng cho ngư i mua nư c ngoài do không giao đư c hàng theo các h p đ ng đã ký. V. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản