Thông tư số 01/2003/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
77
lượt xem
5
download

Thông tư số 01/2003/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2003/TT-BCA(C11) về việc hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2003/TT-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N T CH C C P ĂNG KÝ, BI N S PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B Th c hi n các i u 48, 49 Lu t Giao thông ư ng b ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29-6-2001, B Công an quy nh vi c ăng ký và c p bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng: Phương ti n giao thông cơ gi i, ư ng b (sau ây g i là xe) g m xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t , k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c ngoài ang cư trú ho c có tr s trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, trư c khi tham gia giao thông u ph i ăng ký và g n bi n s theo quy nh c a Thông tư này. 1.2- Thông tư này không áp d ng i v i vi c ăng ký, qu n lý xe quân i s d ng vào m c ích qu c phòng. 2. Cơ quan ăng ký xe: 2.1- C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t: ăng ký xe ô tô c a các cơ quan, cá nhân ngo i giao, các t ch c qu c t và xe c a m t s cơ quan Trung ương (có danh m c kèm theo). 2.2- Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ăng ký xe c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, xe c a doanh nghi p kinh t thu c B Qu c phòng ang cư trú ho c có tr s t i a phương mình. 3- Trách nhi m c a ch xe: 3.1- Ch xe ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a h sơ xe và xe. 3-2- Nghiêm c m m i hành vi gi m o h sơ, tNy xoá s máy, s khung ăng ký.
 2. 4. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký xe: Cơ quan ăng ký xe có trách nhi m th c hi n úng quy nh c a Thông tư này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. 5. Th i gian c p ăng ký, bi n s : 5-1. Sau khi nh n h sơ h p l , cơ quan ăng ký xe c p ngay gi y h n và bi n s . 5-2. Trong th i h n 05 ngày k t ngày nh n h sơ h p l (không k ngày l , ngày ngh theo quy nh), cơ quan ăng ký xe ph i c p gi y ăng ký xe ho c h sơ xe cho ch xe (trư ng h p sang tên di chuy n) ho c gi y ch ng nh n xoá s (trư ng h p xoá s ăng ký). Riêng thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh th i h n không quá 07 ngày. 5.3. ăng ký xe t m th i: sau khi nh n h sơ h p l , cơ quan ăng ký xe c p ngày ăng ký và bi n s xe t m th i. II- ĂNG KÝ XE A-CÁC LO I GI Y T C A CH XE KHI N ĂNG KÝ XE 1- Ch xe là ngư i Vi t Nam: - Xu t trình gi y ch ng minh nhân dân. Trư ng h p không có gi y ch ng minh nhân dân thì ph i xu t trình m t trong nh ng gi y t sau ây: + H khNu thư ng trú ho c gi y ch ng nh n t m trú có th i h n. + B n sao quy t nh i u ng ho c ti p nh n công tác c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (n u chưa có s h khNu). + Ch xe là cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang (Quân i, Công an): gi y gi i thi u c a ơn v công tác kèm theo gi y ch ng minh Quân i nhân dân, gi y ch ng nh n C nh sát nhân dân, Gi y ch ng minh An ninh nhân dân, k c gi y ch ng nh n t m th i. + Trư ng h p ch xe là h c sinh, sinh viên ăng ký xe: gi y gi i thi u c a nhà trư ng và xu t trình th h c sinh, sinh viên. + Ch xe là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài: gi y khai báo t m trú theo quy nh và xu t trình h chi u (còn giá tr ). Ngư i ư c ch xe u quy n ăng ký xe: ph i có gi y u quy n c a ch xe (có xác nh n c a chính quy n a phương ho c cơ quan, ơn v công tác) và xu t trình gi y ch ng minh nhân dân c a mình. Trư ng h p ngư i n ăng ký thay có h khNu ho c gi y t khác ch ng minh là b , m , v , ch ng, con c a ch xe thì không c n có gi y u quy n.
 3. 2- Ch xe là ngư i nư c ngoài: - Ngư i nư c ngoài (k c ngư i Vi t Nam mang qu c t ch nư c ngoài): xu t trình h chi u (còn giá tr ) và gi y gi i thi u c a cơ quan Vi t Nam qu n lý ngư i nư c ngoài ó. - Ngư i có thân ph n ngo i giao: xu t trình ch ng minh thư ngo i giao (còn giá tr ) và gi y gi i thi u c a C c ph c v ngo i giao oàn ho c S Ngo i v . - Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam: xu t trình h chi u (còn giá tr ) gi y phép lao ng do B Lao ng – Thương binh và Xã h i, S Lao ng – Thương binh và Xã h i ho c Ban qu n lý khu công nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên c p. 3- Ch xe là cơ quan, t ch c: - Ch xe là cơ quan, t ch c Vi t Nam: Gi y gi i thi u ghi rõ h tên, ch c v ngư i n ăng ký. - Ch xe là doanh nghi p kinh t thu c B Qu c phòng: gi y gi i thi u c a C c Qu n lý xe máy thu c T ng c c k thu t – B Qu c phòng. - Ch xe là cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t : Gi y gi i thi u c a C c ph c v ngo i giao oàn ho c S Ngo i v . - Ch xe là doanh nghi p liên doanh ho c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài: b n sao gi y phép u tư do B K ho ch và u tư ( Trung ương) ho c do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( a phương) c p. B n sao ph i có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan Nhà nư c ã c p gi y phép ó. - Ch xe là văn phòng i di n: gi y phép t văn phòng c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c b n sao có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan ã c p gi y phép ó. - Ch xe là Công ty nư c ngoài trúng th u mang xe vào s d ng t i Vi t Nam: b n sao gi y phép trúng th u c a B , ngành ho c t ch c kinh t , xã h i (các b n sao u ph i có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan ã c p gi y phép ó). - Ch xe là các t ch c phi Chính ph : b n sao gi y phép t Văn phòng có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan ã c p gi y phép ó và gi y gi i thi u c a cơ quan qu n lý t ch c phi Chính ph ó. 4- Gi y gi i thi u, và b n sao c a các t ch c, cá nhân quy nh t i các i m 1, 2, 3, nêu trên u ph i ư c lưu trong h sơ xe. B- TH T C ĂNG KÝ XE 1- Th t c ăng ký xe g m: 1.1- Gi y khai ăng ký (theo m u);
 4. 1.2- Ch ng t chuy n như ng xe; 1.3- Ch ng t l phí trư c b ; 1.4- Ch ng t ngu n g c c a xe. 2- Ch ng t chuy n như ng xe quy nh t i i m 1.2 nêu trên g m m t trong các lo i gi y t sau: Gi y bán, t ng; quy t nh ho c h p ng ho c văn b n th a k theo quy nh c a pháp lu t; hoá ơn bán hàng theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p xe c a các cơ quan hành chính s nghi p, các t ch c, cá nhân không kinh doanh, khi như ng, bán xe không c n ph i có hoá ơn bán hàng. Trư ng h p xe c a ng s h u, thì khi chuy n như ng ph i có ch ký ho c gi y u quy n bán thay c a các s h u ch . 3- Ch ng t l phí trư c b quy nh t i i m 1.3 nêu trên ư c quy nh c th như sau: 3.1- Biên lai thu l phí trư c b ho c gi y n p ti n vào ngân sách Nhà nư c b ng ti n m t ho c b ng séc qua Kho b c Nhà nư c (có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c ã nh n ti n). 3.2- Trư ng h p ư c mi n l phí trư c b , ph i có t khai l phí trư c b . 3.3- Trư ng h p nhi u xe chung m t ch ng t l phí trư c b , thì ph i có t khai l phí trư c b và b n sao ch ng t l phí trư c b , có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan ã c p ra. 4- Ch ng t ngu n g c xe quy nh t i i m 1.4 nêu trên ư c quy nh c th như sau: 4.1- Xe nh p khNu nguyên chi c. 4.1.1- Xe nh p khNu theo h p ng thương m i. - T khai ngu n g c xe ô tô, xe hai bánh g n máy nh p khNu theo quy nh. - Xe là hàng vi n tr , ph i có thêm gi y xác nh n vi n tr c a Ban ti p nh n vi n tr qu c t – B Tài chính. 4.1.2- Xe nh p khNu phi m u d ch, xe là quà bi u ho c xe nh p khNu là tài s n di chuy n: - Gi y phép xu t khNu, nh p khNu hàng phi m u d ch theo quy nh c a T ng c c H i quan; - T khai hàng nh p khNu phi m u d ch theo quy nh c a T ng c c H i quan;
 5. - Biên lai thu thu xu t khNu, thu nh p khNu. + i v i các lo i xe ch ngư i dư i 24 ch ng i, xe du l ch, xe v a ch ngư i v a ch hàng, xe lam có gi y phép nh p khNu sau ngày 01-01-1996 ph i có biên lai thu tiêu th c bi t b n chính ho c b n sao do ơn v nh p u thác n p (b n sao do ơn v nh p u thác ký). Tr nh ng xe vi n tr không hoàn l i và xe nh p khNu ư c hư ng tiêu chuNn mi n tr ngo i giao ho c hư ng ưu ãi v chính sách thu do Chính ph quy nh; + Trư ng h p xe là quà bi u, xe là tài s n di chuy n vào Vi t Nam vư t quá nh hư ng theo quy nh c a T ng c c H i quan thì ph i có thêm biên lai thu tiêu th c bi t.; + Các trư ng h p không ph i có biên lai thu nh p khNu ho c biên lai thu tiêu th c bi t g m: xe t m nh p c a i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao; ư c hư ng ưu ãi v chính sách thu ; i tư ng là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c tr v nh cư Vi t Nam; xe ư c nh p theo Ngh nh c a Chính ph ho c Hi p nh gi a hai Nhà nư c theo ch t m nh p, tái xu t; xe là quà bi u, tài s n di chuy n úng nh lư ng quy nh c a T ng c c H i quan; - Xe chuyên dùng có thu su t b ng 0% thì ch c n t khai hàng nh p khNu phi m u d ch theo m u quy nh c a T ng c c H i quan trong ó có ghi rõ nhãn hi u xe, s máy, s khung. 4.2- Xe s n xu t, l p ráp trong nư c: - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b theo quy nh c a B Giao thông v n t i. - Xe l p ráp t i Vi t Nam mang nhãn hi u hàng hoá nư c ngoài n u l p ráp thành xe nhãn hi u hàng hoá trong nư c ho c l p ráp ti p thành lo i xe khác thì m i l n l p ráp ph i có m t phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. - T khai ngu n g c xe ô tô, xe hai bánh g n máy nh p khNu ( i v i xe ư c l p ráp t b linh ki n theo quy nh c a T ng c c H i quan ph i có t khai ngu n g c xe ô tô, xe hai bánh g n máy nh p khNu). 4.3- Xe c i t o: 4.3.1- Xe thay i tính ch t chuyên ch : - Gi y ăng ký xe ( i v i xe ã ăng ký) ho c ch ng t ngu n g c nh p khNu ( i v i xe ã qua s d ng ư c phép nh p khNu); - Gi y ch ng nh n ch t lư ng an toàn k thu t phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c i t o theo quy nh c a B Giao thông v n t i.
 6. Không gi i quy t ăng ký các xe ô tô khác c i t o thành xe ô tô ch khách; xe chuyên dùng chuy n i tính năng, công d ng (g i t t là công năng) trư c 5 năm và xe ông l nh trư c 3 năm (k t ngày nh p khNu) theo quy nh c a Chính ph . 4.3.2- Xe thay t ng thành máy, thân máy (Bloc) ho c t ng thành khung nh p khNu: - Gi y ăng ký xe; - B n chính xác nh n c a cơ quan H i quan nơi làm th t c cho t ng thành ó nh p khNu (nh p theo h p ng thương m i). Trư ng h p nh p khNu phi m u d ch thì ph i có b n chính t khai hàng nh p khNu phi m u d ch và biên lai thu thu xu t nh p khNu; - Trư ng h p t ng thành máy thân máy (Bloc) ho c t ng thành khung khác nhãn hi u, thông s k thu t thì ph i có gi y ch ng nh n ch t lư ng an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b c i t o theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 4.3.3- Xe thay t ng thành máy, thân máy (Bloc) ho c t ng thành khung s n xu t trong nư c: - Gi y ăng ký xe; - Ch ng t bán t ng thành c a cơ s s n xu t; - Biên b n ki m tra ch t lư ng s n phNm (KCS) c a cơ s s n xu t. 4.3.4- Trư ng h p t ng thành máy ho c t ng thành khung c a xe ã ăng ký dùng thay th cho xe khác thì ph i có gi y xoá s ăng ký. Gi y xoá s ăng ký ph i ghi rõ c p cho t ng thành máy ho c t ng thành khung. 4.4- Xe x lý t ch thu xung qu Nhà nư c: - Quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c (b n chính ho c b n sao có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n). - Hoá ơn bán hàng t ch thu sung qu Nhà nư c do B Tài chính phát hành ho c văn b n xác l p quy n s h u Nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n. Vi c ăng ký xe t ch thu sung qu Nhà nư c ư c th c hi n trên cơ s hi n tr ng s máy, s khung c a xe ghi trong quy t nh và hoá ơn trên, nhưng xe ph i cùng ch ng lo i, cùng thông s k thu t. 4.5- Xe do Toà án phát m i ho c chuy n giao m b o thi hành án: - B n sao quy t nh c a Toà án ho c trích l c b n án; - Quy t nh thi hành án c a Phòng thi hành án; - Ch ng t thu ti n ho c biên b n bàn giao tài s n.
 7. Trư ng h p xe phát m i thì ph i có ngu n g c h p l theo quy nh t i Thông tư này và gi y t ch ng minh quy n s h u xe h p pháp c a ngư i có xe b phát m i. Xe chưa rõ ngu n g c ho c không có gi y t ch ng minh quy n s h u xe h p pháp c a ngư i có tài s n b phát m i thì không ti p nh n gi i quy t ăng ký mà ph i hư ng d n ch xe n nơi ã ra quy t nh phát m i gi i quy t. 4.6- Xe có quy t nh x lý v t ch ng: - Quy t nh x lý v t ch ng c a cơ quan i u tra, Vi n ki m sát ho c Toà án (b n chính ho c b n sao có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n c p); - Phi u thu ti n ho c gi y biên nh n ti n ho c biên b n bàn giao (n u là ngư i b h i). 4.7- Xe c m c th ch p do Ngân hàng phát m i: - B n sao h p ng tín d ng ho c h p ng ho c h p ng b o m (do t ch c tín d ng ký sao); - H p ng mua bán tài s n ho c h p ng chuy n như ng tài s n ho c biên b n nh n tài s n ho c văn b n bán u giá tài s n (tuỳ t ng trư ng h p x lý c th ); - ăng ký xe ho c ch ng t ngu n g c c a xe; - Ch ng t thu ti n theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p xe là tài s n c m c , th ch p có tranh ch p, xe kh i ki n, xe là tài s n thi hành án, ph i có thêm: + Trích l c b n án ho c sao b n án ho c sao quy t nh c a Toà án; + Quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án. Trư ng h p xe ã ăng ký a phương khác, ph i có thêm phi u sang tên di chuy n kèm theo h sơ g c (gi y khai sang tên di chuy n do ch xe, ho c cơ quan ký h p ng bán tài s n, các t ch c tín d ng ký xác nh n). 4.8- Xe c a các d án: 4.8.1- Xe các d án vi n tr c a nư c ngoài khi h t h n, bàn giao cho phía Vi t Nam: - Ch ng t ngu n g c c a xe như quy nh t i các i m 4.1, 4.2 M c B Ph n II Thông tư này; - Quy t nh ti p nh n c a Th trư ng c p B ( i v i cơ quan Trung ương) ho c c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ( i v i cơ quan a phương); - Biên b n bàn giao xe theo quy nh.
 8. Sau khi ã ư c c p gi y ăng ký xe mang tên cơ quan Vi t Nam, khi bán xe: xe thu c các cơ quan Trung ương thì do Th trư ng c p B quy t nh; xe thu c a phương qu n lý thì do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. Trư ng h p xe vi n tr nhân o, ư c sang tên di chuy n bình thư ng theo quy nh. 4.8.2- Xe ( ã ăng ký) c a d án này bàn giao cho d án khác: - Văn b n bàn giao xe c a ch d án nư c ngoài; - Công văn xác nh n hàng vi n tr c a Ban ti p nh n vi n tr qu c t – B Tài chính; - Kèm theo h sơ g c c a xe ã ăng ký. 4.9- Xe d tr qu c gia: - L nh xu t bán hàng d tr qu c gia c a C c D tr qu c gia. Trư ng h p nhi u xe thì ph i sao cho m i xe m t l nh (b n sao ph i có công ch ng ho c ch ng th c c a C c D tr qu c gia). - T khai ngu n g c nh p khNu xe ho c gi y xác nh n c a T ng c c H i quan (m i xe m t b n chính) ghi rõ nhãn hi u, s máy, s khung; - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho theo quy nh c a B Tài chính do các Chi c c D tr qu c gia c p, m i xe m t hoá ơn ghi rõ nhãn hi u, s máy và s khung. 4.10- Xe thu c di n ph i truy thu thu nh p khNu: - Quy t nh truy thu thu c a C c H i quan ho c c a C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Gi y n p ti n thu nh p khNu vào ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p xe ã ăng ký thì ngoài 2 gi y t trên còn ph i có h sơ g c c a xe. 4.11- Xe ô tô chuyên dùng thuê c a nư c ngoài: -H p ng thuê; - T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo quy nh c a T ng c c H i quan. 4.12- Xe b m t ch ng t ngu n g c: - ơn c a ch xe cam oan trư c pháp lu t v vi c m t ch ng t ngu n g c c a xe, có xác nh n c a chính quy n a phương ho c ơn v công tác. - B n sao ch ng t ngu n g c c a xe có xác nh n c a cơ quan ã c p ch ng t ó. Trư ng h p phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c a B Giao thông v n t i ph i c p l i h sơ ăng ký ph i y như quy nh t i M c B ph n II Thông tư này).
 9. Sau 30 ngày n u không phát hi n có vi ph m ho c tranh ch p gì thì làm th t c ăng ký xe. 4.13- Xe c a cơ quan Công an, quân i bán ra dân s : Ph i có ch ng t ngu n g c c a xe như quy nh t i m t trong các i m 4.1; 4.2; 4.3 M c B Ph n II Thông tư này, ng th i ph i có quy t nh cho bán xe c a T ng c c H u c n – B Công an ( i v i xe Công an) ho c c a B T ng tham mưu – B Qu c phòng ( i v i xe quân i). Trư ng h p xe có ngu n g c do B Qu c phòng c p phát, trang b trư c ngày 31-12- 1989 và ã ư c ăng ký trư c ngày 27-12-1995, ph i có b n chính gi y ch ng nh n c a C c qu n lý xe máy thu c T ng c c k thu t c p cho t ng xe. 4.14- ăng ký và qu n lý xe c a các doanh nghi p làm kinh t thu c B Qu c phòng: 4.14.1- Xe do quân i ăng ký qu n lý t trư c 31-12-1989: - H sơ g c c a xe (trư ng h p không có h sơ g c, ch xe ph i có b n cam k t nói rõ ngu n g c xe. B n cam k t ph i có xác nh n c a Th trư ng c p quân khu, quân oàn, quân binh ch ng ho c các ơn v tr c thu c B Qu c phòng). - Gi y ch ng nh n ăng ký xe c a C c qu n lý xe máy – T ng c c k thu t B Qu c phòng. 4.14.2- Xe do quân i qu n lý t sau ngày 31-12-1989 ho c xe do ơn v quân i t mua ho c m i ư c trang b , khi ăng ký ph i có h sơ g c h p l theo quy nh t i i m 4 m c B Ph n II Thông tư này. 4.15- Xe là tài s n chung c a v ch ng: - Ch xe t nguy n khai là tài s n chung c a v ch ng, ph i ghi y h , tên c a hai v ch ng trong gi y khai ăng ký và có ch ký c a c hai v , ch ng. Trư ng h p xe thu c tài s n chung c a v ch ng ã ăng ký trư c ngày 18-10-2001, nay có nguy n v ng i l i " ăng ký xe" ghi tên c hai v ch ng thì ph i làm l i gi y khai ăng ký xe có ch ký c a v và ch ng. 4.16- Xe quân i (tr xe làm kinh t ) có yêu c u c p bi n s xe dân s : - Công văn ngh c a lãnh o B Qu c phòng; - Trư ng h p xe ã ăng ký, ph i có b n sao h sơ g c c a xe (có xác nh n c a C c qu n lý xe máy – T ng c c k thu t); - Trư ng h p xe chưa ăng ký, ph i có y th t c ăng ký theo quy nh t i m c B Ph n II thông tư này. 4.17- Xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên: - Th t c theo m c B Ph n II thông tư này.
 10. - i tư ng ăng ký s d ng theo quy nh c a Chính ph . 4.18- Các lo i xe có k t c u tương t như xe ô tô: - Th t c, h sơ theo úng quy nh t i M c B Ph n II Thông tư này. - Trư ng h p xe s n xu t l p ráp trư c ngày 31-12-1995 có ch ng t ngu n g c không m b o theo quy nh thì ch xe ph i có cam k t v ngu n g c h p l c a xe (có xác nh n c a chính quy n a phương); biên b n xác nh n c a Ngành giao thông ki m nh k thu t an toàn phương ti n. C- XE Ô TÔ ĂNG KÝ T M TH I 1- i tư ng ư c ăng ký t m th i: 1.1- Xe m i nh p khNu và xe s n xu t l p ráp lưu hành t kho, c ng, nhà máy, i lý bán xe n nơi ăng ký ho c v các i lý, kho lưu tr khác. 1.2- Xe có phi u sang tên di chuy n i a phương khác. 1.3- Xe làm th t c xoá s tái xu t v nư c ho c chuy n như ng t i Vi t Nam. 1.4- Xe ư c phép t m nh p ph c v h i ngh qu c t , h i ch , tri n lãm, th d c th thao, qu ng cáo. 1.5- Xe ư c phép quá c nh (tr xe có Hi p nh ký k t c a Nhà nư c). 1.6- Xe c i t o ho c xe m i xu t xư ng ch y th nghi m trên ư ng giao thông công c ng. 2- Th t c ăng ký. 2.1- Xe s n xu t l p ráp t i Vi t Nam: - Gi y khai ăng ký xe (theo m u); - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh B Giao thông v n t i; - Hoá ơn bán hàng ho c phi u xu t kho. 2.2- Xe nh p khNu: - Gi y khai ăng ký (theo m u); - Thông báo thu c a cơ quan H i quan nơi làm th t c cho xe ó nh p khNu; - Gi y phép nh p khNu; t khai hàng hoá nh p khNu ho c b n kê khai chi ti t nh p xe.
 11. Trư ng h p xe ã hoàn thành th t c nh p khNu thì th t c ăng ký t m bao g m các lo i gi y t theo quy nh t i M c B ph n II Thông tư này( tr ch ng t l phí trư c b ). Khi n làm th t c ăng ký t m th i, ch xe mang toàn b h sơ g c và b n sao h sơ g c i chi u, không ph i mang xe n ki m tra nhưng ph i cà s máy, s khung dán vào gi y khai ăng ký. Khi c p ăng ký t m th i thì tr h sơ g c, cơ quan ăng ký xe lưu l i b n sao h sơ g c. 2.3- Th i h n ăng ký t m th i: 2.3-1- Th i h n có giá tr c a gi y ăng ký xe t m th i t i a là 7 ngày; n u quá 7 ngày thì ph i ư c C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ( Trung ương) ho c Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( a phương) phê duy t ng ý nhưng cũng không ư c quá 15 ngày. 3.2.2- Xe ư c phép t m nh p: Qu ng cáo, h i ch , tri n lãm, th thao ho c ph c v các m c ích h p pháp khác thì th i h n ư c c p theo th i gian ghi trong gi y cho phép t m nh p. D- I, C P L I GI Y ĂNG KÝ HO C BI N S XE: 1- i l i gi y ăng ký ho c bi n s xe: Nh ng trư ng h p sau ây ư c i l i gi y ăng ký xe ho c bi n s xe: Xe c i t o; xe thay i màu sơn; gi y ăng ký xe b rách, hư h ng, bi n s xe hư h ng, m ; Khi ngh i gi y ăng ký xe ho c bi n s xe, ch xe ph i có công văn ngh ( i v i cơ quan, t ch c) ho c ơn ( i v i cá nhân) có xác nh n c a chính quy n a phương ho c ơn v công tác. Cơ quan ăng ký xe c p l i gi y ăng ký, bi n s xe (theo s cũ), tr lo i bi n 3 s thì ph i i sang bi n 4 s . Khi n làm th t c ngh i l i gi y ăng ký xe ho c bi n s xe b rách, hư h ng, m ph i n p l i gi y ăng ký ho c bi n s xe cũ và không b t bu c ph i mang theo xe. 2- C p l i gi y ăng ký ho c bi n s xe b m t: Ch xe b m t gi y ăng ký xe ho c bi n s xe ph i có công văn ngh ( i v i cơ quan, t ch c) ho c ơn ( i v i cá nhân) ngh c p l i có xác nh n c a chính quy n a phương ho c ơn v công tác. Ch xe có th u quy n cho ngư i khác làm thay và không ph i mang xe n cơ quan ăng ký xe. Sau th i h n 60 ngày n u không phát hi n nghi v n, thì gi i quy t c p l i gi y ăng ký xe ho c bi n s xe (theo bi n s cũ) trư ng h p lo i bi n 3 s thì i sang lo i bi n 4s . Trư ng h p c p trư c th i h n, ph i ư c phê duy t ng ý c a C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ( Trung ương) ho c Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( a phương). - TRƯ NG H P ÓNG L I S MÁY, S KHUNG:
 12. 1- Xe nh p khNu không có s máy, s khung; trong t khai ngu n g c nh p khNu c a H i quan ghi không có ho c chưa tìm th y s máy, s khung thì cho óng s theo bi n s ăng ký. Trư ng h p s máy, s khung c a xe có s Etekét, s ghi b ng sơn, s b m thì ư c óng l i theo s ư c cơ quan H i quan xác nh n trong t khai ngu n g c nh p khNu c a xe. 2- Xe s n xu t, l p ráp trong nư c: - Xe có s máy, s khung óng châm kim (lade) ho c s óng b m , không rõ s thì ư c óng l i s theo s ghi trong phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng. - Xe có s máy, s khung b óng ch ng s thì ph i trưng c u giám nh. N u cơ quan giám nh k t lu n xe b c l i s máy ho c s khung thì không ti p nh n ăng ký. Trư ng h p giám nh k t lu n s máy, s khung là nguyên thu thì ư c óng l i theo s ghi trong phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng. 3- Trư ng h p xe ã ăng ký n u thay th máy m i ho c thay thân máy (Blok) chưa có s máy thì óng s theo s bi n s xe ăng ký. 4- Xe có quy t nh t ch thu ho c xe có quy t nh x lý v t ch ng: trư ng h p s máy, s khung b c, tNy xoá thì ư c óng l i s theo bi n s . III- SANG TÊN, DI CHUY N XE Trong th i h n 30 ngày k t ngày làm gi y t chuy n như ng xe, ngư i mua xe ph i n cơ quan ăng ký xe ang qu n lý xe ó (ho c u quy n cho ngư i khác n) làm th t c sang tên, di chuy n, thay i ăng ký xe. A- TH T C SANG TÊN DI CHUY N XE: 1- Xe sang tên trong cùng t nh, thành ph th t c g m: 1.1- Gi y khai ăng ký xe (theo m u); 1.2- Gi y khai sang tên di chuy n (theo m u); 1.3- Gi y ăng ký xe; 1.4- Ch ng t chuy n như ng theo quy nh t i i m 2 m c B ph n II thông tư này. 1.5- Ch ng t l phí trư c b (theo quy nh). Trư ng h p này gi nguyên bi n s cũ (tr bi n lo i 3 s thì cho i sang bi n lo i 4 s cùng lo i bi n) và c p l i gi y ăng ký xe cho ch xe m i. 2- Xe sang tên di chuy n i t nh, thành ph khác, th t c g m: 2.1- 02 gi y khai sang tên di chuy n (theo m u); 2.2- Gi y ăng ký xe; 2.3- Ch ng t chuy n như ng theo quy nh t i i m 2 m c B ph n II Thông tư này. Ph i n p l i bi n s xe, không ph i ưa xe n ki m tra.
 13. 3- Xe di chuy n nguyên ch , th t c g m: 3.1- Quy t nh i u ng công tác ho c di chuy n h khNu (thay gi y t mua bán xe); 3.2- 02 gi y khai sang tên, di chuy n (theo m u); 3.3- Gi y ăng ký xe. Ch xe không ph i mang xe n, nhưng ph i n p l i bi n s xe. Trư ng h p m t gi y ăng ký xe ho c m t bi n s xe thì ph i có công văn ( i v i cơ quan, t ch c) ho c ơn ( i v i cá nhân). Sau 60 ngày k t ngày nh n ư c ơn ho c công văn ngh , n u không phát hi n ghi v n thì c p gi y sang tên di chuy n. Trư ng h p c p trư c th i h n n u trên thì ph i ư c phê duy t ng ý c a C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ( Trung ương) ho c Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( a phương). 4- Xe di chuy n sang a phương khác nhưng ch xe chưa ăng ký mà l i bán ti p cho ch xe m i, n u th t c mua bán và l phí trư c b úng quy nh thì ti p nh n gi i quy t ăng ký và g i thông báo cho a phương di chuy n xe bi t i u ch nh s ăng ký xe. B- TRƯ NG H P XE MI N THU S D NG KHÔNG ÚNG M C ÍCH: Xe là quà bi u, t ng, xe t m nh p; xe d án chưa h t h n chuy n như ng t i Vi t Nam, thì trư c khi ăng ký, ch xe làm th t c xoá s t i cơ quan C nh sát giao thông, sau ó n cơ quan H i quan làm th t c nh p khNu theo quy nh và n p l i h sơ cho cơ quan C nh sát giao thông làm th t c sang tên, di chuy n cho ch m i. Trư ng h p các lo i xe trên chưa làm th t c xoá s , nhưng ã ư c cơ quan H i quan thu, truy thu thu nh p khNu ho c cơ quan ch c năng c a B Tài chính, T ng c c H i quan tr l i b ng văn b n không ph i truy thu thu thì ư c sang tên di chuy n bình thư ng và lưu văn b n ó vào h sơ xe. C- GI I QUY T M T S T N T I: 1- V ch ng t chuy n, như ng xe: 1.1- Khi sang tên di chuy n, trong h sơ thi u ch ng t , hoá ơn chuy n như ng ho c chuy n như ng không liên t c thì: - Xe ăng ký t 01-9-1993 tr v trư c ư c coi là h p l ; - Xe ăng ký t ngày 02-9-1993 n ngày 31-12-1995: ch xe ph i vi t cam oan có xác nh n c a chính quy n a phương ho c ơn v công tác; cơ quan ăng ký xe ti p nh n h sơ và xu t b ng văn b n v i C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t (xe do C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t qu n lý) ho c
 14. Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (xe do a phương ăng ký, qu n lý) phê duy t gi i quy t. 1.2- Xe mua bán qua nhi u ch , nay không th xác nh ư c các ch trung gian thì khi sang tên di chuy n ph i có ch ng t chuy n như ng c a ch xe u tiên và ch xe cu i cùng, ch xe ph i có b n cam oan ch u trách nhi m có xác nh n c a chính quy n a phương ho c ơn v công tác. Sau 60 ngày, n u không có tranh ch p, khi u ki n thì gi i quy t ăng ký, sang tên di chuy n ho c i bi n s xe. 2- Xe mô tô có ngu n g c nh p khNu trái phép ã ư c U ban nhân dân các t nh, thành ph cho n p thu công thương nghi p và giao cho Công an ăng ký t ngày 31- 12-1995 tr v trư c, trong h sơ xe ph i có ch ng t n p thu công thương nghi p thì ư c ti p nh n gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s xe. 3- Xe ã ăng ký nay phát hi n gi y ch ng nh n ngu n g c nh p khNu (gi y H i quan) gi ho c b tNy xoá, c l i s máy, s khung: - Chuy n h sơ sang cơ quan i u tra i u tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Trư ng h p có k t lu n b ng văn b n c a cơ quan i u tra không ph i là xe b tr m c p thì cơ quan ăng ký xe xu t v i C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ( Trung ương) Giám c Công an t nh, thành ph ( a phương) chuy n giao cho C c thu a phương truy thu thu ; khi ch xe ã n p thu theo quy nh thì ư c gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s xe. 4- Xe c a các nư c xã h i ch nghĩa ông Âu và Liên Xô cũ nh p khNu ã ăng ký t ngày 31-12-1990 tr v trư c và xe có ngu n g c trư c năm 1975 do ch cũ ăng ký, khi sang tên di chuy n n u h sơ g c thi u th t c, nhưng không có tranh ch p khi u ki n thì ư c gi i quy t sang tên di chuy n ho c i bi n s xe. 5- Xe ã ăng ký t ngày 31-12-1990 tr v trư c, nay cà l i s máy, s khung th y khác nét ch , s , nhưng v n úng v i s máy, s khung lưu trong h sơ g c, thì ch xe ph i vi t cam oan và ư c gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s xe. 6- Xe mô tô ăng ký t ngày 31-12-1990 tr v trư c có óng d u "Không bán i, cho, t ng" trên gi y ăng ký xe, nay không có tranh ch p………………… Thông tư liên b Giao thông V n t i - N i v s 223/TT/LB ngày 07-12-1979 ư c xem xét gi i quy t sang tên di chuy n ho c i bi n s . 8- Xe l p ráp t i Vi t Nam ã ăng ký t ngày 19-02-1998 tr v trư c n u có b n sao gi y ch ng nh n s n phNm u tiên ho c b n sao biên b n nghi m thu c a H i ng nghi m thu theo quy nh c a B Giao thông v n t i thì ư c xem xét gi i quy t sang tên, di chuy n ho c i bi n s . IV- XOÁ S ĂNG KÝ XE 1- Nh ng trư ng h p làm th t c xoá s ăng ký: 1.1- Xe cũ nát, không s d ng ư c;
 15. 1.2- Xe tháo máy, khung thay th cho xe khác; 1.3- Xe t m nh p c a cơ quan, t ch c cá nhân nư c ngoài tái xu t ho c chuy n như ng t i Vi t Nam. 1.4- Xe d án ư c mi n thu nh p khNu, nay bán ho c s d ng sai m c ích. 2- H sơ xoá s : 2.1- Gi y khai xoá s ăng ký (theo m u); 2.2- Công văn ho c ơn ngh xoá s ăng ký; 2.3- Ch xe không ph i mang xe n nhưng ph i tr l i gi y ăng ký xe và bi n s xe cho cơ quan C nh sát giao thông. V- QU N LÝ H SƠ, BI N S XE VÀ TH M QUY N KÝ CÁC GI Y T 1- Qu n lý h sơ xe: H sơ ăng ký xe ph i ư c qu n lý theo úng ch h sơ c a B Công an và do cơ quan ăng ký xe tr c ti p qu n lý, b o qu n, khai thác theo úng quy nh c a B Công an. M i hành vi vi ph m ch qu n lý h sơ, làm m t, th t l c h sơ u ph i ư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh. 2- Quy nh và qu n lý bi n s xe: 2.1- B Công an th ng nh t qu n lý và phát hành bi n s xe trong toàn qu c. Trong m i trư ng h p, xe ã ăng ký, trư c khi c p bi n s m i u ph i thu h i, c t góc và hu bi n s cũ theo úng quy nh. Nghiêm c m m i hành vi s n xu t, tNy xoá, gi m o bi n s , bán bi n s và lưu hành bi n s xe không ph i do B Công an s n xu t, phát hành. 2.2- Bi n s xe c a các t ch c, cá nhân trong nư c: - Xe ăng ký t i Công an t nh, thành ph nào thì bi n s mang ký hi u c a t nh, thành ph ó theo quy nh. - Xe không làm kinh doanh c a cơ quan hành chính s nghi p, xe Công an nhân dân, xe c a các t ch c chính tr , xã h i: bi n s n n màu xanh, ch và s màu tr ng. - Xe c a các doanh nghi p, xe làm kinh t c a cơ quan hành chính s nghi p, xe cá nhân: bi n s n n màu tr ng, ch và s màu en. 2.3- Bi n s xe c a t ch c, cá nhân nư c ngoài: - Xe c a t ch c qu c t ; c a t ch c, cá nhân nư c nào thì mang ký hi u riêng c a nư c ó theo quy nh.
 16. - Xe c a cơ quan, t ch c ngo i giao, cá nhân nư c ngoài có thân ph n ngo i giao: bi n s n n màu tr ng, ch và s màu en; có ký hi u "NG" màu trư c các ch s . Riêng bi n s xe c a i s c m nh toàn quy n và c a ngư i ng u cơ quan i di n các t ch c c a Liên h p qu c, có thêm g ch màu è ngang lên gi a các ch s . - Xe c a t ch c, văn phòng i di n, cá nhân ngư i nư c ngoài (k c lưu h c sinh): bi n s n n màu tr ng, ch và s màu en, có ký hi u "NN" màu en. - Xe c a các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, xe thuê c a nư c ngoài: bi n s màu tr ng ch và s màu en, có ký hi u "LD" màu en. 2.4- Bi n s xe t m th i: b ng gi y màu tr ng, ch và s màu en, kích thư c c a bi n, s và ch như bi n s s n xu t b ng kim lo i. 3- Quy nh v bi n s , k ch trên thành xe và c a xe: 3.1- Bi n s ăng ký ph i g n phía trư c và phía sau c a xe (n u xe có kéo rơ moóc thì ph i g n m t bi n s thành sau rơ moóc). 3.2- i v i các lo i xe ô tô (tr các lo i xe du l ch có 5 ch ng i tr xu ng), ch xe ph i ch p hành các quy nh như sau: - K bi n s thành sau xe và hai bên thành xe; - K t i tr ng, t tr ng vào hai bên cánh c a xe; - K tên cơ quan, ơn v vào hai bên cánh c a xe (tr xe riêng c a công dân Vi t Nam, n u có nhu c u thì k tên vào hai bên cánh c a xe). 3.3- Bi n s ăng ký t m th i ư c dán bên trong kích trư c và sau xe. 4- ThNm quy n ký các lo i gi y t : 4.1- C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ký gi y ăng ký xe và các lo i gi y t khác liên quan n công tác ăng ký xe do C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t tr c ti p ăng ký, qu n lý. 4.2- Trư ng phòng C nh sát giao thông Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký gi y ăng ký xe và các gi y t khác có liên quan n công tác ăng ký xe do a phương ăng ký, qu n lý. VI- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Thông tư s 15/2000/TT-BCA(C11) ngày 08-12-2000 c a B Công an. 2- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Công an th c hi n t t vi c ăng ký phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b .
 17. 3- T ng c c C nh sát ch o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. 4- C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t hư ng d n, ki m tra, ôn c l c lư ng C nh sát giao thông th c hi n úng quy nh c a thông tư này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan n ăng ký, qu n lý xe. 5- T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các cơ quan tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT/ B TRƯ NG B CÔNG AN TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG Lê Th Ti m PH L C: DANH M C CÁC CƠ QUAN, ƠN VN ĂNG KÝ XE Ô TÔ T I C C C NH SÁT GIAO THÔNG Ư NG B - Ư NG S T (B CÔNG AN) (Ban hành kèm theo Thông tư s 01 /2002/TT-BCA(C11)ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Công an) TT Tên cơ quan, ơn v 1 Các Ban c a Trungương ng 2 Văn phòng Ch t ch nư c 3 Văn phòng Qu ch i 4 Văn phòng Chính ph 5 B Công an 6 Xe ph c v các ng chí U viên Trung ương ng công tác t i Hà N i và các thành viênChính ph 7 B Ngo i giao
 18. 8 Vi n ki m sátnhân dân t i cao 9 Toà án nhân dânt i cao 10 ài truy nhình Vi t Nam 11 ài ti ng nóiVi t Nam 12 Thông t n xãVi t Nam 13 Báo Nhân dân 14 Thanh tra Nhànư c 15 H c vi n chính tr qu c gia 16 Ban qu n lý Lăng, B o tàng, Khu di tích l ch s H Chí Minh 17 Trung tâm lưu tr qu c gia 18 U ban Dân s k ho ch hoá gia ình 19 T ng công tyd u khí Vi t Nam 20 Các i s quan, t ch c qu c t và nhân viên ngư i nư c ngoài 21 U ban ch ng khoán Nhà nư c 22 C c hàng khôngdân d ng Vi t Nam 23 Ki m toán Nhà nư c
Đồng bộ tài khoản