Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT về việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/TT-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 2003 THÔNG TƯ C AB GIAO THÔNG V N T I S 01/2003/TT-BGTVT NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2003 C AB TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I HƯ NG D N Đ I MŨ B O HI M KHI ĐI XE MÔ TÔ, XE G N MÁY Căn c kho n 2, i u 28 Lu t Giao thông ư ng b s 26/2002/QH10 ư c Qu c h i khoá X kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/6/2001 có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2002; Căn c Ngh quy t phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph s 02/2001/NQ-CP ngày 02/3/2001; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; h n ch thương vong ho c l i di t t do ch n thương s não cho ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy khi tham gia giao thông ư ng b không may b tai n n giao thông; B Giao thông v n t i hư ng d n c th v vi c b t bu c i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy như sau: I. HƯ NG D N CHUNG 1. i mũ b o hi m nh m b o v ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy khi i trên h th ng ư ng b Vi t Nam không may b tai n n giao thông s gi m t vong ho c l i d t t do ch n thương s não gây ra. 2. Xe mô tô, xe g n máy i trên ư ng b ư c phân chia như sau: a) Xe mô tô là phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b có 2 ho c 3 bánh ch y b ng ng cơ có dung tích xi lanh t 50 cm3 tr lên và t ng tr ng lư ng toàn xe không vư t quá 400 kg. b) Xe g n máy là phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b có 2 bánh ch y b ng ng cơ có dung tích xi lanh nh hơn 50 cm3 và t c thi t k l n nh t không quá 50 km/h. 3. Ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy khi i trên h th ng ư ng b Vi t Nam là ngư i có qu c t ch Vi t Nam ho c qu c t ch nư c ngoài i u khi n xe (còn g i là lái xe) và ngư i ư c ch trên xe. 4. H th ng ư ng b Vi t Nam g m qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã và ư ng chuyên dùng
 2. 5. Mũ b o hi m cho ngư i i xe mô tô, xe g n máy(sau ây g i t t là mũ b o hi m) là mũ ư c s n xu t theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5756-2001 và ư c cơ quan có ch c năng ki m nh c a Vi t Nam công nh n tiêu chuNn ch t lư ng và có dán tem ch ng nh n ki m nh. II. NH NG HƯ NG D N C TH : 1. B t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy ( k c tr em và ngư i tàn t t) khi i trên h th ng ư ng b Vi t Nam thu c các o n tuy n, tuy n ư ng b có bi n báo " ư ng b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy". Các o n tuy n, tuy n ư ng b này ư c c th theo ph l c danh m c " Các o n tuy n, tuy n qu c l b t bu c ph i i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy" kèm theo Thông tư này. 2. C c ư ng b Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính có trách nhi m: a) Ch o các ơn v qu n lý ư ng b : + Ti p t c b sung y và hoàn thành vi c c m bi n báo hi u ch rõ ranh gi i ph m vi n i thành, n i th và t ch c c m bi n ch d n có n i dung ghi trên bi n: " ư ng b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy" trên h th ng ư ng b thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy bi t và th c hi n vi c i mũ b o hi m. + c trưng c a bi n " ư ng b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy": - Bi n màu xanh lam, ch màu tr ng, kích thư c c a bi n 240 cm x 200cm iv i ư ng có t 1 n 3 làn xe và không có gi i phân cách gi a - Bi n có kích thư c 360cm x 300 cm i v i ư ng có 4 làn xe tr lên và có gi i phân cách gi a . - Bi n ư c c m v trí u tuy n, phía bên ph i, không b che khu t t m nhìn, rõ ràng, d nh n bi t, phù h p v i các quy nh c a " i u l báo hi u ư ng b 22TCN 237-01" ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy ch p hành, m b o an toàn giao thông và cách 40 km n 50 km ph i c m bi n nh c l i. + Ti n th c hi n vi c c m bi n: i v i h th ng ư ng b vi c c m bi n ch d n " ư ng b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy" ph i hoàn thành trư c ngày 31/01/2003. b) Công b r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng c a Trung ương và c a t nh các quy nh v i mũ b o hi m, các o n ư ng, tuy n ư ng ph i i mũ b o hi m theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Thông tư này. c) Ch o l c lư ng Thanh tra giao thông:
 3. - Ph i h p ch t ch v i Ban An toàn giao thông, Chính quy n a phương tăng cư ng công tác tuyên tuy n, ph bi n Lu t Giao thông ư ng b , Ngh quy t 13/2002/NQ- CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph và hư ng d n c a Thông tư này. - Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i c nh sát giao thông, ki m soát quân s trong vi c x lý ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy không i mũ b o hi m trên nh ng o n ư ng b t bu c ph i i mũ b o hi m. 3. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng v các a i m ki m nh mũ b o hi m, quy trình ki m nh, tiêu chuNn ki m nh mũ b o hi m các doanh nghi p s n xu t , kinh doanh mũ b o hi m bi t n ki m nh, ng th i có trách nhi m thông báo y chi ti t v tem ki m nh dán trên mũ b o hi m, các nhãn hi u, ki u lo i mũ b o hi m ã ư c ki m nh nhân dân bi t khi mua. 4. U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có k ho ch ch o U ban Nhân dân các qu n, huy n, xã phư ng ph i h p t o i u ki n cho các ơn v qu n lý ư ng b thi công c m bi n báo n i thành, n i th và bi n ch d n " ư ng b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy" ng th i ch o S GTVT, GTCC, các cơ quan ch c năng c a t nh trong vi c Ny m nh công tác tuyên truy n ph bi n các quy nh c a Chính ph , c a B Giao thông v n t iv i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy b ng các hình th c thích h p, t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c, t ó nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a ngư i tham gia giao thông. 5. Cán b , công ch c c a các cơ quan nhà nư c; sinh viên các trư ng i h c, cao ng; h c sinh các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh ph i gương m u th c hi n vi c i mũ b o hi m theo Ngh quy t 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph và hư ng d n c a Thông tư này khi i xe mô tô, xe g n máy trên các o n tuy n, tuy n ư ng ph i i mũ b o hi m. 6. V n ng và khuy n khích m i ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy i mũ b o hi m khi i trên ư ng n i thành, n i th III. T CH C TH C HI N 1. C c trư ng ư ng b Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i ho c Giao thông công chính, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này và ph i h p ch t ch v i các S Tư pháp, Y t , Văn hoá thông tin, Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th ng nh t trong công tác tuyên truy n, ph bi n vi c i mũ b o hi m n nhân dân c nư c. 2. ngh C c Qu n lý th trư ng (B Thương m i), T ng C c h i quan (B Tài chính) và các cơ quan liên quan c n có bi n pháp tích c c ki m tra, x lý các lo i mũ b o hi m không t tiêu chuNn (TCVN-5756) nh p khNu, s n xu t, bán trên th trư ng Vi t Nam. 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th Thông tư s 08/2001/TT- BGTVT ngày 16/5/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c hư ng d n i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy.
 4. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v liên quan và nhân dân ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t. ào ình Bình ( ã ký) PH L C CÁC O N TUY N, TUY N QU C L B T BU C I MŨ B O HI M KHI I XE MÔ TÔ, XE G N MÁY (Kèm theo Thông tư s 01/2003/TTBGTVT ngày 08/01/2003 c a B trư ng B GTVT) TT T ... Lý trình n ... Lý trình Chi u Ghi chú (Km) (Km) dài (km) 1 Qu c l 1 1 TX. B c Ninh 145 TP Hà N i 169 24 2 TP Hà N i 189 TX. Ph Lý 230 41 3 TX. Ph Lý 234 TX. Ninh Bình 262 28 4 TX. Ninh Bình 268 TX. Tam i p 274 6 5 TX. Tam i p 286 TP. Thanh Hoá 320 34 6 TP. Thanh Hoá 329 TP. Vinh 457 128 7 TP Vinh 467 TX Hà Tĩnh 508 41 8 TX Hà Tĩnh 515 TX ng H i 656 141 9 TX ng H i 667 TX ông Hà 755 88 10 TX ông Hà 762 TX Qu ng Tr 770 8 11 TX Qu ng Tr 771 TP Hu 817 46 12 TP Hu 829 TP à N ng 905 76 13 TP. à N ng 932 TX. Tam Kỳ 985 53 14 TX. Tam Kỳ 996 TX Qu ng Ngãi 1055 59 15 TX Qu ng Ngãi 1060 TP Quy Nhơn 1221 161 16 TP Quy Nhơn 1243 TX Tuy Hoà 1326 83
 5. 17 TX Tuy Hoà 1334 TX. Phan Rang 1555 221 18 TX. Phan Rang 1589 TP. Phan Thi t 1701 112 19 TP. Phan Thi t 1705 TP. H Chí 1858 153 Minh 20 TP. H Chí 1923 TX. Tân An 1947 24 Minh 21 TX. Tân An 1951 TX. Vĩnh Long 2033 82 22 TX. Vĩnh Long 2040 TP C n Thơ 2068 28 23 TP C n Thơ 2078 TX Sóc Trăng 2127 49 24 TX Sóc Trăng 2135 TX B c Liêu 2177 42 25 TX B c Liêu 2186 TP Cà Mau 2232 46 26 Qu c l 1 o n tuy n ư ng m i nâng c p c i t o và xây d ng m i, xe m i: t Km 1 n Km ch y v i t c cao. Do ó, ngh b t bu c i 161 (giao v i qu c l 5) mũ b o hi m trên toàn o n tuy n này. Km 1 (L ng 1 Ngã ba giao v i 161 160 Sơn) QL.5 27 Qu c l 1 o n tuy n m i: t ngã ba Pháp Vân n C u Gi Ngã ba Pháp 181 C u Gi 211 30 Vân 2 Qu c l 1B 1 ng ăng 0 C u Gia B y 149 149 3 Qu c l 1C 1 TP Nha Trang 15 Diên Khánh 17 2 4 Qu c l 1D 1 Ngã ba Phú Tài 0 Km1262+500 34 34 QL1 5 Qu c l 1K 1 Ngã tư Linh 0 Ngã tư Vư n 13 13 Xuân Mít 6 Qu c l 2 1 Ph L 0 TX. Vĩnh Yên 29 29 2 TX. Vĩnh Yên 35 TP Vi t Trì 52 17 3 TP Vi t Trì 68 TX Tuyên 133 65 Quang
 6. 4 TX Tuyên 140 TX Hà Giang 287 147 Quang 5 TX Hà Giang 296 Biên Gi i 313 17 7 Qu c l 2B 1 TX Vĩnh Yên 4 Tam o 25 21 8 Qu c l 2C 1 Km46+250 0 TX. Tuyên 132 132 QL32 (Hà Tây) Quang 2 TX. Tuyên 142 Lăng Quán 147 5 Quang 9 Qu c l 3 1 C u u ng 0 TP Thái 60 60 Nguyên 2 TP Thái 75 TX B c C n 142 67 Nguyên 3 TX B c C n 162 TX Cao B ng 272 110 4 TX Cao B ng 278 Biên Gi i 344 66 10 Qu c l 4A 1 ng ăng 0 TX Cao B ng 112 112 11 Qu c l 4B 1 TX L ng Sơn 2 Mũi chùa 98 96 12 Qu c l 4C 1 TX Hà Giang 6 Km161 QL34 217 211 (Cao B ng) 13 Qu c l 4D 1 Pa So 0 TX Lao Cai 135 135 2 TX Lao Cai 144 Mư ng 200 56 Khương 14 Qu c l 4E 1 B c Ng m 0 TX Cam 32 32 ư ng 15 Qu c l 4G 1 Ngã ba Chi ng 0 Sông Mã 92 92 Sinh
 7. 16 Qu c l 5 1 C u Chui Gia 0 TP. H i Phòng 93 93 Lâm 17 Qu c l 6 1 TX. Hà ông 14 TX. Hoà Bình 70 56 2 TX. Hoà Bình 81 TX Sơn La 308 227 3 TX Sơn La 321 TX Lai Châu 483 162 4 TX Lai Châu 497 Km506 (Lai 506 9 Châu) 18 Qu c l 7 1 Di n Châu 0 Mư ng Xén 225 225 19 Qu c l 8 1 TX H ng Lĩnh 4 C a khNu C u 85 81 Treo 20 Qu c l 8B 1 TX H ng Lĩnh 3 C ng Xuân H i 25 22 21 Qu c l 9 1 TX. ông Hà 7 Lao B o 83 76 22 Qu c l 10 1 Bí Ch 0 TP H i Phòng 36 36 2 TP H i Phòng 43 TX Thái Bình 80 37 3 TX Thái Bình 93 TP Nam nh 99 6 4 TP Nam nh 112 TX Ninh Bình 139 27 5 TX Ninh Bình 142 C u Tào Xuyên 232 90 23 Qu c l 12 1 Pa N m Cúm 0 TX iên Biên 193 193 Ph 24 Qu c l 12A 1 Ba n 0 M Gi 127 127 25 Qu c l 12B 1 Ngã ba Gh nh 0 Mãn c 94 94 26 Qu c l 13
 8. 1 TX. Th D u 22 Hoa Lư 142 120 M t 27 Qu c l 14 C u ăkrông 0 TX Kon Tum 478 478 1 TX Kon Tum 487 TP Pleyku 520 33 2 TP Pleyku 534 TP Buôn Ma 711 177 Thu t 3 TP Buôn Ma 727 TX. ng Xoài 960 233 Thu t 4 TX. ng Xoài 969 Chơn Thành 1000 31 28 Qu c l 14B 1 Ngã tư Hoà 18 Thành M 78 60 C m 29 Qu c l 14C 1 Ngã tư Pleyc n 0 Biên gi i 426 426 30 Qu c l 14D 1 B n Gi ng 0 Biên gi i 75 75 31 Qu c l 14E 1 Ngã tư Hà Lam 0 Khâm c 79 79 32 Qu c l 15 1 Tòng u 0 Cam L 690 690 33 Qu c l 18 1 TX B c Ninh 3 TX Uông Bí 74 71 2 TX Uông Bí 87 TP H Long 108 21 3 TP H Long 135 TX CNm Ph 144 9 4 TX CNm Ph 150 TX Móng Cái 297 147 34 Qu c l 18C 1 Tiên Yên 0 C a khNu 50 50 Hoành Mô 35 Qu c l 19 1 TP Quy Nhơn 6 TP Pleyku 156 150 2 TP Pleyku 168 Biên gi i 250 82
 9. 36 Qu c l 20 1 Ngã ba D u 3 TX B o L c 117 114 Dây 2 TX B o L c 124 TP à L t 229 105 3 TP à L t 240 ơn Dương 268 28 37 Qu c l 21 1 TX Sơn Tây 12 TX Ph Lý 115 103 2 TX Ph Lý 122 TP Nam nh 146 24 3 TP Nam nh 152 C ng H i Th nh 209 57 38 Qu c l 21B 1 Ba La 0 Km230 QL1 58 58 39 Qu c l 22 1 Ngã tư An 0 M c Bài 59 59 Sương 40 Qu c l 22B 1 Gò D u H 0 TX Tây Ninh 33 33 2 TX Tây Ninh 43 Xa Mát 80 37 41 Qu c l 23 1 TP Hà N i 6 Phúc Yên 27 19 42 Qu c l 24 1 Th ch Tr 0 TX Kon Tum 166 166 43 Qu c l 24B 1 C u Trà Khúc 0 C ng Sa Kỳ 18 18 44 Qu c l 25 1 TX Tuy Hòa 5 M Thanh 180 175 45 Qu c l 26 1 Nhà máy óng 0 TP Buôn Ma 164 164 tàu Huyndai Thu t 46 Qu c l 27 1 Tr i Lê Lai 0 TX Phan Rang 270 270 47 Qu c l 27B 1 Cam Th nh 0 Tân Sơn 48 48
 10. 48 Qu c l 28 1 TX Phan Thi t 3 ăk Nông 178 175 49 Qu c l 30 1 An H u 0 TX Cao Lãnh 32 32 2 TX Cao Lãnh 46 Dinh Bà 120 74 50 Qu c l 31 1 TX B c Giang 2 B n Ch t 163 161 51 Qu c l 32 1 TP Hà n i 14 TX Sơn Tây 41 27 2 TX Sơn Tây 47 TX Nghĩa L 200 153 3 TX Nghĩa L 204 Bình Lư 404 200 52 Qu c l 32B 1 Thu Cúc 0 Mư ng Cơi 21 21 53 Qu c l 32C 1 Ngã ba Quân 0 C u Yên Bái 95 95 Khu 2 54 Qu c l 34 1 TX Hà Giang 4 Khâu n 260 256 55 Qu c l 37 1 Chí Linh 0 TP Thái 114 114 Nguyên 2 TP Thái 137 TX Tuyên 213 76 Nguyên Quang 3 TX Tuyên 218 TX Yên Bái 272 54 Quang 4 TX Yên Bái 280 Cò Nòi 464 184 56 Qu c l 38 1 TX B c Ninh 2 TX Hưng Yên 68 66 2 TX Hưng Yên 71 Ch D u 98 27 57 Qu c l 39 1 Ph N i 0 TX Hưng Yên 31 31 2 TX Hưng Yên 36 C ng Diêm 109 73
 11. i n 58 Qu c l 40 1 Playc n 0 Biên gi i 21 21 59 Qu c l 43 1 Ngã ba Gia Phù 0 Pa Háng 116 116 60 Qu c l 45 1 Ngã ba R a 0 TP Thanh Hóa 74 74 2 TP Thanh Hóa 81 Như Xuân 136 55 61 Qu c l 46 1 TX C a Lò 2 TP Vinh 14 12 2 TP Vinh 17 Thanh Chương 50 33 T Thanh Chương nc a khNu Thanh Th y ư ng ang thi công 62 Qu c l 47 1 TX S m Sơn 2 TP Thanh Hóa 11 9 2 TP Thanh Hóa 19 M c Sơn 61 42 63 Qu c l 48 1 Yên Lý 0 Qu Phong 122 122 64 Qu c l 49 1 Thuân An 0 TP Hu 12 12 2 TP Hu 19 Biên Gi i 96 77 65 Qu c l 49B 1 M Chánh 0 C a Tư Hi n 89 89 66 Qu c l 50 1 C u Nh Thiên 0 TX. Gò Công 48 48 ư ng 2 TX. Gò Công 53 TP M Tho 81 28 67 Qu c l 51
 12. 1 TP. Biên Hoà 5 TX Bà R a 63 58 2 TX Bà R a 67 TP Vũng Tàu 69 2 68 Qu c l 53 1 TX Vĩnh Long 4 Long Vĩnh 139 135 69 Qu c l 54 1 Vàm C ng 0 TX Trà Vinh 148 148 70 Qu c l 55 1 TX Bà R a 3 TX B o L c 229 226 71 Qu c l 56 1 Ngã ba Tân 0 TX Bà R a 50 50 Phong 72 Qu c l 57 1 TX Vĩnh Long 1 Th nh Phong 102 101 73 Qu c l 60 1 TP M Tho 5 TX B n Tre 13 8 2 TX B n Tre 22 TX Sóc Trăng 109 87 74 Qu c l 61 1 Cái T c 0 R ch S i 96 96 75 Qu c l 62 1 TX Tân An 4 C a khNu Bình 77 73 Hi p 76 Qu c l 63 1 Châu Thành 0 TP Cà Mau 100 100 77 Qu c l 70 1 u Lô 0 TX B c Ng m 158 158 2 TX B c Ng m 160 B n Phi t 192 32 78 Qu c l 80 1 TX Vĩnh Long 2 TX Sa éc 13 11 2 TX Sa éc 21 TX R ch Giá 108 87 3 TX R ch Giá 123 TX Hà Tiên 206 83 79 Qu c l 91
 13. 1 TP C n Thơ 7 TX Long 58 51 Xuyên 2 TX Long 67 TX Châu c 112 45 Xuyên 3 TX Châu c 117 Biên gi i 142 25 80 Qu c l 100 1 Phong Th 0 N m Cáy 21 21 81 Qu c l 183 1 Ti n Trung 0 Sao 22 22 82 Qu c l 217 1 ò Lèn 0 Na Mèo 192 192 83 Qu c l 279 1 TP H Long 3 C a khNu Tây 116 650 Trang 84 B c Thăng Long - N i Bài 1 B c c u T. 0 Sân bay N i 13 13 Long Bài 85 Láng - Hoà L c 1 TP. Hà N i 2 Hoà L c 30 28 86 V c Dê - Thăng Long 1 V c Dê 0 Thăng Long 6 6 87 QL1 - C ng Vũng Áng 1 Qu c l 1 0 C ng Vũng áng 9 9 88 QL1 - C ng Dung Qu t 1 Qu c l 1 0 C ng Dung Qu t 9 9
Đồng bộ tài khoản