Thông tư số 01/2005/TT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2005/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2005/TT-BCN về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2005/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2005/TT-BCN Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2005 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 01/2005/TT-BCN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2005 V HƯ NG D N TH C HI N GIÁ BÁN I N Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n; Căn c Quy t nh s 215/Q -TTg ngày 29/12/2004 c a Th tư ng Chính ph v giá bán i n; Sau khi trao i th ng nh t v i B Tài chính, B Công nghi p hư ng d n th c hi n giá bán i n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n giá bán i n theo Quy t nh s 215/Q -TTg ngày 29/12/2004 c a Th tư ng Chính ph . M c giá bán i n theo Quy t nh s 215/Q -TTg áp d ng cho các i tư ng s d ng i n vào m c ích s n xu t; kinh doanh, d ch v ; tiêu dùng sinh ho t; cơ quan hành chính s nghi p; t ch c qu n lý i n nông thôn ký h p ng mua bán i n tr c ti p v i các ơn v bán i n t lư i i n qu c gia có gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c phân ph i và kinh doanh i n. Giá bán i n quy nh t i Quy t nh s 215/Q -TTg là giá bán i n chưa có thu giá tr gia tăng và theo các tiêu chuNn ch t lư ng i n quy nh t i Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02/08/2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n. 2. Khi th c hi n mua, bán i n ph i s d ng công tơ o m và thông qua h p ng. Vi c ký k t h p ng mua bán i n th c hi n theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02/08/2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n. 3. Khi bên mua i n s d ng i n cho nhi u m c ích khác nhau v i m c giá khác nhau thì bên bán i n ph i l p công tơ o m i n riêng cho t ng lo i giá; trư ng h p chưa l p ư c công tơ riêng thì hai bên mua, bán i n căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th c a m i lo i giá và ưa vào h p ng mua bán i n. 4. Bên mua i n s d ng i n năng ít hơn 15 kWh/tháng thì vi c ghi ch s công tơ có th ti n hành ba tháng m t l n. N u bên mua i n s d ng i n năng trong 3 tháng ít
 2. hơn 15 kWh thì ghi úng ch s trên công tơ và bên bán i n ư c thu kho n chi phí c nh b ng giá tr 15 kWh theo bi u giá bán i n quy nh t i Quy t nh s 215/Q -TTg và h ch toán vào doanh thu bán i n. 5. Giá bán l i n sinh ho t tr c ti p n h dân nông thôn c a các t ch c qu n lý i n nông thôn ti p t c th c hi n theo công văn s 1303/CP-KTTH ngày 03/11/1998 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư Liên t ch s 01/1999/TT-LT/BVGCP-BCN ngày 10/02/1999 và Thông tư liên t ch s 02/2000/TTLT-BVGCP-BCN ngày 15/02/2000 c a Ban V t giá Chính ph và B Công nghi p. 6. Giá bán i n ph i áp d ng theo úng i tư ng và m c ích s d ng i n. Bên mua i n có trách nhi m kê khai úng m c ích s d ng i n tính giá bán i n theo úng quy nh t i M c III c a Thông tư này. N u bên mua i n thay i m c ích s d ng i n d n n thay i giá ph i thông báo cho bên bán i n trư c 15 ngày i u ch nh giá trong h p ng. Bên bán i n ki m tra và k p th i áp d ng giá bán i n theo úng i tư ng quy nh. Vi c áp d ng giá sai i tư ng s d ng i n d n t i gây thi t h i cho bên mua ho c bên bán i n, khi phát hi n, s truy thu ho c thoái hoàn ti n i n. Trư ng h p không xác nh rõ th i i m áp d ng sai giá s tính v i th i gian là 12 tháng k t th i i m phát hi n tr v trư c. 7. Vi c mua, bán công su t ph n kháng th c hi n theo Thông tư liên t ch s 09/2001/TTLB-BCN-BVGCP ngày 31/10/2001 c a B Công nghi p - Ban V t giá Chính ph . 8. Trong Thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) "Bên mua i n" là t ch c, cá nhân có ký h p ng mua i n c a bên bán i n tr c ti p s d ng ho c bán l i cho t ch c, cá nhân khác. b) "Bên bán i n" là các ơn v bán i n trùc tiõp tõ lưíi i n quèc gia có gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c phân ph i và kinh doanh i n. II. GIÁ BÁN I N THEO C P I N ÁP, THEO TH I GIAN S D NG TRONG NGÀY 1. Giá bán i n theo c p i n áp Giá bán i n theo c p i n áp ư c áp d ng i v i t t c các bên mua i n và ư c quy nh t i Quy t nh s 215/Q -TTg, tr các bên mua i n theo giá bán l i n sinh ho t b c thang, giá bán buôn i n cho nông thôn, khu t p th , c m dân cư. Giá bán i n áp d ng c p i n áp nào thì h th ng o m i n ph i l p t phù h p v i c p i n áp ó. Ti n i n ư c tính theo s n lư ng tính toán ư c t h th ng o m i n, không c ng thêm b t c lo i chi phí nào. 2. Giá bán i n theo th i gian s d ng trong ngày.
 3. 2.1. Giá bán i n ư c quy nh theo th i gian s d ng i n trong ngày (dư i ây g i là hình th c ba giá). a) Th i gian s d ng i n trong ngày áp d ng hình th c ba giá ư c quy nh như sau: - Gi bình thư ng: t 04 gi 00 n 18 gi 00 (14 gi ) - Gi cao i m: t 18 gi 00 n 22 gi 00 (04 gi ) - Gi th p i m: t 22 gi 00 n 04 gi 00 (6 gi ) sáng ngày hôm sau. b) Giá bán i n theo hình th c ba giá ư c áp d ng v i các i tư ng sau: - Bên mua i n s d ng vào m c ích s n xu t và kinh doanh d ch v , ư c c p i n qua máy bi n áp chuyên dùng t 25 kVA tr lên ho c có s n lư ng i n s d ng trung bình ba tháng liên t c t 2000 kWh/tháng tr lên. - Bên mua i n s d ng vào m c ích bơm tư i tiêu ph c v s n xu t: lúa, rau màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh. c) Khuy n khích mua i n theo hình th c 3 giá i v i: + Khách hàng s dông i n vào m c ích s n xu t, kinh doanh d ch v có máy bi n áp và s n lư ng i n s d ng dư i m c quy nh nêu trên; + Khách hàng s d ng i n sinh ho t có m c s d ng trung bình ba tháng liên t c t 300 kWh/tháng tr lên; Bên bán i n có trách nhi m t o i u ki n, hư ng d n nh ng h này ư c l p công tơ ba giá. 2.2. Bên bán i n ph i chuNn b công tơ o m i n l p t cho bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c giá này. Trong khi bên bán i n chưa l p t công tơ ba giá thì áp d ng giá bán i n theo gi bình thư ng. 2.3. Trư ng h p công tơ o m i n b m t, ho t ng không chính xác (k c không chính xác v th i gian) ho c ng ng ho t ng thì s n lư ng i n s d ng ư c tính theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 40 Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02/08/2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n và giá bán i n ư c tính theo gi bình thư ng. 2.4. Trư ng h p bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá có các t ch c, cá nhân dùng chung công tơ không thu c i tư ng này thì bên bán i n ph i tách riêng công tơ c a các t ch c, cá nhân dùng chung thành h chính ký h p ng mua bán i n tr c ti p. N u vì i u ki n k thu t mà chưa tách riêng h p ng v i các t ch c, cá nhân s d ng i n chung công tơ thì bên bán i n l p công tơ ba giá cho các t ch c, cá nhân s d ng i n chung kh u tr i n năng theo th c t s d ng.
 4. Trư ng h p chưa l p ư c công tơ ba giá cho các h dùng chung ó thì bên mua i n ư c áp d ng giá i n gi bình thư ng. Ví d : Bên mua i n là Nhà máy A có máy bi n áp dung lư ng 560 kVA thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá nhưng có các t ch c, cá nhân dùng chung không thu c i tư ng này, bao g m: - Khu t p th nhà máy s d ng i n cho sinh ho t áp d ng giá bán buôn i n sinh ho t. - Trư ng d y ngh B áp d ng giá bán i n i v i cơ quan hành chính s nghi p. Các ơn v dùng chung này ư c l p công tơ ba giá kh u tr nên s n lư ng giá theo th i gian ngày c a nhà máy A ư c tính như sau: ơn v tính: kWh Gi bình Gi cao Gi th p thư ng i m i m 1. i n s d ng chung (theo công tơ) 7.856.000 2.150.000 3.450.000 2. i n s d ng c a trư ng d y ngh B 1.572.000 457.000 356.000 (theo công tơ) 3- i n s d ng vào sinh ho t (theo 560.800 349.400 175.000 công tơ) 4- i n s d ng c a nhà máy A (4 =1- 5.723.200 1.343.600 2.919.000 2-3) III. GIÁ BÁN I N THEO I TƯ NG S D NG 1. Giá bán i n cho s n xu t 1.1. Giá bán i n cho các ngành s n xu t bình thư ng: Áp d ng i v i t t c các bên mua i n s d ng vào s n xu t thu c các ngành sau: - Nông nghi p: tr ng tr t (k c i n ph c v cho tư i cây công nghi p, cây ăn qu nh ng di n tích không thu thu l i phí, th p sáng kích thích cây ăn qu cho năng su t cao); chăn nuôi gia súc, thu h i s n và các lo i chăn nuôi khác; s n xu t thu c b o qu n và ch ng d ch b nh; - Lâm nghi p; - Thu h i s n;
 5. - Khai thác m ; - Công nghi p; - Xây d ng; - Giao thông v n t i; - Văn phòng các T ng Công ty, Công ty qu n lý s n xu t kinh doanh áp d ng giá bán i n theo giá s n xu t c a ngành ngh tương ng; - Các kho ch a hàng hoá (thành phNm, bán thành phNm) ang trong quá trình s n xu t; - Các doanh nghi p ho t ng công ích; - Các ho t ng s n xu t khác; 1.2. Giá bán i n cho các ngành s n xu t c thù: a) Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu áp d ng i v i các bên mua i n s d ng vào m c ích bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau, màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh ( ay, cói, l c, ...), gi ng lúa, cây ăn qu , gi ng cây ăn qu có thu thu l i phí, k c i n s d ng t i văn phòng các cơ quan làm nhi m v qu n lý, khai thác các công trình thu l i. b) Giá bán i n cho các ngành s n xu t c thù khác áp d ng i v i các i tư ng sau: - Bên mua i n s n xu t nư c s ch (k c i n s d ng t i văn phòng kinh doanh nư c s ch) cung c p cho nhu c u tiêu dùng sinh ho t, s n xu t kinh doanh b o m các i u ki n như: Có gi y phép kinh doanh nư c s ch; bán nư c s ch sinh ho t cho c m dân cư theo giá quy nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trư ng h p bên mua i n là t ch c, cá nhân s n xu t nư c s ch thôn xã bán cho các h tiêu dùng, n u dùng i n sau công tơ t ng thì tính theo giá m c ích khác c a giá bán buôn cho nông thôn, n u s d ng i n theo h p ng riêng thì tính theo giá s n xu t nư c s ch. - Bên mua i n s d ng i n vào vi c bơm thoát nư c, tiêu úng và x lý nư c th i c a thành ph th xã. - Bên mua i n s d ng cho luy n thép, fero, clindon; s n xu t xút, u rê, qu ng tuy n apatit; ph t pho vàng, ch ư c áp d ng bi u giá này i v i s n lư ng i n dùng vào: luy n thép (k c các khâu ph tr cho luy n thép, luy n gang bao g m: n p li u lò luy n, thông gió, s n xu t ô xy trong khu liên h p); dây chuy n luy n fero, luy n clindon; dây chuy n s n xu t phân u rê, qu ng tuy n apatit, ph t pho vàng; dây chuy n s n xu t xút thương phNm n ng 30% tr lên.
 6. Không áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào các khâu khác ho c m c ích khác c a bên mua. 1.3. Giá bán i n cho khu công nghi p: Ban qu n lý khu công nghi p ký h p ng mua i n c a bên bán i n t i công tơ t ng, bán l i i n cho các t ch c, cá nhân s d ng i n n m trong khu công nghi p thì giá bán i n áp d ng như sau: a) Bên bán i n bán cho Ban qu n lý khu công nghi p t i công tơ t ng theo m c giá bán i n áp d ng cho các ngành s n xu t ư c quy nh t i Quy t nh s 215/Q - TTg (tr trư ng h p quy nh t i ti t b m c 1.3 dư i ây). b) Trong trư ng h p Ban qu n lý khu công nghi p mua i n t bên bán i n và bán l i i n cho các t ch c, cá nhân s d ng i n vào m c ích s n xu t n m trong khu công nghi p cùng m t c p i n áp: Bên bán i n bán cho Ban qu n lý khu công nghi p t i công tơ t ng theo m c giá bán i n áp d ng cho các ngành s n xu t quy nh t i Quy t nh s 215/Q -TTg tr lùi 2%. S n lư ng i n tính giá tr lùi căn c trên m c s n lư ng th c t s d ng hàng tháng c a khách hàng trong khu công nghi p mua cùng c p i n áp mà Ban qu n lý khu công nghi p mua t bên bán i n. c) Ban qu n lý khu công nghi p bán i n cho các h s d ng i n trong khu công nghi p theo úng bi u giá bán i n quy nh t i Quy t nh s 215/Q -TTg. Ví d : Ban qu n lý khu công nghi p A mua i n c a bên bán i n c p i n áp 110 KV bán l i cho các h s d ng i n vào s n xu t n m trong khu công nghi p thì: + Trư ng h p Ban qu n lý khu công nghi p A bán i n cho các h s n xu t bình thư ng trong khu công nghi p t i c p i n áp 6 kV: Giá Ban qu n lý khu công nghi p A thanh toán v i bên bán i n ư c tính như sau: Giá bán i n ( /kWh) - Gi bình thư ng 785 - Gi th p i m 425 - Gi cao i m 1.325 Ban qu n lý khu công nghi p A bán i n cho các h s n xu t bình thư ng trong khu công nghi p t i c p i n áp 6 kV như sau: Giá bán i n ( /kWh) - Gi bình thư ng 860 - Gi th p i m 480 - Gi cao i m 1.430 + Trư ng h p Ban qu n lý khu công nghi p A bán i n cho các h s n xu t bình thư ng trong khu công nghi p t i c p i n áp 110 kV:
 7. Giá Ban qu n lý khu công nghi p A thanh toán v i bên bán i n ư c tính như sau: Giá bán i n ( /kWh) - Gi bình thư ng 785 * 98% = 769,3 - Gi th p i m 425 * 98% = 416,5 - Gi cao i m 1.325 * 98% = 1.298,5 Ban qu n lý khu công nghi p A bán i n cho các h s n xu t bình thư ng trong khu công nghi p t i c p i n áp 110 kV như sau: Giá bán i n ( /kWh) - Gi bình thư ng 785 - Gi th p i m 425 - Gi cao i m 1.325 2. Giá bán i n cho các cơ quan hành chính s nghi p: 2.1. Giá bán i n cho cơ quan hành chính s nghi p: Giá bán i n cho cơ quan hành chính s nghi p áp d ng i v i bên mua i n là: - Các cơ quan hành chính Nhà nư c; ơn v s nghi p; ơn v l c lư ng vũ trang; t ch c chính tr ; chính tr - xã h i; các hi p h i ngh nghi p; - Các i s quán, cơ quan ngo i giao, văn phòng i di n c a các t ch c qu c t (không qu n lý kinh doanh); - Các ơn v ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, báo chí, th d c th thao (k c b bơi, qu n v t...); ài phát thanh, truy n hình; các nhà hát, công ty bi u di n; Công ty và r p chi u bóng, r p xi c, nhà văn hoá, thông tin, nhà thi u th thao; vi n b o tàng, nhà lưu ni m, tri n lãm, nhà tang l , ài hoá thân; - Ph n ư c c p kinh phí t ngân sách c a h i ch , ban qu n lý ch ; ph n ư c c p kinh phí t ngân sách c a các nhà khách, nhà ngh thu c các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Bên mua i n ph i cung c p nh ng văn b n pháp lý v s d ng kinh phí ngân sách làm cơ s xác nh tính giá theo t l . Ví d : Nhà khách s 8 Chu Văn An, Hà N i là ơn v thu c Văn phòng Chính ph : ph n ho t ng ư c c p kinh phí t Văn phòng Chính ph tính theo giá hành chính s nghi p, ph n ho t ng kinh doanh tính theo giá kinh doanh, d ch v theo t l . - Các cơ quan b o hi m y t , b o hi m xã h i. - Các cơ quan nghiên c u, thi t k , quy ho ch; d y ngh , d y h c (ngoài i tư ng ư c nêu i m 2.2 M c III c a Thông tư này).
 8. - Các t ch c, cơ quan phát hành sách, báo Trung ương và a phương (k c các c a hàng), cung c p thi t b trư ng h c, thi t b y t (k c các c a hàng), các t ch c ho t ng t thi n c a ngư i nư c ngoài. - Các cơ s tư v n, tr cơ s tư v n nêu t i i m 2.2 M c III c a Thông tư này. - Các kho d tr ư c c p có thNm quy n quy nh ch c năng d tr qu c gia thu c và không thu c C c d tr qu c gia. - Ngân hàng ph c v ngư i nghèo. - Các ban qu n lý d án. Các ho t ng s n xu t hàng hoá c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tính theo giá bán i n cho s n xu t; các ho t ng kinh doanh, d ch v c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tính theo giá bán i n cho kinh doanh. 2.2. Giá bán i n cho b nh vi n, nhà tr , m u giáo và trư ng ph thông: Áp d ng cho các i tư ng sau: - Nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông các c p: ti u h c, trung h c cơ s , ph thông trung h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên (ph n d y văn hoá ph thông), trư ng dân t c n i trú thu c m i lo i hình công l p, bán công và dân l p. - Các b nh vi n (k c ph n s n lư ng s d ng cho nhà tang l và t rác th i y t c a b nh vi n), cơ s khám, ch a b nh (k c ph n khám, ch a b nh c a trung tâm y t d phòng), cơ s i u dư ng, ph c h i ch c năng, i u tr b nh ngh ngh p, cơ s cai nghi n ma tuý, văn phòng tư v n: cai nghi n ma tuý, HIV, sinh có k ho ch. Các cơ s này ph i có quy t nh thành l p ho c có gi y phép hành ngh c a c p có thNm quy n. Trư ng h p không có quy t nh thành l p ho c gi y phép hành ngh c a c p có thNm quy n thì tính theo giá kinh doanh d ch v . 2.3. Giá bán i n cho chi u sáng công c ng: Áp d ng i v i bên mua i n s d ng vào m c ích chi u sáng công c ng ư ng ph ; công viên; ngõ xóm; n; chùa; nhà th ; di tích l ch s ã ư c x p h ng; nghĩa trang li t sĩ; khu t p th ho c c u thang nhà t p th ; thang máy khu chung cư; bơm nư c ph c v sinh ho t t i khu t p th c m dân cư. 3. Giá bán l i n sinh ho t: 3.1. Giá bán l i n tiêu dùng sinh ho t b c thang: a) Giá bán l i n tiêu dùng sinh ho t b c thang ư c áp d ng v i các h gia ình s d ng cho nhu c u sinh ho t có h p ng mua bán i n tr c ti p v i Bên bán i n. Ví d v cách tính ti n i n hàng tháng như sau:
 9. Trư ng h p 1: Bên mua i n trong tháng s d ng 60 kWh. S ti n Bên mua i n ph i tr là 36.300 , trong ó: + Ti n i n 60 kWh x 550 /kWh = 33.000 + Thu giá tr gia tăng (10%) = 3.300 Trư ng h p 2: Bên mua i n trong tháng s d ng 300 kWh S ti n Bên mua i n ph i tr là 323.950 , trong ó: - 100 kWh u tiên: 100 kWh x 550 /kWh = 55.000 - 50 kWh ti p theo: 50 kWh x 900 /kWh = 45.000 - 50 kWh ti p theo: 50 kWh x 1.210 /kWh = 60.500 - 100 kWh còn l i: 100 kWh x 1.340 /kWh = 134.000 T ng c ng ti n i n = 294.500 Thu GTGT 10% = 29.450 Trư ng h p 3: Bên mua i n trong tháng s d ng 470 kWh S ti n Bên mua i n ph i tr là 658.900 , trong ó: - 200 kWh u tiên: 200 kWh x 1.100 /kWh = 220.000 - 100 kWh ti p theo: 100 kWh x 1.340 /kWh = 134.000 - 100 kWh ti p theo: 100 kWh x 1.400 /kWh = 140.000 - 70 kWh còn l i: 70 kWh x 1.500 /kWh = 105.000 T ng c ng ti n i n = 599.000 Thu GTGT 10% = 59.900 b) Bên mua i n có các h s d ng i n dùng chung công tơ (có h khNu riêng) c n yêu c u bên bán i n l p t công tơ riêng cho t ng h s d ng ký h p ng mua bán i n tr c ti p. Trong khi bên bán i n chưa l p t ư c công tơ riêng cho t ng h s d ng, t m th i áp d ng như sau: bên mua i n g m dư i 10 h s d ng i n i v i th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành các thành ph và dư i 15 h s d ng i n i v i n i thành các thành ph thì áp d ng giá i n b c thang cho các h s d ng theo nguyên t c m c b c thang chung c a bên mua i n b ng m c i n năng t i a c a t ng b c thang quy nh trong bi u giá i n nhân v i s h s d ng i n dùng chung công tơ.
 10. Ví d : Bên mua i n g m 4 h s d ng i n mua i n qua m t công tơ o m i n, m c b c thang giá bán l i n sinh ho t tính như sau: Trư ng h p 1: T ng s n lư ng s d ng c a 4 h t 1.200 kWh tr xu ng - 100 kWh x 4 h = 400 kWh u tiên tính giá 550 /kWh - 50 kWh x 4 h = 200kWh ti p theo tính giá 900 /kWh - 50 kWh x 4 h = 200 kWh ti p theo tính giá 1210 /kWh - 100kWh x 4 h = 400 kWh ti p theo tính giá 1340 /kWh Trư ng h p 2: T ng s n lư ng s d ng c a 4 h trên 1.200 kWh - 200 kWh x 4 h = 800 kWh u tiên tính giá 1.100 /kWh - 100 kWh x 4 h = 400kWh ti p theo tính giá 1.340 /kWh - 100 kWh x 4 h = 400 kWh ti p theo tính giá 1.400 /kWh - T kWh th 1.601 tr lên tính theo giá 1.500 /kWh c) Bên mua i n g m m t h s d ng i n có nhi u h p ng mua bán i n sinh ho t (m i h p ng ư c l p m t công tơ riêng) s d ng i n vào sinh ho t t i m t a i m thì s n lư ng tính giá i n sinh ho t b c thang là t ng s n lư ng i n ghi ư c các công tơ t i a i m c a h ó. d) Trư ng h p sinh viên và ngư i lao ng thuê nhà (có th i h n thuê t 6 tháng tr lên) mà ch nhà là bên mua i n ký h p ng mua bán i n tr c ti p v i bên bán i n thì c 4 ngư i (căn c vào gi y ăng ký t m trú và h p ng thuê nhà có xác nh n c a a phương) tính là m t h s d ng i n áp d ng giá bán l i n sinh ho t b c thang. ) Trư ng h p Bên mua i n ký h p ng mua i n ph c v sinh ho t theo giá bán l i n sinh ho t b c thang, có ho t ng khác (s n xu t, kinh doanh...) dùng chung qua công tơ i n sinh ho t: n u tháng nào s n lư ng i n o m ư c t i công tơ nh hơn ho c b ng 50 kWh/h (có h khNu riêng) thì tính giá i n sinh ho t b c thang; n u l n hơn 50 kWh/h thì tính giá cho t ng m c ích s d ng i n theo t l ư c th hi n trong h p ng. Ví d : Bên mua i n ký h p ng mua i n ph c v sinh ho t theo giá bán l i n sinh ho t b c thang có ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v dùng chung qua công tơ o m i n sinh ho t. Trong h p ng th ng nh t gi a hai bên mua bán i n có t l i n sinh ho t là 80%, i n s n xu t là 10% và i n kinh doanh là 10%. + N u trong tháng h này s d ng 45 kWh/tháng thì tính 100% giá i n sinh ho t n c thang 100 kWh u tiên giá 550 /kWh. + N u trong tháng h này s d ng 150 kWh thì tính giá như sau:
 11. - S n lư ng i n tính giá sinh ho t b c thang: 150 kWh x 80% = 120 kWh + 100 kWh u tiên giá 550 /kWh + 20 kWh ti p theo giá 900 /kWh - S n lư ng i n tính giá s n xu t (895 /kWh): 150 kWh x 10% = 15 kWh; - S n lư ng tính giá kinh doanh (1.410 /kWh): 150 kWh x 10% = 15 kWh; e) Các khách hàng mua i n qua máy biõn áp riêng s dông vào môc ých sinh ho t thì týnh giá i n theo giá bán l i n sinh ho t. g) Trong trưêng h p bên bán i n d ch chuyón thêi ióm ghi ch sè công tơ (theo quy nh t i ióm c môc 1 iòu 37 Ngh nh 45/2001/N -CP) thì nh m c s n lư ng i n c a tõng b c thang giá i n s ư c iòu ch nh tương ng víi sè ngày d ch chuyón. 3.2. Giá bán i n sinh ho t theo th i gian ngày: Khuy n khích khách hàng s d ng i n sinh ho t thu c i tư ng quy nh t i i m 3.1 trên ây có m c s d ng trung bình ba tháng liên t c t 300 kWh/tháng tr lên mua i n theo hình th c ba giá. Bên bán i n có trách nhi m t o i u ki n, hư ng d n nh ng h này ư c l p công tơ ba giá. Bên bán i n có trách nhi m hư ng d n và có cơ ch khuy n khích i v i các khách hàng s d ng i n sinh ho t khác có nhu c u mua i n theo hình th c 3 giá. 4. Giá bán buôn i n: 4.1. Giá bán buôn i n cho nông thôn: - Giá bán i n ph c v cho sinh ho t nông thôn: áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào m c ích sinh ho t c a các h s d ng i n t i xã, h p tác xã, thôn, xóm, mua i n theo công tơ t ng t t i tr m bi n áp, không phân bi t tr m bi n áp c a Bên mua i n hay Bên bán i n, không phân bi t c p i n áp. - Giá bán i n ph c v cho các m c ích khác: áp d ng i v i lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t và bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh. S n lư ng i n tính theo m i lo i giá (sinh ho t, bơm nư c, m c ích khác) là s n lư ng i n tính toán ư c t h th ng o m i n t t i tr m bi n áp. Trư ng h p không có công tơ i n riêng cho t ng lo i giá thì căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th cho m i lo i giá và ưa vào h p ng mua bán i n. - Giá bán i n áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào bơm nư c t i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh theo t l t i công tơ t ng là giá bán i n bơm nư c tư i tiêu gi bình thư ng.
 12. - Trư ng h p bên mua i n có t tr ng s d ng i n vào m c ích khác (s n xu t, kinh doanh...) t 50% tr lên tính cho m t công tơ thì tính theo giá i n cho s n xu t v i c p i n áp tương ng quy nh t i Quy t nh s 215/Q -TTg tr lùi 10%. Ví d 1: Bên mua i n có công tơ i n t t i tr m bi n áp có c p i n áp 6 kV, c p i n sinh ho t cho 100 h dân nông thôn chi m 45% s n lư ng, bơm nư c tư i tiêu chi m 5% s n lư ng và i n ph c v cho m c ích khác chi m 50% s n lư ng tính theo giá như sau: + 45% s n lư ng i n tính theo giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn 390 /kWh. + 5% s n lư ng i n tính theo giá bơm nư c theo gi bình thư ng 600 /kWh. + 50% s n lư ng i n tính theo giá bán i n cho s n xu t tr lùi 10% là 774 /kWh (860 x 0,9 = 774). Ví d 2: Bên mua i n có công tơ i n t t i tr m bi n áp có c p i n áp 6 kV, c p i n cho sinh ho t c a 100 h dân nông thôn chi m 55% s n lư ng, bơm nư c tư i tiêu chi m 5% s n lư ng và i n ph c v cho m c ích khác chi m 40% s n lư ng tính theo giá như sau: + 55% s n lư ng i n áp giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn 390 /kWh. + 5% s n lư ng i n tính theo giá bơm nư c theo gi bình thư ng 600 /kWh. + 40% s n lư ng i n tính theo giá bán i n cho m c ích khác 730 /kWh. - Trư ng h p m t tr m bi n áp có xu t tuy n riêng cho các xã, h p tác xã, thôn, xóm khác ư c hư ng giá bán buôn thì c n b o m i u ki n công tơ o m i n t ng t t i tr m bi n áp. - Trư ng h p các tr m bi n áp c a nông trư ng, lâm trư ng v a c p i n cho cán b công nhân viên nông, lâm trư ng v a c p i n cho nông dân theo t ng tuy n không th c hi n ư c vi c o m riêng c a t ng i tư ng tính giá như sau: + Ph n s n lư ng i n c p cho khu t p th cán b công nhân viên tính theo giá bán buôn cho khu t p th , c m dân cư. + Ph n s n lư ng i n c p cho nông dân tính theo giá bán buôn i n nông thôn. - Trư ng h p các tr m bi n áp c a nông trư ng, lâm trư ng v a c p i n cho cán b công nhân viên nông, lâm trư ng v a c p i n cho nông dân xen k nhau không xác nh ư c i tư ng c th thì tính theo giá bán buôn i n nông thôn i v i i n sinh ho t; i v i i n s d ng c a m c ích khác tính theo giá m c ích khác c a khu t p th c m dân cư. 4.2. Giá bán buôn i n cho khu t p th , c m dân cư: - Giá bán i n ph c v sinh ho t áp d ng i v i s n lư ng i n ph c v sinh ho t c a:
 13. + C m dân cư, các khu t p th c a cơ quan (k c cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t ), xí nghi p, nhà máy, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, tr m, tr i... mà Bên mua i n g m t 10 h s d ng i n tr lên i v i: thôn, xóm, xã (không i u ki n bán buôn nông thôn); th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành các thành ph và t 15 h s d ng i n tr lên i v i thành ph . + Nhà t p th c a h c sinh, sinh viên, cơ quan, xí nghi p, l c lư ng vũ trang, cơ s dư ng lão, ngư i tàn t t, tr i tr m côi ... + Nhà c a ngư i tu hành n, chùa, nhà th .... - Giá bán i n cho các m c ích khác: áp d ng i v i lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t. Giá bán buôn i n cho khu t p th , c m dân cư ch áp d ng cho nh ng nơi mà Bên bán i n chưa có i u ki n bán l n h dân tiêu dùng. Nh ng nơi Bên bán i n có i u ki n bán l n t n h tiêu dùng i n mà khách hàng không ng ý mua l thì Bên bán i n ư c phép áp d ng giá bán l i n sinh ho t b c thang nhân theo s h s d ng i n th c t như quy nh t i i m b Kho n 3.1 M c III c a Thông tư này. 5. Giá bán i n cho kinh doanh: Giá bán i n cho kinh doanh áp d ng v i các i tư ng s d ng i n cho m c ích kinh doanh, d ch v bao g m: - Các Công ty, c a hàng, siêu th , cơ s kinh doanh thương nghi p bán buôn, bán l v t tư, hàng hoá k c các c a hàng bán thu c tr sâu, thu c thú y, gi ng cây, con; - Các cơ s kinh doanh ti n t g m ngân hàng thương m i, qu ti t ki m, công ty tài chính, công ty ch ng khoán; - Công ty truy n hình cáp, truy n hình s m t t; - Công ty x s thu c t t các các thành ph n kinh t ; - Các t ch c ho t ng b o hi m (tr b o hi m xã h i, b o hi m y t ); - Cơ s du l ch, c a hàng nhi p nh, vũ trư ng, c a hàng karaoke, massage; - C a hàng ăn u ng, gi i khát, u n tóc, gi t là, may o, r a ô tô, xe máy; - Ho t ng qu ng cáo theo nhu c u ho t ng c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v . - C a hàng s a ch a, tân trang ô tô, xe máy, phương ti n v n t i và hàng tiêu dùng; - Khách s n, nhà tr , nhà ngh , nhà khách c a các t ch c, cá nhân; nhà cho thuê ho c làm văn phòng do ch nhà ký h p ng mua i n;
 14. - i n dùng phòng bán vé, tr m giao nh n hàng, phòng i (k c s nh ch ) c a hàng, qu y bán hàng hoá thu c các sân bay, nhà ga, b n xe, b n c ng; - i n dùng các tr m thu phí giao thông, i m trông gi xe ôtô; - i n dùng các kho ch a hàng hoá trong quá trình lưu thông; - Văn phòng, tr s t ng công ty, công ty thu c m i thành ph n kinh t làm nhi m v qu n lý kinh doanh, d ch v ; - i v i các ho t ng bưu chính, vi n thông c a m i t ch c, cá nhân: Căn c vào m c ích s d ng i n xác nh i tư ng giá bán i n cho phù h p (s n xu t, kinh doanh hay cơ quan hành chính, s nghi p). Ví d : i n s d ng Nhà máy thi t b bưu i n thu c i tư ng giá s n xu t; i n s d ng Công ty v t tư bưu i n thu c i tư ng giá kinh doanh; i n s d ng Trư ng i h c Bưu chính vi n thông thu c i tư ng giá cơ quan hành chính, s nghi p. - Các t ch c, cá nhân v a s d ng i n vào s n xu t, v a s d ng i n vào kinh doanh trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông thì tính giá mua i n như sau: + Bưu i n các t nh Cao B ng, B c C n, L ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Gia Lai, Công Tum, c L c, c Nông: * 97% s n lư ng i n theo giá s n xu t. * 3% s n lư ng i n theo giá kinh doanh. + Văn phòng T ng Công ty Bưu chính và Vi n thông, Bưu i n các t nh thành ph ng Nai, Bà R a - Vũng T u, Hà N i, H i Phòng, à N ng, TP. H Chí Minh, các ơn v kinh doanh bưu chính, vi n thông khác: * 70% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t. * 30% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh. + Bưu i n các t nh còn l i, các Công ty Vi n thông liên t nh và Công ty Tem: * 90% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t. * 10% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n bi u giá i n ban hành theo Quy t nh 215/2004/Q -TTg ư c áp d ng t ngày 1/1/2005 trong ph m vi toàn qu c. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b .
 15. 2. T ng Công ty i n l c Vi t Nam và t t c các ơn v bán i n khác tri n khai th c hi n Thông tư này. 3. S Công nghi p ph i h p v i S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra vi c th c hi n giá bán i n, c bi t là giá bán i n sinh ho t nông thôn. 4. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh v B Công nghi p và B Tài chính k p th i xem xét, gi i quy t. Châu Hu C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản