Thông tư số 01/2006/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
86
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2006/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2006/TT-BNV về việc hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2006/TT-BNV

 1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2006/TT-BNV Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N CHI TI T VI C GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T CÔNG CH C TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn c Pháp l nh Cán b , công ch c và các văn b n hư ng d n thi hành; căn c i u 35 Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph , B N i v hư ng d n chi ti t vi c gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t công ch c trong các cơ quan hành chính nhà nư c (sau ây vi t t t là gi i quy t khi u n i) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n chi ti t vi c gi i quy t các khi u n i quy t nh k lu t công ch c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. Công ch c nói t i Thông tư này g m nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m vào m t ng ch công ch c ho c ư c giao gi m t công v thư ng xuyên trong các cơ quan nhà nư c trung ương, c p t nh, c p huy n; nh ng ngư i ư c tuy n d ng, giao gi m t ch c danh chuyên môn nghi p v thu c y ban nhân dân c p xã ư c quy nh t i i m c, i m h kho n 1 i u 1 Pháp l nh cán b , công ch c năm 1998 ã ư c s a i, b sung năm 2003. 2. Khi u n i i v i quy t nh k lu t c a th trư ng cơ quan nào thì th trư ng cơ quan ó có thNm quy n và trách nhi m gi i quy t; trong trư ng h p còn khi u n i ti p thì th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p có thNm quy n và trách nhi m gi i quy t. 3. Vi c gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t ph i m b o nguyên t c khách quan, dân ch , úng pháp lu t. 4. Trong quá trình gi i quy t khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i l n u ph i g p g i tho i tr c ti p v i công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i có quy n và nghĩa v có liên quan (n u có) làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a công ch c khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i; vi c g p g i tho i ph i ư c ti n hành công khai, dân ch . i v i gi i quy t khi u n i l n hai, vi c g p g i tho i tr c ti p ch th c hi n khi th y c n thi t. Trong trư ng h p khi u n i là v vi c ph c t p, kéo dài ho c phát hi n nh ng tình ti t m i có th làm thay i cơ b n n i dung v vi c khi u n i thì ngư i gi i quy t khi u n i ph i g p g , i tho i tr c ti p v i công ch c khi u n i ho c
 2. ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u, ngư i có quy n và l i ích có liên quan (n u có). Công ch c khi u n i ư c y quy n cho ngư i i di n theo pháp lu t tham gia g p g , i tho i. 5. Công ch c khi u n i ph i có năng l c hành vi y theo quy nh c a pháp lu t. N u công ch c khi u n i b b nh tâm th n ho c m c b nh khác ư c cơ quan y t t có thNm quy n k t lu n là không th nh n th c, làm ch ư c hành vi c a mình thì thông qua ngư i i ê n theo pháp lu t th c hi n quy n khi u n i. N u công ch c ang m au ho c có như c i m v th ch t ư c cơ quan y t có thNm quy n xác nh n không s c kh e th c hi n quy n khi u n i c a mình thì cũng ư c y quy n cho ngư i i di n theo pháp lu t th c hi n quy n khi u n i. 6. Th i hi u a) Th i hi u khi u n i l n u là 15 ngày k t ngày công ch c nh n ư c quy t nh k lu t; b) Th i hi u khi u n i l n hai là 10 ngày k t ngày công ch c nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i l n u. Th i hi u khi u n i l n hai i v i quy t nh k lu t bu c thôi vi c ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án là 30 ngày k t ngày công ch c nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i l n u; c) Trư ng h p công ch c g p tr ng i do m au, do g p thiên tai, i công tác, h c t p xa ho c có nh ng tr ng i khách quan khác mà không th th c hi n ư c quy n khi u n i theo úng th i hi u thì th i gian có tr ng i ó không tính vào th i hi u khi u n i. 7. Nh ng khi u n i quy t nh k lu t sau ây không ư c th lý gi i quy t a) Quy t nh k lu t không liên quan tr c ti p n quy n, l i ích h p pháp c a công ch c khi u n i; b) Công ch c khi u n i không có năng l c hành vi y mà không có ngư i i di n h p pháp; c) Ngư i i di n không h p pháp; d) Th i hi u khi u n i, th i hi u ti p ã h t mà không có lý do chính áng; ) Vi c khi u n i ã có quy t nh gi i quy t l n hai và không phát hi n thêm nh ng tình ti t có th làm thay i cơ b n n i dung c a quy t nh gi i quy t khi u n i ó; e) Khi u n i quy t nh k lu t bu c thôi vi c ã ư c Tòa án th lý gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t ho c ã có b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t c a Tòa án; g) Khi u n i n cơ quan không có thNm quy n gi i quy t.
 3. i v i nh ng trư ng h p không th lý nêu trên thì khi nh n ư c ơn khi u n i, trong th i h n 10 ngày cơ quan nh n ư c ơn ph i tr l i b ng văn b n cho công ch c có ơn khi u n i, trong ó có nêu rõ lý do vì sao khi u n i không ư c thy lý gi i quy t. Vi c tr l i ch th c hi n m t l n i v i nh ng ơn khi u n i không ư c th lý. II. QUY N, NGHĨA V C A CÔNG CH C KHI U N I, C A NGƯ I CÓ TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I M c 1: QUY N VÀ NGHĨA V C A CÔNG CH C KHI U N I 1. Quy n c a công ch c khi u n i a) T mình khi u n i ho c thông qua ngư i i di n theo pháp lu t khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi có căn c cho r ng quy t nh k lu t i v i mình là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình; b) Tr c ti p tham gia g p g , i tho i tr c ti p ho c y quy n cho ngư i i di n theo pháp lu t tham gia vi c g p g , i tho i v i ngư i gi i quy t khi u n i, ngư i có quy n và nghĩa v có liên quan (n u có); có quy n bi t các b ng ch ng mà ngư i có thNm quy n gi i quy t ưa ra làm căn c gi i quy t khi u n i; có quy n ưa ra nh ng b ng ch ng có liên quan n v vi c khi u n i và gi i trình ý ki n c a mình v b ng ch ng ó; c) ư c nh n văn b n c a ngư i có thNm quy n, l i ích h p pháp ã b xâm ph m do quy t nh k lu t trái pháp lu t gây ra (n u có), ư c b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. d) ư c khôi ph c quy n, l i ích h p pháp ã b xâm ph m do quy t nh k lu t trái pháp lu t gây ra (n u có), ư c b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t; ) ư c khi u n i ti p n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai n u không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u; công ch c b k lu t bu c thôi vi c, sau khi khi u n i mà ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u v n gi nguyên hình th c k lu t ó thì có quy n khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t l n hai ho c kh i ki n v án hành chính t i tòa án theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và pháp lu t v t t ng hành chính; e) Rút khi u n i trong b t kỳ giai o n nào c a quá trình gi i quy t khi u n i. 2. Nghĩa v c a công ch c khi u n i a) Khi u n i n úng ngư i có thNm quy n gi i quy t trong th i hi u pháp lu t quy nh; b) Có m t i tho i ho c y quy n cho ngư i i di n theo pháp lu t tham gia i tho i v n i dung khi u n i theo yêu c u c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i; trình bày trung th c s vi c, cung c p thông tin, tài li u cho ngư i gi i quy t
 4. khi u n i; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung trình bày và vi c cung c p các thông tin, tài li u ó; c) Ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t. M c 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I CÓ TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I 1. Quy n c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i a) Gi i quy t ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a mình b) Yêu c u công ch c, ngư i có quy n và nghĩa v liên quan có m t i tho i v n i dung khi u n i; c) Xác minh, trưng c u giám nh theo quy nh c a pháp lu t; d) ư c nh n quy t nh gi i quy t c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai. ) Ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai có quy n yêu c u ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u cung c p y h sơ v vi c khi u n i; có quy n yêu c u công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t, cơ quan, t ch c có liên quan cung c p thông tin, tài li u và nh ng b ng ch ng h p pháp liên quan n n i dung khi u n i. 2. Nghĩa v c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i a) Th lý ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a mình và thông báo b ng văn b n cho công ch c có khi u n i v vi c th lý gi i quy t. b) Gi i quy t ơn khi u n i thu c thNm quy n theo úng trình t , th t c và trong th i h n theo quy nh c a pháp lu t; c) G i quy t nh gi i quy t cho công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t và ngư i có thNm quy n gi i quy t l n hai; d) Gi i trình v quy t nh k lu t b khi u n i, cung c p các thông tin, tài li u liên quan khi cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n yêu c u; e) Ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t c a ngư i có thNm quy n gi i quy t l n hai; g) B i thư ng thi t h i, kh c ph c h u qu do quy t nh k lu t trái pháp lu t c a mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. III. TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I
 5. 1. Ngư i ng u t ch c tr c thu c S , Ban, ngành c a y ban nhân dân c p t nh và ngư i ng u t ch c tr c thu c y ban nhân dân c p huy n có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành theo phân c p. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có thNm quy n: a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành; b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà ngư i ng u t ch c tr c thu c y ban nhân dân c p huy n ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i. 3. Giám c S và tương ương có thNm quy n: a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành; b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà ngư i ng u t ch c tr c thu c S , Ban, ngành c a y ban nhân dân c p t nh ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có thNm quy n: a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành; b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c S và tương ương ã gi i quy t l n u nhưng còn khi u n i. 5. Th trư ng cơ quan thu c B , thu c cơ quan ngang B , thu c cơ quan thu c Chính ph có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành theo phân c p. 6. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có thNm quy n: a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành; b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà th trư ng cơ quan thu c B , thu c cơ quan ngang B , thu c cơ quan thu c Chính ph ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i. 7. B trư ng B N i v có thNm quy n: a) Gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t do mình ban hành; b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà th trư ng cơ quan thu c B N i v ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i. c) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i.
 6. d) Tham mưu, ki n ngh vi c gi i quy t các khi u n i quy t nh k lu t khác theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . IV. TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I M c 1: TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I 1. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh k lu t, n u công ch c không ng ý và khi u n i thì công ch c ho c ngư i i di n theo pháp lu t ph i g i ơn khi u n i kèm theo b n sao quy t nh k lu t và các tài li u liên quan (n u có) cho ngư i có thNm quy n gi i quy t. N i dung ơn khi u n i ph i nêu rõ: a) Ngày, tháng, năm khi u n i; b) H tên, a ch c a công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t; c) N i dung, lý do khi u n i và yêu c u c a công ch c khi u n i. ơn khi u n i ph i có ch ký c a công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t. 2. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t bi t. Cơ quan thanh tra ho c b ph n qu n lý nhân s cùng c p có trách nhi m giúp ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. 3. Ngư i gi i quy t khi u n i l n u có trách nhi m thông báo b ng văn b n v i công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i có quy n, l i ích liên quan, bi t th i gian, a i m, thành ph n, n i dung i tho i, ngư i ư c thông báo có trách nhi m n úng th i gian, a i m, thành ph n như trong thông báo. Vi c có m t c a công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t t i bu i i tho i là b t bu c. N u công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t v ng m t vì lý do khách quan nêu t i kho n 5 ph n I Thông tư này thì hoãn i tho i và th i gian hoãn không tính vào th i hi u gi i quy t khi u n i. N u vi c i tho i không th th c hi n ư c vì công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t c tình v ng m t khi ngư i có thNm quy n gi i quy t ã g i thông báo b ng văn b n l n th hai thì vi c gi i quy t khi u n i v n ư c ti p t c ti n hành theo quy nh c a pháp lu t. N i dung i tho i tr c ti p v i công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i có quy n, l i ích liên quan g m: a) Làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a công ch c khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i; n u th y c n thi t có th m i i di n t ch c chính tr - xã h i tham d .
 7. b) Khi i tho i, ngư i gi i quy t khi u n i l n u ph i nêu rõ n i dung c n i tho i, k t qu vi c xác minh n i dung v vi c khi u n i; ngư i tham gia i tho i có quy n phát bi u ý ki n, ưa ra nh ng b ng ch ng có liên quan n v vi c khi u n i và yêu c u c a mình. d) Vi c i tho i ph i ư c l p thành biên b n, biên b n ph i ghi rõ ý ki n c a nh ng ngư i tham gia, tóm t t k t qu v các n i dung ã ti n hành i tho i, biên b n ph i có ch ký c a ngư i tham gia; trư ng h p ngư i tham gia i tho i không ký xác nh n thì ph i ghi rõ lý do, biên b n này ư c lưu vào h sơ v vi c khi u n i. ) K t qu i tho i là m t trong các căn c làm cơ s cho vi c gi i quy t khi u n i. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày th lý gi i quy t ( i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t có th kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày k t ngày th lý gi i quy t), căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i c a cơ quan thanh tra ho c b ph n qu n lý nhân s cùng c p, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u ph i ban hành quy t nh khi u n i b ng văn b n. Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u ph i có các n i dung sau ây: a) Ngày, tháng, năm ra quy t nh; b) H tên, a ch c a công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t; c) N i dung khi u n i (ghi c th công ch c b k lu t khi u n i v v n gì. Ví d : khi u n i v n i dung quy t nh, v hình th c quy t nh, v thNm quy n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i…); d) K t qu thNm tra, xác minh c a cơ quan thanh tra ho c b ph n qu n lý nhân s cùng c p v n i dung khi u n i c a công ch c b k lu t; ) K t qu g p g , i tho i tr c ti p; e) Căn c pháp lu t gi i quy t khi u n i; g) K t lu n v t ng v n c th trong n i dung khi u n i c a công ch c b k lu t; h) Gi nguyên, s a i, h y b m t ph n hay toàn b quy t nh k lu t công ch c b khi u n i; gi i quy t các v n c th trong n i dung khi u n i c a công ch c b k lu t; i) Vi c b i thư ng thi t h i (n u có); k) Ph i ghi rõ ây là quy t nh gi i quy t khi u n i l n u, công ch c có quy n khi u n i l n hai n ngư i có thNm quy n gi i quy t ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án. Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u ph i ư c công b công khai và g i cho công ch c ã khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan trong th i h n ch m nh t là 7 ngày, k t ngày ban hành quy t nh.
 8. 5. Vi c gi i quy t khi u n i l n u ư c l p thành h sơ. H sơ gi i quy t khi u n i l n u bao g m: a) ơn khi u n i quy t nh k lu t c a công ch c g i n ngư i có thNm quy n gi i quy t; b) Biên b n g p g , i tho i tr c ti p; biên b n thNm tra, xác minh, k t lu n c a cơ quan thanh tra ho c b ph n qu n lý nhân s cùng c p; k t qu giám nh (n u có); c) Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u; d) Các tài li u khác có liên quan. H sơ gi i quy t khi u n i l n u ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p công ch c b k lu t không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u và ti p t c khi u n i ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án thì h sơ ó ph i ư c chuy n cho ngư i có thNm quy n gi i quy t l n hai ho c Tòa án có thNm quy n gi i quy t khi có yêu c u. M c 2: TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I L N HAI 1. Khi nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i l n u, trong th i h n 10 ngày k t ngày công ch cnh n ư c quy t nh n u công ch c không ng ý và ti p t c khi u n i thì công ch c ho c ngư i i di n theo pháp lu t ph i g i ơn kèm theo b n sao quy t nh gi i quy t khi u n i trư c ó và các tài li u liên quan (n u có) cho ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai. N i dung ơn khi u n i l n hai g m: a) Ngày, tháng, năm khi u n i; b) H tên, a ch c a công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t; c) N i dung, lý do khi u n i và yêu c u c a công ch c khi u n i. ơn khi u n i ph i do công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t ký tên và không ư c s d ng b n photocopy. 2. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a mình, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t và ngư i gi i quy t khi u n i trư c ó bi t. Cơ quan thanh tra ho c b ph n qu n lý nhân s cùng c p có trách nhi m giúp ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai th c hi n nh ng th t c nói trên. 3. Ngư i gi i quy t khi u n i l n hai có quy n yêu c u công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i gi i quy t khi u n i l n u, cơ quan, t ch c h u quan căn c thông tin, tài li u và nh ng b ng ch ng liên quan n n i dung khi u
 9. n i. Ngư i gi i quy t khi u n i l n u có trách nhi m chuy n toàn b h sơ v khi u n i cho ngư i gi i quy t khi u n i l n hai. 4. Trư ng h p vi c t ch c g p g , i tho i tr c ti p là b t bu c thì trình t , th t c g p g , i tho i tr c ti p ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 m c I ph n IV c a Thông tư này. 5. Trên cơ s các thông tin, tài li u, biên b n i tho i tr c ti p (trong trư ng h p b t bu c t ch c i tho i), k t lu n, ki n ngh c a cơ quan thanh tra ho c b ph n qu n lý nhân s cùng c p v vi c gi i quy t khi u n i và nh ng b ng ch ng h p pháp khác v n i dung khi u n i, trong th i h n 30 ngày k t ngày th lý gi i quy t ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai ph i ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i; i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, k t ngày th lý gi i quy t. 6. i v i nh ng khi u n i quy t nh k lu t ph c t p thu c thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân c p t nh thì trư c khi ban hành quy t nh gi i quy t, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i tham gia ý ki n c a B N i v . B N i v có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ngh . 7. Ban hành quy t nh khi u n i l n hai. Căn c quy nh c a pháp lu t và trên cơ s các thông tin, tài li u, biên b n i tho i tr c ti p (trong trư ng h p b t bu c t ch c i tho i), k t lu n, ki n ngh c a cơ quan thanh tra cùng c p v vi c gi i quy t khi u n i và nh ng b ng ch ng h p pháp khác v n i dung khi u n i, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai. Quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai bao g m nh ng n i dung cơ b n sau: a) Ngày, tháng, năm ra quy t nh; b) H và tên, a ch c a công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t; c) N i dung khi u n i (ghi c th công ch c b k lu t khi u n i v v n gì. Ví d : khi u n i v n i dung quy t nh, v hình th c quy t nh, v thNm quy n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i…); d) K t qu thNm tra, xác minh c a cơ quan thanh tra ho c b ph n qu n lý nhân s cùng c p v n i dung khi u n i c a công ch c b k lu t. ) K t qu g p g , i tho i tr c ti p (n u có); e) Căn c pháp lu t gi i quy t khi u n i; g) K t lu n v t ng v n c th trong n i dung khi u n i c a công ch c b k lu t và vi c gi i quy t c a ngư i gi i quy t khi u n i trư c ó;
 10. h) Gi nguyên, s a i, h y b ho c yêu c u s a i, h y b m t ph n hay toàn b quy t nh k lu t công ch c b khi u n i, gi i quy t các v n c th trong n i dung khi u n i c a công ch c b l lu t; i) Vi c b i thư ng thi t h i (n u có) Quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai ph i ư c g i cho công ch c có ơn khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i l n u, ngư i có quy n, l i ích liên quan trong th i h n 7 ngày, k t ngày ban hành. Quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ư c g i cho T ng Thanh tra và B trư ng B N i v . Ngư i ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai ph i công b công khai quy t nh i v i công ch c khi u n i ho c ngư i i di n theo pháp lu t và ngư i gi i quy t khi u n i l n u, ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan. 8. Vi c gi i quy t khi u n i l n hai ph i ư c l p thành h sơ. H sơ gi i quy t khi u n i l n hai bao g m: a) ơn khi u n i c a công ch c b x lý k lu t g i n ngư i có thNm quy n gi i quy t l n hai; b) Toàn b h sơ v vi c gi i quy t khi u n i l n u do ngư i gi i quy t khi u n i l n u chuy n n; c) Biên b n g p g , i tho i tr c ti p (trong trư ng h p b t bu c), biên b n thNm tra, xác minh, k t lu n c a cơ quan thanh tra cùng c p, k t qu giám nh (n u có); d) Quy t nh gi i quy t khi u n i; ) Các tài li u khác có liên quan. H sơ gi i quy t khi u n i l n hai ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. 9. Hi u l c c a quy t nh gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t công ch c a) Quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t ph i ư c t t c các bên liên quan ch p hành nghiêm ch nh; b) N u quy t nh gi i quy t khi u n i k t lu n quy t nh x lý k lu t công ch c là oan thì ch m nh t là 30 ngày k t ngày quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c, ngư i ng u cơ quan nơi công ch c làm vi c có trách nhi m công b công khai k t lu tn trên n toàn th cán b , công ch c ng th i ph i có trách nhi m b i hoàn nh ng quy n l i chính áng i v i công ch c b k lu t oan theo quy nh c a pháp lu t;
 11. c) Trư ng h p ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i k t lu n vi c x lý k lu t công ch c ti n hành không úng quy nh v n i dung, hình th c, quy trình x lý thì ngư i có thNm quy n ký quy t nh k lu t ph i ra quy t nh h y b quy t nh x lý k lu t, ng th i ch o ngư i ng u cơ quan qu n lý công ch c t ch c l i vi c xem xét k lu t công ch c theo úng quy nh. V. T CH C TH C HI N 1. B trư ng, Th trư ng cu ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này; 2. nh kỳ 6 tháng m t l n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p tình hình gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t công ch c g i v B N i v ki m tra, gi i quy t theo thNm quy n và t ng h p, báo cáo Thanh tra Chính ph và Th tư ng Chính ph . 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 4. Trong quá trình th c hi n Thông tư n u có gì vư ng m c, ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B N i v xem xét s a i, b sung./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Trung ương; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Quang Trung - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT, TT (2b)
Đồng bộ tài khoản