Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 về việc hướng dẫn cấp và quản lý phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB thuộc khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào nội địa Việt Nam do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XĂ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/TT-BCA-C11 Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N C P VÀ QU N LÝ PHÙ HI U KI M SOÁT HO T Đ NG C A XE Ô TÔ MANG BI N S 74LB THU C KHU KINH T – THƯƠNG M I Đ C BI T LAO B O T NH QU NG TR VÀO N I Đ A VI T NAM. Căn c Đi u 48, 49 Lu t Giao thông đư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh đ nh s 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Quy t đ nh s 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch Khu kinh t - Thương m i đ c bi t Lao B o, t nh Qu ng Tr ; Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 4434/VPCP-KTTH ngày 09/3/2007 c a Văn phòng Chính ph ; B Công an hư ng d n vi c c p Phù hi u ki m soát ho t đ ng c a xe ô tô mang bi n s 74LB thu c Khu kinh t - Thương m i đ c bi t Lao B o, t nh Qu ng Tr vào ho t đ ng trong n i đ a Vi t Nam như sau: 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n vi c c p Phù hi u ki m soát ho t đ ng c a xe ô tô mang bi n s 74LB thu c Khu kinh t - Thương m i đ c bi t Lao B o, t nh Qu ng Tr (sau đây g i t t là xe 74LB) vào n i đ a Vi t Nam trong th i h n không quá ba mươi (30) ngày, k t ngày đư c cơ quan H i quan Qu ng Tr làm th t c t m nh p, tái xu t. 2. Cơ quan c p Phù hi u ki m soát Công an t nh Qu ng tr có trách nhi m ch đ o cơ quan đăng ký xe 74LB t ch c c p và tr c ti p dán Phù hi u ki m soát theo quy đ nh t i Thông tư này ( theo m u s 01). Không thu l phí c p Phù hi u ki m soát. 3. Quy đ nh v vi c c p và dán Phù hi u ki m soát 3.1. T ch c, cá nhân khi đ n làm th t c xin c p Phù hi u ki m soát ph i có các gi y t sau: - Đăng ký xe 74LB c a xe xin vào ho t đ ng trong n i đ a; - T khai phương ti n v n t i đư ng b t m nh p, tái xu t theo m u quy đ nh c a B Tài chính do cơ quan H i quan Qu ng Tr c p; - Ch ng minh nhân dân ho c H chi u ho c gi y t có giá tr thay Ch ng minh nhân dân; 3.2. Cơ quan c p Phù hi u ki m soát có trách nhi m ki m tra, đ i chi u v i danh sách xe 74LB đang qu n lý, ghi vào S theo dõi (theo m u s 02) và c p Phù hi u ki m soát cho xe ngay trong ngày. 3.3. Phù hi u ki m soát ph i đư c dán phía trong góc trên, bên ph i kính trư c c a xe. 4. Qu n lý h sơ c p Phù hi u ki m soát Gi y c p Phù hi u ki m soát xe 74LB (m u s 01) và S theo dõi xe ô tô 74LB vào n i đ a Vi t Nam ho t đ ng (m u s 02) ph i đánh s th t t 1 đ n h t, đóng thành quy n và qu n lý theo quy đ nh v ch đ h sơ c a B Công an. 5. Ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m 5.1. Ngư i đi u khi n xe 74LB đư c c p Phù hi u ki m soát lưu hành trong n i đ a Vi t Nam, khi tham gia giao thông ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t v giao thông đư ng b ; khi C nh sát giao thông đư ng b ho c cơ quan ch c năng ti n hành ki m tra, ki m soát, thì ngư i đi u khi n phương ti n đó ngoài vi c xu t trình các gi y t theo quy đ nh hi n hành còn ph i xu t trình T khai t m nh p, tái xu t phương ti n v n t i do cơ quan H i quan có th m quy n c p. 1
  2. 5.2. M i trư ng h p xe 74LB tham gia giao thông trong n i đ a Vi t Nam mà không có Phù hi u ki m soát ho c Phù hi u ki m soát h t th i h n ho c có hành vi làm gi Phù hi u này ho c có các hành vi vi ph m pháp lu t khác đ u ph i đư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Xe ô tô mang bi n s 74LB không ph i c p đăng ký t m th i theo quy đ nh t i đi m 1.7 m c D ph n II Thông tư 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 c a B Công an. T ng c c C nh sát có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - Đư ng s t, Giám đ c Công an các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn ho c n y sinh vư ng m c c n báo cáo v B (qua T ng c c C nh sát) đ có hư ng d n k p th i./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ; (Đ TRUNG TƯ NG - Các Phó Th tư ng Chính ph ; (báo - Đ/c B trư ng B Công an; (cáo - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website c a Chính ph ; Tr n Đ i Quang - Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các T ng c c, các đơn v tr c thu c B trư ng BCA; - Lưu: VT, C11. 2
  3. M u 01 (BH theo Thông tư s 01/2008/TT-BCA-C11 ngày 22/02/2008 c a B Công an) 3
  4. Gi i thích m u 01: 1. Kích thư c c a Phù hi u: 9 cm x 9 cm 2. Bi n s xe: Ghi bi n s đăng ký xe (Ví d : 74LB - 0017) 3. Ch s 02: Là tháng; ch s 2008 là năm c p Phù hi u ki m soát 4. Có giá tr t ngày...đ n ngày…: Ghi th i h n đư c phép ho t đ ng trong n i đ a 5. S :…..ngày c p: / /2008: S …: Ghi theo s th t c p Phù hi u trong năm (riêng ph n cu ng Gi y c p phù hi u ki m soát xe 74 LB…lưu t i cơ quan c p: M c S Phù hi u ghi s th t c p/tháng c p; ví d : 115/02, s 115 là s th t c p, 02 là tháng c p Phù hi u) 6. Màu s c c a Phù hi u: N n tr ng, ch và s màu đen. 7. Đóng d u giáp lai c a cơ quan c p Phù hi u ki m soát vào v trí gi a hai ph n: Ph n lưu t i cơ quan c p và Ph n Phù hi u ki m soát dán t i xe M u 02 (BH theo Thông tư s 01/2008/TT-BCA-C11 ngày 22/02/2008 c a B Công an) S THEO DÕI XE Ô TÔ 74LB VÀO N I Đ A VI T NAM HO T Đ NG Đư c phép t m nh p, tái xu t phù hi u CBCS làm T khai PTVT Đ.B t m nh p, tái Ngày, Ngày, ki m soát th t c c p Ghi STT Tên ch phương ti n Bi n s xe xu t (S ; ngày, tháng c p c a cơ tháng t m tháng tái (S ; ngày, phù hi u chú quan H i quan) nh p xu t tháng c p) (ký tên) 4
Đồng bộ tài khoản