Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Thông tư số 01/2011/TT-Bộ nội vụ - Hướng dẫn về thể thức trình bày văn bản

Chia sẻ: | Ngày:

1
1.239
views

Thông tư thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản, đươc áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội , tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng và trong nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan , tổ chức) ...

Thông tư số 01/2011/TT-Bộ nội vụ - Hướng dẫn về thể thức trình bày văn bản
Nội dung Text

 1. .vn am ietn atV .Lu www
 2. .vn am ietn atV .Lu www
 3. .vn am ietn atV .Lu www
 4. .vn am ietn atV .Lu www
 5. .vn am ietn atV .Lu www
 6. .vn am ietn atV .Lu www
 7. .vn am ietn atV .Lu www
 8. .vn am ietn atV .Lu www
 9. .vn am ietn atV .Lu www
 10. .vn am ietn atV .Lu www
 11. .vn am ietn atV .Lu www
 12. .vn am ietn atV .Lu www
 13. .vn am ietn atV .Lu www
 14. .vn am ietn atV .Lu www
 15. .vn am ietn atV .Lu www
 16. .vn am ietn atV .Lu www
 17. .vn am ietn atV .Lu www
 18. .vn am ietn atV .Lu www
 19. .vn am ietn atV .Lu www
 20. .vn am ietn atV .Lu www
Đồng bộ tài khoản