Thông tư số 01-TBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
6
download

Thông tư số 01-TBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01-TBXH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01-TBXH

 1. B LAO NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ c l p - T do - H nh phúc H I ******** ******** S : 01-TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 1988 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH XÃ H I S 01-TBXH NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 1988 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH 217-H BT C A H I NG B TRƯ NG V LAO NG TI N LƯƠNG VÀ XÃ H I Căn c ph n VIII v lao ng - ti n lương và xã h i c a quy nh v các chính sách i m i k ho ch hoá và h ch toán kinh doanh xã h i ch nghĩa i v i xí nghi p qu c doanh theo quy t nh s 217/H BT ngày 14-11-1987 c a H i ng B trư ng, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I- CH H P NG LAO NG ( I U 47) T nay, xí nghi p qu c doanh th c hi n vi c chuy n d n t ng bư c ch tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c sang ch h p ng lao ng. - i v i s lao ng tuy n m i t nay v sau (k c h c sinh t t nghi p các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, trư ng d y ngh và cán b qu n lý) u th c hi n ch h p ng lao ng. - i v i s lao ng ang làm vi c xí nghi p theo ch h p ng lao ng cũ ho c t m tuy n, nay xí nghi p còn có nhu c u s d ng thì ký k t l i và th c hi n ch h p ng lao ng theo thông tư này. - i v i công nhân viên ch c trong biên ch hi n nay, xí nghi p căn c vào i u ki n c th mà th c hi n vi c chuy n t ng ngư i, t ng b ph n ho c toàn b (tr giám c, phó giám c, k toán trư ng) sang ch h p ng lao ng. Trư ng h p 2 và 3 nói trên, ơc c ng d n th i gian công tác trư c ó. 1- N i dung h p ng lao ng H p ng lao ng là s tho thu n b ng văn b n gi a giám c xí nghi p và ngư i lao ng vè nghĩa v và quy n l i, v trách nhi m và quy n h n c a 2 bên trong quá trình lao ng do giám c và ngư i lao ng ký k t theo m u ính kèm thông tư này. Trong b n h p ng, ngư i lao ng cam k t hoàn thành công vi c ư c ký k t trong b n h p ng v s lư ng và ch t lư ng quy nh, ch p hành k lu t lao ng, n i quy xí nghi p, quy trình an toàn lao ng và các quy ch khác c a xí nghi p; Giám c xí nghi p cam k t b o m các i u ki n c n thi t ngư i lao ng hoàn thành công vi c ã ký k t trong h p ng, b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng, ch
 2. b o h lao ng và các chính sách, ch khác c a Nhà nư c i v i ngư i lao ng. 2- Hình th c h p ng lao ng Tuỳ theo tính ch t s n xu t - kinh doanh, giám c xí nghi p và ngư i lao ng tho thu n ký k t theo các hình th c h p ng lao ng sau ây: - H p ng lao ng không th i h n, áp d ng i v i nh ng công vi c n nh lâu dài, òi h i ngư i lao ng ph i có trình , chuyên môn k thu t, tay ngh và nh ng kinh nghi m ư c tích lu trong lao ng. Hình th c h p ng này ch y u th c hi n i v i nh ng ngư i ã qua các trư ng l p ào t o, ho c nh ng ngh truy n th ng (không qua trư ng l p ào t o) có k thu t và tay ngh cao mà xí nghi p có nhu c u. - H p ng lao ng có th i h n áp d ng i v i nh ng công vi c xác nh ư c th i gian hoàn thành t 1 năm n 5 năm. i v i hai hình th c h p ng lao ng trên ây, hàng năm giám c xí nghi p và ngươì lao ng rà soát vi c th c hi n h p ng tho thu n vi c ti p t c ho c ch m d t h p ng. -H p ng lao ng theo v , theo vi c dư i 1 năm. 3- Tiêu chuNn ngư i lao ng ư c ký k t h p ng lao ng - Có quy n công dân, t nguy n làm vi c. - Có trình phù h p v i công vi c c a xí nghi p. - Có s c kho và t 18 tu i. C m s d ng lao ng dư i 18 tu i làm các công vi c n ng nh c, c h i có nh hư ng n s phát tri n th l c và trí l c; nh ng công vi c khác, xí nghi p có th s d ng lao ng dư i 18 tu i, nhưng ph i ư c s tho thu n c a U ban nhân dân huy n và c p tương ương nơi xí nghi p óng. 4- Th t c ký k t h p ng lao ng - Trư c khi ký k t h p ng lao ng, giám c xí nghi p có trách nhi m: + Gi i thi u cho ngư i lao ng hi u rõ n i dung và yêu c u công vi c s làm; nh ng trư ng h p có th i u ng t m th i sang làm vi c khác, nơi khác, th i h n c a h p ng, i u ki n lao ng, quy trình an toàn lao ng, k lu t lao ng và n i quy xí nghi p; m c ti n lương và hình th c tr lương, tr thư ng; các chính sách ch khác mà ngư i lao ng ư c hư ng. + Ki m tra s c kho , trình ngh nghi p, t ch c làm th . Th i gian làm th không quá 30 ngày. Th i gian làm th không quá 30 ngày. Ti n công trong th i gian làm th do giám c và ngư i lao ng tho thu n.
 3. - Ngư i lao ng có trách nhi m n p cho xí nghi p gi y xin vi c làm; b n lý l ch ư c U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi cư trú ch ng nh n; gi y ch ng nh n s c kho ; văn b ng ho c gi y ch ng nh n trình văn hoá, chuyên môn. i v i ngư i ã có s lao ng thì ch n p cho xí nghi p gi y xin vi c làm và gi y ch ng nh n s c kho . - H p ng lao ng ư c ký k t theo m u quy nh có ch ký c a hai bên, làm thành hai b n, giám c xí nghi p gi m t b n, ngư i lao ng gi m t b n. 5- Chính sách,ch i v i ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng: a) Ngư i lao ng làm vi c theo hình th c h p ng lao ng không th i h n và h p ng lao ng có th i h n t 1 năm tr lên ư c hư ng các ch ti n lương, ti n thư ng, ph c p, tr c p, b o h lao ng, b o hi m xã h i, phúc l i t p th , ư c mua lương th c th c phNm... ư c khen thư ng, b t, nâng b c lương, ngh phép năm, ngh vi c riêng, h c t p....theo ch i v i công nhân viên ch c Nhà nư c. ư c c p s lao ng làm căn c th c hi n các chính sách, ch i v i ngư i lao ng. Khi v hưu ho c m t s c lao ng thì ư c c ng d n nh ng th i gian làm vi c trong các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c trư c ó tính quy n l i b o hi m xã h i (tr trư ng h p ã quy nh i m 4, m c III trong các thông tư này). b) Ngư i lao ng làm vi c theo hình th c h p ng theo v , theo vi c dư i 1 năm ư c hư ng: - Ti n công do hai bên tho thu n, nhưng m c ti n công không ư c th p hơn m c lương t i thi u c a Nhà nư c quy nh. - Cơ s tính m c ti n công bao g m lương c p b c, ph c p lương: chênh l ch giá sinh ho t theo vùng (n u có) như công nhân viên ch c; b o hi m xã h i và các ph phí khác, Lương c p b c và ph c p cu Nhà nư c ư c xác nh; chênh l ch giá ư c xác nh trên cơ s giá b o m kinh doanh thương nghi p c a t ng a phương tr ph n giá ã tính trong lương. B o hi m xã h i và ph phí khác ư c tính t 25% n 30% lương c p b c. N u th c hi n tr lương theo s n phNm thì l y ti n công này chia cho nh m c s n lư ng ho c nh m c th i gian xác nh ơn giá tr lương. Ti n công ư c h ch toán vào giá thành s n phNm. - Ngoài ti n công, ngư i lao ng còn ư c hư ng các ch ti n thư ng, ch b i dư ng ca 3, ăn gi a ca, ph c p làm êm, làm thêm gi , b i dư ng b ng hi n v t (n u có). Xí nghi p có trách nhi m trang b d ng c làm vi c và phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng. Khi ch m d t h p ng, ngư i lao ng ph i tr l i cho xí nghi p các trang b ã c p. N u ngư i lao ng t túc các trang b trên thì xí nghi p thanh toán hao mòn do hai bên tho thu n. II- TUY N CH N LAO NG ( I U 45, 46). 1- T ng th i kỳ k ho ch, xí nghi p căn c vào nhi m v s n xu t - kinh doanh và các nh m c lao ng, tiêu chuNn nh biên xác nh nhu c u lao ng. Trên cơ s ó, xí nghi p xác nh nhu c u lao ng b sung và xây d ng k ho ch tuy n thêm lao ng theo 3 hình th c h p ng lao ng. K ho ch tuy n thêm lao ng ng th i v i phương án k ho ch hoàn ch nh ã quy nh t i i u 4 c a b n quy nh kèm theo
 4. Quy t nh s 217/H BT ngày 14-11-1987 c a H i ng B trư ng U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương (qua S Lao ng - Thương binh và xã h i) nơi xí nghi p óng hư ng d n ngu n tuy n và l p k ho ch cân i các nhu c u thi t y u cho ngư i lao ng. Sau m t tháng k t ngày nh n ư c báo cáo k ho ch, n u U ban không tr l i xí nghi p ư c th c hi n vi c tuy n ch n lao ng theo k ha ch ã báo cáo. K t qu tuy n ch n, xí nghi p ph i báo cáo v i U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương (qua S Lao ng - Thương binh và xã h i ) gi i quy t các quy n l i cho ngư i lao ng như ăng ký h khNu, lương th c, th c phNm ... Trong kỳ k ho ch, n u phát sinh nhi m v t xu t c n thêm lao ng theo hình th c h p ng lao ng theo v , theo vi c. 2- Theo s hư ng d n c a cơ quan lao ng v a bàn tuy n, xí nghi p tr c ti p tuy n ch n ho c ký h p ng v i cơ quan lao ng tuy n ch n theo yêu c u c a xí nghi p. Xí nghi p có quy n t ch i không nh n nh ng ngư i do các ngành, các c p k c cơ quan lao ng gi i thi u n, n u ngư i ó không tiêu chuNn ho c xí nghi p không có nhu c u. Trư c khi tuy n thêm lao ng, xí nghi p c n niêm y t công khai s lư ng và tiêu chuNn t p th lao ng trong xí nghi p bi t và khi ti n hành ký k t h p ng lao ng theo hình th c h p ng lao ng không th i h n và có th i h n t 1 năm tr lên c n l y ý ki n c a H i ng xí nghi p. V a bàn tuy n, lao ng ph thông thì tuy n ngư i a phương s t i là ch y u; trư ng h p c n lao ng k thu t; lao ng có tay ngh cao, chuyên môn gi i và nh ng ngh mà a phương s t i không áp ng ư c thì xí nghi p ư c tuy n t nơi khác n. Nh ng xí nghi p óng các t nh mi n núi phía B c, Tây Nguyên, vùng kinh t m i dư c tuy n v ho c ch ng, con em các t nh khác n k c ngư i làm nông nghi p. V i tư ng, căn c tiêu chuNn, xí nghi p tuy n ch n theo các th t sau ây: - Ngư i ang làm vi c theo h p ng lao ng t i xí nghi p. - Ngư i trong biên ch t nơi khác i u ch nh n. - H c sinh t t nghi p các trư ng ào t o chính quy, h c sinh t t nghi p các trư ng l p ào t o t i xí nghi p, lao ng h p tác v i nư c ngoài ã hoàn thành nhi m v . - Con ngư i lao ng trong xí nghi p. - Lao ng ph thông khác. Các i tư ng trên, trư c h t ưu tiên tuy n ch n thương binh còn kh năng lao ng, v , ch ng, con c a li t sĩ ho c c a thương binh n ng; gia ình có công v i cách m ng; b i, thanh niên xung phong ã hoàn thành nhi m v tr v . Riêng i v i lao ng thành ph , th xã thì chú ý ngư i chưa có vi c làm ã ăng ký yêu c u s p x p vi c làm.
 5. 3- Xí nghi p ph i thư ng xuyên thay i a bàn ho t ng như xây d ng cơ b n, giao thông v n t i, a ch t ... khi di chuy n m t b ph n lao ng n làm vi c nơi khác ngoài a phương c a xí nghi p óng, xí nghi p ph i báo cáo trư c v i U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu thu c Trung ương (qua S Lao ng - Thương binh và xã h i) v s lư ng ngư i và th i gian công tác U ban cân i các nhu c u thi t y u cho ngư i lao ng. Khi di chuy n, xí nghi p ư c ưa lao ng k thu t theo; còn lao ng ph thông thì tuy n t i ch , trư ng h p t i ch không áp ng ư c, xí nghi p m i ưa lao ng ph thông n. a phương s t i có trách nhi m gi i quy t m i ch cho lao ng c a xí nghi p như ăng ký h khNu t m trú, bán lương th c, th c phNm, hàng tiêu dùng cho s lao ng này và các thành viên trong gia ình h (n u có) sau khi ã y di chuy n nơi khác n. III- THÔI VI C VÀ CH M D T H P NG ( I U 48, 49) 1- Giám c xí nghi p có quy n cho ngư i lao ng trong biên ch thôi vi c ho c ch m d t h p ng lao ng i v i nh ng ngư i làm vi c theo ch h p ng lao ng khi vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây, nhưng chưa n m c b thi hành k lu t bu c thôi vi c, ho c ang truy c u trách nhi m hình s : a. Không hoàn thành nhi m v ư c giao do b n thân gây nên, ã nh c nh nhưng v n tái ph m. b. Ăn c p tài s n xã h i ch nghĩa ã giáo d c mà không s a ch a. c. Ngư i lao ng t ý b vi c xí nghi p 3 ngày trong 1 tháng (c ng d n), 10 ngày trong 1 năm (c ng d n) không có lý do chính áng. d. Không tuân th n i quy c a xí nghi p ã gây thi t h i cho s n xu t và tính m ng c a ngư i lao ng. Không ch p hành m nh l nh i u ng c a giám c xí nghi p, n u xét vi c i u ng ó là h p lý và ư c t p th công nh n. e. Vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n khác trong h p ng lao ng ã ký k t. Trư ng h p ph i thu h p s n xu t, xí nghi p ph i tìm m i bi n pháp gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng, trư ng h p không gi i quy t ư c thì cho thôi vi c ho c ch m d t h p ng lao ng và ngư i lao ng ư c hư ng các ch t i i m4 dư i ây: Giám c không ư c cho thôi vi c ho c ch m d t h p ng lao ng trong trư ng h p ngư i lao ng ang i u tr ho c i u dư ng t i b nh vi n và vi n i u dư ng; ngư i ang có thai và ang ngh . 2- Ngư i lao ng trong biên ch có quy n ngh thôi vi c ho c ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng có quy n ngh ch m d t h p ng trư c th i h n trong các trư ng h p sau ây: a. C n thay i ch làm vi c khi công vi c ang làm không phù h p v i năng l c và s c kho .
 6. b. Khi ư c tuy n vào h c các trư ng k thu t nghi p v ... mà không do xí nghi p c i. c. Khi hoàn c nh gia ình th t s quá khó khăn. d. Khi xí nghi p vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n ã ký k t trong h p ng lao ng. 3. Khi giám c cho thôi vi c ho c ngư i lao ng ngh thôi vi c ho c ch m d t h p ng lao ng, bên này ph i báo b ng gi y cho bên kia bi t trư c ít nh t 30 ngày i v i h p ng lao ng không th i h n và có th i h n; ít nh t 7 ngày i v i h p ng lao ng theo v , theo vi c dư i 1 năm, k t ngày nh n ư c gi y báo. Trư c khi giám c quy t nh cho ngư i lao ng thôi vi c ho c ch m d t h p ng ph i l y ý ki n c a Ban ch p hành công oàn xí nghi p. Trư ng h p Ban châp hành công oàn chưa nh t trí, giám c có quy n quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 4. Khi có quy t nh cho thôi vi c ho c ch m d t h p ng, ngư i lao ng ư c tr c p m t l n như sau: - C 1 năm công tác ư c tr c p 1 tháng lương k c ph c p và bù giá (n u có), ư c mua 13 kg lương th c/tháng trong 6 tháng theo giá b o m kinh doanh thương nghi p và ư c bù chênh l ch so v i ph n giá ã tính trong lương (do xí nghi p thanh toán), n u ngư i lao ng thôi vi c ho c ch m d t h p ng do thu h p s n xu t ho c gi i th xí nghi p và các trư ng h p ã quy nh i m 2, m c III nói trên. - C 1 năm công tác ư c tr c p 1/2 tháng lương k c ph c p và bù giá (n u có), ư c mua 13 kg lương th c/tháng trong 6 tháng theo giá m b o kinh doanh thương nghi p và ư c bù chênh l ch so v i ph n giá ã tính trong lương (do xí nghi p thanh toán), n u ngư i lao ng thôi vi c ho c ch m d t h p ng trong các trư ng h p ã quy nh i m I, m c III nói trên. - ư c c p ti n tàu xe, cư c phí hành lý và ti n ăn i ư ng cho b n thân và gia ình (n u có gia inh cùng i) v n nơi trú quán theo ch hi n hành. Ngư i ăn theo ư c ti p t c mua lương th c trong 6 tháng theo tiêu chuNn và ư c bù giá (n u có) cho m t ngư i ăn theo, các ngư i ăn theo khác gi i quy t tr c p khó khăn theo ch hi n hành. Nh ng ngư i ã hư ng ch tr c p m t l n nói trên, n u tr l i làm vi c trong cơ quan xí nghi p Nhà nư c, thì không ư c c ng d n th i gian làm vi c trư c ó tính b o hi m xã h i. Trư ng h p ch m d t h p ng lao ng nơi này ti p t c làm vi c nơi khác thì ư c c ng d n th i gian công tác trư c ó và không ư c hư ng tr c p thôi vi c nói trên. 5. Ngư i lao ng có quy n khi u n i khi quy n l i c a mình b xâm ph m theo Pháp l nh quy nh vi c xét và gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân do H i ng
 7. Nhà nư c ban hành ngày 27-11-1981 và Ngh nh s 58/H BT ngày 29-3-1982 c a H i ng B trư ng hư ng d n thi hành pháp l nh. Vi c gi i quy t tranh ch p lao ng trong trư ng h p bu c thôi vi c v n thi hành theo quy t nh s 13/H BT ngày 14-1-1985 c a H i ng B trư ng và Thông tư s 02/TT-LN ngày 2-10-1985 c a liên ngành Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân, B Tư pháp, B Lao ng, T ng c c D y ngh . 6. Ngư i lao ng làm vi c t i xí nghi p, khi ư c g i nh p ngũ làm nghĩa v quân s thì ư c t m hoãn h p ng lao ng ã ký k t; sau khi hoàn thành nghĩa v tr v thì ư c ti p t c làm vi c t i xí nghi p. IV- TI N LƯONG VÀ THU NH P ( I U 50) 1- Giám c xí nghi p có quy n s d ng các ngu n qu sau ây tr lương, tr thư ng cho ngư i lao ng trong xí nghi p: a) Qu lương ư c xác nh tương ng v i kh i lư ng s n phNm s n xu t kỳ k ho ch và ơn giá (m c chi phí) ti n lương trong s n phNm. ơn giá ti n lương trong s n phNm ư c xác nh căn c thang lương, b ng lương, ch ph c p do Nhà nư c quy nh và nh m c lao ng ã ư c xác nh h p lý và ch t ch . ơn giá ti n lương ư c i u ch nh khi có s thay i nh m c lao ng ho c thay i các y u t ư c tính trong ơn giá ti n lương và tình hình giá c bi n ng t ng th i kỳ. Phương pháp xác nh nh m c lao ng, ơn giá ti n lương, trư c m t th c hi n theo hư ng d n t i thông tư s 03/TT-LB ngày 22-2-1986 c a liên B Lao ng - U ban K ho ch Nhà nư c. b) Qu khen thư ng bao g m: - Ti n thư ng ư c trích t các ngu n l i nhu n thu ư c c a xí nghi p (l i nhu n s n xu t chính, ph , ti t ki m tiêu hao v t tư, áp d ng ti n b khoa h c k thu t, nâng cao ch t lư ng s n phNm....) - Ti n thư ng khuy n khích s n xu t hàng xu t khNu. - Ti n thư ng s n phNm ư c cơ quan có thNm quy n c p d u ch t lư ng. - Ti n thư ng t cơ quan c p trên. - Ti n thư ng t ơn v b n do th c hi n t t h p ng kinh t . - Các ch ti n thư ng hi n hành khác n u có. c) Qu lương và qu ti n thư ng còn l i c a th i kỳ trư c. 2- Trên cơ s qu lương ã xác nh như trên, giám c xí nghi p có quy n ch ng l a ch n các hình th c tr lương (lương th i gian, lương s n ph m, lương khoán) và ch tr lương phù h p cho t ng t p th ho c cá nhân ngư i lao ng trong xí nghi p ư c x p b c , nâng lương cho ngư i lao ng phù h p v i tiêu chuNn c p b c k thu t c a công nhân, tiêu chuNn nghi p v c a viên ch c theo yêu c u s n xu t và theo phân c p qu n lý cán b c a c p trên tr c ti p; ư c quy t nh m c lương theo
 8. ch hi n hành cho ngư i lao ng khi ư c i u ng t m th i sang làm công vi c khác; ư c i u ch nh h p lý t l khuy n khích lương s n phNm cho t ng phân xư ng chính, ph , s n phNm quan tr ng ... tránh bình quân và t hi u qu kinh t cao. i v i cán b , nhân viên qu n lý c a xí nghi p, ti n lương, ti n thư ng c a h ư c g n v i hi u qu s n xu t - kinh doanh c a xí nghi p. 3- V i t ng s qu ti n thư ng thu ư c t các ngu n nói trên, giám c xí nghi p có quy n ch ng l a ch n hình th c phân ph i ti n thư ng và quy nh các ch tiêu, i u ki n và m c thư ng phù h p cho t p th và cá nhân có tác d ng thúc Ny s n xu t và không bình quân. 4- Giám c xí nghi p có quy n trích m t ph n t các qu ã quy nh t i i m 1 m c IV trong thông tư này khuy n khích nh ng ngư i lao ng m nh n thêm công vi c, làm công vi c khó khăn hơn ho c có nhi u thành tích c ng hi n cho xí nghi p như: - Ph c p kiêm ngh , kiêm vi c. - Tr lương cao hơn cho nh ng công nhân viên ch c có tài năng c bi t c a xí nghi p nh ng ngư i làm vi c ơn v khác ã ký k t h p ng v i xí nghi p như chuyên gia, tư v n, c ng tác viên và làm các công vi c khác ã th t s óng góp xu t s c mang l i hi u qu cho xí nghi p. - Tr lương cho nh ng ngày ư c giám c xí nghi p cho ngh thêm ngoài ch ngh phép hàng năm i v i nh ng ngưòi ư c xác nh là lao ng tiên ti n xu t s c, chi n sĩ thi ua, anh hùng lao ng. - Thư ng cho nh ng ngư i tìm ư c ngu n v t tư, nguyên li u m i, nơi tiêu th s n phNm m i ã em l i hi u qu cho xí nghi p. - Thư ng cho ơn v và cá nhân làm t t công tác b o h lao ng. 5- Giám c xí nghi p có trách nhi m h ch toán rành m ch và chính xác các ngu n tài chính phát sinh nói trên; có trách nhi m xây d ng quy ch và tr lương, tr thư ng. Nh ng quy ch này ph i ư c thông báo công khai trong xí nghi p. 6- M c thu nh p c a m i ngư i trong xí nghi p ph thu c vào năng su t, ch t lư ng và hi u qu công tác c a mình và c a toàn ơn v , không kh ng ch m c thu nh p t i a. M c thu nh p bao g m ti n lương, ti n thư ng và ph c p ã quy nh các i m 2, 3, 4 m c IV trong Thông tư này. V- I U KI N LAO NG VÀ B O H LAO NG ( I U 54) 1- K ho ch an toàn lao ng - v sinh lao ng và c i thi n i u ki n lao ng là m t b ph n không tách r i c a k ho ch s n xu t k thu t tài chính và xã h i c a xí nghi p. Xí nghi p có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n t t k ho ch ó. 2- Xí nghi p có nghĩa v ch p hành úng lu t l , ch b o h lao ng, tiêu chuNn an toàn lao ng, v sinh lao ng, i u ki n lao ng và quy ph m KTAT; ph i b o m tình tr ng ho t ng t t c a máy móc, thi t b s n xu t, thi t b an toàn và v
 9. sinh. Khi i m i quá trình công ngh , máy móc, thi t b , xây d ng m i ho c m r ng nhà xư ng ... ph i m b o yêu c u v an toàn v sinh. 3- Giám c xí nghi p có trách nhi m t ch c hu n luy n, giáo d c cho cán b qu n lý, cán b k thu t và công nhân hi u và ch p hành úng nh ng quy nh v b o h lao ng, v bi n pháp làm vi c an toàn, v sinh và nhi m v , quy n h n c a h i v i b o h lao ng; ph i thư ng xuyên t ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh ó trong ph m vi toàn xí nghi p. 4- Xí nghi p không ư c b trí công nhân làm vi c trong i u ki n có nguy cơ gây tai n n lao ng ch t ngư i, nhi m c c p tính; công nhân có quy n t ch i khi xí nghi p yêu c u làm vi c trong i u ki n nói trên mà không b coi là vi ph m k lu t lao ng. Trư ng h p không b o m an toàn x y ra tai n n lao ng, giám c xí nghi p ph i ch u trách nhi m. 5- Xí nghi p ph i th c hi n úng ch trang b phương ti n b o v cá nhân và b i dư ng b ng hi n v t cho ngư i làm công vi c có y u t nguy hi m, c h i. Xí nghi p có quy n t mua s m phương ti n b o v cá nhân b o m yêu c u v ch t lư ng, quy cách và th i gian s d ng. 6- Vi c th c hi n các quy nh v b o h lao ng v bi n pháp làm vi c an toàn, v sinh ph i ư c c th hoá thành các ch tiêu trong n i dung thi ua thư ng xuyên c a m i ngư i t cán b lãnh o n ngưòi lao ng, có thư ng, ph t nghiêm minh. 7- Giám c xí nghi p ch u trách nhi m v vi c báo cáo và tính chính xác c a báo cáo v tình hình an toàn lao ng, v sinh lao ng và tai n n lao ng, b nh ngh nghi p v i cơ quan qu n lý c p trên và cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i a phương. VI- B O HI M XÃ H I ( I U 32). Xí nghi p có trách nhi m trích n p y , úng th i h n qu b o hi m xã h i và th c hi n úng ch b o hi m xã h i c a Nhà nư c, có quy n s d ng qu phúc l i t p th vào m c ích c i thi n i s ng tinh th n và v t ch t cho ngư i lao ng. VII- T CH C TH C HI N 1- B Lao ng - Thương binh và xã h i yêu c u các ngành, các a phương hư ng d n các ơn v thu c quy n th c hi n thông tư này; n u có qui nh khác thì ph i ư c s tho thu n c a B Lao ng - Thương binh và xã h i. 2- Giám c S Lao ng - Thương binh và xã h i có trách nhi m giúp U ban Nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương và V trư ng, T ng c c trư ng ch qu n, hư ng d n ôn c, ki m tra và nh kỳ báo cáo tình hình th c hi n thông tư này v B Lao ng - Thương binh và xã h i. 3- Thông tư này ư c ph bi n cho m i ngư i lao ng trong xí nghi p và có hi u l c k t ngày ký. Nh ng qui nh trư c ây trái v i thông tư này u bãi b .
 10. Nguy n Kỳ C m ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B NM UH P NG LAO NG (Ban hành kèm theo thông tư s 01/L TBXH-TT. Ngày 09-01-1988 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i) Chúng tôi, m t bên là ông, bà: Ch c v : Và m t bên là ông, bà: Ngh nghi p: Cư trú t i xã, huy n, t nh ho c tương ương: Mang ch ng minh thư s : ngày tháng năm 19 Tho thu n ký k t h p ng lao ng và cam k t làm úng theo nh ng i u kho n sau ây: i u 1: Công vi c, th i gian và a i m làm vi c: - Tên công vi c và kh i lư ng: - Hình th c h p ng: - a i m làm vi c: i u 2: Ch làm vi c - Thì gi làm vi c: - D ng c làm vi c: - i u ki n an toàn lao ng và v sinh lao ng i u 3: Nhi m v , quy n và quy n l i c a ngư i lao ng 1- Nhi mv :
 11. - Hoàn thành úng nhi m v xí nghi p giao v s lư ng và ch t lư ng. - Có trách nhi m b o v tài s n c a xí nghi p. - Ch p hành y n i quy, quy ch c a xí nghi p, k lu t lao ng và an toàn lao ng. - H c t p rèn luy n tay ngh và nâng cao trình ngh nghi p ph c v công tác c a xí nghi p. 2- Quy n h n: Có quy n ch m d t h p ng lao ng trư c th i h n theo các quy nh i m 2, m c III trong thông tư s 01/L TBXH-TT ngày 9-1-1988 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i. 3- Quy n l i: - Ti n lương, ti n thư ng; - Ph c p; - B o h lao ng; - Các ch ngh l , ngh hàng năm, ngh v vi c riêng; - B o hi m xã h i; - Phúc l i t p th ; - Tr c p thôi vi c trong các trư ng h p c th v.v... i u 4: Nhi m v và quy n h n c a giám c xí nghi p. 1- Nhi m v : - ChuNn b y các m t v s n xu t, i s ng an toàn lao ng cho ngư i lao ng. -B o m vi c làm cho ngư i lao ng. - B o m th c hi n y các ch và quy n l i cho ngư i lao ng ã ghi các i u 1, 2, 3 nói trên. - S p x p s d ng h p lý kh năng c a ngư i lao ng phù h p v i yêu c u công vi c. 2- Quy n h n:
 12. Có quy n ch m d t h p ng lao ng trư c th i h n theo các quy nh i m 1, m c III trong thông tư s 01/L TBXH-TT ngày 9-1-1988 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i. i u 5: i u kho n chung Cách gi i quy t nh ng trư ng h p c bi t có th x y ra như thay i k ho ch s n xu t, xây d ng; thay i ch làm vi c do thi u nguyên nhiên v t li u, năng lư ng, hư h ng thi t b , máy móc, b thiên tai ch ho ph i ng ng s n xu t ch ang làm vi c khi ngư i lao ng i làm nghĩa v quân s và khi hoàn thành nghĩa v tr v . Hi u l c c a h p ng b t u t ngày... và có giá tr n h t ngày... i u 6: H p ng này làm thành 2 b n: - 1 b n do giám c xí nghi p gi , - 1 b n do ngư i lao ng gi . Làm t i ...... Ngư i lao ng ngày... tháng.... năm 19... (Ký tên) Giám c xí nghi p (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản