Thông tư số 01/TM-KD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/TM-KD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/TM-KD về việc hướng dẫn tổ chức sản xuất và cung ứng muối iốt đáp ứng nhu cầu toàn dân do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/TM-KD

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01-TM/KD Hà N i, ngày 16 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ C AB THƯƠNG M I S 1/TM-KD HƯ NG D N T CH C S N XU T VÀ CUNG NG MU I I T ĐÁP NG NHU C U TOÀN DÂN Căn c Ngh nh s 95-CP ngày 4-12-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t nh s 481/TTg ngày 8-9-1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c và v n ng toàn dân ăn mu i I- t và giao B Thương m i t ch c s n xu t và cung ng mu i I- t trong ph m vi c nư c; B Thương m i hư ng d n vi c s n xu t và cung ng mu i I- t cho nhu c u toàn dân, c th như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. B Thương m i ch u trách nhi m trư c Chính ph v vi c t ch c s n xu t và cung ng mu i I- t b o m cho nhu c u ăn c a nhân dân trong c nư c. Trư c m t, trong năm 1995 ph n u áp ng 70% nhu c u mu i I- t cho toàn dân v i ch t lư ng b o m theo quy nh hi n hành (TCVN 5647-1992), li u lư ng I- t ph i b o m 50 PPM (50 ph n tri u) ho c b ng 500 mi crôgam/10 gam mu i. 2. Các doanh nghi p s n xu t mu i I- t ph i ch u s qu n lý th ng nh t c a B Thương m i v quy ho ch, k ho ch s n xu t, giá c và ch u s ki m tra, giám sát c a B Y t v ch t lư ng mu i I- t lưu thông trên th trư ng. 3. T ng công ty Mu i ch u trách nhi m ph i h p v i S Thương m i các t nh t ch c s n xu t và lưu thông mu i trên a bàn t nh; th c hi n i u hoà cung c u mu i I- t trong ph m vi c nư c. Giúp các xí nghi p s n xu t mu i I- t ngoài h th ng T ng công ty t ch c qu n lý s n xu t, cung ng mu i nguyên li u (khi có nhu c u) nh m b o m ch t lư ng, n nh giá thành mu i I- t. 4. Các xí nghi p s n xu t mu i I- t có nhi m v không ng ng c i ti n công trình công ngh s n xu t, bao bì, nh lư ng óng gói; a d ng hoá các s n phNm tr n mu i I- t áp ng nhu c u, th hi u tiêu dùng ngày càng tăng c a nhân dân v i giá c h p lý. II. V T CH C S N XU T MU I I- T Các doanh nghi p Nhà nư c Trung ương, a phương có nhu c u t ch c s n xu t mu i I- t ph i ư c B Thương m i xét, ch p nh n theo các quy nh như sau:
  2. a) Ph i theo úng quy ho ch m ng lư i s n xu t mu i I- t do B Thương m i công b . Các xí nghi p s n xu t mu i I- t xây d ng ph i t t i ho c g n vùng s n xu t mu i nguyên li u, mh m h n ch t i a lưu thông mu i tr ng t vùng s n xu t n vùng tiêu th . Ph i có phương án t ch c lưu thông s mu i ã s n xu t ra. Khu v c s n xu t mu i I- t ph i xa môi trư ng c h i, thu n ti n ư ng giao thông, có yêu c u v i n, nư c s ch th c hi n quá trình s n xu t. b) Có công ngh tr n mu i I- t b ng máy; công ngh s n xu t và thi t b tr n mu i I- t ph i ư c m t s t ch c có thNm quy n bao g m các chuyên gia c a nghành Y t , Thương m i và do ngành Y t ch trì, xác nh n. ng th i có kh năng hi n i hoá s n xu t nâng cao ch t lư ng s n phNm, ti n t i s n xu t mu i h m, mu i tinh, mu i nghi n tr n I- t áp ng nhu c u tiêu dùng a d ng c a nhân dân. Nhà kho, xư ng s n xu t mu i I- t ph i b o m yêu c u v sinh, có kho chuyên dùng d tr mu i nguyên li u, kho bao b , kho ch a thành phNm. c) Có ki m tra ch t lư ng, có nhân viên k thu t ư c qua hu n luy n th c hi n ch ki m tra ch t lư ng i v i t ng lô hàng s n xu t ra. Công nhân tr c ti p s n xu t ph i ư c trang b qu n áo, mũ ng ph c, không m c b nh lây nhi m. d) Bao bì óng gói mu i I- t b ng túi P.E b o m v sinh, không có mùi v l , b n ch c, quá trình v n chuy n không b b c, rách. Trên bao bì ph i ghi rõ tên cơ s s n xu t; ngày, tháng, năm s n xu t và th i gian s d ng, óng d u ã ki m tra ch t lư ng. Nhãn hi u hàng hoá ph i ư c ăng ký t i cơ quan qu n lý có thNm quy n theo quy nh hi n hành. Khi v n chuy n và d tr , ph i có bao bì ngoài (lo i 40 - 50 kg/bao) b o v . ) Các a phương có nhu c u s n xu t mu i I- t ph i có t trình, ơn xin s n xu t mu i I- t c a doanh nghi p g i B Thương m i (V Qu n lý kinh doanh) B Thương m i xem xét, ch p thu n ơn v s n xu t mu i I- t. S n phNm s n xu t ra ph i ư c cơ quan Y t có thNm quy n do B Y t u nhi m xác nh n m i ư c phép lưu thông trên th trư ng. III. V T CH C BÁN MU I I- T 1. S Thương m i ch u trách nhi m ch o và lưu thông mu i I- t theo nh ng nguyên t c sau: - Nh ng a phương t s n xu t ư c mu i I- t (theo các i u ki n nêu m c II) thì giao cho xí nghi p s n xu t t t ch c bán ho c do các ơn v thương nghi p qu c doanh ký h p ng mua mu i c a các cơ s s n xu t mu i I- t t ch c m ng lư i bán trên th trư ng. - Nh ng a phương không t s n xu t ư c mu i I- t thì tho thu n v i T ng công ty Mu i v vi c b o m ngu n và bán mu i I- t t i a phương.
  3. 2. V giá c : a) i v i a bàn mi n núi: th c hi n chính sách tr giá (cư c v n chuy n, bao bì, công tr n) theo quy nh hi n hành. b) i v i các vùng khác: giá bán mu i là giá th trư ng, trên cơ s giá nguyên li u (mu i tr ng, bao bì...), chi phí s n xu t và l i nhu n h p lý. IV. T CH C KI M TRA, TH C HI N 1. T ng công ty Mu i, các a phương ư c phép s n xu t mu i I- t ph n u s m ưa các xí nghi p s n xu t mu i I- t vào ho t ng, b o m áp ng nhu c u theo m c tiêu ch o c a Th tư ng Chính ph là t ch c và ng viên toàn dân ăn mu i I- t . 2. S Thương m i các t nh, thành ph thư ng xuyên t ch c ki m tra vi c th c hi n giá bán, ch t lư ng và vi c ch p hành chính sách c a Nhà nư c v cung ng mu i I- t c a các ơn v , k p th i phát hi n nh ng sai ph m x lý. Các ơn v s n xu t và cung ng mu i I- t (c Trung ương và a phương) có trách nhi m cung c p y s li u, tài li u c n thi t, t o i u ki n thu n l i cho công tác ki m tra, ki m soát v ch t lư ng và giá bán mu i I- t ư c ti n hành t t. 3. Các quy nh v giá c a T ng công ty Mu i ph i g i B Thương m i, Ban V t giá Chính ph ; các ơn v s n xu t, kinh doanh mu i I- t thu c a phương g i U ban Nhân dân t nh theo dõi và ki m tra vi c th c hi n. Sáu tháng m t l n, các a phương báo cáo B Thương m i (V Qu n lý kinh doanh) k t qu th c hi n s n xu t, tiêu th mu i I- t t i a phương. 4. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký, quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v , a phương ph n nh v B nghiên c u b sung hoàn ch nh cho phù h p v i tình hình th c t . Trương ình Tuy n ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản